Население и демографски процеси в област Пловдив през 2018 година

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

Като положителни тенденции през 2018 г. могат да се отчетат положителния механичен прираст и увеличаващата се средна продължителност на живота на населението.

1. Основни тенденции в броя и структурите на населението

В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2018 г. изчисленото постоянно население на област Пловдив е 668 334 души. В сравнение с предходната г населението е намаляло с 1 462 души, или с 0.2%.

В общия брой на населението жените са повече (51.9%), или на 1000 мъже се падат 1081 жени.

Към 31.12.2018 г. в градовете живеят 505 663 души, или 75.7% от населението на областта, а в селата – 162 671 души (24.3%).

Към края на 2018 г. населените места в област Пловдив са 212, от които 18 са градове и 194 – села. В 21, или в 9.9% от населените места живеят от 1 до 50 души.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Към 31.12.2018 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 20.8% (139 057) от населението на областта. В сравнение с 2017 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.0 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през февруари 2019 година

През февруари 2019 г. в областта са функционирали 193 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.4 хиляди. В сравнение с февруари 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.8%, а леглата в тях – с 3.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 68.2 хил., или с 4.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 55.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 12.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 56.9% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 37.3%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 34.5% от нощувките на чужденци и 39.7% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.6 и 23.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2018 година

  • През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 313.2 хил., или 72.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.1 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 313.6 хил., или 55.0% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 301.8 хил., като в сравнение с 2017 г. намаляват с 1.0%.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 69.9% (74.5% за мъжете и 65.3% за жените), или с 0.2 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2017 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 69.4%, и е с 0.2 процентни пункта по – висок в сравнение с 2017 година.
  • Безработните лица са 11.6 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през януари 2019 година

През януари 2019 г. в областта са функционирали 192 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.9%, а леглата в тях – с 3.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 60.2 хил., или с 6.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 49.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 11.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 55.4% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 37.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.6% от нощувките на чужденци и 38.0% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 9.0 и 24.5%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. се увеличават с 0.8 хил., или с 0.3% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 222.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.9%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 6.4% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 1.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“ – с 10.2%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 3.1%, и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 1.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.4% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.8%.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 23.9%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.6% и „Култура, спорт и развлечения“- със 7.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през декември 2018 година

През декември 2018 г. в областта са функционирали 192 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.4 хиляди. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 11.0%, а леглата в тях – с 8.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 73.1 хил., или с 2.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 61.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 11.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 53.7% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 39.8%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 37.5% от нощувките на чужденци и на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.8 и 22.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 211 жилищни сгради с 1 263 жилища в тях и със 172 850 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 174 други сгради със 144 955 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 11.7%, жилищата в тях – с 9.8%, а общата им застроена площ – с 4.7%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи ръст с 25.2%, а тяхната РЗП – с 5.5% (фиг. 1).

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 1.9%, жилищата в тях – с 23.1%, а разгънатата им застроена площ – с 18.4%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са повече с 31.8%, а тяхната РЗП – със 121.1% (фиг. 2).

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в областта са функционирали 189 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 10.5%, а леглата в тях – с 6.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 82.4 хил., или със 7.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 67.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.4% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 35.1%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 39.3% от нощувките на чужденци и 39.5% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.3 и 25.4%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив за 2017 година – окончателни данни

1. Общ преглед

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 37 865 нефинансови предприятия, в които работят 211 340 заети лица или с 2.8% повече от 2016 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 5 317 млн. лв., която е с 8.6% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 24 597 млн. лв. и са с 10.2% повече от предходната година, произведена е продукция за 16 271 млн. лв. или с 9.1% повече от 2016 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 91.9% от общия брой, в които е произведена продукция за 2 748 млн. лв. по текущи цени или 16.9% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 6.6% от всички и съответно 2 962 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.2%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3% от всички и съответно 4 687 млн. лв. и дял от 28.8%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички и съответно 5 874 млн. лв. произведена продукция и дял от 36.1%. Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2017 г. е печалба от 1 716 млн. лв. или с 3.7% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 72.6% от общия брой и размерът и е 2 064 млн. лв. Тези със загуба са 17.0% и стойност 348 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 10.4%. Най-голяма е загубата в микропредприятията – 60.7% от общия размер.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2017 година – окончателни данни

1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2017 г. възлизат на 1 895 млн. евро, което е с 9.5% повече в сравнение с 2016 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията – 1 437 млн. евро, и в сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 185 млн. евро. През 2017 г. тези дейности заедно формират 85.6% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо намалява с 0.4 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции нарастват с 39.9% в сравнение с 2016 г. и са в размер на 162 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 66.8% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 11.6% и 5.2%.