Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. се увеличават с 0.8 хил., или с 0.3% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 222.8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.9%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 6.4% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 1.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“ – с 10.2%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 3.1%, и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 1.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.3%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.4% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.8%.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 23.9%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.6% и „Култура, спорт и развлечения“- със 7.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през декември 2018 година

През декември 2018 г. в областта са функционирали 192 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.4 хиляди. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 11.0%, а леглата в тях – с 8.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 73.1 хил., или с 2.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 61.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 11.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 53.7% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 39.8%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 37.5% от нощувките на чужденци и на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.8 и 22.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 211 жилищни сгради с 1 263 жилища в тях и със 172 850 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 174 други сгради със 144 955 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 11.7%, жилищата в тях – с 9.8%, а общата им застроена площ – с 4.7%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи ръст с 25.2%, а тяхната РЗП – с 5.5% (фиг. 1).

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 1.9%, жилищата в тях – с 23.1%, а разгънатата им застроена площ – с 18.4%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са повече с 31.8%, а тяхната РЗП – със 121.1% (фиг. 2).

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в областта са функционирали 189 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 10.5%, а леглата в тях – с 6.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 82.4 хил., или със 7.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 67.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.4% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 35.1%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 39.3% от нощувките на чужденци и 39.5% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.3 и 25.4%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив за 2017 година – окончателни данни

1. Общ преглед

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 37 865 нефинансови предприятия, в които работят 211 340 заети лица или с 2.8% повече от 2016 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 5 317 млн. лв., която е с 8.6% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 24 597 млн. лв. и са с 10.2% повече от предходната година, произведена е продукция за 16 271 млн. лв. или с 9.1% повече от 2016 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 91.9% от общия брой, в които е произведена продукция за 2 748 млн. лв. по текущи цени или 16.9% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 6.6% от всички и съответно 2 962 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.2%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3% от всички и съответно 4 687 млн. лв. и дял от 28.8%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички и съответно 5 874 млн. лв. произведена продукция и дял от 36.1%. Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2017 г. е печалба от 1 716 млн. лв. или с 3.7% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 72.6% от общия брой и размерът и е 2 064 млн. лв. Тези със загуба са 17.0% и стойност 348 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 10.4%. Най-голяма е загубата в микропредприятията – 60.7% от общия размер.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2017 година – окончателни данни

1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2017 г. възлизат на 1 895 млн. евро, което е с 9.5% повече в сравнение с 2016 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията – 1 437 млн. евро, и в сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 185 млн. евро. През 2017 г. тези дейности заедно формират 85.6% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо намалява с 0.4 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции нарастват с 39.9% в сравнение с 2016 г. и са в размер на 162 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 66.8% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 11.6% и 5.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през октомври 2018 година

PDF_файл

През октомври 2018 г. в областта са функционирали 190 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.4 хиляди. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 8.0%, а леглата в тях – с 4.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 89.6 хил., или с 0.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 63.9 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 25.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 60.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 33.8%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 33.5% от нощувките на чужденци и 37.9% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.5 и 28.3%.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пловдив през 2018 година

PDF_файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2018 г. 74.4% от домакинствата в област Пловдив имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 1.8 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 72.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 6-то място в страната.

През 2018 г. 62.8% от населението на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран растеж от 2.3 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. – ръст от 23.8 проценти пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. са 222.0 хиляди, като намаляват с 1.1 хил. или 0.5% спрямо края на юни 2018 година. По икономически дейности спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8.1%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 3.4% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 2.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“ – с 4.0%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3.3% и „Образование“ – с 2.2%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.4% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.0%.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 14.6%, „Строителство“ – с 11.3% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 8.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през септември 2018 година

PDF_файл

През септември 2018 г. в областта са функционирали 201 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.0 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 10.4%, а леглата в тях – с 4.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 113.0 хил., или с 14.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 63.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 49.9 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 53.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 32.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 38.6% от нощувките на чужденци и 38.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.2 и 29.3%.