Индикатори за бедност и социално включване по области


Динамичен ред: SILC_3_obl.xls


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ (SILC) - Индикатори за бедност и социално включване
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на условията на живот“

Лице за контакт

Д-р Десислава Димитрова

Длъжност

началник отдел

Адрес

ул.“П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

desislavadimitrova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 183

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване05 януари 2017 г.
Дата на публикуване05 януари 2017 г.
Дата на последно актуализиране05 януари 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването за доходите и условията на живот (SILC) е инструмент за осигуряване на своевременни и съпоставими данни за разпределението на доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация. Наблюдението се осъществява по единна европейска методология и осигурява информация за моментното състояние (cross-sectional data) и от повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация.

Изследването за доходите и условията на живот осигурява четири основни файла с целеви променливи основани на общи концепции и дефиниции.

Данните за страните всяка година съдържат следните компоненти:

 • Регистър на домакинствата (D-файл);
 • Регистър на лицата (R-файл)

           Основни данни;

           Грижа за децата;

 • Данни за домакинството (Н-файл)

            Основни данни;

            Жилище и жилищни условия;

            Материални лишения;

            Доходи на ниво домакинство;

 • Индивидуални данни за лицата на 16 и повече години (Р-файл)

            Основни данни;

             Образование;

             Здравно състояние;

             Икономическа активност;

             Индивидуални доходи.

 

Индикаторите за бедност и социално включване се изчисляват въз основа на данни от Изследване на доходите и условията на живот по утвърдена от Евростат единна методология за събиране на данни, получаване на целеви променливи за дохода и изчисляване на общи индикатори. Равнището на бедност е относителният дял на домакинствата под линията на бедност, определена като 60% от медианния общ разполагаем еквивалентен доход. Еквивалентният доход се определя въз основа на еквивалентна скала на Евростат, както следва: 1 - за първия възрастен член от домакинството; 0.5 - за следващите членове; 0.3 - за децата до 14-годишна възраст. Чрез еквивалентната скала се отразява икономията от ресурси в резултат на съвместното съжителство на лицата в домакинството.

Използвани класификации

· Международна стандартна класификация на образованието, 2011 (ISCED 2011);

· Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011);

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008).

Обхват

Изследването на доходите и условията на живот се провежда върху четири годишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 7300 адреса/ обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години. Извадката се състои от 4 ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова.

Понятия и дефиниции

Общ доход на домакинството:

Прилагат се две основни концепции за общия доход:

 • Общ брутен доход на домакинството (НУ010)
 • Общ разполагаем доход на домакинството (НУ020)

Общият брутен доход на домакинството (НУ010) представлява сумарна величина на всички индивидуални доходи на лицата членове на домакинството от следните източници:

 • Брутен паричен компонент на възнаграждението (РУ010G);
 • Непаричен компонент на възнаграждението (РУ021);
 • Доход на самонаетите лица (РУ050);
 • Доход от пенсия от доброволно пенсионно осигуряване (РУ080);
 • Социалните плащания, които включват обезщетение при безработица (РУ090), обезщетения при навършена възраст (РУ100), обезщетения на наследници (РУ110), обезщетения при заболяване (РУ120), обезщетения при инвалидност (РУ130) и стипендии (РУ140) плюс доходите получени от домакинството като цяло:
 • Доход от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество (НУ040);
 • Социални плащания, включващи семейни помощи (HY050G), целева помощ за жилище (HY070G), целеви социални помощи (HY060G);
 • Регулярни трансферите получени от домакинството (HY080G);
 • Доход от акции, лихви, бизнес инвестиции и продажба на имущество (НУ090);
 • Доходите, получени от деца под 16 години (HY110G).

Общият разполагаем доход на домакинството (НУ020) се пресмята като Общия брутен доход на домакинството (НУ010) се намали с:

 • Регулярни данъци за собственост (HY120G);
 • Регулярни трансфери давани от домакинството (HY130G);
 • Данък върху доходите и социално осигурителни вноски (HY140G).

Домакинство

Домакинство са две или повече лица, които живеят на един адрес (в жилище или част от жилище), имат общ бюджет и се хранят заедно.

Домакинство е и едно лице което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея към дадено жилище и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности.

Еквивалентни скали

За пресмятане на индикаторите за бедност и социално включване се използва общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. Поради различния състав и брой лица в домакинствата се прилагат еквивалентни скали. Използва се модифицираната ОЕСД скала, според която първият възрастен на 14 и повече години получава тегло 1-ца, вторият възрастен на 14 и повече години получава тегло 0.5 и всяко дете под 14 години получава тегло 0.3. Теглата се присъждат на всеки член на домакинството и се сумират, за да се получи еквивалентен размер на домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство се разделя на неговия еквивалентен размер и се формира общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.

 

Статистическа единица

Единици на наблюдение са домакинствата и техните членове.

Статистическа съвкупност

Целевата съвкупност в изследването (SILC) са всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Лицата живеещи в колективни домакинства и в институции са изключени като цяло от целевата съвкупност.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2006 - 2015 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Лева, евро, процент (%), брой лица

Отчетен период

Изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) използва следните периоди за отделните променливи, включени в наблюдението:

 • Постоянен;
 • Текущ;
 • Отчетен период на дохода

      Отчетният период на дохода е предходната календарна година ;

 • Трудов живот: период от време между времето, когато лицето е започнало неговата/ нейната трудова дейност  до момента на провеждане на интервюто;
 • Наблюдаваният период за въпросите, свързани с „грижа за дете до 12 години” е типична (обикновена) седмица между януари и юни през годината на изследването. „Типичната седмица” трябва да бъде разбирана като една, която е представителен период като цяло;
 • Други периоди, свързани с данните за текущата икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години:

–        последната седмица - отнася се за период „от понеделник до неделя” на седмицата преди датата на интервюто.

–        последните 4 седмици - отнася се за 4 предходни седмици, завършващи със последната седмица.

–        последните 12 месеца.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящ се до статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC).

· Регламент № 1553/2005 на Европейския парламент и на Съвета за изменение и допълнение на Регламент № 1177/2003;

· Регламент (ЕО) № 1980/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 г., за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка с дефинициите и актуализираните дефиниции;

· Регламент (ЕО) № 1981/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 г., за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) по отношение на правилата за работа на терен и процедурите за допълване на данните;

· Регламент (ЕО) № 1982/2003 на Комисията от 21 октомври 2003 г., за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка с изготвянето на извадките и правилата за проследяване;

· Регламент (ЕО) № 1983/2003 на Комисията от 7 ноември 2003 г., за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка със списъка на целевите променливи;

· Регламент (ЕО) № 28/2004 от 5 януари 2004 г., за прилагане на Регламент (ЕО) №1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка с подробното съдържание на междинния и финалния доклади за качеството.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (подтискат се), спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интeрнeт сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Социално включване и условия на живот в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Индикатори за бедност и социално включване.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни резултати са достъпни до всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Социално включване и условия на живот - Индикатори за бедност и социално включване: http://www.nsi.bg/bg/node/8256

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи
 • Регламенти на Европейския парламент и на Съвета - виж т. 6.1;
 • Документ LC-ILC/39/09 на Евростат относно алгоритми за изчисляване на индикатори за социално включване, основани на Изследването на доходите и условията на живот и адаптирани към Отворения метод за координация;
 • Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/SILC_Metodology.pdf
Документация за качеството

Национални доклади за качество съгласно Регламент № 28/2004 (междинен и окончателен).

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изследването за доходите и условията на живот (SILC) се провежда съгласно Регламент № 1177/2003 и съпътстващите го регламенти, в които са дефинирани обхвата, понятията, времевия период, характеристиките на данните, размера на извадката, публикуването и достъпа до данните.

Оценка на качеството

Изготвят се междинни и окончателни доклади за качеството, чрез които се анализира точността, сравнимостта и съгласуваността на данните.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от наблюдението Статистика на доходите и условията на живот (SILC) са:

· Европейска комисия и други европейски и международни институции, които са отговорни за мониторинга на социалната защита и социалното включване;

· Евростат, министерства и държавни агенции;

· Научни организации и институти;

· Потребители (вкл. медиите), които проявяват интерес към условията на живот и социалната кохезия в ЕС.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Изследването за доходите и условията на живот (SILC) обхваща само обикновени домакинства и техните членове (всички лица на 16 и повече години) т.е. лицата живеещи в колективни домакинства и в институции са изключени като цяло от целевата съвкупност.

Точност и надеждност
Обща точност

Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

Регламент № 1177/2003 определя минималните ефективни размери на извадката, така че да компенсира броя на неотговорилите. Определянето на ефективния размер на извадката се извършва в съответствие с големината на страната и гарантиране на минимални критерии за точност на ключовия индикатор на национално ниво (процентът за риск от бедност да е 1%).

Извадкови грешки

Изчисляването на стандартните грешки се извършва с използване на SAS програми за финалния доклад за качеството на Статистика на доходите и условията на живот (SILC Final Quality Report). 

 

Неизвадкови грешки

Грешки на обема и обхвата на извадката

Изследването за доходите и условията на живот (SILC) се осъществява чрез прилагане на двустепенна стратифицирана извадка. Извадката е стратифицирана според административно-териториални области в страната (NUTS3) и по местоположението на домакинството. Като резултат са формирани 56 гнезда (28 от градски и 28 от селски тип). Общините и населените места са подредени според броя на населението им във всяко гнездо.

Адресите и данните за домакинствата в рамките на избраните гнезда се обновяват съгласно данните от Информационна система „Демография“. Източник на данни за промяна на обичайното местоживеене (настоящ адрес) и вътрешната миграция е Единната система за гражданска регистрация е административно обслужване на населението (ЕСГРАО).

 

Грешки на измерване и обработване

Това са грешките при провеждане на анкетите на етапа на събиране на информацията, дължащи се на неразбиране на въпросите от респондентите, неточни или понякога дори грешни отговори, както и грешки при кодиране на данни.

Данните за Изследването за доходите и условията на живот (SILC) се събират с два вида хартиени въпросници – за домакинство и за отделни лица. Програмата за въвеждане на данните е разработена на Visual Basic.Net. За базата данни е използван MS Access.

Заложени са логически контроли във въпросниците, за да се гарантира коректност и съгласуваност на данните. След фазата на въвеждането на данни се извършват допълнителни проверки и редактиране със SPSS скриптове.

Екстремните стойности за доходи се сравняват с данните, предоставени от Националния осигурителен институт или административните източници и където е възможно с данни от предишни наблюдения, и ако е необходимо се коригират. Всички SILC целеви променливи са изчислени след проверка на първоначалните стойности на променливите.

Нивата на несполучливо направените корекции за променливите за доход не са налични.

Грешки поради липса на отговор

Изчислява се процента на неотговорилите за всяка нова ротационна група, която е включена в изследването през година n:

· процент неотговорили за домакинствата;

· процент неотговорили за лицата;

· процент за общо неотговорили лица;

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за моментното състояние (cross-sectional data) и повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация са налични 12 месеца след края на процеса по събиране на данни.

Точност на представяне

Не се прилага.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Поради единството на използваните принципи, променливи, дефиниции и класификации е налице висока степен на сравнимост на резултатите от изследването на доходите и условията на живот между страните-членки на ЕС.

Сравнимост във времето

Не се прилага.

Съгласуваност между предметни области

Изследването на доходите и условията на живот (SILC) следва международни и национални стандарти: ISCO, NACE, ISCED, степента на урбанизация, препоръките на групата Canberra.

Наличните теглата в масивите от данни за SILC са получени чрез използване на техники за калибриране, които осигуряват основна съгласуваност между оценките получени от масивите от микроданни и демографски преброявания.

Няма надеждни данни от външни източници за четиригодишни лонгитудинални извадки.

Провеждат се допълнителни анализи за съгласуваност с други изследвания като Наблюдение на работната сила, Наблюдение на домакинските бюджети и други статистически области. 

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Средната продължителност на интервюто за едно домакинство е 66 минути.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Изследването на доходите и условията на живот се провежда върху четири годишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 7300 адреса/ обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години. Извадката се състои от 4 ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова.

В методологията на изследването са включени следните тематични области:

· Основни демографски и социални характеристики на домакинството и неговите членове;

· Монетарни показатели за доходите и социалното разслоение на населението: данни за доходите от различни източници;

· Немонетарни показатели за условията на живот: основни данни за жилищните условия; проблеми свързани с жилището и квартала (населеното място); достъп до образование; здравен статус и достъп до здравно обслужване;

· Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години;

· Социални услуги и програми и участие на домакинството или негови членове в тях.

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

Данните се събират с помощта на въпросници чрез провеждането на персонално интервю с домакинствата, включени в извадката, и с всички лица на възраст 16 и повече навършени години - членове на домакинството.

Валидиране на данни

В процеса на въвеждане на информация се извършва логически контрол с предоставената от Евростат SAS програма. Преди публикуване на информацията се извършват допълнителни проверки за съвместимост.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва със статистически софтуер SPSS.

Базата данни за всяка страна съдържа следните тегла:

 • Домакинско тегло (целева променлива DB090) за получаване на действителния брой обикновени домакинства в страната;
 • Персонално тегло (целева променлива RB050) за получаване на действителния брой лица на територията на страната;
 • Персонално тегло за всеки член на домакинството на 16 и повече години (целева променлива PB040) за получаване на броя на лицата на 16 и повече години на територията на страната

Теглата са изчислени така че да се вземат предвид вероятността на единицата за попадане в извадката, липсата на отговор и адаптирането на извадката към външни данни, свързани с разпределението на домакинствата и лицата в целевата популация, местоживеене или административно-териториални области (NUTS 3).

Дизайн тегла

За първата година от панела дизайн теглата са обратно пропорционални на съответните вероятности за включване на домакинството в извадката. Тези тегла са дизайн теглата на домакинството DB080.

Дизайн теглата за домакинствата от под-извадки R2 (четвърта година), R3 (трета година) и R4 (втора година) са изчислени, използвайки следните основни стъпки:

·         Изчисляване на панелното индивидуално базисно тегло, произлизащо от крайното моментно тегло от предходната година на изследването;

·         Корекции поради липса на отговор;

·         Изчисляване на базисното тегло на лицата, включени за първи път в панела:

-          Деца, родени от жена включена в извадката – базисното тегло е равно на базисното тегло на майката;

-          Лица извън наблюдаваното население, които се местят в извадково домакинство - базисното тегло е средното аритметично от базисните тегла на съществуващите членове на домакинството;

-          Лица от други не-извадкови домакинства, които се местят в извадково домакинство имат базисно панелно тегло равно на нула.

·         Изчисляване на домакински тегла чрез осредняване в рамките на домакинството върху всички членове на домакинството.

Корекция при липса на отговор

Корекцията при липса на отговор през първата година на новата под-извадка R1 е направена чрез процедури за претегляне в рамките на класовете.

Дизайн теглата са променени с коефициент обратно пропорционален на постигнатото ниво на отговорили в рамките на гнездата. Коефициентите на тези корекции са изчислени поотделно според класа на населеното място като съотношение: сумата на дизайн теглата на избраните единици към сумата на дизайн теглата на отговорилите единици.

Вероятността за даване на отговор за домакинствата от вълни 2, 3, 4 се получава чрез регресионен модел. Следните променливи са използвани в модела:

• NUTS2

• размер на домакинството

• пол

• възрастови групи

• активност

• ниво на образование

• доходи

• собственост

• индикатори за бедност

 

Корекция спрямо външни данни (калибриране)

След корекцията при липса на отговор е приложен интегрирания метод за калибриране за получаване на крайните тегла.  Четирите независими под-извадки се комбинират и калибрирането на данните се извършва на индивидуално ниво като се налага равенство между g-теглата на лицата от едно и също домакинство. Използвана е линейна функция с цел ограничаване стойността на g-теглата достатъчно близо до 1.

Използвана е следната външна информация:

·         Разпределение на населението по административно-териториални области (NUTS 3) и местоживеене – град/ село;

·         Разпределение на населението по възрастови групи (0 – 15, 16 – 19, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74, 75 или повече), пол и местоживеене – град/ село.

Тази информация е получена от Информационна Система Демография (ИСД).

Калибрирането е извършено с програмата за калибриране SAS Macro CALMAR 2 (проектирана от Института за статистически и икономически изследвания на Франция).

Крайни моментни (cross-sectional) тегла

След калибрирането се получава крайното моментно (cross-sectional) тегло на домакинството DB090.

Индивидуалното моментно (cross-sectional) тегло на едно лице (RB050) е равно на моментното тегло DB090 на неговото домакинство.

Индивидуалните тегла на всички членове на домакинството на възраст 16 години и повече (PB040) се получават след корекция при липса на отговор в рамките на домакинството на RB050. След това се използва описаният по-горе метод на калибриране, за да се коригират теглата от гледна точка на външни източници на данни. 

Изглаждане

Не се прилага

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

СТАТИСТИКА НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ (SILC) - Индикатори за бедност и социално включване
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на условията на живот“

Лице за контакт

Д-р Десислава Димитрова

Длъжност

началник отдел

Адрес

ул.“П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

desislavadimitrova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 183

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването за доходите и условията на живот (SILC) е инструмент за осигуряване на своевременни и съпоставими данни за разпределението на доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация. Наблюдението се осъществява по единна европейска методология и осигурява информация за моментното състояние (cross-sectional data) и от повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация.

Изследването за доходите и условията на живот осигурява четири основни файла с целеви променливи основани на общи концепции и дефиниции.

Данните за страните всяка година съдържат следните компоненти:

 • Регистър на домакинствата (D-файл);
 • Регистър на лицата (R-файл)

           Основни данни;

           Грижа за децата;

 • Данни за домакинството (Н-файл)

            Основни данни;

            Жилище и жилищни условия;

            Материални лишения;

            Доходи на ниво домакинство;

 • Индивидуални данни за лицата на 16 и повече години (Р-файл)

            Основни данни;

             Образование;

             Здравно състояние;

             Икономическа активност;

             Индивидуални доходи.

 

Индикаторите за бедност и социално включване се изчисляват въз основа на данни от Изследване на доходите и условията на живот по утвърдена от Евростат единна методология за събиране на данни, получаване на целеви променливи за дохода и изчисляване на общи индикатори. Равнището на бедност е относителният дял на домакинствата под линията на бедност, определена като 60% от медианния общ разполагаем еквивалентен доход. Еквивалентният доход се определя въз основа на еквивалентна скала на Евростат, както следва: 1 - за първия възрастен член от домакинството; 0.5 - за следващите членове; 0.3 - за децата до 14-годишна възраст. Чрез еквивалентната скала се отразява икономията от ресурси в резултат на съвместното съжителство на лицата в домакинството.

Използвани класификации

· Международна стандартна класификация на образованието, 2011 (ISCED 2011);

· Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД - 2011);

· Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008).

Обхват

Изследването на доходите и условията на живот се провежда върху четири годишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 7300 адреса/ обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години. Извадката се състои от 4 ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова.

Понятия и дефиниции

Общ доход на домакинството:

Прилагат се две основни концепции за общия доход:

 • Общ брутен доход на домакинството (НУ010)
 • Общ разполагаем доход на домакинството (НУ020)

Общият брутен доход на домакинството (НУ010) представлява сумарна величина на всички индивидуални доходи на лицата членове на домакинството от следните източници:

 • Брутен паричен компонент на възнаграждението (РУ010G);
 • Непаричен компонент на възнаграждението (РУ021);
 • Доход на самонаетите лица (РУ050);
 • Доход от пенсия от доброволно пенсионно осигуряване (РУ080);
 • Социалните плащания, които включват обезщетение при безработица (РУ090), обезщетения при навършена възраст (РУ100), обезщетения на наследници (РУ110), обезщетения при заболяване (РУ120), обезщетения при инвалидност (РУ130) и стипендии (РУ140) плюс доходите получени от домакинството като цяло:
 • Доход от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество (НУ040);
 • Социални плащания, включващи семейни помощи (HY050G), целева помощ за жилище (HY070G), целеви социални помощи (HY060G);
 • Регулярни трансферите получени от домакинството (HY080G);
 • Доход от акции, лихви, бизнес инвестиции и продажба на имущество (НУ090);
 • Доходите, получени от деца под 16 години (HY110G).

Общият разполагаем доход на домакинството (НУ020) се пресмята като Общия брутен доход на домакинството (НУ010) се намали с:

 • Регулярни данъци за собственост (HY120G);
 • Регулярни трансфери давани от домакинството (HY130G);
 • Данък върху доходите и социално осигурителни вноски (HY140G).

Домакинство

Домакинство са две или повече лица, които живеят на един адрес (в жилище или част от жилище), имат общ бюджет и се хранят заедно.

Домакинство е и едно лице което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея към дадено жилище и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности.

Еквивалентни скали

За пресмятане на индикаторите за бедност и социално включване се използва общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица. Поради различния състав и брой лица в домакинствата се прилагат еквивалентни скали. Използва се модифицираната ОЕСД скала, според която първият възрастен на 14 и повече години получава тегло 1-ца, вторият възрастен на 14 и повече години получава тегло 0.5 и всяко дете под 14 години получава тегло 0.3. Теглата се присъждат на всеки член на домакинството и се сумират, за да се получи еквивалентен размер на домакинството. Общият разполагаем нетен доход за всяко домакинство се разделя на неговия еквивалентен размер и се формира общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.

 

Статистическа единица

Единици на наблюдение са домакинствата и техните членове.

Статистическа съвкупност

Целевата съвкупност в изследването (SILC) са всички обикновени домакинства и техните членове, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение. Лицата живеещи в колективни домакинства и в институции са изключени като цяло от целевата съвкупност.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

2006 - 2015 година

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Изследването на доходите и условията на живот се провежда върху четири годишен ротационен панел от обикновени домакинства. Размерът на извадката за всяка година в панела е около 7300 адреса/ обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години. Извадката се състои от 4 ротационни групи, като всяка година една от ротационните групи отпада от наблюдението и се заменя с нова.

В методологията на изследването са включени следните тематични области:

· Основни демографски и социални характеристики на домакинството и неговите членове;

· Монетарни показатели за доходите и социалното разслоение на населението: данни за доходите от различни източници;

· Немонетарни показатели за условията на живот: основни данни за жилищните условия; проблеми свързани с жилището и квартала (населеното място); достъп до образование; здравен статус и достъп до здравно обслужване;

· Икономическа активност, заетост и безработица на лицата на 16 и повече години;

· Социални услуги и програми и участие на домакинството или негови членове в тях.

Честота на събиране на данни

годишно

Събиране на данни

Данните се събират с помощта на въпросници чрез провеждането на персонално интервю с домакинствата, включени в извадката, и с всички лица на възраст 16 и повече навършени години - членове на домакинството.

Валидиране на данни

В процеса на въвеждане на информация се извършва логически контрол с предоставената от Евростат SAS програма. Преди публикуване на информацията се извършват допълнителни проверки за съвместимост.

Обработка на данни

Обработката на данните се извършва със статистически софтуер SPSS.

Базата данни за всяка страна съдържа следните тегла:

 • Домакинско тегло (целева променлива DB090) за получаване на действителния брой обикновени домакинства в страната;
 • Персонално тегло (целева променлива RB050) за получаване на действителния брой лица на територията на страната;
 • Персонално тегло за всеки член на домакинството на 16 и повече години (целева променлива PB040) за получаване на броя на лицата на 16 и повече години на територията на страната

Теглата са изчислени така че да се вземат предвид вероятността на единицата за попадане в извадката, липсата на отговор и адаптирането на извадката към външни данни, свързани с разпределението на домакинствата и лицата в целевата популация, местоживеене или административно-териториални области (NUTS 3).

Дизайн тегла

За първата година от панела дизайн теглата са обратно пропорционални на съответните вероятности за включване на домакинството в извадката. Тези тегла са дизайн теглата на домакинството DB080.

Дизайн теглата за домакинствата от под-извадки R2 (четвърта година), R3 (трета година) и R4 (втора година) са изчислени, използвайки следните основни стъпки:

·         Изчисляване на панелното индивидуално базисно тегло, произлизащо от крайното моментно тегло от предходната година на изследването;

·         Корекции поради липса на отговор;

·         Изчисляване на базисното тегло на лицата, включени за първи път в панела:

-          Деца, родени от жена включена в извадката – базисното тегло е равно на базисното тегло на майката;

-          Лица извън наблюдаваното население, които се местят в извадково домакинство - базисното тегло е средното аритметично от базисните тегла на съществуващите членове на домакинството;

-          Лица от други не-извадкови домакинства, които се местят в извадково домакинство имат базисно панелно тегло равно на нула.

·         Изчисляване на домакински тегла чрез осредняване в рамките на домакинството върху всички членове на домакинството.

Корекция при липса на отговор

Корекцията при липса на отговор през първата година на новата под-извадка R1 е направена чрез процедури за претегляне в рамките на класовете.

Дизайн теглата са променени с коефициент обратно пропорционален на постигнатото ниво на отговорили в рамките на гнездата. Коефициентите на тези корекции са изчислени поотделно според класа на населеното място като съотношение: сумата на дизайн теглата на избраните единици към сумата на дизайн теглата на отговорилите единици.

Вероятността за даване на отговор за домакинствата от вълни 2, 3, 4 се получава чрез регресионен модел. Следните променливи са използвани в модела:

• NUTS2

• размер на домакинството

• пол

• възрастови групи

• активност

• ниво на образование

• доходи

• собственост

• индикатори за бедност

 

Корекция спрямо външни данни (калибриране)

След корекцията при липса на отговор е приложен интегрирания метод за калибриране за получаване на крайните тегла.  Четирите независими под-извадки се комбинират и калибрирането на данните се извършва на индивидуално ниво като се налага равенство между g-теглата на лицата от едно и също домакинство. Използвана е линейна функция с цел ограничаване стойността на g-теглата достатъчно близо до 1.

Използвана е следната външна информация:

·         Разпределение на населението по административно-териториални области (NUTS 3) и местоживеене – град/ село;

·         Разпределение на населението по възрастови групи (0 – 15, 16 – 19, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 – 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74, 75 или повече), пол и местоживеене – град/ село.

Тази информация е получена от Информационна Система Демография (ИСД).

Калибрирането е извършено с програмата за калибриране SAS Macro CALMAR 2 (проектирана от Института за статистически и икономически изследвания на Франция).

Крайни моментни (cross-sectional) тегла

След калибрирането се получава крайното моментно (cross-sectional) тегло на домакинството DB090.

Индивидуалното моментно (cross-sectional) тегло на едно лице (RB050) е равно на моментното тегло DB090 на неговото домакинство.

Индивидуалните тегла на всички членове на домакинството на възраст 16 години и повече (PB040) се получават след корекция при липса на отговор в рамките на домакинството на RB050. След това се използва описаният по-горе метод на калибриране, за да се коригират теглата от гледна точка на външни източници на данни. 

Изглаждане

Не се прилага

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Изследването за доходите и условията на живот (SILC) се провежда съгласно Регламент № 1177/2003 и съпътстващите го регламенти, в които са дефинирани обхвата, понятията, времевия период, характеристиките на данните, размера на извадката, публикуването и достъпа до данните.

Оценка на качеството

Изготвят се междинни и окончателни доклади за качеството, чрез които се анализира точността, сравнимостта и съгласуваността на данните.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на статистическа информация от наблюдението Статистика на доходите и условията на живот (SILC) са:

· Европейска комисия и други европейски и международни институции, които са отговорни за мониторинга на социалната защита и социалното включване;

· Евростат, министерства и държавни агенции;

· Научни организации и институти;

· Потребители (вкл. медиите), които проявяват интерес към условията на живот и социалната кохезия в ЕС.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Изследването за доходите и условията на живот (SILC) обхваща само обикновени домакинства и техните членове (всички лица на 16 и повече години) т.е. лицата живеещи в колективни домакинства и в институции са изключени като цяло от целевата съвкупност.

Степен на пълнота на данните


Не се прилага

Точност и надеждност
Обща точност

Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други.

Регламент № 1177/2003 определя минималните ефективни размери на извадката, така че да компенсира броя на неотговорилите. Определянето на ефективния размер на извадката се извършва в съответствие с големината на страната и гарантиране на минимални критерии за точност на ключовия индикатор на национално ниво (процентът за риск от бедност да е 1%).

Извадкови грешки

Изчисляването на стандартните грешки се извършва с използване на SAS програми за финалния доклад за качеството на Статистика на доходите и условията на живот (SILC Final Quality Report). 

 

Показатели за извадкови грешки

Индикатори

Проценти

Стандартна грешка

Вариация

Доверителен интервал

95% долна граница, в проценти

95% горна граница, в проценти

Население в риск от бедност и социално изключване

Общо

41.3

1.05

1.09

39.3

43.4

Мъже

39.5

1.14

1.31

37.3

41.8

Жени

43.0

1.08

1.16

40.9

45.2

0 - 17 години

43.7

2.04

4.15

39.7

47.7

18 - 64 години

37.4

1.14

1.31

35.1

39.6

65+ години

51.8

1.17

1.37

49.5

54.1

Риск от бедност

Общо

22.0

0.87

0.76

20.3

23.7

Мъже

20.0

0.93

0.86

18.2

21.9

Жени

23.8

0.92

0.85

22.0

25.6

0 - 17 години

25.4

1.9

3.62

21.6

29.1

18 - 64 години

18.0

0.9

0.81

16.3

19.8

65+ години

31.7

1.03

1.07

29.6

33.7

Материални лишения

Общо

34.2

1.05

1.10

32.1

36.3

Мъже

33.0

1.16

1.33

30.8

35.3

Жени

35.3

1.07

1.15

33.2

37.4

0 - 17 години

37.3

2.01

4.03

33.3

41.2

18 - 64 години

31.3

1.14

1.29

29.1

33.5

65+ години

40.9

1.20

1.44

38.5

43.2

Домакинства с нисък интензитет на икономическа активност

Общо 18 - 59 години

10.9

0.78

0.61

9.4

12.4

  Мъже

11.2

0.85

0.72

9.5

12.8

  Жени

10.6

0.84

0.71

8.9

12.2

Общо 0 - 17 години

13.9

1.49

2.22

11.0

16.8

Общо 0 - 59 години

11.6

0.87

0.76

9.9

13.3

   Мъже

11.7

0.89

0.79

10.0

13.4

   Жени

11.4

0.97

0.94

9.5

13.3

 

Неизвадкови грешки

Грешки на обема и обхвата на извадката

Изследването за доходите и условията на живот (SILC) се осъществява чрез прилагане на двустепенна стратифицирана извадка. Извадката е стратифицирана според административно-териториални области в страната (NUTS3) и по местоположението на домакинството. Като резултат са формирани 56 гнезда (28 от градски и 28 от селски тип). Общините и населените места са подредени според броя на населението им във всяко гнездо.

Адресите и данните за домакинствата в рамките на избраните гнезда се обновяват съгласно данните от Информационна система „Демография“. Източник на данни за промяна на обичайното местоживеене (настоящ адрес) и вътрешната миграция е Единната система за гражданска регистрация е административно обслужване на населението (ЕСГРАО).

 

Грешки на измерване и обработване

Това са грешките при провеждане на анкетите на етапа на събиране на информацията, дължащи се на неразбиране на въпросите от респондентите, неточни или понякога дори грешни отговори, както и грешки при кодиране на данни.

Данните за Изследването за доходите и условията на живот (SILC) се събират с два вида хартиени въпросници – за домакинство и за отделни лица. Програмата за въвеждане на данните е разработена на Visual Basic.Net. За базата данни е използван MS Access.

Заложени са логически контроли във въпросниците, за да се гарантира коректност и съгласуваност на данните. След фазата на въвеждането на данни се извършват допълнителни проверки и редактиране със SPSS скриптове.

Екстремните стойности за доходи се сравняват с данните, предоставени от Националния осигурителен институт или административните източници и където е възможно с данни от предишни наблюдения, и ако е необходимо се коригират. Всички SILC целеви променливи са изчислени след проверка на първоначалните стойности на променливите.

Нивата на несполучливо направените корекции за променливите за доход не са налични.

Грешки поради липса на отговор

Изчислява се процента на неотговорилите за всяка нова ротационна група, която е включена в изследването през година n:

· процент неотговорили за домакинствата;

· процент неотговорили за лицата;

· процент за общо неотговорили лица;

Грешки на обхвата

Процентът от домакинствата, които не могат да бъдат намерени на адреса по причини:

 • Адресът не може да бъде открит - 0,3%;
 • Адресът съществува, но достъпът е невъзможен - 0,6%;
 • Необитавано жилище или жилището се използва за нежилищни цели (офис, магазин и др.) - 6,3%
Степен на свръхобхват
Дял на общите единици
Грешки при измерването

Както всяко статистическо изследване, EU-SILC може да съдържа не-извадкови грешки, които възникват на различни етапи на изследването и които не могат да бъдат изцяло елиминирани. Това са основно грешки на анкетьорите при събиране на информацията, грешки предизвикани от неправилно разбиране на въпросите от страна на респондентите, водещи до неточни или понякога дори неверни отговори, както и грешки възникващи при записването.

Данните за EU-SILC са събрани чрез попълването на два типа хартиени въпросници – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник. С цел усъвършенстване на въпросника, всички недостатъци, които са забелязани през предходните години са отстранени. Данните, събрани чрез изследването се сравняват с данни, получени от административни регистри. Някои от лицата, които според данните от административните регистри получават минималната работна заплата, в хода на изследването са се самоопределили като безработни или неактивни, защото считат текущата си дейност за временна и не са посочили получавания от тях доход. Като цяло, информация за доходи от лихви, дивиденти и бизнес инвестиции не се посочва от домакинствата. 

Грешки поради липса на отговор
 • Нива на липса на отговор при домакинствата NRh = [1 – (Ra*Rh)]*100,

Ra (процент от домакинствата, с които е осъществен контакт) = Брой адреси, с които успешно е установен контакт /Брой валидни адреси, попаднали в извадката             

Rh (дял на завършените и приети в базата данни интервюта с домакинствата) = Брой завършени интервюта с домакинствата, които са приети в базата данни /Брой домакинства, които отговарят на условията в адресите, с които е осъществен контакт  

 • Нива на липса на отговор при лицата NRp = (1 – Rp)*100,

Rp (дял на завършените индивидуални интервюта в рамките на домакинствата, които са приети в базата данни) = Брой завършени индивидуални интервюта /Брой лица, които отговарят на условията  

 • Общи нива на липса на отговор при лицата *NRp = [1 – (Ra*Rh*Rp)]*100,

 

Степен на неотговорили единици от съвкупността

Степен на неотговорили единици за текущото изследване (2015 година) 

Липса на отговор за новата подизвадка (1-ва ротационна група)

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при домакинствата NRh = [1 – (Ra*Rh)]*100,

Ra = 0.991

Rh = 0.683 

NRh = 32.4

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата NRp = (1 – Rp)*100,

Rp = 0.991

NRp =0.89

 • Общи нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата *NRp = [1 – (Ra*Rh*Rp)]*100,

*NRp =  32.99

Общ размер на извадката (всички ротационни групи)

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при домакинствата NRh = [1 – (Ra*Rh)]*100,

Ra = 0.989

Rh = 0.888 

NRh = 12.19

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата NRp = (1 – Rp)*100,

Rp = 0.993

NRp =0.74

 • Общи нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата *NRp = [1 – (Ra*Rh*Rp)]*100,

*NRp =  12.84

Степен на неотговорили единица за лонгитудиналния компонент (2012-2015 година)

Липса на отговор за първата година на компонента (2012 година)

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при домакинствата NRh = [1 – (Ra*Rh)]*100,

Ra = 0.992

Rh = 0.672 

NRh = 33.32

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата NRp = (1 – Rp)*100,

Rp = 0.993

NRp =0.73

 • Общи нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата *NRp = [1 – (Ra*Rh*Rp)]*100,

*NRp =  33.80

Общ размер на извадката (целия панел)

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при домакинствата NRh = [1 – (Ra*Rh)]*100,

Ra = 0.990

Rh = 0.826

NRh = 18.19

 • Нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата NRp = (1 – Rp)*100,

Rp = 0.991

NRp =0.87

 • Общи нива на липса на отговор (non-response rates) при лицата *NRp = [1 – (Ra*Rh*Rp)]*100,

 

*NRp =  18.90

Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника
  2015 Текущи данни
Променливи за брутния доход на ниво домакинство% от домакинствата, които са получили доход% от домакинствата посочили информация% от домакинствата с липсваща информация (преди допълване)% от домакинствата с частична информация (преди допълване)
Общ брутен доход на домакинството (HY010)99.816.70.782.6
Общ разполагаем доход на домакинството(HY020)99.815.50.384.2
Общ разполагаем доход на домакинството преди социалните трансфери с изключение на помощите за старост и наследници (HY022)99.033.70.366.0
Общ разполагаем доход на домакинството преди социалните трансфери с включени помощите за старост и наследници (HY023)93.185.70.713.7
Условна рента(HY030)100.0100.0  
Доход от отдаване под наем на имот или земя (HY040)15.482.614.43.0
Семейни помощи(HY050)17.084.43.911.7
Социално изключване, което не е класифицирано другаде (HY060)5.8100.0  
Помощ за жилищно настаняване (HY070)0.00.0  
Получени суми от регулярни трансфери между домакинствата  (HY080)11.393.66.4 
Получени суми от регулярни трансфери между домакинствата за издръжка на дете (HY081)1.0100.0  
Лихви, дивиденти и други(HY090)0.8100.0  
Лихвени плащания по ипотека(HY100)1.7100.0  
Доход, получен от лица на възраст под 16 години (HY110)0.953.311.135.6
Данъци върху собствеността(HY120)69.8100.0  
Платени суми за регулярни трансфери между домакинствата(HY130)5.091.58.10.4
Платени суми за регулярни трансфери между домакинствата за издръжка на дете(HY131)0.5100.0  
Данък върху доходите и социалните осигуровки(HY140)57.358.631.79.7
Стойност на стоките, произведени за собствена консумация (HY170)29.0100.0  
Променливи за брутния доход на индивидуално ниво% от лицата на 16+ години, които са получили доход% от лицата на 16+ години посочили информация% от лицата на 16+ години с липсваща информация (преди допълване)% от лицата на 16+ години с частична информация (преди допълване)
Паричен доход на наетите лица(PY010)49.886.713.3 
Друг непаричен доход на наетите лица (PY020)7.9100.0  
Доход от използване на служебен автомобил за лични нужди(PY021)0.4 100.0 
Осигурителни вноски за сметка на работодателя(PY030)45.5100.0  
Вноски в индивидуални частни пенсионни фондове(PY035)0.5100.0  
Парични печалби или загуби от частна практика(PY050)11.242.556.80.7
Пенсия от индивидуален частен пенсионен фонд (PY080)0.1100.0  
Обезщетения за безработица(PY090)5.421.678.4 
Обезщетения за старост(PY100)37.092.97.1 
Обезщетения за наследници(PY110)1.052.447.6 
Обезщетения за болест (PY120)12.54.195.9 
Добавки и помощи за хора с увреждания (PY130)5.555.544.5 
Свързани с образованието помощи и надбавки(PY140)0.481.618.4 
Брутна месечна работна заплата(PY200)39.3 100.0 

 

 
Лонгитудинални данни Първа вълна - година 2012Втора вълна - година 2013Трета вълна - година 2014Четвърта вълна - година 2015
Променливи за брутния доход на ниво домакинство% от домакинствата, които са получили доход% от домакинствата с липсваща информация (преди допълване)% от домакинствата с частична информация (преди допълване)% от домакинствата, които са получили доход% от домакинствата с липсваща информация (преди допълване)% от домакинствата с частична информация (преди допълване)% от домакинствата, които са получили доход% от домакинствата с липсваща информация (преди допълване)% от домакинствата с частична информация (преди допълване)% от домакинствата, които са получили доход% от домакинствата с липсваща информация (преди допълване)% от домакинствата с частична информация (преди допълване)
Общ брутен доход на домакинството (HY010)2.915.082.16.410.283.45.211.283.615.90.883.3
Общ разполагаем доход на домакинството(HY020)15.03.981.010.03.486.611.73.884.514.80.385.0
Общ разполагаем доход на домакинството преди социалните трансфери с изключение на помощите за старост и наследници (HY022)33.80.865.432.01.366.831.11.167.832.80.466.8
Общ разполагаем доход на домакинството преди социалните трансфери с включени помощите за старост и наследници (HY023)76.01.322.775.81.822.476.11.222.786.00.613.4
Условна рента(HY030)100.0  100.0  100.0  100.0  
Доход от отдаване под наем на имот или земя (HY040)100.0  82.514.72.887.79.52.883.413.63.1
Семейни помощи(HY050)100.0  86.03.410.684.55.89.785.43.711.0
Социално изключване, което не е класифицирано другаде (HY060)100.0  100.0  100.0  100.0  
Получени суми от регулярни трансфери между домакинствата (HY080)100.0  86.39.93.793.56.5 92.57.20.3
Получени суми от регулярни трансфери между домакинствата за издръжка на дете (HY081)100.0  100.0  100.0  100.0  
Лихви, дивиденти и други(HY090)100.0  90.9 9.169.621.78.7100.0  
Лихвени плащания по ипотека(HY100)100.0  100.0  83.3 16.7100.0  
Доход, получен от лица на възраст под 16 години (HY110)100.0  81.813.64.558.519.522.058.88.832.4
Данъци върху собствеността(HY120)100.0  100.0  100.0  100.0  
Платени суми за регулярни трансфери между домакинствата(HY130)100.0  90.39.7 92.57.5 91.09.0 
Платени суми за регулярни трансфери между домакинствата за издръжка на дете(HY131)100.0  100.0  100.0  100.0  
Данък върху доходите и социалните осигуровки(HY140)100.0  1.698.30.18.371.620.058.232.49.5
Стойност на стоките, произведени за собствена консумация (HY170)100.0  100.0  100.0  100.0  
Променливи за брутния доход на индивидуално ниво% от лицата на 16+ години, които са получили доход% от лицата на 16+ години с липсваща информация (преди допълване)% от лицата на 16+ години с частична информация (преди допълване)% от лицата на 16+ години, които са получили доход% от лицата на 16+ години с липсваща информация (преди допълване)% от лицата на 16+ години с частична информация (преди допълване)% от лицата на 16+ години, които са получили доход% от лицата на 16+ години с липсваща информация (преди допълване)% от лицата на 16+ години с частична информация (преди допълване)% от лицата на 16+ години, които са получили доход% от лицата на 16+ години с липсваща информация (преди допълване)% от лицата на 16+ години с частична информация (преди допълване)
Паричен доход на наетите лица(PY010) 82.217.825.969.54.623.772.63.787.112.9 
Друг непаричен доход на наетите лица (PY020)100.0  100.0  100.0  100.0  
Доход от използване на служебен автомобил за лични нужди(PY021) 100.0  100.0  100.0  100.0 
Осигурителни вноски за сметка на работодателя(PY030)100.0  100.0  100.0  100.0  
Вноски в индивидуални частни пенсионни фондове(PY035)100.0  100.0  100.0  100.0  
Парични печалби или загуби от частна практика(PY050)42.939.617.521.954.923.232.153.914.042.856.90.4
Пенсия от индивидуален частен пенсионен фонд (PY080)100.0  100.0  100.0  100.0  
Обезщетения за безработица(PY090) 100.0 25.974.1 25.374.7 19.580.5 
Обезщетения за старост(PY100)100.0  92.77.3 91.18.9 92.08.0 
Обезщетения за наследници(PY110)100.0  15.684.4 92.67.4 61.039.0 
Обезщетения за болест(PY120) 100.0 3.097.0 2.797.3 4.395.7 
Добавки и помощи за хора с увреждания (PY130) 100.0 44.155.9 31.069.0 55.444.6 
Свързани с образованието помощи и надбавки(PY140)100.0  100.0    100.074.125.9 

 

Грешки при обработката

Етап на въвеждане на данните

Данните за EU-SILC са събрани чрез попълването на два типа хартиени въпросници – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник. Програмата за въвеждане на данните е разработена на Visual Basic.Net. За базата данни е използван MS Access.

Правят се голям брой проверки на данните (твърди и меки) между въпросите от двата въпросника с цел осигуряване на верността и съпоставимостта на данните. Например, два файла (на ниво домакинство и на индивидуално ниво) са използвани за проверка на коректността на идентификаторите и за сравнение с предишно събрана информация -  за състава на домакинството и за въпроси като ден, месец и година на раждане, пол и други за лица, които не се наблюдават за първи път. Всички брутни стойности на доходите бяха проверени дали са равни или по-големи от съответните нетни стойности (твърда грешка) и дали нетните стойности са по-големи или равни на брутните стойности разделени на две (мека грешка). Допълнителна проверка се извършва и с цел гарантиране съпоставимостта на данните за детските надбавки – програмата проверява дали броят и възрастта на децата в домакинствата съответства на получените детски надбави (твърда грешка). Добавена е проверка, която сравнява заплатата на дадено лице с неговата/ нейната професия и съответния за професията минимален осигурителен доход (мека грешка). Според националното законодателство минималният осигурителен доход е обвързан с типа професия. С цел подобряване на качеството на данните са заложени долни и горни граници въз основа на националното законодателство, по-тесни от абсолютните, при повечето въпроси за доход (напр. социални помощи, пенсии). Включени са вътрешни файлове (заложени в базата данни), които съдържат валидни кодове и описания на класификациите.

Въвеждащите оператори могат да генерират доклади за напредъка по време на въвеждането, използвайки SQL. Доклада съдържа идентификационни номера, статут на попълване на формата, брой грешки и брой сигнали за вероятни грешки. Към доклада е добавена и възможност за показване на броя интервюираните и на неинтервюираните лица и домакинства по анкетьори.

 

Етап на обработка на данните

След приключване на въвеждането, се провежда допълнителна проверка и поправка на данните по SILC единица, използвайки SPSS скриптове. Първоначално се проверява дали данните от всички въпросници са попълнени и въведени. Особено внимание се обръща на производните домакинства. След това се проверяват всички сигнали за потенциални грешки и всички забележки, направени от въвеждащите оператори и се правят съответните корекции. Данните се конвертират в SPSS формат. Екстремалните стойности на доходите се сравняват с данните, получени от Националния Осигурителен Институт (НОИ) или други административни източници, или от данни от предишни вълни, където такива са налични, и се правят съответните корекции. Всички SILC променливи се изчисляват след проверка на оригиналните променливи. Накрая четирите файла, които трябва да се изпратят в Евростат, се конвертират в .csv формат и се верифицират с предоставената от Евростат SAS програма за проверка.

Основните засечени грешки след процеса на събиране на данните са свързани с двойно регистриране на детски надбавки и индивидуален доход от селско стопанство, собственост и земя. Изброените доходи са били записани както във въпросника за домакинството, така и в индивидуалния въпросник. Освен това са регистрирани и грешки, свързани с надвишаване на максималните възможни размери на обезщетенията за безработица, старост, наследствени помощи, болест и инвалидност.

Всички брутни стойности на доходите са проверени дали са равни или по-големи от съответните нетни стойности (твърда грешка) и дали нетните стойности са по-големи или равни на брутните разделени на две (мека грешка).

Нивата на несполучливо направените корекции за променливите за доход не са налични.

 

Степен на импутация

Допълване на липсващи данни за доходите

От препоръчаните методи за импутация за променливите на дохода (дедуктивен, детерминистичен, стохастичен) е избран метода на регресионната детерминистична импутация.

За импутиране на променливи за дохода в индивидуалния файл са създадени следните групи:

·         Район (NUTS 2)

·         Възраст

·         Пол

·         Статус в заетостта

·         Занятие

При липсваща информация брутния доходът се получава посредством сумиране на нетни стойности, платени данъци върху дохода и задължителни социално-осигурителни вноски. В случай на липса на информация за данъците и осигурителните вноски, са импутирани суми съобразно трудовото и социално осигурително законодателство. В случай на наличие само на нетни доходи, последните са конвертирани в брутни при използването на необходимата информация.

 

Крайни стойности  са сравнени при възможност с данните от Националния осигурителен институт или с административни източници на данни и данни от предишни вълни и при необходимост са направени корекции.

Условна рента

Направена е оценка на условната рента на жилища, които се използват от домакинствата като основни за живеене. Условна рента са изчислява само за домакинствата, които не са посочили, че плащат наем:

-          собственици

-          ползватели без наем

Наемът по пазарни цени е дължимият наем за правото на ползване на необзаведено жилище на частния пазар, което не включва сметките за отопление, вода, ток и други.

Използваният метод на стратификация е базиран на действителните наеми (същият, който се използва от Национални сметки – същите стратификационни променливи и същите наеми по пазарни цени). Методът е в съответствие с Европейската система за сметки (ESA’95) и изискванията на Решение на Комисията 95/309 и Регламент 1722/2005 на Комисията относно принципите на оценяване на услуги за отдаване под наем на жилища.

Стратификационни променливи:

-          местоположение (областен център с университет, друг областен център, малък град, село)

-          размер на жилището

-          брой стаи (1, 2, 3, 4+)

-          удобства – наличие на централно отопление      

Действителни пазарни цени на наемите – основни източници на данни:

-          текущи статистически данни за цените

-          изследване на домакинските бюджети

-          агенции за недвижими имоти

Служебна кола

Информацията за използването на служебна кола за лични нужди се събира посредством индивидуалния въпросник. Базира се на данните за брой месеци, в които колата се използва за лични нужди, изминати километри и средна цена на горивата. 

Грешки, свързани с допусканията на модела
Сезонно изглаждане
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност
Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните за моментното състояние (cross-sectional data) и повторени във времето (longitudinal data) изменения в доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация са налични 12 месеца след края на процеса по събиране на данни.

Лаг във времето - първи резултати

Първи резултати са налични 6 месеца след края на процеса по събиране на данни.

Лаг във времето - окончателни резултати

Окончателни резултати са налични 12 месеца след края на процеса по събиране на данни.

Точност на представяне

Не се прилага.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Поради единството на използваните принципи, променливи, дефиниции и класификации е налице висока степен на сравнимост на резултатите от изследването на доходите и условията на живот между страните-членки на ЕС.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци

Не се прилага

Сравнимост във времето

Не се прилага.

Дължина на съпоставимите динамични редове
Съгласуваност между предметни области

Изследването на доходите и условията на живот (SILC) следва международни и национални стандарти: ISCO, NACE, ISCED, степента на урбанизация, препоръките на групата Canberra.

Наличните теглата в масивите от данни за SILC са получени чрез използване на техники за калибриране, които осигуряват основна съгласуваност между оценките получени от масивите от микроданни и демографски преброявания.

Няма надеждни данни от външни източници за четиригодишни лонгитудинални извадки.

Провеждат се допълнителни анализи за съгласуваност с други изследвания като Наблюдение на работната сила, Наблюдение на домакинските бюджети и други статистически области. 

Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност
Сравнение на някои целеви променливи от SILC 2015 с данни от Наблюдението на работната сила - LFS 2015
     
Най-високо придобито ниво на образование според ISCED 2011SILC 2015LFS 2015
Претеглено с персонално тегло за лица на 16+ години%брой лица в хиляди%брой лица в хиляди
Без образование1.9117.41.167.8
Начално образование4.8293.14.0243.9
Основно образование 22.61378.521.51314.7
Средно образование48.72964.550.63089.0
Образование след средно, но не висше0.742.20.320.8
Бакалавър3.5210.66.8417.5
Магистър17.51064.415.3936.8
Доктор0.422.50.316.4
     
Текущ статут на икономическа заетост по самоопределение SILC 2015LFS 2015
Претеглено с персонално тегло за лица на 16+ години%брой лица в хиляди%брой лица в хиляди
Зает 49.33002.349.33010.2
Безработен 11.3690.48.3508.8
Икономически неактивен 39.42400.542.42587.6
     
Статут на трудова заетостSILC 2015LFS 2015
Претеглено с персонално тегло за лица на 16+ години%брой лица в хиляди%брой лица в хиляди
Зает100.03002.3100.03031.7
Наето лице89.92700.488.02667.1
Работодател без наети лица5.9178.37.8236.7
Работодател с наети лица3.4102.23.6108.3
Семейни работници0.721.40.619.5
 Съгласуваност на броя на лицата с външни източници SILC 2015Друг източникИзточник
Население7 202 1987 202 198Население към 31.12.2014 г.
·         мъже3 502 0153 502 015Население към 31.12.2014 г.
·         жени3 700 1833 700 183Население към 31.12.2014 г.
Брой пенсионери  (PL31=7)1 676 4602 179 989НОИ, Брой пенсионери към 31.12.2014 г.
Брой лица, получаващи доход от пенсия1 942 4722 179 989НОИ, Брой пенсионери към 31.12.2014 г.
Брой домакинства2 908 7283 051 127Наблюдение на работната сила 2015
Заети лица3 002 2993 031 860Наблюдение на работната сила 2015
Работещи на пълно работно време 2 904 3652 959 495Наблюдение на работната сила 2015
Работещи на непълно работно време97 93372 365Наблюдение на работната сила 2015
Безработни, по дефиниция на работната сила372 642305 109Наблюдение на работната сила 2015
Икономически неактивни лица2 400 4932 834 887Наблюдение на работната сила 2015
Основни индикатори за бедност

Hаблюдение на домакинските бюджети 

2014

Статистика на доходите и условията на живот

2015

Линия на бедност за едно лице в лева33183910
Линия на бедност за домакинство с двама възрастни и две деца под 14 години в лева69698210
Относителен дял на бедните след социалните трансфери, в процент14.822.0
Относителен дял на бедните преди социалните трансфери в процент46.942.9
Относителен дял на бедните преди социалните трансфери (с включени пенсии) в процент19.128.4
Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата (S80/S20)4.157.1
Неравенство в разпределението на дохода - коефициент на Джини27.6137.0
   
Относителен дял на бедните по типове домакинства 
Домакинства без деца13.121.7
Едно лице в домакинство на възраст под 65 години20.123.9
Едно лице в домакинство на възраст над 65 години 29.253.4
Едно лице в домакинството - жена 29.750.4
Едно лице в домакинството - мъж 15.025.8
Двама възрастни под 65 години 11.315.1
Двама възрастни, поне един от тях на 65 и повече години8.121.8
Трима или повече възрастни 10.912.7
Домакинства със зависими деца 16.822.3
Един родител със зависими деца18.035.2
Двама възрастни с едно зависисимо дете6.712.9
Двама възрастни с две зависими деца 13.414.5
Двама възрастни с три или повече зависими деца31.066.1
Три или повече възрастни със зависими деца 25.024.8

 

Съгласуваност с националните сметки

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Индикатори за бедност и социално включване.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Подробни резултати са достъпни до всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Социално включване и условия на живот - Индикатори за бедност и социално включване: http://www.nsi.bg/bg/node/8256

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи
 • Регламенти на Европейския парламент и на Съвета - виж т. 6.1;
 • Документ LC-ILC/39/09 на Евростат относно алгоритми за изчисляване на индикатори за социално включване, основани на Изследването на доходите и условията на живот и адаптирани към Отворения метод за координация;
 • Методология на изследването: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/SILC_Metodology.pdf
Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Национални доклади за качество съгласно Регламент № 28/2004 (междинен и окончателен).

Разходи и натовареност

Средната продължителност на интервюто за едно домакинство е 66 минути.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват (подтискат се), спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 16 септември 2016 - 11:00

  По данни от проведеното от НСИ изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC) през 2015 г. линията на бедност общо за страната e 325.83 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 585.8 хил. лица, или 22.0% от населението на страната. През 2015 г. относителният дял на децата на възраст 0 - 17 години в риск от бедност е 25.4%, или 305.6 хиляди деца.

 • петък, 16 октомври 2015 - 11:00
  По данни от проведеното от НСИ изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC) през 2014 г. линията на бедност общо за страната e 323.75 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 578.3 хил. лица, или 21.8% от населението на страната. През 2014 г. относителният дял на децата на възраст 0 - 17 години в риск от бедност е 31.7%, или приблизително 377.3 хиляди деца. 
   
 • понеделник, 15 декември 2014 - 11:00
  По данни от проведеното от НСИ изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC) през 2013 г. линията на бедност общо за страната e 285.92 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 527.5 хил. лица, или 21.0% от населението на страната. През 2013 г. относителният дял на децата на възраст 0 - 17 години в риск от бедност е 28.4%, или приблизително 335.9 хиляди деца. 
   
 • понеделник, 16 декември 2013 - 11:00
  Линията на бедност за 2011 г. е 279.67 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер под прага на бедност са били 1 558.8 хил. лица, или 21.2% от населението в страната. Това показват данните от проведеното през 2012 г. изследване „Статистика на доходите и условията на живот” (EU-SILC).
   
 • петък, 14 декември 2012 - 11:00

  Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).
  НСИ представя окончателни резултати за 2010 г. от проведеното през 2011 г. Наблюдение на доходите и условията на живот.

 • петък, 28 септември 2012 - 11:00

  Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).
  НСИ представя предварителни резултати за 2010 г. от проведеното през 2011 г. Наблюдение на доходите и условията на живот.

 • четвъртък, 15 декември 2011 - 11:00

  Европейското изследване на доходите и условията на живот „EU-SILC” е инструмент за осигуряване на своевременни и съпоставими данни за разпределението на доходите, равнище и структура на бедността и социалната изолация.