Наети лица и средна брутна работна заплата в област Смолян през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2017 г. се увеличават с 1.7% спрямо края на септември 2017 г. и достигат 31.8 хил., като увеличението на наетите в частния сектор e с 3.0%, а в обществения сектор се наблюдава намаление на наетите лица с 2.6%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечение” – с 92.1% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 53.5%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 37.5 и 11.2%.

В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 3.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2017 г. е 787 лв., за ноември – 789 лв. и за декември – 818 лева.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 0.9 хил., или с 0.4% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 218.6 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 13.3%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 3.7% и „Други дейности“ – с 2.8%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Професионални дейности и научни изследвания“ – с по 4.8%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 4.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.6% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.0%.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Смолян към 31.12.2016 година

PDF_файл

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Смолян към 31.12.2016 г. възлизат на 83.8 млн. евро, което е с 0.8% повече в сравнение с 2015 година (Фиг.1).

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността -73.6 млн. евро, които формират 87.9% от общия обем на инвестициите и в сравнение с 2015 г. относителният им дял намалява с 0.4 пункта. Следва отрасъл „Операции с недвижими имоти“, където са инвестирани 4.3 млн. евро, които са 11.5% повече в сравнение с 2015 година. В „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ преките чуждестранни инвестиции са 4.2 млн. евро, а относителният им дял нараства с 0.1 пункта спрямо предходната година. В сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ инвестициите запазват своя размер спрямо предходната година и възлизат на 1.4 млн. евро. Преките чуждестранни инвестиции в строителството са по-малко с 61.8% спрямо предходната година.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през декември 2017 година

PDF_файл

През декември 2017 г. в областта са функционирали 173 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.6 хил., а на леглата – 8.7 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 3.0%, докато леглата в тях намаляват с 1.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 71.2 хил., или с 5.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 58.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 12.4 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 57.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 37.5%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 34.5% от нощувките на чужденци и 38.9% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.4 и 23.6%.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Смолян през 2016 година

PDF_файл

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Смолян през 2016 г. във всички дейности на икономиката са 383.9 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 88.5%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на „Услугите” (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 180.5 млн. лв., или 47.0% от общия обем разходи за ДМА и в сектор „Промишленост” – 91.8 млн. лв., или 23.9%. В сектор „Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа” инвестициите в ДМА са 64.9 млн. лева.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 215 жилищни сгради с 1 642 жилища в тях и с 211 748 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 4 административни сгради с 10 777 кв. м РЗП и на 132 други сгради с 65 559 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 10.0%, докато жилищата в тях нарастват с 19.8%, а общата им застроена площ – с 18.1%. Броят на разрешителните за строеж на административни сгради намаляват с 20.0%, но тяхната РЗП се увеличава със 173.5%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи спад с 2.2%, а тяхната РЗП – с 31.9% (фиг. 1).

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 31.9%, жилищата в тях – със 117.2%, а разгънатата им застроена площ – със 150.8%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради намаляват с 42.9%, докато тяхната РЗП се увеличава с 81.8%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 30.2%, а тяхната РЗП – със 70.2% (фиг. 2).

Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2016 година

PDF_файл

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Хасково са 11 679, или с 3.2% повече спрямо предходната година.

С най-висок относителен дял на предприятията в областта е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 43.0% от общия брой на отчетените предприятия, следван от „Преработваща промишленост” – 11.7% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.1% .

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2016 г. е печалба в размер на 234 млн. лв., което е 2.0% повече спрямо 2015 година.

Предприятията приключили финансовата година с печалба, са 8 613, със загуба са 1 650  и с нулев финансов резултат са 1 416 от предприятията в областта.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2016 година

PDF_файл

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян са 5 323, или с 2.2% повече спрямо предходната година.

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2016 г. е печалба в размер на 66 млн. лв., или 1.2% по-малко от 2015 година. Предприятията, приключили финансовата година с печалба са 3 526 (66.3%), със загуба са 1 018 (19.1%), а с нулев финансов резултат са 779 (14.6%) предприятия. С най-голям положителен финансов резултат е групата на средните предприятия (със заети лица от 50 до 249) – 23 млн. лв. и групата на малките предприятия (със заети лица от 10 до 49) – 20 млн. лева. Големите предприятия (с над 250 заети лица) завършват с печалба -от 16 млн. лева, а микропредприятията (до 9 заети лица) – 7 млн. лева.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през ноември 2017 година

PDF_файл

През ноември 2017 г. в област Пазарджик са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 071, а на леглата – 4 405. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) не се променя, а на леглата в тях се увеличава с 4.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2017 г. е 51 619, или с 21.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е увеличението на нощувките (с 24.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През ноември 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.7% от общия брой нощувки на български  граждани и 64.7% – на чужди, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.3 и 35.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Румъния – 29.5%, следвани от Израел – 14.4% и бившата югославска република Македония – 6.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2017 година

PDF_файл

През ноември 2017 г. в областта са функционирали 171 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.6 хил., а на леглата – 8.7 хиляди. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 1.8%, а леглата в тях остават непроменени.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 77.0 хил., или с 13.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 60.5 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 16.5 хил. – от чужденци.