Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през февруари 2021 година

През март 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

Прессъобщение: 
Статистическа област: