Верните отговори на теста от първи кръг на Националното състезание по статистика за ученици

ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ЗА
„НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТАТИСТИКА ЗА УЧЕНИЦИ“
ПЪРВИ КРЪГ - 3 ЮНИ 2017 ГОДИНА

ЧАСТ I. Основни познания по статистика

1. Статистическата съвкупност е:
а) множество от качествени характеристики на единиците от изучаваната съвкупност, отнасящи се до същностните страни на изследваното явление
б) количествените характеристики на социално-икономическите явления и процеси в условията на качествена определеност
в) множество от подредени по даден признак взаимосвързани статистически величини, имащи едностепенна или многостепенна структура, насочена към решаването на определена статистическа задача
г) множество от обекти (явления), органически свързани по някакви общи признаци (свойства) в едно цяло и подложени на статистическо изучаване
 
2. Линейните диаграми са най-подходящи за:
а) изразяване на структурата на изследванaта съвкупност
б) развитието (динамиката) на изследваната съвкупност
в) обема на изследваната съвкупност
г) вида на изследваната съвкупност
 
3. Оценяването на знанията на учениците по учебните дисциплини се извършва по:
а) номинална скала
б) ординална скала
в) интервална скала
г) относителна скала
 
4. Статистическият признак:
а) може да приема различни стойности при различни единици от съвкупността
б) не може да приема една и съща стойност за две различни единици от съвкупността
в) задължително приема една и съща стойност за всички единици на съвкупността
г) задължително приема различни стойности при различните единици от извадката
 
5. Баскетболист реализира 75% от свободните удари, които изпълнява. При тренировка каква е вероятността да пропусне при третия опит?
а) 7/64
б) 1/4
в) 9/64
г) 11/64
 
6. В класа има 17 момичета и 15 момчета. Колко е относителният дял (в %) на момчетата?
а) 53.1%
б) 46.9%
в) 88.2%
г) 113.3%
 
7. На витрината на часовникарско ателие са изложени 10 часовника, които показват в даден момент следните времена:
1) 9:34
2) 9:32
3) 9:31
4) 9:32
5) 9:29
6) 9:32
7) 9:28
8) 9:29
9) 9:35
10) 9:28
Кой номер часовник според Вас показва най-точно времето?
а) № 1 (първият часовник)
б) № 3 ( третият часовник)
в) № 5 (петият часовник)
г) № 7 (седмият часовник)
 
8. Представителността на резултатите от извадката зависи от:
а) броя на единиците в генералната съвкупност
б) съотношението между възрастта на анкетьора и възрастта на анкетираните
в) броя на единиците и начина на излъчване на извадката
г) броя на наблюдаваните признаци
 
9. Резултатите от .............. се използват за оценка на параметрите на ................ .
а) ...... генералната съвкупност ...... извадката
б) ...... описателния анализ ....... генералната съвкупност
в) ...... извадката .........генералната съвкупност
г) ...... преброяването на единиците ..... извадката
 
10. Преуспяваща фирма се състои от: шеф-собственик (със заплата 45 000 лв.), изпълнителен директор (15 000 лв.), двама зам.-директори (по 10 000 лв.), финансист (5 700 лв.), трима администратори (по 5 000 лв.) и 12 работници (по 2 000 лв.), ръководени от четирима инженери (по 3 700 лв.) и един главен майстор (3 000 лв.). Моля пресметнете:
10.1 Средната заплата във фирмата                                           10.2. Медианната заплата
а) 3 000 лв.                                                                                а) 3 000 лв.
б) 3 700 лв.                                                                                б) 3 700 лв.
в) 5 700 лв.                                                                               в) 5 700 лв.
г) 3 576 лв.                                                                                 г) 3 576 лв.
  (5 точки)                                                                                      (5 точки)

ЧАСТ II. Познавате ли Националния статистически институт и неговия сайт - www.nsi.bg?

Използване на официалните статистически данни на Националния статистически институт (НСИ)

1. През коя година е създадена българската статистическа институция?
а) 1885 година
б) 1880 година
в) 1878 година
г) 1890 година
 
2. Според данните на НСИ колко е населението на България към 31.12.2015 година?
а) 7 101 859
б) 7 202 198
в) 7 504 868
г) 7 153 784
 
3. По данни на НСИ брутният вътрешен продукт (БВП) на страната, изчислен по производствен метод, за 2015 г. е 88 571 млн. лв. Колко е нарастването (в %) на БВП през 2015 г. спрямо 2010 г. по текущи цени?
а) 18.5%
б) 84.4%
в) 100.0%
г) 118.5%
 
4. По данни от Наблюдението на работната сила коефициентът на безработица на населението на 15 и повече навършени години в страната през 2016 г. е:
а) 17.9%
б) 11.4%
в) 13.3%
г) 7.6%
 
5. С колко е намалял броят на музеите в страната през 2016 г. спрямо 2015 година?
а) с 12
б) с 10
в) с 8
г) с 6
 
6. Посочете броя на преподавателския персонал в общообразователните училища в страната (без помощния персонал) по данни на НСИ през учебната 2016/2017 година.
а)  47 931
б) 40 778
в) 11 552
г) 42 735
 
7. Как се е променило количеството хляб „Добруджа“, купено от домакинствата, през 2016 г. спрямо 2010 година?
а) останало е непроменено
б) намаляло е с 27.5%
в) намаляло е с 20.6%
г) увеличило се е с 13.8%
 
8. Колко е паричният доход (в лв.) средно на лице в домакинствата в страната през 2016 година?
а) 11 966 лева
б) 11 590 лева
в) 5 105 лева
г) 4 945 лева
 
9. Според Преброяване на населението и жилищния фонд 2011 г. на НСИ най-голям процент от населението в област Благоевград е на възраст:
а) 20 - 24 години
б) 30 - 34 години
в) 40 - 44 години
г) 50 - 54 години
 
10. Колко са сключените бракове през 2016 г. в градовете на област Добрич?
а) 551
б) 909
в) 484
г) 358

ЧАСТ III. Интерпретиране на статистически текст

Прочетете текста на прессъобщението „Население и демографски процеси през 2016 година“,  (http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Population2016_722R06L.pdf).

Отговорете на следните въпроси:

1. Колко живородени момчета се падат на 1 000 живородени момичета през 2016 година?
а)  947
б) 1056
в) 1112
г) 953
 
2. Какъв е делът на живородените момчета от общия брой на живородените деца през 2016 година?
а) 53.7%
б) 51.4%
в) 52.9%
г) 44.1%
 
3. В кой статистически район се намират областите с най-голям относителeн дял на извънбрачните раждания за 2016 година?
а) Северозападен
б) Югозападен
в) Североизточен
г) Северен централен
 
4. Какъв е относителният дял на бракоразводите в селата спрямо общия брой на бракоразводите в страната през 2016 година?
а) 63.4%
б) 19.4%
в) 18.9%
г) 21.7%
 
5. В коя държава от Европейския съюз коефициентът на обща смъртност през 2015 г. е най-нисък?
а) България
б) Кипър
в) Люксембург
г) Ирландия
 
6. В кой от статистическите райони в страната е регистриран най-висок прираст на населението през 2016 година?
а) Северен централен район
б) Югозападен район
в) Югоизточен район
г) Северозападен район
 
7. Каква е разликата между относителния дял на най-младото население (лицата на възраст до 15 години) в България и съответния дял в ЕС-28 през 2016 година?
а) 1.5 процентни пункта
б) 1.6 процента пункта
в) 1.6%
г) От текста не може да се установи.
 
8. Какво показва коефициентът на демографско заместване?
а) промяна в основната възрастова структура на населението - под, във и над трудоспособна възраст
б) съотношението между ражданията и умиранията за текущата година
в) преместването (миграцията) на населението между административно-териториалните единици в страната
г) съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години).
 
9. В коя област делът на възрастното население (65 и повече навършени години) е 22.7%?
а) Ловеч
б) Пловдив
в) Русе
г) Бургас
 
10. В кое направление е най-голямо териториалното движение на населението през 2016 година?
а) „село - град“
б) „град - град“
в) „град - село“
г) „село - село“