Образование в област Смолян през 2017/2018 учебна година

PDF_файл

Предучилищно образование

 

През 2017 г. броят на самостоятелните детски градини в област Смолян е 49, като 19 от тях са в градовете на областта, а 30 – в селата. Броят на децата настанени в тях е 2 872, което е с 241 деца или със 7.7% по-малко от броя им през предходната учебна година, като от общия брой деца 1 380 са момичета и 1 492 – момчета. Детските групи са 152, от които 148 са целодневни и 4 – полудневни. Полудневните групи са в детски градини в селата, като в тях са настанени 24 деца.

Средният брой деца в една детска градина е 59, като в градовете той е значително по-голям – 101, а в селата – 32. За страната този показател е 120 – 156 в градовете и 62 в селата. Средният брой деца формиращи една група е 19, съответно – 21 в градовете и 15 в селата.

Броят на местата в детските градини в област Смолян е 3 962, като на 100 деца се падат 138 места. За страната на 100 деца се падат 106 места.

Педагогическият персонал зает в детските градини е 323 души, от които 304 са детски учители. Общият брой на педагогическия персонал през учебната 2017/2018 година намалява с 16 души (4.7%) в сравнение с предходната учебна година.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в област Пазарджик

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на март 2018 г. се увеличават с 5.7% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 60.9 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.3% (13.1 хиляди), а в частния сектор с 6.1% (47.8 хиляди) през първото  тримесечие на 2018 година.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 3.1% или с 1.8 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 4.0%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.1%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. за област Пазарджик е 810 лв., за февруари – 831 лв., и за март – 838 лева.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 4.2% и достига 826 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 907 лв., а за частния – 804 лева.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 6.3% в сравнение с първото тримесечие на 2017 година.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица през 2017 година в област Хасково

PDF_файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Хасково са водени 387 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им нараства с 16.2%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 274 или 70.8%;
  • Малолетни (8 – 13 г.) – 113 или 29.2%;
  • Момчетата са 338, или 3%;
  • Учащи са 308 лица (79.6%);
  • В криминогенна среда живеят 242 малолетни и непълнолетни, или 65%.

 

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 136, или 35.1% от всички водени на отчет лица.

През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 72 малолетни и непълнолетни лица, или 18.6% от водените на отчет през годината. Поради поправяне на поведението са отпаднали 29 лица (40.3%), поради навършване на 18-годишна възраст – 38 лица (52.8%), на други основания (напуснали страната, починали) – 5 лица (6.9%).

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през март 2018 година

PDF_файл

През март 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 967, а на леглата – 4 126. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява със 7.3%, а на леглата в тях се увеличава с 2.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2018 г. е 44 432, или с 5.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 94.9% от тях са осъществени от български граждани и 5.1% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 11.4%, следвани от Русия – 10.0% и бившата югославска република Македония – 8.9%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. намаляват с 0.1 хил., или с 0.3% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 29.9 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ – с 40.7%, „Операции с недвижими имоти“ – с 16.2% и „Други дейности“ – с 8.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 49.0%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 14.2% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 11.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 36.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11.9% и „Образование“ – 10.7%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.1% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 45.0%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 38.2% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 22.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2018 г. се увеличават с 4.5 хил., или с 2.1% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 223.1 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Други дейности“ – с 5.3%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 3.9% и „Добивна промишленост“ – с 2.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 12.4%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.6%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 33.0%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.3% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 8.0%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.7% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 10.4%, „Административни и спомагателни дейности“ – със 7.9% и „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.4%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

През 2017 г. в област Смолян на отчет в детските педагогически стаи са водени 122 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2016 г. (90) се увеличава с 35.6% или с 32 лица.

Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 78.7%, а малолетни (на възраст от 8 до 13 г.) са 21.3%;
  • Преобладават момчетата, броят им през 2017 г. е 107 (87.7%), докато момичетата са 15 или 12.3%;
  • Учащи са 99 лица (81.1%);
  • В криминогенна среда живеят 53 лица (43.4%).

 

Броят на заведените на отчет в детските педагогически стаи през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 36, или 29.5% от всички водени на отчет лица като 47.2% от тях са малолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените нараства с 9.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през март 2018 година

PDF_файл

През март 2018 г. в областта са функционирали 188 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 9.9%, а леглата в тях – с 5.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 71.5 хил., или с 2.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 57.8 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 13.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 53.2% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 35.3%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 38.6% от нощувките на чужденци и 43.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.2 и 21.7%.

Раждаемост и смъртност в област Пазарджик през 2017 година

PDF_файл

Раждаемост

 

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

През 2017 г. в област Пазарджик са регистрирани 2 368 родени деца, като от тях 2 347 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 56 деца (за 2016 г. броят на живородените е 2 403 деца), или с 2.3%.

Броят на живородените момчета (1 210) е със 73 по-голям от този на живородените момичета (1 137), или на 1 000 живородени момчета се падат 940 момичета.

Коефициентът на общата раждаемост през 2017 г. е 9.0 ‰, а през предходните 2016 и 2015 г. той е бил съответно 9.2 и 9.3‰. В градовете и селата живородените са съответно 1481 и 866 деца, а коефициентът на раждаемост е 9.1‰ в градовете и 8.9‰ в селата. През 2016 г. тези коефициенти са били съответно 9.3 и 9.0‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.5‰, София (столица) – 10.3‰, Стара Загора и Пловдив – по 9.6‰. В деветнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово и Видин – по 6.5‰.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през първото тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 176 жилищни сгради с 1 355 жилища в тях и със 159 706 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 14 835 кв. м РЗП и на 120 други сгради със 120 619 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 18.1%, жилищата в тях – със 17.5% и общата им застроена площ – с 24.6%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради бележи спад с 25.0%, но тяхната РЗП е повече с 37.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 9.1%, докато тяхната РЗП се увеличава с 84.0%.