Формуляр "УЕ-Образование-1" - Отчет за училищата на 01.10.2019 година

Изследването на училищната мрежа се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2019 г. и в изпълнение на Регламент No 452/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот, действащата нормативна уредба на България в областта на образованието, Международната стандартна класификация на образованието (МСКО), ревизия 2011 г. (ISCED 2011) и съпътстващите я методически ръководства. Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност.

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляра, който можете да свалите от тук.

Пакетът съдържа електронен формуляр, указания за попълването му (Manual 2019.doc), инструкция за стартиране на електронния формуляр с макроси в различните версии на Excel (START_Excel.doc) и указания за настройки за използването на точка като десетичен знак вместо запетая (DECIMAL_NUMBER.doc).

Попълнените файлове с данни изпращайте в срок до 15 октомври 2019 г. до статистическите отдели на Териториалните статистически бюра (ТСБ) във Вашата област. Списък на имейлите им можете да откриете тук.

За повече информация може да се обръщате към експертите от статистическите отдели на ТСБ във Вашата област или към:

г-жа Вера Стефанова,
старши експерт, отдел „Статистика на образованието и културата“, НСИ
тел. 02/9857 487
имейл: [email protected]
 
г-жа Анжелина Алексиева,
младши експерт, отдел „Статистика на образованието и културата“, НСИ
тел. 02/9857 519
имейл: [email protected]

При технически проблеми с попълване на електронния формуляр моля, свържете се с:

г-н Кирил Миланов,
държавен експерт, отдел „Информационни системи и приложен софтуер”, НСИ
тел. 02/9857 559
имейл: [email protected]