Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г. в област Пазарджик

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на март 2019 г. се увеличават с 1.4% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 60.0 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.7% (13.3 хиляди), а в частния сектор с 1.3% (46.8 хиляди) през първото  тримесечие на 2019 година.

В края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 1.3% или с 0.8 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 2.2%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 1.9%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2019 г. за област Пазарджик е 907 лв., за февруари – 927 лв., и за март – 985 лева.

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 3.0% и достига 940 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 019 лв., а за частния – 917 лева. През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 13.8% в сравнение с първото тримесечие на 2018 година.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през март 2019 година

През март 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 933, а на леглата – 4 202. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 3.9%, а на леглата в тях – с 1.8%

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2019 г. е 46 721, или с 5.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 93.6% от тях са осъществени от български граждани и 6.4% – от чужди. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република – 19.0%, следвани от Република Северна Македония – 13.9% и Руската федерация – 10.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. нарастват с 1.1 хил., или с 2.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 52.6 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28.1%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.9% и „Образование“ с 8.5%.

В края на март 2019 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 1.3 хил., или с 2.5% спрямо същия период на предходната година.Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за януари 2019 г. е 840 лв., за февруари – 860 лв. и за март – 882 лева.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през първо тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кърджали към края на март 2019 г. се увеличават с 4.4% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 30.9 хиляди. Спрямо края на четвърто тримесечие на 2018 г. наетите лица в частния сектор бележат ръст с 5.1% (до 22.1 хиляди), а в обществения сектор – с 2.8% и достигат до 8.8 хиляди.

В края на март 2019 г. в сравнение със същия период на предходната година общия брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 3.5%. В сравнение с края на март 2018 г. наетите в частния сектор се увеличават с 3.0% (или с 0.6 хил.), а в обществения сектор – с 4.6% (или с 0.4 хил.).

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава с 1.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. и достига 894 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1004 лв., а за частния – 851 лева. През първото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Кърджали се увеличава с 11.9% в сравнение със същия период на предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Пловдив през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. се увеличават с 2.1 хил., или с 0.9% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 224.8 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ – с 10.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.0% и „Други дейности“ – с 1.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 12.8%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 10.5% и „Добивна промишленост“ – с 5.7%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.8% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 7.7%. В края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 0.8% повече в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 27.6%, „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.6% и „Добивна промишленост“ – с 5.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през март 2019 година

През март 2019 г. в областта са функционирали 196 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.5 хиляди. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 4.3%, а леглата в тях – с 1.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 76.0 хил., или с 6.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 61.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 14.6 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.6% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 34.7%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 35.3% от нощувките на чужденци и 39.0% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.1 и 26.4%.

Демографски процеси в област Смолян през 2018 година

Демографската картина на област Смолян през 2018 г. показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, намалява броят на изселените и се увеличава броят на заселените. Нараства броят на сключените граждански бракове. Намалява броят на бракоразводите.


Към 31 декември 2018 г. населението на област Смолян е 105 421 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2017 г. населението на областта е намаляло с 1 861 души, или с 1.7%.

Мъжете са 50 959 (48.3%), а жените – 54 462 (51.7%), т.е. на 1 000 мъже се падат 1 069 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 25 106, или 23.8% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.8 процентни пункта, а спрямо 2008 г. увеличението е със 7.6 процентни пункта.
Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.8%, а на мъжете – 19.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.
В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Баните (36.2%), Чепеларе (27.9%), Девин (25.6%) и Неделино (24.3%). Най-нисък е делът на възрастното население в общините Доспат – 19.2%, Рудозем – 19.9% и Мадан – 21.2%.
Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 12 113, или 11.5% от общия брой на населението. Спрямо 2017 г. този показател не е променен.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пазарджик през 2018 година

  • През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 110.8 хил., или 67.0% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 2.0 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 108.7 хил., или 49.9% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 105.6 хил.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 63.8% (68.9% за мъжете и 58.4% за жените), или с 0.8 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2017 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 60.4%, и е с 0.5 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.
  • Безработните лица са 5.3 хиляди.
  • Коефициентът на безработица намалява с 1.6 процентни пункта в сравнение с 2017 г. и достига 4.6%.

Раждаемост и смъртност в област Пазарджик през 2018 година

Раждаемост

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

През 2018 г. в област Пазарджик са регистрирани 2 427 родени деца, като от тях 2 414 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 67 деца (за 2017 г. броят на живородените е 2 347 деца), или с 2.9%.

Броят на живородените момчета (1 238) е с 62 по-голям от този на живородените момичета (1 176), или на 1 000 живородени момчета се падат 950 момичета.

Коефициентът на общата раждаемост[ през 2018 г. е 9.4 ‰, а през предходните 2017 и 2016 г. той е бил съответно 9.0 и 9.2‰. В градовете и селата живородените са съответно 1 528 и 886 деца, а коефициентът на раждаемост е 9.5‰ в градовете и 9.3‰ в селата. През 2017 г. тези коефициенти са били съответно 9.1 и 8.9‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.0‰, София (столица) и Ямбол – по 9.8‰. В деветнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Смолян – 6.3‰, Габрово и Видин – по 6.8‰.

Население в област Пазарджик през 2018 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Пазарджик е 255 479 души, което представлява 3.6% от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 486 души, или с 1.0% (за 2017 г. е било 257 965).

Мъжете са 125 103 (49.0%), а жените 130 376 (51.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 042 жени.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 52 523, или 20.6% от населението в областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.2%, а на мъжете -16.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.6%), Габрово (28.6%) и Кюстендил (27.3%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 17.5%, и Варна – 18.9%.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 19.7%. Най-висок е този дял в Италия (22.6%), следвана от Гърция (21.8%) и Португалия (21.5%). Общо в осем страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.