Начин на животЕВРОПЕЙСКО ЗДРАВНО ИНТЕРВЮ - 2008
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
(%)
Възрастови групи Ежедневно пушещи Пушат понякога Непушачи
мъже жени мъже жени мъже жени
Общо 40.5 18.9 9.8 9.3 49.7 71.8
15 – 24 27.7 17.9 13.0 13.1 59.3 69.0
25 – 44 54.8 32.7 9.7 12.9 35.5 54.3
45 – 64 46.3 17.7 10.5 9.9 43.2 72.4
65 + 12.0 2.2 6.0 1.2 82.0 96.6
УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ ПРЕЗ ДВАНАДЕСЕТТЕ МЕСЕЦА ПРЕДХОЖДАЩИ ИЗСЛЕДВАНЕТО ПО ПОЛ
(%)
  Общо Мъже Жени
Никога 30.5 16.9 42.9
Месечно или по-рядко 32.6 28.4 36.4
2 до 4 пъти месечно 17.5 23.7 11.7
2 до 3 пъти седмично 8.6 13.1 4.5
4 до 6 пъти седмично 4.8 7.5 2.2
Всеки ден 6.1 10.4 2.1
29.12.2011


Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)

Европейско здравно интервю
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Евелин Йорданова

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 459

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване03 декември 2020 г.
Дата на публикуване03 декември 2020 г.
Дата на последно актуализиране03 декември 2020 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването е част от Европейската система на здравни изследвания в рамките на Европейската статистическа система. Целта му е при използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между страните от ЕС, да се оцени здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

Първа вълна - 2008 година

Националният статистически институт проведе изследването Здравно интервю, базирано на хармонизираният инструментариум през 2008 година.

Инструментариумът за първият цикъл изследвания 2007 – 2008 е приет от Работната група по обществено здравеопазване към Евростат през ноември 2006 година. Тематичните области в него са разработени така, че произведената информация да е в отговор на нуждите както за управлението на системите на здравеопазване, така и в областта на науката. В рамките на тези нужди въпросите в EHIS са насочени към задоволяване на основните потребности от информация на ниво ЕС, като не се обхващат всички аспекти на здравето в детайли, което би могло да стане чрез специфични изследвания на национално ниво.

Въпросникът е структуриран в четири модула:

 • Здравен статус;
 • Здравни грижи;
 • Здравни детерминанти (начин на живот);
 • Основни социално-икономически характеристики.

В допълнение, за задоволяване на информационните потребности на ГД „Здравеопазване и потребители” (SANCO) и „Трудова заетост, социални въпроси и социално приобщаване (EMPL) на Европейската комисия ,са изчислени 26 индикатора, които бхващат и трите области – Здравен статус, Здравни грижи и Здравни детерминанти. Индикаторите са изчислени на база отговорите на анкетираните лица по време на интервюто. Не са изисквани документи, удостоверяващи верността на отговорите и не са правени измервания. Всички индикатори се отнасят за лицата на 15 и повече години, освен в случаите, в които е указана специфична възраст.

Втора вълна - 2014 

В изпълнение на Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 Националният статистически институт участва във втората вълна на изследването Европейско здравно интервю през 2014 година. Изследването се проведе във всички страни-членки при използване на хармонизиран инструментариум.

Трета вълна – 2019

През 2019 г. всички държави членки се включиха в третата вълна на изследването в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/255 на Комисията, като НСИ проведе наблюдението в периода октомври 2019 - януари 2020 година.

За всички вълни на изследването въпросникът включва четирите основни модула. С оглед намаляване на натовареността на респондентите и за удовлетворяване на специфичните потребности от информация въпросникът  се променя.  

Темите, обхванати в изследването са следните:

Здравен статус

 • Общ здравен статус: самооценка на здравето, наличие на хронични заболявания и на ограничения;
 • Заболеваемост от хронични заболявания;
 • Травми и наранявания;
 • Отсъствие от работа поради здравни проблеми;
 • Физически и сетивни функционални ограничения;
 • Затруднения при извършване на персонални ежедневни дейности;
 • Затруднения при извършване на дейности по поддържане на домакинството;
 • Болка;
 • Някои аспекти на психичното здраве;

Здравни грижи

 • Хоспитализации;
 • Консултации с лекар и лекар по дентална медицина;
 • Обръщаемост към специфични медицински професионалисти;
 • Ползване на грижи в дома;
 • Употреба на медикаменти;
 • Профилактични дейности;
 • Непосрещнати нужди от здравни грижи;

Здравни детерминанти

 • Ръст и тегло;
 • Физическа активност;
 • Консумация на плодове и зеленчуци;
 • Тютюнопушене;
 • Употреба на алкохол;
 • Социална подкрепа;

Социално-демографски характеристики

Използвани класификации

Първа вълна - 2008 година

 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2005 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'88;
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в сила от 1.01.2008 г. - съвместима със Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската общност NACE, Rev.2;
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Международна стандартна класификация на образованието, ревизия 1997 г. (ISCED - 97).

Втора (2014) и Трета (2019) вълна 

 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'08;
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в сила от 1.01.2008 г. - съвместима със Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската общност NACE, Rev.2;
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Международна стандартна класификация на образованието, ревизия 2011 г. (ISCED 2011).
Обхват

Изследването обхваща всички лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновените домакинства, попаднали в извадката. В съответствие с методологията на изследването от генералната съвкупност са изключени институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Понятия и дефиниции

Заболявания – разпространение (самодекларирано)

Първа вълна - 2008 

Относителен дял на лицата, декларирали, че:

 • имат съответното заболяване,
 • заболяването е диагностицирано от лекар,
 • заболяването се е проявявало през последните 12 месеца

Индикаторът е изчислен за пет заболявания: диабет; депресия; хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем; астма, вкл. алергична; високо кръвно налягане (хипертония).

Втора вълна - 2014 

Относителен дял на лицата декларирали наличие на хроничното заболяване през последните 12 месеца. Представени са данни за 15 хронични заболявания:

 • Астма (включително алергична)
 • Хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем
 • Инфаркт на миокарда (сърдечен удар) или хронични последствия от инфаркт
 • Исхемична болест на сърцето или стенокардия
 • Високо кръвно налягане (хипертония)
 • Мозъчен инсулт (мозъчен кръвоизлив, тромбоза) или хронични последствия от инсулт
 • Артроза (без артрит)
 • Увреждания, засягащи долната част на гърба или други хронични нарушения на гърба
 • Увреждания на врата или други хронични нарушения на врата
 • Диабет               
 • Алергични заболявания - ринит, възпаление на окото сенна хрема, дерматит, алергия към храна (без алергична астма)
 • Цироза на черния дроб
 • Проблеми с контролирането на пикочния мехур, неволево изпускане (незадържане) на урина
 • Бъбречни проблеми
 • Депресия

Травми вследствие на инцидент - у дома, през свободното време и/или по време на училище, след пътнотранспортно произшествие - Относителен дял на лицата, декларирали наличие на травма, вследствие на инцидент през последните 12 месеца.

Обръщаемост към личен лекар, към лекар по дентална медицина или ортодонт, към лекар специалист - Относителен дял на лицата, консултирали се с медицински специалист за себе си, през последните 4 седмици.

Употреба на медикаменти

Първа вълна - 2008 

Относителен дял на лицата, използвали предписани или препоръчани от лекар медикаменти през последните 2 седмици, за избрано заболяване (диабет; депресия; хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем; астма, вкл. алергична; високо кръвно налягане (хипертония).

Втора вълна - 2014

Относителен дял на лицата, употребявали предписани или напредписани медикаменти през последните 2 седмици.

 

Профилактика за рак на гърдата - Относителен дял на жените на възраст 50 - 69 години, на които е правена мамография (рентгенова снимка на гърдите).

Профилактика за рак на маточната шийка - Относителен дял на жените на възраст 20 - 69 години, на които е правена цитонамазка.

  

Индекс на телесна маса - Относителен дял на лицата на 18 и повече години с индекс на телесна маса в определени граници. Показателят се изчислява като отношение на теглото в килограми и квадрата на ръста в метри - кг/м2. Използвано е следното разпределение:

 • Тегло под нормалното (под 18.5 кг/м2)
 • Нормално тегло (18.5 - 24.99 кг/м2)
 • Наднормено тегло (25.00 - 29.99 кг/м2)
 • Затлъстяване (30.00 + кг/м2).

Ежедневно пушещи - Относителен дял на ежедневно пушещите цигари (вкл. саморъчно навити).

Опасна консумация на алкохол (първа вълна, 2008)- Относителен дял на лицата употребявали 6 и повече питиета по един повод през последните 12 месеца, по честота на употребата (едно питие се приема за 50 мл. концентрат, за бирата се има предвид типичната бутилка от 500мл., за виното – чаша от 150 мл.).

Статистическа единица

Лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновени домакинства.

Статистическа съвкупност

Всички лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновени домакинства, попаднали в извадката. В съответствие с методологията на изследването от генералната съвкупност са изключени институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

Първа вълна - 2008 година

Втора вълна - 2014 година

Трета вълна - 2019 година

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Относителен дял

Отчетен период

Първа вълна - 2008

Изследването е проведено през м. октомври и ноември 2008 г.

Втора вълна - 2014 

Изследването е проведено през периода октомври 2014 - януари 2015 година.

Трета вълна – 2019

Изследването е проведено през периода октомври 2019 - януари 2020 година.

 

В зависимост от естеството, периодът, за който се отнасят въпросите е различен – две или четири седмици, шест или дванадесет месеца, делничен ден или уикенд.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Първа вълна - 2008

 • Регламент (ЕО) №1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд;
 • Закон за статистиката.

Втора вълна - 2014

 • Регламент (ЕО) №1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд;
 • Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистиката, основаваща се на Европейската система за здравни интервюта (EHIS);
 • Закон за статистиката.

Трета вълна – 2019

 • Регламент (ЕО) №1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд;
 • Регламент (ЕС) 2018/255 на Комисията от 19 февруари 2018 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистиката, основаваща се на Европейската система за здравни интервюта (EHIS);
 • Закон за статистиката;
 • Закон за защита на личните данни.
Споделяне на данни
Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите е едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

При разпространение на данните се прилагат следните правила:

 • Оценките не се публикуват ако се основават на по-малко от 20 случая реално анкетирани лица или относителният дял на неотговорилите надвишава 50%;
 • Оценките се публикуват със забележка ако се основават на 20 до 49 случая реално анкетирани лица или относителният дял на неотговорилите е над 20% и по-малък или равен на 50%;
 • Оценките се публикуват ако се основават на над 50 случая на реално анкетирани лица или относителният дял на неотговорилите не надвишава 20%.
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни от Европейското здравно интервю се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Здравеопазване в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Окончателни данни се публикуват след приключване на процедурата по валидиране от Евростат.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение

Публикации

Първа вълна - 2008

България - Статистическа панорама

Онлайн база данни

Подробни данни от Европейското здравно интервю са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Здравеопазване: http://www.nsi.bg/bg/node/3364

Онлайн база данни на Евростат

 

Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Първа вълна - 2008

 • Хармонизиран въпросник на Евростат за провеждане на Европейско здравно интервю (2007 - 2009);
 • Концептуални карти и указания за адаптиране на хармонизирания въпросник - Евростат;
 • Указания и критерии за качество на данните от здравни изследвания сред населението – Евростат;
 • Доклад за формиране на извадката при здравни изследвания сред населението - Task force III report;
 • Указания за изчисляване на индикаторите от изследването Европейско здравно интервю - Евростат.

Втора вълна - 2014

 • Европейско здравно интервю - методологическо ръководство, Евростат, 2013;
 • Правила за валидиране на данните, Евростат. 
 • Правила за предоставяне на микроданните на Евростат.

Трета вълна – 2019

 • Европейско здравно интервю - методологическо ръководство, Евростат, 2018;
 • Правила за валидиране на данните, Евростат.
Документация за качеството

Първа вълна - 2008

Обобщаващ доклад за приложението на критериите за оценка на качеството на Европейското здравно интервю - Евростат.

Втора (2014) и Трета (2019) вълни 

Доклади за качеството

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

В НСИ е изградена система за управление на качеството, сертифицирана в съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015. От 2019 г. е одобрен разширен обхват на системата, включително получаване, събиране, обработване, съхранение, анализ, предоставяне и разпространение на статистическа информация.

Втората и третата вълна на изследването са проведени в изпълнение на европейско законодателство.

При провеждането на изследването се цели постигането на хармонизация "на входа" (input harmonisation). Прилага се единен инструментариум (въпроси, възможности за отговор, филтри, и др.), концептуални указания и описание. Изисква се концептуален превод (адаптиране) на всички европейски езици. При използване на "Европейско здравно интервю - методологическо ръководство" на Евростат е приложен хармонизираният въпросник, протоколът за адаптиране на инструментариума, както и концептуалните указания. 

Препоръките по отношение на въпросника са съпроводени от указания по отношение на методите за събиране и обработка на данните.

Програмният продукт, разработен за въвеждане на първичните данни е в съответствие с Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. 

Използван е инструмент за предварително валидиране на микроданните преди изпращането им в Евростат.  

Оценка на качеството

Изградената система за управление на качеството, сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2015, приложението на единни методологически документи, правила и процедури на всички етапи от провеждане на изследването осигуряват високо качество на статистическата информация.

Приложимост
Потребности на потребителите

Произведената информация е в отговор на нуждите както за управлението на системите на здравеопазване, така и в областта на науката. В рамките на тези нужди въпросите в EHIS са насочени към задоволяване на основните потребности от информация на ниво ЕС, като не се обхващат всички аспекти на здравето в детайли, което би могло да стане чрез специфични изследвания на национално ниво.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Изследването обхваща лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновените домакинства. От генералната съвкупност са изключени децата на възраст от 0 до 14 години и институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Точност и надеждност
Обща точност

Втора вълна - 2014

Достигнат е минималният ефективен размер на извадката в съответствие с изискванията на Регламент (EU) 141/2013, Анекс 2. Относителният дял на интервютата, проведени с упълномощено лице е 11.1%. 

Трета вълна – 2019

Осигурени са изискванията за точност съгласно Приложение 2 на Регламент (EU) 2018/255. Относителния дял на интервютата, проведени с упълномощено лице е 4.1%.

Извадкови грешки

Изчислена е стандартната грешка на оценката за три показателя:

 • Относителен дял на респондентите в добро и много добро здраве;
 • Относителен дял на респондентите, които имат продължително (хронично) заболяване или здравен проблем;
 • Относителен дял на респондентите, които през последните 6 и повече месеца са били силно ограничени при извършване на обичайните за хората дейности в личния живот или в работата си, поради здравословен проблем.

Не са прилагани техники за импутиране на липсващи стойности.

Неизвадкови грешки

Грешки на обема и обхвата на извадката

За провеждане на изследването е използвана двустепенна гнездова извадка, районирана по административни области и местоживеене (град, село). В резултат на това са формирани 56 страти. На първата степен са избрани гнезда, с вероятност, пропорционална на размера им, поотделно за 28 – те области, и за градското и селското население. На втората степен – чрез систематичен подбор са избрани домакинствата. Анкетирани са всички лица на възраст 15 и повече навършени години в избраните домакинства. Изследването се провежда на принципа на доброволното участие, като ненамерените и/ или отказали да участват лица не се подменят.

Първа вълна - 2008

Чрез пряко интервю са анкетирани 5 661 от избраните 8 393 лица. Процентът на отговорилите е 73,8%.

Втора вълна - 2014

Чрез пряко интервю са анкетирани 6 410 от избраните 8 839 лица. Процентът на отговорилите е 72,5%.

Трета вълна – 2019

Чрез пряко интервю са анкетирани 7 540 от избраните 10 322 подлежащи на анкетиране лица. Процентът на отговорилите е 73,0%.

 

С оглед осигуряване на максимални възможности за анализ на данните от изследването разполагаме с информация за:

 • Общ брой единици попаднали в извадката;
 • Действителен брой единици в извадката (подлежат на анкетиране + не подлежат на анкетиране);
 •         Неанкетирани не е осъществен контакт, отказ (по причини);
 •         Анкетирани – изцяло или частично попълнени карти;
 • Не подлежат на анкетиране – починали, не живее на посочения адрес, несъществуващ адрес/сграда/жилище.

 

Грешки на измерване и обработване

Това са грешките при провеждане на интервюто на етапа на събиране на информацията, дължащи се на неразбиране на въпросите от респондентите, неточни или понякога дори грешни отговори, както и грешки при кодиране на данни.

С цел минимизиране на този тип грешки програмата за вход на данните е така разработена, че да се гарантира коректност и съгласуваност на данните (логически контроли, допустими стойности и т.н.). След фазата на въвеждането на данни се извършват допълнителни проверки и редактиране със SPSS скриптове.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т + 11 мес. (предварителни данни)

Окончателни данни се оповестяват след приключване на процедурата по валидиране на данните.

Точност на представяне

Индивидуални данни от изследването са предоставени на Евростат в съответствие с изискванията на  европейското законодателство. 

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Поради извадковия характер на изследването данните са представителни на ниво област само за част от показателите.

За международни сравнения – Целта е постигане на „хармонизация на входа” - единен стандарт (въпроси, отговори, филтри и т.н.) чрез концептуалното адаптиране на въпросника на всички езици. Всеки един от въпросите и категориите за отговор са съпроводени с детайлно описание, така че смисълът им да е идентичен във всички страни-членки. Трябва да се има предвид, че не всички страни са приложили изцяло предложения въпросник. В допълнение някои въпроси са модифицирани.

Сравнимост във времето

Предвид промените във въпросника, разпределенията по част от въпросите, както и изчислените индикатори не са или са частично съпоставими.

Съгласуваност между предметни области

Анализирана е съгласуваността на данните от изследването и други официални източници на информация за:

 • заболеваемост - за избрани заболявания;
 • данни за изписаните по диагнози;
 • смъртност по причини;
 • данни от модул Здраве, прилаган в Изследването на доходите и условията на живот (SILC).
Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Втора вълна - 2014

Рамка на извадката

Извадката е излъчена при използване на информацията за лицата и домакинствата от Преброяване 2011, актуализирана с данни от текущата демографска статистика.  Процедурите по актуализация на рамката на извадката се прилагат ежегодно. При излъчване на извадката за изследването са използвани данни от 2014 година.

Генерална съвкупност

A) Общ брой

 6204002

B) Необхват - % (относителен дял на необхванатите в извадката единици)

 0.5%

C) Свръхобхват - % (относителен дял на единиците, обхванати в извадката, които не принадлежат на генералната съвкупност на изследването) 

 0.0%

D) Групи от насалението, които може да бъдат изключени от генералната съвкупност, въпреки, че принадлежат към рамката на извадката (например лица със слухови проблеми, в случай на телефонно интервю)

 Няма

E) Население извън генералната съвкупност -
     лица на възраст 0 – 14 години 

 998 196 (към 31.12.2014)

 

Излъчване на извадката

За провеждане на изследването е използвана двустепенна гнездова извадка, районирана по административни области и местоживеене (град, село). В резултат на това са формирани 56 страти. На първата степен са избрани гнезда, с вероятност, пропорционална на размера им, поотделно за 28 – те области, и за градското и селското население. На втората степен – чрез систематичен подбор са избрани по шест домакинства. Анкетирани са всички лица на възраст 15 и повече навършени години в избраните домакинства. 

 

 

Обобщена таблица за участие и неучастие

Брай домакинства

Брой лица

1

Общ брой единици попаднали в извадката (първоначално излъчени)

►   [1] = [2] + [3] + [6]

 4505

9720 

2

Не подлежат на анкетиране

381 

881 

2.1

Несъществуваща сграда/ никой не живее на адреса

20 

2.2

Промяна в статуса на единицита

373 

861 

2.3

Единици, извън обхвата на изследването, които са попаднали в извадката

2.4

Други единици, които не подлежат на анкетиране

3

Подлежат на анкетиране

(анкетирани и неанкетирани)

►   [3] = [4] + [5]

4124 

8839 

4

Неанкетирани

1014

2429 

4.1

Не е осъществен контакт

614 

1376 

4.2

Отказ

392 

1043 

4.3

Неспособност да отговорят

Избраното домакинство или лице не може да участва в изследването поради езиков проблем или физически или проблем, свързан с разбирането (и не е проведено прокси интервю).

10 

4.4

Отхвърлени интервюта

Избраното домакинство или лице е участвало в интервюто, но информацията не може да бъде използвана (лошо качество на информацията).

4.5

Други неанкетирани

5

Анкетирани

3110 

6410 

5.1

Изцяло проведени интервюта

Отговорено е на всички въпроси лично или от упълномощено лице.

(Изключват се променливите, за които не е разрешено прокси интрвю.)

3110 

6410 

5.2

Честично проведени интервюта

Има информация, за някои от техическите променливи (PID, HHID, PRIMSTRAT, PSU, WGT, PROXY, REFYEAR, REFMONTH, INTMETHOD), пол и възраст и поне 50 % от всички останали променливи.

6

Други единици

 -

 

Брой и структура на населението и анкетираните лица

Население

Анкетирани лица

Брой

%

Брой

%

Общо

6204002

100.0 

6410

100.0

Жени

 3215275

51.8 

 3344

52.2

Мъже

2988727

48.2 

 3066

47.8

Възраст (жени)

 3215275

100.0 

3344

100.0

15-24

 348193

10.8 

 285

8.5

25-34

 469599

14.6 

 358

10.7

35-44

 520600

16.2 

 514

15.4

45-54

487664

15.2 

 499

14.9

55-64

 531726

16.5 

 620

18.5

65-74

 474797

14.8 

 631

18.9

75-84

300277

9.3 

 342

10.2

85+

 82419

2.6 

 95

2.8

Възраст (мъже)

 2988727

100.0 

 3066

100.0

15-24

370080

12.4 

 364

11.9

25-34

 505290

16.9 

 439

14.3

35-44

 554442

18.6 

 487

15.9

45-54

 497724

16.7 

 515

16.8

55-64

 478355

16.0 

 553

18.0

65-74

 356601

11.9 

 451

14.7

75-84

 183921

6.2 

 213

6.9

85+

 42314

1.4 

 44

1.4

Степен на завършено образование (ISCED 2011)

6216600

100.0 

 6409

100.0

ISCED 0-2

 1752900

28.2 

2194

34.2

ISCED 3-4

 3108900

50.0 

 3016

47.1

ISCED 5-8

 1354800

21.8 

 1199

18.7

Текущ статут на икономическа активност по самоопределение

 6216600

100.0 

 6406

100.0

Заети

 2963100

47.7 

 2636

41.1

Безработни

 627900

10.1 

 934

14.6

Пенсионери

 1619700

26.1 

 2066

32.3

Учащи

 462000

7.4 

 408

6.4

Други неактивни

 543900

8.7 

 362

5.7

Източник на данни за населението по пол и възраст е текущата демографска статистика към  31.12.2014 година.

Източник на данни за населението по степен на завършено образование и текущ статут на икономическа активност по самоопределение е Наблюдението на работната сила, 2014.

Честота на събиране на данни

В съответствие с европейското законодателство изследването се провежда с петгодишна периодичност.

Събиране на данни

Интервю „лице в лице” с въпросник на хартия и част за самопопълване.

Анкетьори

Анкетьорите са служители на НСИ с опит в провеждането на социални изследвания сред домакинствата.

Отношение едно интервю на един анкетьор – 53 (2014 г.); 75 (2019 г.)

Обучение на анкетьорите

Провежда се обучение на обучители (по един представител от ОСИ). Всички обучители са с опит в провеждането на социални изследвания сред домакинствата. Част от тях са участвали в провеждането на предходните вълни на изследването.

Програмата на обучението включва:

 • Представяне на Европейско здравно интервю. Цел и задачи на изследването.
 • Обща и детайлни презентации на модулите на изследването. Концепция на въпросите, дефиниции, използване класификации, използване на прокси интервю, част за самопопълване;
 • Работа в групи. Често задавани въпроси и как да отговорим.
 • Представяне съдържанието на Бележки на анкетьора, които следва да бъдат попълнени след края на работата на терен.
 • Организация на изследването.

Като част от обучението на всички анкетьори са осигурени детайлни Указания за работа на терен, включително всичко необходимо, за да се проведе изследването коректно, въпросник, част за самопопълване и Бележки на анкетьора. 

Контрол на качеството на работата на терен

Използван метод за предварително уведомяване на респондентите или при първият контакт – писмо на Председателя на НСИ.

Използвани награди за стимулиране участието в изследването – не.

Теоретичен минимален брой контакти с респондентите преди да се декларира неучастие в изследването – до две посещения за отдалечените населени места и до четири посещения за областния център.

Продължителност на интервюто

Втора вълна – 2014 г.

 • Средна: 30 мин.
 • Минимална: 5 мин.
 • Максимална: 65 мин.

Трета вълна – 2019 г.

 • Средна: 32 мин.
 • Минимална: 10 мин.
 • Максимална: 75 мин.

Контрол на работата на анкетьорите – Във всяко ОСИ към ТСБ има отговорник за изследването. Отговорникът има задължението да проверява анкетните карти и Бележките на анкетьорите. Регулярно са провеждани индивидуални срещи с всеки един анкетьор. Ежеседмично отговорниците в ТСБ изпращат отчет за работата на терен в НСИ.

Отношение анкетьори на един отговорник (средно) – 4.

Осъществяван ли е последващ контакт с респонденти с цел контрол на качеството – Не.

Провеждани ли са допълнителни изследвания във връзка с неучастието в изследването – Не.

В допълнение, разработено е ИТ приложение за мониторинг на работата на терен. То позволява в реално време да се следят посетените лица и домакинства, тези, с които е осъществен или не контакт. Събира се информация за неанкетираните домакниства и лица, както и за причините за това. Наличната информация позволява да се следи процента на отговаряемост и работата на терен като цяло на регионално и национално ниво. 

Въпросник

Разработване на въпросника

Изследването е проведено на български език. Използван е протоколът за адаптиране на въпросника, препоръчан от Евростат в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“.

Въпросникът, използван при първата вълна на изследването е тестван изцяло. За втората и третата вълна – не.

Дизайн на въпросника

Подредбата на модулите е в съответствие с препоръчаната от Евростат.

Модифицирани въпроси в националната версия на въпросника - AC2, PL6, HO1, AM7, PA1, AL1, AL6. Въпросите са модифицирани в съответствие с препоръките в „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“ на Евростат.

Съдържание на алкохол в едно стандартно питие, използвано във въпросите за употреба на алкохол (AL sub-modul) – 14 гр.

Валидиране на данни

Първа вълна - 2008

Данните са валидирани от Евростат. Приложени са единни правила за проверка и съответствие.

Втора вълна - 2014

Използван е хармонизираният инструментариум в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“ на Евростат. Приложен е протоколът за адаптиране на инструментариума, както и концептуалните указания. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията са приложени Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. Използван е инструмент за предварително валидиране на микроданните преди изпращането им в Евростат.  

Трета вълна - 2019

Данните са в процес на валидация от Евростат.

Обработка на данни

Проверката, изчистването и  редактирането е извършено в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“, Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. Не са прилагани техники за импутиране или калибриране (Втора вълна).

Трета вълна – Прилагани са техники за калибриране на резултатите.

За претегляне на резултатите са използвани данни от текущата демографска статистика.

Изглаждане

Втора вълна - 2014

За претегляне са използвани данни от текущата демографска статистика към 31.12.2014 година.

Информация за окончателните тегла

средна на окончателните тегла/минимална стойност = 2.71

максимална стойност/средна на окончателните тегла = 2.55

коефициент на вариация = 0.32

 

Трета вълна – 2019

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Европейско здравно интервю
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Европейско здравно интервю
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml


Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)

Европейско здравно интервю
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на здравеопазването и правосъдието“

Лице за контакт

Евелин Йорданова

Длъжност

началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

[email protected]

Телефон

+359 2 9857 459

Факс
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването е част от Европейската система на здравни изследвания в рамките на Европейската статистическа система. Целта му е при използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между страните от ЕС, да се оцени здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

Първа вълна - 2008 година

Националният статистически институт проведе изследването Здравно интервю, базирано на хармонизираният инструментариум през 2008 година.

Инструментариумът за първият цикъл изследвания 2007 – 2008 е приет от Работната група по обществено здравеопазване към Евростат през ноември 2006 година. Тематичните области в него са разработени така, че произведената информация да е в отговор на нуждите както за управлението на системите на здравеопазване, така и в областта на науката. В рамките на тези нужди въпросите в EHIS са насочени към задоволяване на основните потребности от информация на ниво ЕС, като не се обхващат всички аспекти на здравето в детайли, което би могло да стане чрез специфични изследвания на национално ниво.

Въпросникът е структуриран в четири модула:

 • Здравен статус;
 • Здравни грижи;
 • Здравни детерминанти (начин на живот);
 • Основни социално-икономически характеристики.

В допълнение, за задоволяване на информационните потребности на ГД „Здравеопазване и потребители” (SANCO) и „Трудова заетост, социални въпроси и социално приобщаване (EMPL) на Европейската комисия ,са изчислени 26 индикатора, които бхващат и трите области – Здравен статус, Здравни грижи и Здравни детерминанти. Индикаторите са изчислени на база отговорите на анкетираните лица по време на интервюто. Не са изисквани документи, удостоверяващи верността на отговорите и не са правени измервания. Всички индикатори се отнасят за лицата на 15 и повече години, освен в случаите, в които е указана специфична възраст.

Втора вълна - 2014 

В изпълнение на Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 Националният статистически институт участва във втората вълна на изследването Европейско здравно интервю през 2014 година. Изследването се проведе във всички страни-членки при използване на хармонизиран инструментариум.

Трета вълна – 2019

През 2019 г. всички държави членки се включиха в третата вълна на изследването в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/255 на Комисията, като НСИ проведе наблюдението в периода октомври 2019 - януари 2020 година.

За всички вълни на изследването въпросникът включва четирите основни модула. С оглед намаляване на натовареността на респондентите и за удовлетворяване на специфичните потребности от информация въпросникът  се променя.  

Темите, обхванати в изследването са следните:

Здравен статус

 • Общ здравен статус: самооценка на здравето, наличие на хронични заболявания и на ограничения;
 • Заболеваемост от хронични заболявания;
 • Травми и наранявания;
 • Отсъствие от работа поради здравни проблеми;
 • Физически и сетивни функционални ограничения;
 • Затруднения при извършване на персонални ежедневни дейности;
 • Затруднения при извършване на дейности по поддържане на домакинството;
 • Болка;
 • Някои аспекти на психичното здраве;

Здравни грижи

 • Хоспитализации;
 • Консултации с лекар и лекар по дентална медицина;
 • Обръщаемост към специфични медицински професионалисти;
 • Ползване на грижи в дома;
 • Употреба на медикаменти;
 • Профилактични дейности;
 • Непосрещнати нужди от здравни грижи;

Здравни детерминанти

 • Ръст и тегло;
 • Физическа активност;
 • Консумация на плодове и зеленчуци;
 • Тютюнопушене;
 • Употреба на алкохол;
 • Социална подкрепа;

Социално-демографски характеристики

Използвани класификации

Първа вълна - 2008 година

 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2005 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'88;
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в сила от 1.01.2008 г. - съвместима със Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската общност NACE, Rev.2;
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Международна стандартна класификация на образованието, ревизия 1997 г. (ISCED - 97).

Втора (2014) и Трета (2019) вълна 

 • Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 - съвместима с Международната стандартна класификация на професиите ISCO'08;
 • Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в сила от 1.01.2008 г. - съвместима със Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската общност NACE, Rev.2;
 • Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS);
 • Международна стандартна класификация на образованието, ревизия 2011 г. (ISCED 2011).
Обхват

Изследването обхваща всички лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновените домакинства, попаднали в извадката. В съответствие с методологията на изследването от генералната съвкупност са изключени институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Понятия и дефиниции

Заболявания – разпространение (самодекларирано)

Първа вълна - 2008 

Относителен дял на лицата, декларирали, че:

 • имат съответното заболяване,
 • заболяването е диагностицирано от лекар,
 • заболяването се е проявявало през последните 12 месеца

Индикаторът е изчислен за пет заболявания: диабет; депресия; хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем; астма, вкл. алергична; високо кръвно налягане (хипертония).

Втора вълна - 2014 

Относителен дял на лицата декларирали наличие на хроничното заболяване през последните 12 месеца. Представени са данни за 15 хронични заболявания:

 • Астма (включително алергична)
 • Хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем
 • Инфаркт на миокарда (сърдечен удар) или хронични последствия от инфаркт
 • Исхемична болест на сърцето или стенокардия
 • Високо кръвно налягане (хипертония)
 • Мозъчен инсулт (мозъчен кръвоизлив, тромбоза) или хронични последствия от инсулт
 • Артроза (без артрит)
 • Увреждания, засягащи долната част на гърба или други хронични нарушения на гърба
 • Увреждания на врата или други хронични нарушения на врата
 • Диабет               
 • Алергични заболявания - ринит, възпаление на окото сенна хрема, дерматит, алергия към храна (без алергична астма)
 • Цироза на черния дроб
 • Проблеми с контролирането на пикочния мехур, неволево изпускане (незадържане) на урина
 • Бъбречни проблеми
 • Депресия

Травми вследствие на инцидент - у дома, през свободното време и/или по време на училище, след пътнотранспортно произшествие - Относителен дял на лицата, декларирали наличие на травма, вследствие на инцидент през последните 12 месеца.

Обръщаемост към личен лекар, към лекар по дентална медицина или ортодонт, към лекар специалист - Относителен дял на лицата, консултирали се с медицински специалист за себе си, през последните 4 седмици.

Употреба на медикаменти

Първа вълна - 2008 

Относителен дял на лицата, използвали предписани или препоръчани от лекар медикаменти през последните 2 седмици, за избрано заболяване (диабет; депресия; хроничен бронхит, хронична обструктивна белодробна болест, емфизем; астма, вкл. алергична; високо кръвно налягане (хипертония).

Втора вълна - 2014

Относителен дял на лицата, употребявали предписани или напредписани медикаменти през последните 2 седмици.

 

Профилактика за рак на гърдата - Относителен дял на жените на възраст 50 - 69 години, на които е правена мамография (рентгенова снимка на гърдите).

Профилактика за рак на маточната шийка - Относителен дял на жените на възраст 20 - 69 години, на които е правена цитонамазка.

  

Индекс на телесна маса - Относителен дял на лицата на 18 и повече години с индекс на телесна маса в определени граници. Показателят се изчислява като отношение на теглото в килограми и квадрата на ръста в метри - кг/м2. Използвано е следното разпределение:

 • Тегло под нормалното (под 18.5 кг/м2)
 • Нормално тегло (18.5 - 24.99 кг/м2)
 • Наднормено тегло (25.00 - 29.99 кг/м2)
 • Затлъстяване (30.00 + кг/м2).

Ежедневно пушещи - Относителен дял на ежедневно пушещите цигари (вкл. саморъчно навити).

Опасна консумация на алкохол (първа вълна, 2008)- Относителен дял на лицата употребявали 6 и повече питиета по един повод през последните 12 месеца, по честота на употребата (едно питие се приема за 50 мл. концентрат, за бирата се има предвид типичната бутилка от 500мл., за виното – чаша от 150 мл.).

Статистическа единица

Лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновени домакинства.

Статистическа съвкупност

Всички лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновени домакинства, попаднали в извадката. В съответствие с методологията на изследването от генералната съвкупност са изключени институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

Първа вълна - 2008 година

Втора вълна - 2014 година

Трета вълна - 2019 година

Базисен период

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Втора вълна - 2014

Рамка на извадката

Извадката е излъчена при използване на информацията за лицата и домакинствата от Преброяване 2011, актуализирана с данни от текущата демографска статистика.  Процедурите по актуализация на рамката на извадката се прилагат ежегодно. При излъчване на извадката за изследването са използвани данни от 2014 година.

Генерална съвкупност

A) Общ брой

 6204002

B) Необхват - % (относителен дял на необхванатите в извадката единици)

 0.5%

C) Свръхобхват - % (относителен дял на единиците, обхванати в извадката, които не принадлежат на генералната съвкупност на изследването) 

 0.0%

D) Групи от насалението, които може да бъдат изключени от генералната съвкупност, въпреки, че принадлежат към рамката на извадката (например лица със слухови проблеми, в случай на телефонно интервю)

 Няма

E) Население извън генералната съвкупност -
     лица на възраст 0 – 14 години 

 998 196 (към 31.12.2014)

 

Излъчване на извадката

За провеждане на изследването е използвана двустепенна гнездова извадка, районирана по административни области и местоживеене (град, село). В резултат на това са формирани 56 страти. На първата степен са избрани гнезда, с вероятност, пропорционална на размера им, поотделно за 28 – те области, и за градското и селското население. На втората степен – чрез систематичен подбор са избрани по шест домакинства. Анкетирани са всички лица на възраст 15 и повече навършени години в избраните домакинства. 

 

 

Обобщена таблица за участие и неучастие

Брай домакинства

Брой лица

1

Общ брой единици попаднали в извадката (първоначално излъчени)

►   [1] = [2] + [3] + [6]

 4505

9720 

2

Не подлежат на анкетиране

381 

881 

2.1

Несъществуваща сграда/ никой не живее на адреса

20 

2.2

Промяна в статуса на единицита

373 

861 

2.3

Единици, извън обхвата на изследването, които са попаднали в извадката

2.4

Други единици, които не подлежат на анкетиране

3

Подлежат на анкетиране

(анкетирани и неанкетирани)

►   [3] = [4] + [5]

4124 

8839 

4

Неанкетирани

1014

2429 

4.1

Не е осъществен контакт

614 

1376 

4.2

Отказ

392 

1043 

4.3

Неспособност да отговорят

Избраното домакинство или лице не може да участва в изследването поради езиков проблем или физически или проблем, свързан с разбирането (и не е проведено прокси интервю).

10 

4.4

Отхвърлени интервюта

Избраното домакинство или лице е участвало в интервюто, но информацията не може да бъде използвана (лошо качество на информацията).

4.5

Други неанкетирани

5

Анкетирани

3110 

6410 

5.1

Изцяло проведени интервюта

Отговорено е на всички въпроси лично или от упълномощено лице.

(Изключват се променливите, за които не е разрешено прокси интрвю.)

3110 

6410 

5.2

Честично проведени интервюта

Има информация, за някои от техическите променливи (PID, HHID, PRIMSTRAT, PSU, WGT, PROXY, REFYEAR, REFMONTH, INTMETHOD), пол и възраст и поне 50 % от всички останали променливи.

6

Други единици

 -

 

Брой и структура на населението и анкетираните лица

Население

Анкетирани лица

Брой

%

Брой

%

Общо

6204002

100.0 

6410

100.0

Жени

 3215275

51.8 

 3344

52.2

Мъже

2988727

48.2 

 3066

47.8

Възраст (жени)

 3215275

100.0 

3344

100.0

15-24

 348193

10.8 

 285

8.5

25-34

 469599

14.6 

 358

10.7

35-44

 520600

16.2 

 514

15.4

45-54

487664

15.2 

 499

14.9

55-64

 531726

16.5 

 620

18.5

65-74

 474797

14.8 

 631

18.9

75-84

300277

9.3 

 342

10.2

85+

 82419

2.6 

 95

2.8

Възраст (мъже)

 2988727

100.0 

 3066

100.0

15-24

370080

12.4 

 364

11.9

25-34

 505290

16.9 

 439

14.3

35-44

 554442

18.6 

 487

15.9

45-54

 497724

16.7 

 515

16.8

55-64

 478355

16.0 

 553

18.0

65-74

 356601

11.9 

 451

14.7

75-84

 183921

6.2 

 213

6.9

85+

 42314

1.4 

 44

1.4

Степен на завършено образование (ISCED 2011)

6216600

100.0 

 6409

100.0

ISCED 0-2

 1752900

28.2 

2194

34.2

ISCED 3-4

 3108900

50.0 

 3016

47.1

ISCED 5-8

 1354800

21.8 

 1199

18.7

Текущ статут на икономическа активност по самоопределение

 6216600

100.0 

 6406

100.0

Заети

 2963100

47.7 

 2636

41.1

Безработни

 627900

10.1 

 934

14.6

Пенсионери

 1619700

26.1 

 2066

32.3

Учащи

 462000

7.4 

 408

6.4

Други неактивни

 543900

8.7 

 362

5.7

Източник на данни за населението по пол и възраст е текущата демографска статистика към  31.12.2014 година.

Източник на данни за населението по степен на завършено образование и текущ статут на икономическа активност по самоопределение е Наблюдението на работната сила, 2014.

Честота на събиране на данни

В съответствие с европейското законодателство изследването се провежда с петгодишна периодичност.

Събиране на данни

Интервю „лице в лице” с въпросник на хартия и част за самопопълване.

Анкетьори

Анкетьорите са служители на НСИ с опит в провеждането на социални изследвания сред домакинствата.

Отношение едно интервю на един анкетьор – 53 (2014 г.); 75 (2019 г.)

Обучение на анкетьорите

Провежда се обучение на обучители (по един представител от ОСИ). Всички обучители са с опит в провеждането на социални изследвания сред домакинствата. Част от тях са участвали в провеждането на предходните вълни на изследването.

Програмата на обучението включва:

 • Представяне на Европейско здравно интервю. Цел и задачи на изследването.
 • Обща и детайлни презентации на модулите на изследването. Концепция на въпросите, дефиниции, използване класификации, използване на прокси интервю, част за самопопълване;
 • Работа в групи. Често задавани въпроси и как да отговорим.
 • Представяне съдържанието на Бележки на анкетьора, които следва да бъдат попълнени след края на работата на терен.
 • Организация на изследването.

Като част от обучението на всички анкетьори са осигурени детайлни Указания за работа на терен, включително всичко необходимо, за да се проведе изследването коректно, въпросник, част за самопопълване и Бележки на анкетьора. 

Контрол на качеството на работата на терен

Използван метод за предварително уведомяване на респондентите или при първият контакт – писмо на Председателя на НСИ.

Използвани награди за стимулиране участието в изследването – не.

Теоретичен минимален брой контакти с респондентите преди да се декларира неучастие в изследването – до две посещения за отдалечените населени места и до четири посещения за областния център.

Продължителност на интервюто

Втора вълна – 2014 г.

 • Средна: 30 мин.
 • Минимална: 5 мин.
 • Максимална: 65 мин.

Трета вълна – 2019 г.

 • Средна: 32 мин.
 • Минимална: 10 мин.
 • Максимална: 75 мин.

Контрол на работата на анкетьорите – Във всяко ОСИ към ТСБ има отговорник за изследването. Отговорникът има задължението да проверява анкетните карти и Бележките на анкетьорите. Регулярно са провеждани индивидуални срещи с всеки един анкетьор. Ежеседмично отговорниците в ТСБ изпращат отчет за работата на терен в НСИ.

Отношение анкетьори на един отговорник (средно) – 4.

Осъществяван ли е последващ контакт с респонденти с цел контрол на качеството – Не.

Провеждани ли са допълнителни изследвания във връзка с неучастието в изследването – Не.

В допълнение, разработено е ИТ приложение за мониторинг на работата на терен. То позволява в реално време да се следят посетените лица и домакинства, тези, с които е осъществен или не контакт. Събира се информация за неанкетираните домакниства и лица, както и за причините за това. Наличната информация позволява да се следи процента на отговаряемост и работата на терен като цяло на регионално и национално ниво. 

Въпросник

Разработване на въпросника

Изследването е проведено на български език. Използван е протоколът за адаптиране на въпросника, препоръчан от Евростат в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“.

Въпросникът, използван при първата вълна на изследването е тестван изцяло. За втората и третата вълна – не.

Дизайн на въпросника

Подредбата на модулите е в съответствие с препоръчаната от Евростат.

Модифицирани въпроси в националната версия на въпросника - AC2, PL6, HO1, AM7, PA1, AL1, AL6. Въпросите са модифицирани в съответствие с препоръките в „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“ на Евростат.

Съдържание на алкохол в едно стандартно питие, използвано във въпросите за употреба на алкохол (AL sub-modul) – 14 гр.

Валидиране на данни

Първа вълна - 2008

Данните са валидирани от Евростат. Приложени са единни правила за проверка и съответствие.

Втора вълна - 2014

Използван е хармонизираният инструментариум в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“ на Евростат. Приложен е протоколът за адаптиране на инструментариума, както и концептуалните указания. В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 141/2013 на Комисията са приложени Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. Използван е инструмент за предварително валидиране на микроданните преди изпращането им в Евростат.  

Трета вълна - 2019

Данните са в процес на валидация от Евростат.

Обработка на данни

Проверката, изчистването и  редактирането е извършено в съответствие с „Европейско здравно интервю - методологическо ръководство“, Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. Не са прилагани техники за импутиране или калибриране (Втора вълна).

Трета вълна – Прилагани са техники за калибриране на резултатите.

За претегляне на резултатите са използвани данни от текущата демографска статистика.

Изглаждане

Втора вълна - 2014

За претегляне са използвани данни от текущата демографска статистика към 31.12.2014 година.

Информация за окончателните тегла

средна на окончателните тегла/минимална стойност = 2.71

максимална стойност/средна на окончателните тегла = 2.55

коефициент на вариация = 0.32

 

Трета вълна – 2019

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

В НСИ е изградена система за управление на качеството, сертифицирана в съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015. От 2019 г. е одобрен разширен обхват на системата, включително получаване, събиране, обработване, съхранение, анализ, предоставяне и разпространение на статистическа информация.

Втората и третата вълна на изследването са проведени в изпълнение на европейско законодателство.

При провеждането на изследването се цели постигането на хармонизация "на входа" (input harmonisation). Прилага се единен инструментариум (въпроси, възможности за отговор, филтри, и др.), концептуални указания и описание. Изисква се концептуален превод (адаптиране) на всички европейски езици. При използване на "Европейско здравно интервю - методологическо ръководство" на Евростат е приложен хармонизираният въпросник, протоколът за адаптиране на инструментариума, както и концептуалните указания. 

Препоръките по отношение на въпросника са съпроводени от указания по отношение на методите за събиране и обработка на данните.

Програмният продукт, разработен за въвеждане на първичните данни е в съответствие с Правилата за валидиране на данните и Правилата за предоставяне на микроданните на Евростат. 

Използван е инструмент за предварително валидиране на микроданните преди изпращането им в Евростат.  

Оценка на качеството

Изградената система за управление на качеството, сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2015, приложението на единни методологически документи, правила и процедури на всички етапи от провеждане на изследването осигуряват високо качество на статистическата информация.

Приложимост
Потребности на потребителите

Произведената информация е в отговор на нуждите както за управлението на системите на здравеопазване, така и в областта на науката. В рамките на тези нужди въпросите в EHIS са насочени към задоволяване на основните потребности от информация на ниво ЕС, като не се обхващат всички аспекти на здравето в детайли, което би могло да стане чрез специфични изследвания на национално ниво.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Изследването обхваща лицата на възраст 15 и повече навършени години, живеещи в обикновените домакинства. От генералната съвкупност са изключени децата на възраст от 0 до 14 години и институционализираните домакинства, като пансиони и общежития, институции за предоставяне на социални услуги, затвори и т.н.

Степен на пълнота на данните
Точност и надеждност
Обща точност

Втора вълна - 2014

Достигнат е минималният ефективен размер на извадката в съответствие с изискванията на Регламент (EU) 141/2013, Анекс 2. Относителният дял на интервютата, проведени с упълномощено лице е 11.1%. 

Трета вълна – 2019

Осигурени са изискванията за точност съгласно Приложение 2 на Регламент (EU) 2018/255. Относителния дял на интервютата, проведени с упълномощено лице е 4.1%.

Извадкови грешки

Изчислена е стандартната грешка на оценката за три показателя:

 • Относителен дял на респондентите в добро и много добро здраве;
 • Относителен дял на респондентите, които имат продължително (хронично) заболяване или здравен проблем;
 • Относителен дял на респондентите, които през последните 6 и повече месеца са били силно ограничени при извършване на обичайните за хората дейности в личния живот или в работата си, поради здравословен проблем.

Не са прилагани техники за импутиране на липсващи стойности.

Показатели за извадкови грешки
Неизвадкови грешки

Грешки на обема и обхвата на извадката

За провеждане на изследването е използвана двустепенна гнездова извадка, районирана по административни области и местоживеене (град, село). В резултат на това са формирани 56 страти. На първата степен са избрани гнезда, с вероятност, пропорционална на размера им, поотделно за 28 – те области, и за градското и селското население. На втората степен – чрез систематичен подбор са избрани домакинствата. Анкетирани са всички лица на възраст 15 и повече навършени години в избраните домакинства. Изследването се провежда на принципа на доброволното участие, като ненамерените и/ или отказали да участват лица не се подменят.

Първа вълна - 2008

Чрез пряко интервю са анкетирани 5 661 от избраните 8 393 лица. Процентът на отговорилите е 73,8%.

Втора вълна - 2014

Чрез пряко интервю са анкетирани 6 410 от избраните 8 839 лица. Процентът на отговорилите е 72,5%.

Трета вълна – 2019

Чрез пряко интервю са анкетирани 7 540 от избраните 10 322 подлежащи на анкетиране лица. Процентът на отговорилите е 73,0%.

 

С оглед осигуряване на максимални възможности за анализ на данните от изследването разполагаме с информация за:

 • Общ брой единици попаднали в извадката;
 • Действителен брой единици в извадката (подлежат на анкетиране + не подлежат на анкетиране);
 •         Неанкетирани не е осъществен контакт, отказ (по причини);
 •         Анкетирани – изцяло или частично попълнени карти;
 • Не подлежат на анкетиране – починали, не живее на посочения адрес, несъществуващ адрес/сграда/жилище.

 

Грешки на измерване и обработване

Това са грешките при провеждане на интервюто на етапа на събиране на информацията, дължащи се на неразбиране на въпросите от респондентите, неточни или понякога дори грешни отговори, както и грешки при кодиране на данни.

С цел минимизиране на този тип грешки програмата за вход на данните е така разработена, че да се гарантира коректност и съгласуваност на данните (логически контроли, допустими стойности и т.н.). След фазата на въвеждането на данни се извършват допълнителни проверки и редактиране със SPSS скриптове.

Грешки на обхвата
Степен на свръхобхват
Дял на общите единици
Грешки при измерването
Грешки поради липса на отговор
Степен на неотговорили единици от съвкупността
Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника
Грешки при обработката
Степен на импутация
Грешки, свързани с допусканията на модела
Сезонно изглаждане

Не се прилага

Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Ревизия на данните - средна стойност
Навременност и точност на представяне
Навременност

Т + 11 мес. (предварителни данни)

Окончателни данни се оповестяват след приключване на процедурата по валидиране на данните.

Лаг във времето - първи резултати
Лаг във времето - окончателни резултати
Точност на представяне

Индивидуални данни от изследването са предоставени на Евростат в съответствие с изискванията на  европейското законодателство. 

Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Точност на представяне - предоставяне и публикуване
Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Поради извадковия характер на изследването данните са представителни на ниво област само за част от показателите.

За международни сравнения – Целта е постигане на „хармонизация на входа” - единен стандарт (въпроси, отговори, филтри и т.н.) чрез концептуалното адаптиране на въпросника на всички езици. Всеки един от въпросите и категориите за отговор са съпроводени с детайлно описание, така че смисълът им да е идентичен във всички страни-членки. Трябва да се има предвид, че не всички страни са приложили изцяло предложения въпросник. В допълнение някои въпроси са модифицирани.

Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци
Сравнимост във времето

Предвид промените във въпросника, разпределенията по част от въпросите, както и изчислените индикатори не са или са частично съпоставими.

Дължина на съпоставимите динамични редове
Съгласуваност между предметни области

Анализирана е съгласуваността на данните от изследването и други официални източници на информация за:

 • заболеваемост - за избрани заболявания;
 • данни за изписаните по диагнози;
 • смъртност по причини;
 • данни от модул Здраве, прилаган в Изследването на доходите и условията на живот (SILC).
Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност
Съгласуваност с националните сметки
Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение

Публикации

Първа вълна - 2008

България - Статистическа панорама

Онлайн база данни

Подробни данни от Европейското здравно интервю са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика - Здравеопазване: http://www.nsi.bg/bg/node/3364

Онлайн база данни на Евростат

 

Таблици с данни - консултации
Достъп до микроданни

Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Метаданни - консултации
Методологични документи

Първа вълна - 2008

 • Хармонизиран въпросник на Евростат за провеждане на Европейско здравно интервю (2007 - 2009);
 • Концептуални карти и указания за адаптиране на хармонизирания въпросник - Евростат;
 • Указания и критерии за качество на данните от здравни изследвания сред населението – Евростат;
 • Доклад за формиране на извадката при здравни изследвания сред населението - Task force III report;
 • Указания за изчисляване на индикаторите от изследването Европейско здравно интервю - Евростат.

Втора вълна - 2014

 • Европейско здравно интервю - методологическо ръководство, Евростат, 2013;
 • Правила за валидиране на данните, Евростат. 
 • Правила за предоставяне на микроданните на Евростат.

Трета вълна – 2019

 • Европейско здравно интервю - методологическо ръководство, Евростат, 2018;
 • Правила за валидиране на данните, Евростат.
Степен на пълнота на метаданните
Документи за качеството

Първа вълна - 2008

Обобщаващ доклад за приложението на критериите за оценка на качеството на Европейското здравно интервю - Евростат.

Втора (2014) и Трета (2019) вълни 

Доклади за качеството

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите е едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки чл.25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуалните данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката.

При разпространение на данните се прилагат следните правила:

 • Оценките не се публикуват ако се основават на по-малко от 20 случая реално анкетирани лица или относителният дял на неотговорилите надвишава 50%;
 • Оценките се публикуват със забележка ако се основават на 20 до 49 случая реално анкетирани лица или относителният дял на неотговорилите е над 20% и по-малък или равен на 50%;
 • Оценките се публикуват ако се основават на над 50 случая на реално анкетирани лица или относителният дял на неотговорилите не надвишава 20%.
Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Европейско здравно интервю
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Европейско здравно интервю
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESQRS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • петък, 14 май 2021 - 11:00

  Към 31.12.2020 г. в страната функционират 838 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 575 места в тях.

  Децата в детски ясли в края на годината са 29 238, като 15 169 от тях са момчета, а 14 069 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2020 г. общо за страната е 17.7%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 15.9%.

 • четвъртък, 19 ноември 2020 - 11:00

  Европейското здравно интервю е част от Европейската система на здравни изследвания, чиято цел е чрез използването на хармонизиран инструментариум, осигуряващ в голяма степен сравнимост на данните между държавите членки, да се оценят здравният статус, начинът на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС.

  НСИ представя предварителни данни от проведеното в края на 2019 г. изследване:

  • Най-голям е делът на лицата на възраст 15 и повече години, които самоопределят здравето си като „добро“ (40.7%), следвани от отговорилите „много добро“ (29.2%) и „задоволително“ (20.9%).
  • Най-разпространеното хронично заболяване у нас от включените във въпросника е хипертония - сред 29.7% от лицата на възраст над 15 години. Заболяването е по-разпространено сред жените (32.8%), отколкото сред мъжете (26.5%).
  • Към общопрактикуващия си лекар през последните 12 месеца са се обърнали 62.5% от лицата, към лекар специалист - 27.2%, а към стоматолог или ортодонт - 41.0%.
  • Най-широко прилаганата профилактична мярка от включените в анкетната карта е измерването на кръвното налягане от специалист (сред 54.9% от мъжете и 66.4% от жените).
  • С наднормено тегло, включително затлъстяване, са 62.8% от мъжете и 45.0% от жените на възраст 18 и повече години.
  • В края на 2019 г. 45.9% от мъжете и 27.5% от жените са пушачи (пушат ежедневно или понякога).
  • През годината, предшестваща изследването, всеки ден или почти всеки ден алкохол са употребявали 17.4% от мъжете и 3.6% от жените на възраст 15 и повече години.
 • сряда, 17 юни 2020 - 11:00

  Към 31.12.2019 г. в страната функционират 341 заведения за болнична помощ с 53 997 легла, от които 319 болници с 51 776 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 2 079 с 1 223 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 144 с 1 914 легла.

  В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 612 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 376, като 6 493 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 491, от  които  30 546 медицински  сестри и  3 269 акушерки.

 • петък, 15 май 2020 - 11:00

  Към 31.12.2019 г. в страната функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 33 764 места в тях.

  Децата в детски ясли в края на годината са 32 185, като 16 677 от тях са момчета, а 15 508 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2019 г. общо за страната е 17.9%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 17.1%.

 • понеделник, 17 юни 2019 - 11:00

  Към 31.12.2018 г. в страната функционират 346 заведения за болнична помощ с 53 173 легла, от които 322 болници с 50 927 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 2 066 с 1 253 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 145 с 2 086 легла.

  В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 667 лекари. Лекарите по дентална медицина са 7 240, като 6 347 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 332, от  които 30 589 медицински сестри и 3 155 акушерки.

 • петък, 10 май 2019 - 11:00

  Към 31.12.2018 г. в страната функционират 840 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 33 226 места в тях.

  Децата в детски ясли в края на годината са 31 939, като 16 449 от тях са момчета, а 15 490 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2018 г. общо за страната е 17.3%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 16.6%.

 • петък, 15 юни 2018 - 11:00

  Към 31.12.2017 г. в страната функционират 346 заведения за болнична помощ с 52 744 легла, от които 322 болници с 50 519 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 2 043 с 1 263 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 144 с 2 179 легла.

  В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 30 078 лекари. Лекарите по дентална медицина са 8 355, като 7 456 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 702, от  които  30 955 медицински  сестри и  3 207 акушерки.

 • петък, 27 април 2018 - 11:00

  Към 31.12.2017 г. в страната функционират 837 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 970 места в тях.

  Децата в детски ясли в края на годината са 32 429, като 16 738 от тях са момчета, а 15 691 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2017 г. общо за страната е 16.9%, а обхватът на децата, отглеждани в тези заведения - 16.6%.

 • петък, 16 юни 2017 - 11:00

  Към 31.12.2016 г. в страната функционират 345 заведения за болнична помощ с 51 816 легла, от които 321 болници с 49 589 легла.

  Заведенията за извънболнична помощ са 2 029 с 1 163 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 140 с 2 193 легла.

  В края на 2016 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 539 лекари. Лекарите по дентална медицина са 8 011, като 7 174 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 930, от  които  30 976 медицински  сестри и  3 254 акушерки.

 • петък, 12 май 2017 - 11:00

  Към 31.12.2016 г. в страната функционират 829 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 32 611 места в тях, като в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в страната се увеличава с 571, или с 1.8%.

  Децата в детски ясли в края на годината са 32 476, като 16 851 от тях са момчета, а 15 625 - момичета.

  Осигуреността с места в детски ясли към 31.12.2016 г. общо за страната е 16.5%, а обхватът  на децата, отглеждани в тези заведения - 16.4%.

Страници

 • Статистически годишник 2020
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 88-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2014 - 2019 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • България 2021
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2021. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Здравеопазване 2020
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2020 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • България 2020
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2020. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2019
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 87-то издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2013 - 2018 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2019
  Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация в областта на социалните статистики годишната електронна публикация Здравеопазване 2019 (на български език), съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Статистически годишник 2018 в инфографики
  Националният статистически институт предлага на вниманието Ви 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в инфографики.

  През 2018 г. за първи път представихме резултатите от статистическите изследвания чрез графики, изображения и други средства за визуализация, което предизвика положителен отзвук сред широк кръг потребители.  Надяваме се, че този съвременен начин на поднасяне на статистическата информация ще събуди интереса и на онези от тях, които за пръв път се докосват до смисъла на числата, разкриващи важни аспекти на обществено-икономическия живот.

 • Статистически годишник 2018
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 86-ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2012 - 2017 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Здравеопазване 2018
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2018 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

  Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

  Публикуваните данни са систематизирани, както следва:

 • Статистически годишник 2017 в инфографики
  Националният статистически институт предлага един по-различен поглед към статистическата информация, включена в 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България.

  Публикацията е насочена към по-широк кръг потребители, като статистическите данни са поднесени по разбираем и достъпен начин.

  Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в страната са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация.

Страници