Светът на статистиката

Проект „Студентски практики” в ТСБ-Добрич

По повод инициативата „2013 – Международна година на статистиката” ТСБ-Добрич успешно се включи в проект „Студентски практики” на Министерството на образованието и науката, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“. Проектът се изпълнява в партньорство с всички висши училища в България.

В проекта „Студентски практики” на територията на ТСБ-Добрич участваха трима студенти от специалност „Статистика и иконометрия” в Икономическия университет – гр. Варна. ТСБ-Добрич предостави възможност за придобиване на практически опит и усъвършенстване на уменията им. Практическото обучение се проведе в съответствие с изучаваната от студентите специалност в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда. Бяха изпълнени задачи, възложени от организацията работодател, съгласно предварително изготвен регламент. Програмата за позицията „Статистик” включваше участие в събирането и обработването на статистически данни за изследванията от Националната статистическа програма. Студентите бяха запознати и с утвърдената методология и организация за провеждане на статистическите изследвания.

По време на обучението бяха спазени изготвените графици по проект „Студентски практики”. Студентите усвоиха основни умения за работа с информационните системи на НСИ и се запознаха с месечната, тримесечната и годишната отчетност на фирмите и организациите от област Добрич. Бяха включени и в анкетите „Работна сила”, „Домакински бюджети”, „Потребители”, „Туристически пътувания и разходи за туризъм на домакинствата”.

Участници в проекта

Участници в проекта

Практическо обучение

Практическо обучение

Практическо обучение

ШУМЕНСКАТА КУЛТУРА В ОГЛЕДАЛОТО НА СТАТИСТИКАТА

Община Шумен е осмият партньор на ТСБ – Шумен в отбелязването на Международната година на статистиката 2013. Резултат от съвместния проект на двете институции е брошурата  „Шуменската култура в огледалото на статистиката“, посветена както на глобалната статистическа инициатива, така и на кандидатурата на гр. Шумен за Европейска столица на културата през 2019 година.

Шуменската култура в огледалото на статистиката

Шуменската култура в огледалото на статистиката

Освен информация за двете събития, на които е посветена, брошурата включва и актуални статистически данни за дейността на културните институции в шуменската община – читалища, музеи и музейни сбирки, музикални колективи и други. Информацията за шуменските театър, симфониета, регионална и университетска библиотека е публикувана с писменото съгласие на  техните ръководители, които подкрепиха инициативата на общината и ТСБ.

Шуменската култура в огледалото на статистиката

Шуменската култура в огледалото на статистиката

В изданието са маркирани  важни културни събития за България през периода 1813 – 1914 г., състояли се за първи път в гр. Шумен:  първото гражданско честване на празника на Кирил и Методий (1813 г.); първите хорови  самодейни колективи (1846 г.); основаването от М. Шафран  на първия български оркестър от класически инструменти (1851 г.);  първото театрално представление „Михал Мишкоед“ от С. Доброплодни (1856 г.); началото на  оперетното дело в България (1914 г.) и други. Отбелязани  са обекти за посещение, свързани с  историята и културата на гр. Шумен, и годината на тяхното построяване/откриване. Отделено е място на знаковите културни прояви, организирани от общината  през настоящата година. Посочени са шуменски проекти в областта на културата, реализирани с европейски средства.

Брошурата беше представена на брифинг от директора на ТСБ – Шумен г-жа Атанасула Настева  и заместник-кмета  по образование и култура  г-жа Живка Тонева. Медийното събитие, проведено  в заседателната зала на  общината,  беше открито от г-жа Тонева, която изрази своята благодарност към ТСБ за добрата  идея. Тя  отбеляза значимото място на гр. Шумен в културната история на страната и финансовия принос на общината за дейността на институциите, намерили място в изданието.

Шуменската култура в огледалото на статистиката

Шуменската култура в огледалото на статистиката

Директорката на ТСБ – Шумен  коментира  статистическите  данни, които сочат нарастващ интерес към  представленията на ДКТ „В. Друмев“ и музикалните колективи и увеличение на заетия библиотечен фонд в двете най-големи библиотеки на гр. Шумен. Госпожа Настева изнесе информация за дейността на читалищата в общината (35 на брой). Числата  доказват, че благодарение на активната дейност, която развиват, читалищата – традиционните културно-просветни сдружения, продължават да играят значителна роля в съвременното общество, като осигуряват възможност за изява на любителското художествено творчество  на деца и възрастни.

По този повод за участие в брифинга бяха поканени и ръководителката на  детския танцов състав „Веселяче“, спечелил преди дни наградата на публиката  на престижен фолклорен фестивал в Испания, и секретарката на читалището в с. Васил Друмев, чиято самодейна певческа група е  завоювала златен медал на Националния фолклорен фестивал в гр. Априлци.

Шуменската култура в огледалото на статистиката

Шуменската култура в огледалото на статистиката

Брошурата „Шуменската култура в огледалото на статистиката“предизвика интерес сред  обществеността, а нейното представяне  беше широко отразено  от регионалните медии. Извън брифинга, поредната  инициатива на ТСБ – Шумен  във връзка с Международната година на статистиката 2013 беше презентирана от г-жа Настева и в тематични предавания на регионални телевизии.