Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през юни 2018 година

PDF_файл

През юни 2018 г. в областта са функционирали 198 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.6 хиляди. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 11.2%, а леглата в тях – с 5.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 105.7 хил., или с 8.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 65.3 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 40.4 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 52.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 30.4%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 43.0% от нощувките на чужденци и 39.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 5.0 и 29.9%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пловдив през второто тримесечие на 2018 година

PDF_файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 223 жилищни сгради с 1 319 жилища в тях и със 150 910 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 146 други сгради със 146 770 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 26.7%, докато жилищата в тях намаляват с 2.7% и общата им застроена площ – с 5.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и тяхната РЗП бележат увеличение с 21.7% (фиг. 1).

В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 9.0%, жилищата в тях – с 6.5%, а разгънатата им застроена площ – с 14.7%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради са по-малко с 40.2%, а тяхната РЗП – с 4.2% (фиг. 2).

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Смолян през 2017 година

PDF_файл

През 2017 г. в област Смолян с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата на 318 извършени престъпления. Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 306 (фиг. 1).

Обвиняемите лица в област Смолян през 2017 г. са 451. От тях с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 114 лица или 25.3% от общия брой на обвиняемите, на 192 лица – с условно осъждане (42.6%), 139 лица са освободени от наказание (30.8%), а 5 лица са оправдани (1.1%). Делото на едно лице е  прекратено.

Осъдените лица в съдилищата на територията на област Смолян през 2017 г. са 306. От тях 7 лица са непълнолетни.

 

През 2017 г. коефициентът на криминална активност за областта е 316 на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население в област Смолян и е по-малък от коефициента на криминална активност за страната (421) с 24.9%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Смолян към 31.12.2017 година

PDF_файл

Към 31.12.2017 г. в областта функционират осем заведения за болнична помощ с 1 025 легла в тях (табл.1). Многопрофилните болници са четири с 553 легла.

Заведенията за извънболнична помощ са 38 с 10 легла за краткосрочно лечение, а другите лечебни и здравни заведения са три с 22 легла.

В сравнение с 2016 г. броят на лечебните заведения за болнична помощ се запазва, а легловият фонд нараства с 0.7%.

Осигуреността на населението с болнични легла e една от най-високите в страната – 955.4 на 100 000 души при средно за страната – 748.1.

Сред извънболничните заведения най-голям е броят на самостоятелните медико-технически лаборатории – 21, следват медицинските центрове – 9 и самостоятелните медико-диагностични лаборатории -7 и.

През 2017 г. в област Смолян функционират три други лечебни и здравни заведения с 22 легла. Към тях се отнасят Център за спешна медицинска помощ, Регионалната здравна инспекция и хоспис.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през май 2018 година

PDF_файл

През май 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 988, а на леглата – 4 255. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява със 7.3%, а на леглата в тях се увеличава с 5.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г. е 38 218, или с 8.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 10.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През май 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 86.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 85.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 13.1 и 14.7%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 27.5%, следвани от  бившата югославска република Македония – 13.4 % и Русия – 11.4%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Кърджали през 2017 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност за област Кърджали e 288.00 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 29.1% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 30.2%, а относителният дял на бедното население – с 6.0 процентни пункта (табл.1).

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 29.1 до 33.6%, или с 4.5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 46.2%, или със 17.1 процентни пункта.

Индикатори за бедност и социално включване в област Пловдив през 2017 година

PDF_файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

 

Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност за област Пловдив e 342.33 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 21.9% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 18.7%, а относителният дял на бедното население – с 1.5 процентни пункта (табл.1).

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21.9 до 27.6%, или с 5.7 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 42.7%, или с 20.8 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Пловдив през май 2018 година

PDF_файл

През май 2018 г. в областта са функционирали 191 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.9 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 7.3%, а леглата в тях – с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 90.5 хил., или с 5.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 56.2 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 34.3 хил. – от чужденци.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 67.3% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от българи те са 27.2%. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.3% от нощувките на чужденци и 45.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.4 и 27.7%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Хасково към 31.12.2017 година

PDF_файл

Към 31.12.2017 г. в област Хасково функционират 11 заведения за болнична помощ с 1 103 легла в тях (табл. 1). Заведенията за извънболнична помощ са 63 с 45 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 5 с 50 легла.

Заведенията за болнична помощ включват: болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. многопрофилните болници в областта са 5 със 799 легла. Те представляват 50% от болниците и в тях е съсредоточен 78.1% от легловия фонд на всички болници в областта.

В област Хасково през 2017 г. има 5 специализирани болница с 224 легла.

В края на 2017 г. заведенията за извънболнична помощ са 63 с 45 легла за краткосрочно лечение.

Детски ясли в област Пазарджик през 2017 година

PDF_файл

Към 31.12.2017 г. в област Пазарджик в състава на 25-те детските градини (ДГ) функционират яслени групи с общо 692 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 12, или с 1.7%.

В градовете в областта детските ясли са 22 с 626 места, а в селата – 3 с 66 места.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. общо за област Пазарджик е 9.6 на 100 деца до 3-годишна възраст (фиг. 1). Най-висока е осигуреността с места в общините

Стрелча (22.9 на 100 деца), Брацигово (19.5 на 100 деца) и Пещера (15.7 на 100 деца). Най-ниска е осигуреността в общините Велинград (3.3 на 100 деца), Септември (7.2 на 100 деца) и Панагюрище (8.8 на 100 деца). В общините Лесичово и Сърница няма функциониращи детски ясли.

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 579 деца, или с 20 по-малко в сравнение с 2016 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 680 деца (табл. 2), от които момчета са 360, а момичета – 320. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 1.6%.