Население по професии през 1893 година

На 1 януари 1893 г. започва четвъртото преброяване на населението в Княжество България. Според резултатите от най-мащабното статистическо изследване в държавата населението е разпределено по звание и занятие. Почти три четвърти от населението в княжеството – 73.92%, се е занимавало със селско стопанство, 12.81% – с индустрия, 5.21% – с търговия и съобщения, 3.59% са със свободни професии (адвокати, учители, медици, инженери, писатели, художници и др.), 3.01% – войска, полиция, администрация и духовенство, и 1.46% – некласирани. Най-много войска и полиция (2.80%) и администрация (2.90%) има в Софийски окръг, а духовенство (0.71%) – в Пловдивски окръг.


Държавните чиновници в България през 1904 г.

През 1904 г. държавните чиновници в България са били 27 939. В Министерството на войната са били заети 6 455 чиновника, в Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията – 5 359, в Министерството на вътрешните работи – 5 225. Най-малък (224) е броят на служителите в Министерството на външните работи.

Първата номенклатура на професиите

Първата „Номенклатура на професиите” е съставена от френския статистик Жак Бертийон с цел съпоставимост в световен мащаб. Дефинирани са 499 професии. Номенклатурата е приета и препоръчана за употреба от Международния статистически институт на сесията му в Чикаго през септември 1893 година.