Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юни 2018 година

PDF_файл

През юни 2018 г. в областта са функционирали 198 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 11.2%, а леглата в тях – с 5.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 105.7 хил., или с 8.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 65.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 40.4 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 30.4%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 43.0% от нощувките на чужденци и 39.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.0 и 29.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 223 жилищни сгради с 1 319 жилища в тях и със 150 910 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 146 други сгради със 146 770 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 26.7%, докато жилищата в тях намаляват с 2.7% и общата им застроена площ – с 5.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и тяхната РЗП бележат увеличение с 21.7% (фиг. 1).

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 9.0%, жилищата в тях – с 6.5%, а разгънатата им застроена площ – с 14.7%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради са по-малко с 40.2%, а тяхната РЗП – с 4.2% (фиг. 2).

Индикатори за бедност и социално включване в област Пловдив през 2017 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

 

Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност за област Пловдив e 342.33 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 21.9% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 18.7%, а относителният дял на бедното население – с 1.5 процентни пункта (табл.1).

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21.9 до 27.6%, или с 5.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 42.7%, или с 20.8 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през май 2018 година

PDF_файл

През май 2018 г. в областта са функционирали 191 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.3%, а леглата в тях – с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 90.5 хил., или с 5.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 56.2 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 34.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 67.3% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 27.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.3% от нощувките на чужденци и 45.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.4 и 27.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през април 2018 година

PDF_файл

През април 2018 г. в областта са функционирали 189 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.4 хиляди. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 6.8%, а леглата в тях – с 3.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 87.0 хил., или със 7.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 66.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 20.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.9% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 32.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 32.0% от нощувките на чужденци и 44.3% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 9.1 и 23.5%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. се увеличават с 4.5 хил., или с 2.1% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 223.1 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Други дейности“ – с 5.3%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 3.9% и „Добивна промишленост“ – с 2.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.4%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 33.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.0%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.7% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.4%, „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.9% и „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през март 2018 година

PDF_файл

През март 2018 г. в областта са функционирали 188 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 9.9%, а леглата в тях – с 5.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 71.5 хил., или с 2.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 57.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 13.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 53.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 35.3%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 38.6% от нощувките на чужденци и 43.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.2 и 21.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през първото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 176 жилищни сгради с 1 355 жилища в тях и със 159 706 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 14 835 кв. м РЗП и на 120 други сгради със 120 619 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 18.1%, жилищата в тях – със 17.5% и общата им застроена площ – с 24.6%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради бележи спад с 25.0%, но тяхната РЗП е повече с 37.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 9.1%, докато тяхната РЗП се увеличава с 84.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през февруари 2018 година

PDF_файл

През февруари 2018 г. в областта са функционирали 179 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.7 хил., а на леглата – 9.1 хиляди. В сравнение с февруари 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 10.5%, а леглата в тях – с 4.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 71.4 хил., или с 0.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 56.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 36.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 33.1% от нощувките на чужденци и 40.7% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.3 и 22.7%.

Население и демографски процеси в област Пловдив през 2017 година

PDF_файл

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

Като положителни тенденции през 2017 г. могат да се отчетат повишаващата се раждаемост на населението.

 

  1. Основни тенденции в броя и структурите на населението

В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2017 г. изчисленото постоянно население на област Пловдив е 669 796 души. В сравнение с предходната г. населението е намаляло с 1 777 души, или с 0.3%.