Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през април 2019 година

През април 2019 г. в областта са функционирали 204 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.1 хил., а на леглата – 9.7 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.9%, а леглата в тях – с 3.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 87.1 хил., като 64.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 22.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 54.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 36.7%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 38.4% от нощувките на чужденци и 39.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.0 и 24.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. се увеличават с 2.1 хил., или с 0.9% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 224.8 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ – с 10.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.0% и „Други дейности“ – с 1.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 12.8%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.5% и „Добивна промишленост“ – с 5.7%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.7%. В края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.8% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 27.6%, „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.6% и „Добивна промишленост“ – с 5.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през март 2019 година

През март 2019 г. в областта са функционирали 196 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.5 хиляди. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 4.3%, а леглата в тях – с 1.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 76.0 хил., или с 6.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 61.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 14.6 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 34.7%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.3% от нощувките на чужденци и 39.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.1 и 26.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 220 жилищни сгради с 1 389 жилища в тях и със 174 777 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 1 981 кв. м РЗП и на 115 други сгради с 96 995 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 4.3%, жилищата в тях – с 10.0%, а общата им застроена площ – с 1.1%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи намаление с 33.9%, а тяхната РЗП – с 33.1%.

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 25.0%, жилищата в тях – с 2.5%, а разгънатата им застроена площ – с 9.4%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП е по-малко с 86.6%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 4.2%, а тяхната РЗП – с 19.6%.

Население и демографски процеси в област Пловдив през 2018 година

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

Като положителни тенденции през 2018 г. могат да се отчетат положителния механичен прираст и увеличаващата се средна продължителност на живота на населението.

1. Основни тенденции в броя и структурите на населението

В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2018 г. изчисленото постоянно население на област Пловдив е 668 334 души. В сравнение с предходната г населението е намаляло с 1 462 души, или с 0.2%.

В общия брой на населението жените са повече (51.9%), или на 1000 мъже се падат 1081 жени.

Към 31.12.2018 г. в градовете живеят 505 663 души, или 75.7% от населението на областта, а в селата – 162 671 души (24.3%).

Към края на 2018 г. населените места в област Пловдив са 212, от които 18 са градове и 194 – села. В 21, или в 9.9% от населените места живеят от 1 до 50 души.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Към 31.12.2018 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 20.8% (139 057) от населението на областта. В сравнение с 2017 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 4.0 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през февруари 2019 година

През февруари 2019 г. в областта са функционирали 193 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.4 хиляди. В сравнение с февруари 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.8%, а леглата в тях – с 3.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 68.2 хил., или с 4.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 55.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 12.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 56.9% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 37.3%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 34.5% от нощувките на чужденци и 39.7% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.6 и 23.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2018 година

  • През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 313.2 хил., или 72.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.1 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 313.6 хил., или 55.0% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 301.8 хил., като в сравнение с 2017 г. намаляват с 1.0%.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 69.9% (74.5% за мъжете и 65.3% за жените), или с 0.2 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2017 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 69.4%, и е с 0.2 процентни пункта по – висок в сравнение с 2017 година.
  • Безработните лица са 11.6 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през януари 2019 година

През януари 2019 г. в областта са функционирали 192 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.9%, а леглата в тях – с 3.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 60.2 хил., или с 6.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 49.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 11.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 55.4% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 37.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.6% от нощувките на чужденци и 38.0% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 9.0 и 24.5%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. се увеличават с 0.8 хил., или с 0.3% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 222.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.9%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 6.4% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 1.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“ – с 10.2%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 3.1%, и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 1.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.4% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.8%.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 23.9%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.6% и „Култура, спорт и развлечения“- със 7.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през декември 2018 година

През декември 2018 г. в областта са функционирали 192 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.4 хиляди. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 11.0%, а леглата в тях – с 8.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 73.1 хил., или с 2.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 61.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 11.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 53.7% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 39.8%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 37.5% от нощувките на чужденци и на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.8 и 22.7%.