Дейност на нефинансовите предприятия в област Хасково през 2017 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Хасково са 11 748, или с 0.6% повече спрямо предходната година.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2017 г. в област Хасково е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 42.8% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектори „Преработваща промишленост” – 11.6% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.1% .

Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2017 г. е печалба в размер на 250 млн. лв., което е със7.2% повече от 2016 година. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 8 833 ,, със загуба са 1 673 и с нулев финансов резултат са 1 242.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кърджали през 2018 година

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 72.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет[ в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.8 процентни пункта спрямо предходната година. Същевременно 71.5% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Достъп до интернет от домакинствата

През 2018 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е Югозападният район (75.3%), а след него се нареждат Североизточният и Южният централен район, съответно със 73.9 и 73.7%. Домакинствата от Югоизточния и Северния централен район, където с достъп до интернет са съответно 70.0 и 68.5% от домакинствата, изостават от средната стойност за страната. Най-нисък е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в Северозападния район – 65.2%.

Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като 89.5% от тях имат достъп до интернет при 66.4% за домакинствата без деца. В област Кърджали 84.4% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си и това е най-високата стойност по този показател в сравнение с всички останали области в страната. Спрямо предходната година в област Кърджали е отбелязан  ръст от 17.1 процентни пункта.Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 975, а на леглата – 4 358. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява със 7.3%, а на леглата в тях – с 1.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2018 г. е 47 935, или със 7.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (със 17.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През ноември 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 88.5% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.2 и 11.5%.   Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република 24.6%, следвани от Гърция – 10.2% и Руската федерация – 9.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в областта са функционирали 189 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.8 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 10.5%, а леглата в тях – с 6.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 82.4 хил., или със 7.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 67.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 15.1 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.4% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 35.1%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 39.3% от нощувките на чужденци и 39.5% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.3 и 25.4%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Пловдив за 2017 година – окончателни данни

1. Общ преглед

За област Пловдив в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 37 865 нефинансови предприятия, в които работят 211 340 заети лица или с 2.8% повече от 2016 г., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 5 317 млн. лв., която е с 8.6% повече от предходната година. Нетните приходи от продажби са 24 597 млн. лв. и са с 10.2% повече от предходната година, произведена е продукция за 16 271 млн. лв. или с 9.1% повече от 2016 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 91.9% от общия брой, в които е произведена продукция за 2 748 млн. лв. по текущи цени или 16.9% от общата за областта. Следват малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 6.6% от всички и съответно 2 962 млн. лв. произведена продукция и дял от 18.2%. Средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3% от всички и съответно 4 687 млн. лв. и дял от 28.8%. Големите предприятия (над 250 заети) – 0.2% от всички и съответно 5 874 млн. лв. произведена продукция и дял от 36.1%. Крайният финансов резултат на предприятията от област Пловдив за 2017 г. е печалба от 1 716 млн. лв. или с 3.7% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 72.6% от общия брой и размерът и е 2 064 млн. лв. Тези със загуба са 17.0% и стойност 348 млн. лв. Предприятията с нулев финансов резултат са 10.4%. Най-голяма е загубата в микропредприятията – 60.7% от общия размер.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2017 година – окончателни данни

1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2017 г. възлизат на 1 895 млн. евро, което е с 9.5% повече в сравнение с 2016 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията – 1 437 млн. евро, и в сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 185 млн. евро. През 2017 г. тези дейности заедно формират 85.6% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо намалява с 0.4 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции нарастват с 39.9% в сравнение с 2016 г. и са в размер на 162 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 66.8% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 11.6% и 5.2%.

Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през октомври 2018 година

PDF_файл

През октомври 2018 г. в област Кърджали са функционирали 33 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 524, а на леглата – 1 067. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.1%, а на леглата в тях – с 9.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г. е 6 906 и намалява с 3.1% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 0.1%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – с 5.4%.

През октомври 2018 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 56.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 55.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 43.2% и 44.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 55.3% от всички реализирани нощувки, следвани от Румъния – 9.5%, Германия – 8.2% и Гърция – 5.4%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през октомври 2018 година

PDF_файл

През октомври 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 978, а на леглата – 4 321. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява със 7.1%, а на леглата в тях – 3.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г. е 45 849, или с 10.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 12.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През октомври 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 90.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 86.6% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.1 и 13.4%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от бившата югославска република Македония – 16.4%, следвани от Чешката република – 15.9% и Израел – 15.6%.

Основни резултати от изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково през 2018 година

PDF_файл

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Хасково показват, че през 2018 г. 72.3% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязано нарастване от 6.2 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 72.1%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 8-мо място в страната.

През 2018 г. 54.5% от населението в област Хасково на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистрирано намаление от 3.8 проценти пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през октомври 2018 година

PDF_файл

През октомври 2018 г. в областта са функционирали 190 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.4 хиляди. В сравнение с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 8.0%, а леглата в тях – с 4.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 89.6 хил., или с 0.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 63.9 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 25.7 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 60.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 33.8%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 33.5% от нощувките на чужденци и 37.9% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.5 и 28.3%.