Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през август 2018 година

PDF_файл

През август 2017 г. в областта са функционирали 201 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.0 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.5%, а леглата в тях – с 2.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 111.7 хил., или с 1.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 70.7 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 41.0 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 44.3% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 28.1%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 48.2% от нощувките на чужденци и 36.5% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.5 и 35.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юли 2018 година

PDF_файл

През юли 2018 г. в областта са функционирали 200 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.0 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават със 7.0%, а леглата в тях – с 2.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 117.2 хил., или с 0.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 67.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 49.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 46.9% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 29.4%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 46.6% от нощувките на чужденци и 37.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.5 и 33.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. са 223.1 хиляди, като запазват своето ниво от края на месец март 2018 година. По икономически дейности спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – с 8.1%, „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.3% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“ – с 10.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.1% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 2.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.0%.

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 9.2%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.4% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юни 2018 година

PDF_файл

През юни 2018 г. в областта са функционирали 198 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 11.2%, а леглата в тях – с 5.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 105.7 хил., или с 8.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 65.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 40.4 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 30.4%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 43.0% от нощувките на чужденци и 39.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.0 и 29.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 223 жилищни сгради с 1 319 жилища в тях и със 150 910 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 146 други сгради със 146 770 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 26.7%, докато жилищата в тях намаляват с 2.7% и общата им застроена площ – с 5.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и тяхната РЗП бележат увеличение с 21.7% (фиг. 1).

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 9.0%, жилищата в тях – с 6.5%, а разгънатата им застроена площ – с 14.7%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради са по-малко с 40.2%, а тяхната РЗП – с 4.2% (фиг. 2).

Индикатори за бедност и социално включване в област Пловдив през 2017 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

 

Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност за област Пловдив e 342.33 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 21.9% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 18.7%, а относителният дял на бедното население – с 1.5 процентни пункта (табл.1).

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21.9 до 27.6%, или с 5.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 42.7%, или с 20.8 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през май 2018 година

PDF_файл

През май 2018 г. в областта са функционирали 191 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.3%, а леглата в тях – с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 90.5 хил., или с 5.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 56.2 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 34.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 67.3% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 27.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.3% от нощувките на чужденци и 45.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.4 и 27.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през април 2018 година

PDF_файл

През април 2018 г. в областта са функционирали 189 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.4 хиляди. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 6.8%, а леглата в тях – с 3.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 87.0 хил., или със 7.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 66.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 20.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.9% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 32.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 32.0% от нощувките на чужденци и 44.3% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 9.1 и 23.5%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. се увеличават с 4.5 хил., или с 2.1% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 223.1 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Други дейности“ – с 5.3%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 3.9% и „Добивна промишленост“ – с 2.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.4%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 33.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.0%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.7% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.4%, „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.9% и „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през март 2018 година

PDF_файл

През март 2018 г. в областта са функционирали 188 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 9.9%, а леглата в тях – с 5.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 71.5 хил., или с 2.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 57.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 13.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 53.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 35.3%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 38.6% от нощувките на чужденци и 43.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.2 и 21.7%.