Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. се увеличават с 4.5 хил., или с 2.1% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 223.1 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Други дейности“ – с 5.3%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 3.9% и „Добивна промишленост“ – с 2.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.4%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 33.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.0%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.7% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.4%, „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.9% и „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през март 2018 година

PDF_файл

През март 2018 г. в областта са функционирали 188 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 9.9%, а леглата в тях – с 5.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 71.5 хил., или с 2.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 57.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 13.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 53.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 35.3%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 38.6% от нощувките на чужденци и 43.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.2 и 21.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през първото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 176 жилищни сгради с 1 355 жилища в тях и със 159 706 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 14 835 кв. м РЗП и на 120 други сгради със 120 619 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 18.1%, жилищата в тях – със 17.5% и общата им застроена площ – с 24.6%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради бележи спад с 25.0%, но тяхната РЗП е повече с 37.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 9.1%, докато тяхната РЗП се увеличава с 84.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през февруари 2018 година

PDF_файл

През февруари 2018 г. в областта са функционирали 179 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.7 хил., а на леглата – 9.1 хиляди. В сравнение с февруари 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 10.5%, а леглата в тях – с 4.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 71.4 хил., или с 0.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 56.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 36.6%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 33.1% от нощувките на чужденци и 40.7% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.3 и 22.7%.

Население и демографски процеси в област Пловдив през 2017 година

PDF_файл

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

Като положителни тенденции през 2017 г. могат да се отчетат повишаващата се раждаемост на населението.

 

  1. Основни тенденции в броя и структурите на населението

В резултат на демографските и миграционните процеси в края на 2017 г. изчисленото постоянно население на област Пловдив е 669 796 души. В сравнение с предходната г. населението е намаляло с 1 777 души, или с 0.3%.

ТСБ – Юг, отдел „Статистически изследвания – Пловдив“ стартира наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

PDF_файл

От началото на април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.

Изследването е ежегодно и е включено в Националната статистическа програма за 2018 година. В него ще вземат участие 3 060 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 1 020 домакинства. В периода април – юни 2018 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2017 година

PDF_файл

  • През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 320.3 хил., или 73.6% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава със 7.1 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 316.9 хил., или 55.4% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 305.0 хил., като в сравнение с 2016 г. се увеличават с 12.2%.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 70.1% (73.9% за мъжете и 66.2% за жените), или с 8.1 процентни пункта по-висок в сравнение с 2016 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 69.2%, и е със 7.0 процентни пункта по – висок в сравнение с 2016 година.
  • Безработните лица са 15.6 хиляди..
  • Коефициентът на безработица намалява с 2.0 процентни пункта в сравнение с 2016 г. и достига 4.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през януари 2018 година

PDF_файл

През януари 2018 г. в областта са функционирали 178 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.7 хил., а на леглата – 9.0 хиляди. В сравнение с януари 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 9.9%, а леглата в тях – с 5.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 56.4 хил., или с 25.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 45.7 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 10.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.7% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 33.8%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 36.9% от нощувките на чужденци и 40.6% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 10.4 и 25.6%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 0.9 хил., или с 0.4% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 218.6 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 13.3%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 3.7% и „Други дейности“ – с 2.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с по 4.8%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 4.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.6% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през декември 2017 година

PDF_файл

През декември 2017 г. в областта са функционирали 173 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.6 хил., а на леглата – 8.7 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 3.0%, докато леглата в тях намаляват с 1.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 71.2 хил., или с 5.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 58.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 12.4 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 37.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 34.5% от нощувките на чужденци и 38.9% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.4 и 23.6%.