Издадени разрешителни за строеж на нови сгради


Динамичен ред: Construction_1_2.xls

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м брой разгъната застроена площ - кв. м
Общо за страната 1 477 11 682 1 457 570 33 224 417 1 319 780 957
Благоевград 76 181 26 497 7 5 419 78 32 191
Бургас 139 1 113 116 636 .. .. 64 78 159
Варна 156 1 923 223 473 - - 63 29 594
Велико Търново 23 79 10 571 .. .. 34 9 033
Видин - - - - - 4 1 645
Враца 6 48 7 146 - - 15 8 354
Габрово 16 53 6 534 - - 27 11 366
Добрич 25 43 5 224 - - 42 19 362
Кърджали 37 212 26 380 .. .. 21 6 363
Кюстендил 10 15 2 166 .. .. 47 8 213
Ловеч 17 16 2 849 .. .. 33 7 769
Монтана 4 3 1 487 .. .. 15 5 417
Пазарджик 57 152 20 668 - - 71 29 084
Перник 34 49 8 148 - - 23 3 137
Плевен 12 33 5 388 - - 36 10 476
Пловдив 211 1 263 172 850 - - 174 144 955
Разград 18 48 5 407 - - 36 18 793
Русе 18 110 12 871 - - 43 5 409
Силистра 9 24 2 429 .. .. 40 16 756
Сливен 24 65 9 621 - - 27 5 503
Смолян 13 17 3 190 - - 25 6 166
София 104 141 23 869 - - 79 125 427
София (столица) 328 5 290 668 036 13 215 332 48 103 157
Стара Загора 69 616 71 456 .. .. 121 35 868
Търговище 9 49 3 916 - - 13 3 972
Хасково 33 61 8 385 .. .. 62 26 868
Шумен 20 61 10 125 .. .. 50 13 204
Ямбол 9 17 2 248 - - 28 14 716

Забележка: ".." данните са конфиденциални
04.02.2019
ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО - Издадени разрешителни за строеж на нови сгради
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

"Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“

Лице за контакт

Станка Димитрова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 175

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване21 ноември 2018 г.
Дата на публикуване21 ноември 2018 г.
Дата на последно актуализиране21 ноември 2018 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Данните за издадените разрешителни за строеж осигуряват информация за издадените от местните администрации разрешения за строеж на нови сгради според вида - жилищни сгради и жилищата в тях, офиси и други сгради с различно предназначение и тяхната разгънатата(обща) застроена площ. Статистическата информация за издадените разрешителни за строеж на нови сгради е предсказващ краткосрочен индикатор за бъдещето развитие на строителния бизнес в страната и служи за прогнози и анализи за настъпване на промени в дейността на строителните предприятия.

Използвани класификации

Класификация на сградите и строителните съоръжения (КСС-2001)

Обхват

Статистическото изследване обхваща всички местни администрации, издаващи разрешителни за строеж на нови сгради.

Понятия и дефиниции

Показателите, включени в изследването са хармонизирани в съответствие с изискванията

на Регламент 1165/98 на ЕС, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика. Броят на издадените разрешителни за строеж на нови сгради се посочва според предназначението им в съответствие на Класификацията на сградите и строителните съоръжения.

Сграда е закрит строителен обект, който може да се ползва самостоятелно и дълготрайно. Сградите се подразделят на “жилищни сгради” и “нежилищни сгради”.

“Жилищни сгради” - са сгради, при които поне половината от полезната площ е предназначена за жилищни цели и за постоянно обитаване. Жилищните сгради се разделят на:

· жилищни сгради с едно жилище - жилищни сгради, в които има само едно жилище за обитаване от едно домакинство - къщи, вили и бунгала;

· жилищни сгради с две и повече жилища - жилищни блокове и кооперации, сгради на калкан или построени терасовидно, в които има повече от едно жилище и имат общ вход;

· сгради за колективи - сгради с колективна жилищна площ и сервизни помещения за еднородни обществени групи: студентски, работнически и ученически общежития, манастири, пансиони за социално слаби и бездомни хора(без хотели).

Жилище е една или повече стаи със спомагателни помещения, намиращи се в постоянна сграда, построена с цел за частно ползване. Жилището трябва да има достъп до улица - пряк или през пространство в сградата.

“Нежилищни сгради” - са сгради за различни нежилищни нужди:

· административни сгради - сгради, които се ползват за офиси и за административната дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради - банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини).

· други сгради - всички останали видове сгради, непосочени по-горе, които са предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска дейност, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване - хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.

“Разгъната /обща/ застроена площ на сградите” e сбор от застроените площи на всички етажи по външни измерения, като се включва площта на използваемото подпокривно пространство и покритите неоградени подпокривни пространства.

Статистическа единица

Местни администрации, издаващи разрешителни за строеж на нови сгради.

Статистическа съвкупност

Изследването е изчерпателно и статистическата съвкупност обхваща всички местни администрации, издаващи разрешителни за строеж на нови сгради.

Географски обхват (територия)

На национално ниво: Данните се изчисляват и публикуват общо за страната и по области.

На европейско ниво: Евростат изчислява и публикува обобщени данни за страните членки на ЕС.

Времеви обхват

От 2005 до последното отчетено тримесечие на текущата година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Брой; кв. метри.

Отчетен период

Тримесечие.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

 Национално законодателство:В Закона за статистиката (Член 20) се постановява, че лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие.

Изследването е включено в Националната статистическа програма и е задължително за предприятията, включени в извадката на наблюдението. Законът за статистиката включва разпоредби, свързани с глобите, които могат да бъдат наложени в случай на отказ, липса на отговор или закъснение от сроковете. Те са определени в Глава 9 „Административни разпоредби”, член 52.

Европейско законодателство:

· Регламент (ЕС) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г., отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;

· Регламент (ЕС) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, променящ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;

· Регламент № 1503/2006 на Европейската комисия, внедряващ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика по отношение на дефинициите и периодичността на показателите;

· Регламент № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г., установяващ внедряването на статистическата класификация на икономическите дейности NACE Rev.2, както и променящ някои регламенти на ЕС , отнасящи се за специфични статистически области;

· Регламент на Комисията (ЕС) № 472/2008 от 29 май 2008 г. относно краткосрочната статистика по отношение на първата отчетна година по NACE Rev.2, преизчисляването на редовете с данни преди 2009 по NACE Rev.2, равнището на детайлизация и първия отчетен период за предаване на данните.

Споделяне на данни

Данните се предават на Евростат едновременно с националната им публикация.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
  • Закон за статистиката - Опазването на статистическата тайна е съгласно разпоредбите за конфиденциалност на индивидуалните данни, посочени в Закона за статистиката, които са в съответствие със законодателството на ЕС. В глава VI “Поверителност на данните и опазване на тайната” са регламентирани поверителността на индивидуалните статистически данни, използването им само за статистически цели, както и задълженията на органите на статистиката по отношение опазването и мерките за защитата на данните. В глава IX „Административнонаказателни разпоредби” се посочват дейностите, които следват при неспазване на изискванията.;
  • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Член 25 от Закона за статистиката определя критериите, според които данните не могат да се разпространяват или публикуват за статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Данни, които според Закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват.

С оглед да не могат да се идентифицират индивидуалните данни се използва методът на подтискане или на агрегиране на оповестяваната информация.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Информацията за броя на издадените разрешителни за строеж на нови сгради е според вида и предназначението на сградите и съответно тяхната разгънатата (обща) застроена площ, и се публикува 30 - 31 дни след отчетния период.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика -  Краткосрочна бизнес статистика - Други тримесечни данни в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечна.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Всяко тримесечие, на интернет сайта на НСИ, се публикуват данните за издадените разрешителни за строеж, придружени с прессъобщение - 30 - 31 дни след отчетното тримесечие.

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Подробни резултати за издадени разрешителни за строеж на нови сгради  са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика: Краткосрочна бизнес статистика - Други месечни и тримесечни данни: http://www.nsi.bg/bg/node/1335.                                                                   Данните за предходни години са достъпни в информационната система за онлайн заявки за статистическа информация - ИНФОСТАТ: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=99

Достъп до микроданни

При поискване, съгласно правилата за защита на индивидуалните данни.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

· Методологическо ръководство на Евростат по краткосрочна бизнес статистика: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/documents/KS-BG-06-001-EN.pdf

· Методология „Издадени разрешителни за строеж на нови сгради“: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/ConstructionMethod_1_2.pdf

Документация за качеството

Регламент (ЕС) №1165/98 и променящият го Регламент (ЕС) №1158/2005 по краткосрочна статистика задължават Европейската комисия (Евростат) редовно (през три години) да докладва пред Парламента на Европа за приложимостта на краткосрочните данни, тяхното качество и за ревизиите на данните. Доклад за качеството на Евростат от 2011 г. Основни европейски икономически показатели (PEEI in focus), съдържащ информация за изчисляване на данните за издадените разрешителни за строеж на нови сгради в европейските държави.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Законовата рамка, която регулира производството на данни от краткосрочната бизнес статистика постановява, че статистическите данни, събрани в рамките на системата на ЕС трябва да бъде със задоволително качество и произвежданите данни да са съпоставими между отделни страни членки. Проверка на данните се извършва през целия процес на провеждането на статистическото изследване - от респондентите, от експертите в териториалните статистически бюра и на национално равнище от експертите в НСИ. Установените неточности и грешки се отстраняват своевременно и се осигуряват съпоставими данни с добро качество.

Оценка на качеството

Качеството на краткосрочните показатели се измерва от всяка страна членка в съответствие с установени общи критерии. Изчисляването на показателите се извършва в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС по краткосрочна бизнес статистика.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на информацията са:

· Евростат;

· Държавни органи за управление;

· Сдружения;

· Представители на бизнеса;

· Медии и други потребители.

Удовлетвореност на потребителите

Няма информация.

Пълнота

Предоставят се необходимите статистически данни за издадените разрешителни за строеж на нови сгради на всички нива на детайлизация.

Точност и надеждност
Обща точност

Осигурена е максимална точност и надеждност на данните за издадените разрешителни за строеж от местните администрации. Често допускани грешки са грешки при измерването на данните, неразбиране на респондента каква информация се изисква или непълно представяне.

Повечето грешки на измерването се откриват и коригират чрез логически и аритметически контрол, заложен в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ (Онлайн информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочната бизнес статистика). Системата извършва заложения задължителен и предупредителен контрол и в случай, че има грешки, тя извежда предупредителен диалогов прозорец за откритите несъответствия. Системата не позволява приключване на отчета, докато не се коригират всички неизпълнени задължителни контроли.

Извадкови грешки

Изследването е изчерпателно.

Неизвадкови грешки

Действията за неотговорилите включват: изпращане на информиращи и напомнящи писма; при неотговорилото предприятие може да последва телефонно обаждане и/ или директен контакт за събиране на данните. Средното равнище на отговоряемост е около 100%.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Информацията за издадените разрешителни за строеж на нови сгради се публикува 30 - 31 дни след отчетното тримесечие.

Точност на представяне

Всички редове от данни, таблици и прессъобщения се изготвят и представят за публикуване в сроковете, определени в регламентите на краткосрочна бизнес статистика и посочени в календара за публикуване на данните. НСИ изпраща данните на Евростат в деня на националната им публикация.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните за издадените разрешителни за строеж са представителни общо за страната, по области и общини.

Сравнимост във времето

Налични динамични редове от данни за издадените разрешителни за строеж на нови сгради - от 2005 година.

Съгласуваност между предметни области

Данните за издадените разрешителни за строеж се проверяват за съответствие с данните за започнатото строителство на нови сгради.

Вътрешна съгласуваност

Наблюдението е изчерпателно и данните са окончателни, и са в съответствие с регламентите на ЕС по краткосрочна бизнес статистика.

Разходи и натовареност

Няма информация за съотношението между използваните разходи за производството на статистическите данни и удовлетвореността на потребителите. С цел намаляване натовареността на респондентите е създадена онлайн информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Информацията се агрегира от посочените данни в „Отчет за разрешеното и започнато строителство на нови сгради“. Източник на данни са строителните книжа в техническите служби на общините, издаващи разрешителни за строеж.

Честота на събиране на данни

Тримесечно.

Събиране на данни

За улеснение на респондентите и за получаване на по-качествена и навременна информация, е създадена онлайн информационна система “Краткосрочна бизнес статистика“ за въвеждане на данните за издадените разрешителни за строеж на нови сгради. В системата са заложени контроли, които следят за достоверността на подадената информация. Остава възможността респондентът да подаде тримесечния си отчет и на хартиен носител в съответното териториално статистическо бюро. При закъснение от страна на предприятията Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ изпраща напомнителни писма. Експертите от териториалните статистически бюра провеждат телефонни разговори за осигуряването на навременна информация или за уточняване на получените данни.

Валидиране на данни

Валидирането на данните започва още от подаването на отчетите от респондентите. Контролът върху данните се осъществява както от териториалните статистически бюра, така и от Националния статистически институт. Създадената информационна система „Краткосрочна бизнес статистика” значително спомага за проверката на валидността на подадените данни, чрез заложени аритметически и логически контроли. Последващият анализ на данните от страна на експертите, проведените телефонни разговори за допълнително уточнение на данните и отстраняване на несъответствията, намаляват до минимум допуснатите грешки в първичните данни, и се гарантира достоверност на изходните резултати на национално ниво.

Обработка на данни

Данните за издадените разрешителни за строеж се подават от местните администрации на хартиен носител в териториалните статистически бюра или онлайн чрез информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”. След валидиране на данните от страна на териториалните статистически бюра, а след определения срок за въвеждане и от експертите в НСИ се извършва окончателен оглед, и се агрегират изходи общо за страната и по области.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml

Страници