Заетост и безработица, бр. 3/2009 г.

Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е на разположение брой 3/2009 на тримесечното издание на НСИ „Заетост и безработица”.
Публикацията съдържа данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
Изданието съдържа:
1. Методологични бележки - основни понятия и дефиниции, използвани в изследването.
2. Таблици със сравнителни тримесечни данни за предшестващия едногодишен период, както и подробна информация за третото тримесечие на 2009 г., която основно включва:
• Икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години по пол, възраст, местоживеене, образование, семейно положение.
• Заетост:
-  по статус в заетостта;
-  по икономически дейности;
-  по класове професии;
-  на пълно и непълно работно време - по пол и сектори;
-  наети лица по вид на договора с работодателя.
• Безработица:
-  продължителност на безработицата;
-  начини на търсене на работа;
-  предишна заетост и причини за напускане на работа.
• Лица извън работната сила:
-  по възраст, местоживеене и пол;
-  по причини за неактивност;
-  обезкуражени лица по пол, възраст, степени на образование.
 
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 12.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в Библиотеката на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област: