Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2018 г. намаляват с 0.6% спрямо края на септември 2018 г. и достигат 31.3 хил., като намалението на наетите в обществения сектор е с 1.1%, а в частния сектор – с 0.5%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности” – с 16.8%, „Финансови и застрахователни дейности” – с 15.2%, „Транспорт, складиране и пощи“ – 11.5% и „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 9.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Култура, спорт и развлечение” – с 52.6%, „Административни и спомагателни дейности” – с 29.4% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 14.5%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 36.6 и 10.4%.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 1.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 3.7%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение нарастват с 5.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2018 г. е 848 лв., за ноември – 857 лв. и за декември – 862 лева.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2018 година

 • През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 99.1 хил., или 68.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 0.6 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица достига 97.5 хил., или 49.6% от населението на 15 и повече навършени години.
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в са 96.0 хиляди.
 • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 66.0% (66.2% за мъжете и 65.8% за жените), с 1.7 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига

61.4%, с 4.0 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.

 • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46.5 хиляди. Коефициентът на икономическа неактивност е 31.9%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2018 година

 • През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 313.2 хил., или 72.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.1 процентни пункта.
 • Общият брой на заетите лица достига 313.6 хил., или 55.0% от населението на 15 и повече навършени години.
 • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 301.8 хил., като в сравнение с 2017 г. намаляват с 1.0%.
 • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 69.9% (74.5% за мъжете и 65.3% за жените), или с 0.2 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2017 година.
 • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 69.4%, и е с 0.2 процентни пункта по – висок в сравнение с 2017 година.
 • Безработните лица са 11.6 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през януари 2019 година

През януари 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 841, а на леглата – 3 993. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намаляват със 7.8%, а на леглата в тях – с 2.8%

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2019 г. е 50 106, или с 4.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 92.7% от тях са осъществени от български граждани и 7.3% – от чужди. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република – 25.3%, следвани от Република Северна Македония – 12.9% и Руската федерация – 10.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през януари 2019 година

През януари 2019 г. в областта са функционирали 192 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.9%, а леглата в тях – с 3.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 60.2 хил., или с 6.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 49.1 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 11.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 55.4% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 37.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.6% от нощувките на чужденци и 38.0% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 9.0 и 24.5%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Кърджали към 31.12.2017 година

Чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2017 г. възлизат на 256.2 млн. евро, което е с 67.3% повече в сравнение с 2016 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.0% и 9.0% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район. Област Кърджали заема дванадесето място в страната по размер на чуждестранните инвестиции.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 141.7 млн.eвро, или 55.3% от всички инвестиции. В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 4.7 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 57.2% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял намалява общо с 15.8 процентни пункта спрямо предходната година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 57 жилищни сгради със 152 жилища в тях и с 20 668 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 71 други сгради с 29 084 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 27.8%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 50.5%, а общата им застроена площ – 40.7%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение с 26.8% и намаление при тяхната РЗП – с 1.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 23.0%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 24.6%, а разгънатата им застроена площ – 10.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 34.0%, докато тяхната РЗП е по-малко с 48.9%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 328, Пловдив – 211, Варна – 156, Бургас – 139, и София – 104. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 290, Варна – 1 923, Пловдив – 1 263, Бургас – 1 113, и Стара Загора – 616.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Смолян към 31.12.2017 г. възлизат на 82.9 млн. евро, което е с 1.0% по-малко в сравнение с 2016 година (Фиг.1).

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността -75.2 млн. евро, които формират 90.7% от общия обем на инвестициите и в сравнение с 2016 г. относителният им дял нараства с 2.7 пункта. Следва отрасъл „Операции с недвижими имоти“, където са инвестирани 3.5 млн. евро, които са с относителен дял 4.2% и намаление с 1.0 пункта в сравнение с 2016 година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ преките чуждестранни инвестиции са 3.1 млн. евро, а относителният им дял намалява с 1.3 пункта спрямо предходната година.

През 2017 г. най-голям дял от направените чуждестранни инвестиции в областта има община Смолян – с 23.3 млн. евро или 28.1% от всички инвестиции в областта.

Област Смолян се нарежда на 23-то място в страната по размер на общите преки чуждестранни инвестиции.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Смолян през 2017 година

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2017 г. във всички дейности на икономиката са 163.8 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 57.3%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор „Добивна, преработваща и друга промишленост; Доставяне на води; Канализационни услуги, Управление на отпадъци и възстановяване” – 73.0 млн. лв. или 44.6% от общия обем разходи за ДМА, в сектора на „Услугите” (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 44.7 млн. лв. или 27.3% и в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” са 10.4 млн. лв. или 6.4%.

В структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2017 г. по видове, относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 20.0 пункта в сравнение с предходната година и достига 40.8%. Извършените разходи за закупуване на земя намаляват с 9.2 пункта и формират 3.3% от общия обем на направените инвестиции. Увеличават се извършените разходи за придобиване на машини, производствено оборудване и апаратура и за транспортни средства, чийто относителни дялове са съответно 38.0 и 10.6% от общия обем на направените инвестиции.

Наети лица и средна брутна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Пазарджик

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на декември 2018 г. намаляват с 2.0% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 59.3 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.1% (13.1 хиляди), а в частния сектор намаляват с 2.3% (46.2 хиляди) през четвъртото  тримесечие на 2018 година.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 2.9% или с 1.7 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 2.5%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно с 4.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2018 г. за област Пазарджик е 887 лв., за ноември – 907 лв., и за декември – 946 лева.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 4.1% и достига 913 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 050 лв., а за частния – 874 лева. През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 5.9% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 година.