Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през октомври 2018 година

PDF_файл

През октомври 2018 г. в областта са функционирали 190 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.4 хиляди. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 8.0%, а леглата в тях – с 4.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 89.6 хил., или с 0.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 63.9 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 25.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 60.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 33.8%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 33.5% от нощувките на чужденци и 37.9% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.5 и 28.3%.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Пловдив през 2018 година

PDF_файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата показват, че през 2018 г. 74.4% от домакинствата в област Пловдив имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан спад от 1.8 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 72.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 6-то място в страната.

През 2018 г. 62.8% от населението на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран растеж от 2.3 проценти пункта, а в сравнение с 2010 г. – ръст от 23.8 проценти пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. са 222.0 хиляди, като намаляват с 1.1 хил. или 0.5% спрямо края на юни 2018 година. По икономически дейности спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8.1%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 3.4% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 2.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“ – с 4.0%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3.3% и „Образование“ – с 2.2%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.4% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.0%.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 14.6%, „Строителство“ – с 11.3% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 8.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през септември 2018 година

PDF_файл

През септември 2018 г. в областта са функционирали 201 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.0 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 10.4%, а леглата в тях – с 4.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 113.0 хил., или с 14.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 63.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 49.9 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 53.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 32.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 38.6% от нощувките на чужденци и 38.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.2 и 29.3%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през третото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 239 жилищни сгради с 1 400 жилища в тях и със 181 317 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради с 4 137 кв. м РЗП и на 139 други сгради със 137 430 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват със 7.2%, жилищата в тях – с 6.1%, а общата им застроена площ – с 20.1%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи намаление с 4.8%, а тяхната РЗП – с 6.4% (фиг. 1).

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради запазват нивото си, жилищата в тях нарастват с 2.1%, а разгънатата им застроена площ – с 1.1%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради намаляват с 20.0%, докато тяхната РЗП е повече с 5.0%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличават с 3.0%, а тяхната РЗП – с 42.8% (фиг. 2).

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през август 2018 година

PDF_файл

През август 2017 г. в областта са функционирали 201 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.0 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.5%, а леглата в тях – с 2.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 111.7 хил., или с 1.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 70.7 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 41.0 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 44.3% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 28.1%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 48.2% от нощувките на чужденци и 36.5% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 7.5 и 35.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юли 2018 година

PDF_файл

През юли 2018 г. в областта са функционирали 200 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.0 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават със 7.0%, а леглата в тях – с 2.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 117.2 хил., или с 0.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 67.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 49.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 46.9% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 29.4%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 46.6% от нощувките на чужденци и 37.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.5 и 33.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. са 223.1 хиляди, като запазват своето ниво от края на месец март 2018 година. По икономически дейности спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – с 8.1%, „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.3% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“ – с 10.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 10.1% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 2.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.0%.

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.9% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 9.2%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.4% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6.3%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юни 2018 година

PDF_файл

През юни 2018 г. в областта са функционирали 198 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 11.2%, а леглата в тях – с 5.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 105.7 хил., или с 8.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 65.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 40.4 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 30.4%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 43.0% от нощувките на чужденци и 39.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.0 и 29.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 223 жилищни сгради с 1 319 жилища в тях и със 150 910 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 146 други сгради със 146 770 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 26.7%, докато жилищата в тях намаляват с 2.7% и общата им застроена площ – с 5.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и тяхната РЗП бележат увеличение с 21.7% (фиг. 1).

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 9.0%, жилищата в тях – с 6.5%, а разгънатата им застроена площ – с 14.7%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради са по-малко с 40.2%, а тяхната РЗП – с 4.2% (фиг. 2).