Светът на статистиката

До Йохан Волфганг фон Гьоте – Някъде в безкрая…

Почитаеми   Гьоте,

Пиша ти от бъдещето: година 2013-а на ХXI век. Живея в забързано време – ситно избродирана шевица от събития  в обозримия и необозрим човешки свят. Бях на тридесет, когато ме порази твоето пророчество: „Статистическите числа не управляват света, но те показват как той се управлява”. Мъдри думи, преодолели времето и пространството и запазили своята свежа уникалност и усет за вечността. Те ме спечелиха за каузата на статистиката – онзи мост между миналото и бъдещето, който се гради неуморно и в който са вплетени безброй човешки съдби.

Да се докоснеш до науката „статистика” е магия, която те пленява за цял живот. Но, все пак, ще си послужа с думите на твоя неподражаем герой Мефистофел: ”Теорията, друже мой, е сива! Зелено е дървото на живота.”От позицията  на опита и годините, отдадени на работа в тази сфера,  осъзнах, че още по – благодатно е да опознаеш статистическата практика, в която цифрите редят неповторими мелодии: ту игриви или тъжни, ту алармиращи за беди или пък достолепно тържествени. Но…винаги без грешен тон!!!

Статистическите числа нямат цвят, мирис или вкус, но те са неизчерпаем източник на социално познание, върху който се гради бъдещето на света. Статистиката е двигател на човешката история; тя безпристрастно и безмълвно сочи как се управлява живота на поколенията. Тя едновременно е съдник, глашатай и вдъхновител – измерва значимостта на човешките дела, екзаминира постижения и грешки и смело моделира бъдещите дни.

2013-а е обявена за Международна година на статистиката. В многоцветната палитра от световни празници тя заема своето достойно място, защото ние, хората, вече оценяваме нейната дълбока познавателна същност и непреходно значение. Не ден, а цяла година…! Статистиката го заслужава, защото е моторът на общественото развитие, задвижван от силата на човешкото знание и любознателност. На нея всеотдайно са се врекли знаещи и можещи мъже и жени от миналото през настоящето и към бъдещето.

Уважеми учителю,

Изпращам ти  чрез Всемира своята благодарност и безрезервно уважение не просто за оставеното наследство. Благодаря за примера и смелостта да надникнеш отвъд своето време и да завещаеш на идните поколения непреходната си мъдрост и  човеколюбие.

С безкрайна почит
Галина Ханджиева
Русе, България
21.03.2013

Около света на статистическите данни

Статистиката е информационното огледало на обществото за протичащите процеси и явления в икономиката, демографията и социалната сфера. Ние, статистиците, сме отразените образи на това общество и никога не трябва да забравяме, че с помощта на информационно-комуникационните технологии и обобщените от нас и представени навреме статистически данни фактически говорим с гласа на това общество.

Статистиката отразява живота и както животът се променя динамично, така и статистиката постоянно е изправена пред предизвикателствата на времето, свързани с измерването на нови явления и тенденции. Ние крепим управлението на държавата и сме утвърдена и доказала се със своята 132-годишна история институция. Безспорен факт е , че така както дървото не може да живее без корен, така и държавата не може да се развива без добре функционираща национална статистика, още повече, че произхода на думата „статистика” идва от немската дума „staat”, която означава държава т.е. статистиката е стабилната основа на държавата.

Националната статистика се стреми да представи по-пълна картина на случващото се в условията на икономическа и финансова криза, за да може управлението на държавата и обществото да вземат навреме най-ефективните решения.

Ние искаме от обществото уважение и доверие в нашата работа, за това че отразяваме обективно в числа случващото се в заобикалящия ни свят. И нека обществото не забравя, че всяко негодование и недоверие към нас може да пречупи огледалото и то-обществото да изпадне в информационно затъмнение. Ние се стремим чрез модерни средства за комуникация, статистическото богатство да стане достъпно и разбираемо, а оттам и практически приложимо в бизнеса, администрацията и гражданите т.е. ние работим и сме в помощ на цялото общество.

Българската статистика е с изграден авторитет в европейската статистическа система и много факти и събития го доказват. Развиваме активно сътрудничество със статистическите органи на ООН, МВФ,ОИСР, Международния статистически институт и др..

За обществото светът на статистиката е числа, а за нас в числата е отразен света. Затова, онези, които мислят, че статистиката е лъжа, най-често излизат лъжци, а тези, които смятат, че е сън, страдат от безсъние.

И нека всяка пясъчинка от тази голяма „камара”, наречена общество знае, че първият белег на статистиката е достоверността на информацията. Ние работим, за да представим на обществото достъпни, точни и надеждни статистически данни, които отразяват реалните процеси, протичащи в икономиката и в живота на хората.

автор: Атанаска Кръстева

гл. експерт в отдел”ДСС”-ТСБ-Бургас