Светът на статистиката

Популяризиране на статистиката сред младите хора

Госпожа Гергана Кисьова – Директор на ТСБ-Бургас и ръководителите на отдели по време на презентацията

Организаторите на срещата

По повод – Международната година на статистиката на 11-ти април 2013г., ТСБ-Бургас организира и проведе среща със студенти от ФОН при Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, изучаващи статистика. Срещата премина под мотото „2013- международна година на статистиката и мястото и ролята на българската статистика за развитието и утвърждаването на европейската и световната статистическа практика” като част от инициативата на НСИ за повишаване на статистическата грамотност и поощряване интереса на младежката аудитория към статистиката както като наука, така и като практическо приложение.

На срещата студентите бяха запознати с основните моменти в работата на териториалните статистически звена и значението им в общата структура на НСИ. С помощта на мултимедийно презентиране госпожа Гергана Кисьова – Директор на ТСБ-Бургас направи кратка ретроспекция на статистическата институция в България, създаването и развитието на статистическата практика, утвърждаването на статистиката в младата българска държава след Освобождението.

Презентация на ТСБ Бургас

Презентация на ТСБ Бургас

Студентите бяха запознати с основните тенденции на развитието на статистиката и главните приоритети и предизвикателства пред статистическата практика в условията на непрекъснато променящото се общество. Посочени бяха принципите и нормативните правила на създаването и разпространението на статистическата информация; трудностите при събирането на индивидуалните данни и голямото значение на кадровия потенциал – личните качества на специалистите, отдадеността им на професията и отговорното отношение към значението на данните за управлението на обществото.

Ръководителите на отдели в Териториално статистическо бюро – Бургас последователно запознаха студентите с най-мащабните и значими изследвания, провеждани в ръководените от тях структурни звена; с новостите в начините на осигуряване на данните; с основните принципи на функциониране на последователно внедряваните нови on-line системи за събиране и обработка на информацията. Основен акцент беше поставен върху осъществяването на един от важните принципи на европейската статистическа практика – непрекъснатото облекчаване и разтоварване на бизнеса във взаимоотношенията му със статистическите органи чрез новите моменти на сътрудничество между институциите при подаване на данните от годишните отчети за дейността на фирмите и все по-широкото използване на новите ИТ – технологии.

Студенти от ФОН при Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, изучаващи статистика

Участници в срещата

Особено голямо внимание беше обърнато на интернет сайта на НСИ и възможностите за получаване на статистическа информация. Присъстващите бяха запознати с дигиталната библиотека на НСИ, както и със специализираните издания на НСИ и ТСБ – Бургас. Голям интерес предизвика едно от най-старите издания на НСИ– Статистическия годишник от 1960 г. с информация от 1939 година, с който разполага ТСБ – Бургас. Представени им бяха данни от провежданите изследвания за демографското, социално и икономическо развитие на област Бургас. На студентите бяха раздадени информационни материали за наблюденията „Работна сила”, „Домакински бюджети” – изследвания на НСИ, в които може да попадне всеки един от тях. Подарени им бяха рекламни материали на НСИ и брошури с интересни регионални данни и графики за област Бургас.

В края на срещата госпожа Кисьова отправи апел към младите хора след завършване на образованието си да помислят и за една възможна кариера в сферата на статистическата практика.