Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 0.9 хил., или с 0.4% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 218.6 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 13.3%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 3.7% и „Други дейности“ – с 2.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с по 4.8%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 4.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.6% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през декември 2017 година

PDF_файл

През декември 2017 г. в областта са функционирали 173 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.6 хил., а на леглата – 8.7 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 3.0%, докато леглата в тях намаляват с 1.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 71.2 хил., или с 5.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 58.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 12.4 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 37.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 34.5% от нощувките на чужденци и 38.9% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.4 и 23.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 215 жилищни сгради с 1 642 жилища в тях и с 211 748 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради с 10 777 кв. м РЗП и на 132 други сгради с 65 559 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 10.0%, докато жилищата в тях нарастват с 19.8%, а общата им застроена площ – с 18.1%. Броят на разрешителните за строеж на административни сгради намаляват с 20.0%, но тяхната РЗП се увеличава със 173.5%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи спад с 2.2%, а тяхната РЗП – с 31.9% (фиг. 1).

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 31.9%, жилищата в тях – със 117.2%, а разгънатата им застроена площ – със 150.8%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради намаляват с 42.9%, докато тяхната РЗП се увеличава с 81.8%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 30.2%, а тяхната РЗП – със 70.2% (фиг. 2).

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2017 година

PDF_файл

През ноември 2017 г. в областта са функционирали 171 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.6 хил., а на леглата – 8.7 хиляди. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 1.8%, а леглата в тях остават непроменени.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 77.0 хил., или с 13.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 60.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 16.5 хил. – от чужденци.

 

Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив за 2016 година – окончателни данни

PDF_файл

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 37 383 нефинансови предприятия, в които работят 205 539 заети лица или с 4.1% повече от 2015 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 4 894 млн. лв., която е с 14.1% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 22 318 млн. лв. и са с 3.4% повече от предходната година, произведена е продукция за 14 918 млн. лв. или с 5.1% повече от 2015 година.

 

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 92.0% от общия брой, в които е произведена продукция за 2 496 млн. лв. по текущи цени или 16.7% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 6.5% от всички и съответно 2 763 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.5%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3% от всички и съответно 4 234 млн. лв. и дял от 28.4%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички и съответно 5 425 млн. лв. произведена продукция и дял от 36.4%.

 

Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2016 г. е печалба от 1 654 млн. лв. или с 32.2% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 70.2% от общия брой и размерът и е 2 013 млн. лв. Тези със загуба са 17.4% и стойност 358 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 12.4%. Най-голяма е загубата в микропредприятията – 56.2% от общия размер.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2016 година – окончателни данни

PDF_файл

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2016 г. възлизат на 1 731 млн. евро, което е с 8.7% повече в сравнение с 2015 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията – 1 341 млн. евро, и в сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 159 млн. евро. През 2016 г. тези дейности заедно формират 86.7% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо намалява с 4.0 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции нарастват с 82.8% в сравнение с 2015 г. и са в размер на 116 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 69.8% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 10.7% и 4.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през октомври 2017 година

PDF_файл

През октомври 2017 г. в областта са функционирали 176 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.7 хил., а на леглата – 9.0 хиляди. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 0.6%, а леглата в тях – с 0.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 90.1 хил., или с 6.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 60.0 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 30.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 60.8% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 29.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 32.3% от нощувките на чужденци и 41.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.9 и 29.7%.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Пловдив през 2017 година

PDF_файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинства и лица показват, че през 2017 г. 76.2% от домакинствата в област Пловдив имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан растеж от 7.8 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 67.3%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 2-ро място в страната.

През 2017 г. 60.5% от населението на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран спад от 2.6 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. – ръст от 21.5 проценти пункта.

 

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през третото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. намаляват с 1.5 хил., или с 0.7% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 219.5 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.3%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 5.5% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.1%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“ – с 2.0%, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Операции с недвижими имоти“ – с по 1.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.7%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.1%.

В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 2.7% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 12.9%, „Строителство“ – с 8.2% и „Преработваща промишленост“ – с 5.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през септември 2017 година

PDF_файл

През септември 2017 г. в областта са функционирали 182 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение със септември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 5.8%, а леглата в тях – с 5.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 98.7 хил., или с 2.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 59.2 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 39.5 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 28.0%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 41.7% от нощувките на чужденци и 39.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.2 и 32.4%.