Използване на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в област Кюстендил през 2018 година

PDF файл

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 59.8% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72.1% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира спад от 5.8 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.
За периода 2008-2018 г. използването на ИКТ става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от два пъти (фиг. 1).
През 2018 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите София, Кюстендил, Видин и Ямбол, а с най-висок – Кърджали, София (столица), Варна, Добрич, Сливен и Пловдив (фиг. 2). По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 27-то място в страната.
През текущата година в област Кюстендил 47.5% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата е отбелязано намаление от 4.3 процентни пункта спрямо предходната година. Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 48.1 и 46.9%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2018 г. намаляват с 2.7% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 28.4 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.4 и 14.6%.
Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.3% (до 7.2 хил.), а в частния сектор с 3.2% (до 21.2 хиляди).
В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.2% по-малко в сравнение с края на септември 2017 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивна промишленост”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на септември 2018 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство”, „Други дейности” и „Транспорт, складиране и пощи”.
През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 783 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.8%. Най-голямо намаление има в „Култура,спорт и развлечения” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Селско, горско и рибно стопанство” и „Финансови и застрахователни дейности”.
Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2018 г. за обществения сектор е 905 лв., а за частния – 741 лева.

Издадени разрешителни за строеж в област Кюстендил през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 22 жилищни сгради с 38 жилища в тях и 4 302 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 27 други сгради с 6 511 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават със 100.0%, жилищата в тях – с 245.5%, а общата им застроена площ – със 132.3%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 92.9%, докато общата им застроена площ бележи спад с 34.3% (Фиг. 1).
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил се увеличава със 120.0%, жилищата в тях – с 245.5%, а разгънатата им застроена площ – със 78.5%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 30.8%, а разгънатата им застроена площ – с 33.6%.
През третото тримесечие на 2018 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 296, Пловдив – 239, Варна – 152, Бургас – 151 и София – 125. По този показател област Кюстендил се нарежда на 17-то място сред 28-те области в страната.
През третото тримесечие на 2018 г. в област Кюстендил е започнал строежът на 7 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 168 кв. м обща застроена площ и на 5 други сгради с 454 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради остава непроменен, докато жилищата в тях намаляват с 22.2%, а общата им застроена площ – с 52.5%. При започнатите други сгради също се наблюдава понижение с 44.4%, а при разгънатата им застроена площ – с 96.1%.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 99 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 10 лица и са ранени 118 души. В сравнение с 2016 г. се наблюдава увеличение на ПТП с 3.1%, а на ранените лица – с 2.6%. Регистрирано е увеличение на броя на загиналите лица – с 25.0% (Фиг.1).
От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2017 г. в област Кюстендил е 1.4%, а на ранените и загиналите – съответно 1.4 и 1.5%.
Броят на ПТП по вина на водачите на пътни превозни средства (ППС) е 90, или 90.9% от общия брой за областта. От тях 6, или 6.7% са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е фирмена. Броят на пътнотранспортните произшествия по вина на водачи на лични превозни средства е 84, или 93.3%.
През 2017 г. в областта всички загинали лица при ПТП са по вина на водачите на лични ППС.
В област Кюстендил броят на пътнотранспортните произшествия е най-голям през месец август – 13, или 13.1% от общия брой ПТП. Най-малък брой ПТП има през месеците януари и февруари 2017 г. – по 5 броя. През месеците юли и декември ранените лица са най-много – съответно 15 и 14, или 12.7 и 11.9% от общия брой за годината. По 3 загинали лица има през месеците януари и април, а през месеците март и септември – по 2.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2018 година

PDF файл

През август 2018 г. в област Кюстендил са функционирали 87 места за настаняване с над 10 легла, от които 39 са хотели и 48 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 366, а на леглата 3 288. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 17.6%, а на леглата в тях – с 6.3%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 25 935, или с 2.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Над 86% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2018 г. в област Кюстендил намаляват с 0.9% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 15 600. От всички пренощували лица над 85% са български граждани. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2018 г., са реализирали средно по 1.7 нощувки, а пренощувалите чужденци – средно по 1.6 нощувки. През този месец от всички пренощували лица 69.3% са предпочели да отседнат в хотели в областта.
Най-много чужденци посетили област Кюстендил през август 2018 г. са граждани на Израел – 16.6%, Франция – 11.9%, Испания – 10.4%. бившата югославска република Македония – 7.7%, Германия – 6.1%, Италия – 5.5%, Руска федерация – 4.9%, Румъния – 3.8%, и Гърция – 3.6%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Кюстендил през август 2018 г. е 25.4%, като спрямо август 2017 г. намалява с 2.2 процентни пункта. В хотелите общата заетост на леглата е 27.8%, а в другите места за краткосрочно настаняване – 22.2%.

Жилищен фонд в област Кюстендил към 31.12.2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Кюстендил се състои от 58 225 сгради или с 13 повече в сравнение с 2016 година. Жилищата в тях са 86 806. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%.
Стоманобетонните и панелните сгради са 1 295 с 12 528 жилища в тях, тухлените – 48 939 с 66 210 жилища, а 8 068 жилища се намират в 7 991 сгради с друга конструкция. В градовете 25.7% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 72.8% – в тухлени и 1.5% в други сгради. В селата 80.2% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.1% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради.
Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 66.5% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 15.1%, жилищата с пет и повече стаи – 11.1%, а едностайните са 7.3%.
Както в градовете, така и в селата най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, съответно 69.6 и 63.1%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 67.3%, а многостайните с четири и повече стаи (57.2%) – в селата (фиг. 2).

Дейност на читалищата в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. действащите читалища на територията на област Кюстендил са 97, от тях 26 (26.8%) са в градовете, а 71 (73.2%) в селата. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 20, или 26.0%, съответно с 8 (44.4%) в градовете и с 12 (20.3%) в селата (фиг. 1). Членовете на читалищата в областта са 8 315, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 2 339, или с 39.1% .
Най-много са действащите читалища в областите Пловдив (207) и Стара Загора (183). Най-малко са читалищата в областите Видин и Габрово – по 77. С изключение на София (столица) във всички области на страната в селата има повече читалища отколкото в градовете.
За първи път в настоящото изследване беше събрана информация за компютърната осигуреност, предоставяне на достъп до интернет, наличието на действащи библиотеки, както и зали за представления в област Кюстендил:
• В 79 читалища, или 81.4% от всички читалища, има действащи библиотеки;
• 51 читалища (52.6%) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители;
• 49 (50.5%) читалища разполагат със зала за представления.

В съответствие с целите на читалищната дейност се сформират школи/групи/състави, чрез които се „задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място“ .

Издателска дейност в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2017 г. в област Кюстендил са издадени 15 книги с тираж 4 хил. екземпляра и 4 брошури с тираж хиляда екземпляра.
В сравнение с предходната година през 2017 г. броят на издадените книги и брошури в областта намалява с 4 (17.4%), а средният тираж – от 304 през 2016 г. на 263 през 2017 г., или с 13.5%.
През 2017 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната – 7 141 заглавия, или 70.9%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 5.9 и 3.8%. За област Кюстендил този дял е 0.2%.
Издадени продължаващи издания (вестници)

В област Кюстендил през 2017 г. са издадени 3 регионални вестника с годишен тираж 338 хил., или по 3 броя годишно на човек от населението в областта. Спрямо предходната година броят на издадените вестници се запазва, а тиражът намалява с 56 хил. (14.2%). Еднократният тираж е 2 хиляди екземпляра през 2017 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на юни 2018 г. се увеличават с 0.8% спрямо края на март 2018 г., като достигат 29.2 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.2 и 14.9%.
Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 0.4% (до 7.3 хил.), а в частния сектор с 0.9% (до 21.9 хиляди).
В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.0% повече в сравнение с края на юни 2017 година. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи” и „Селско, горско и рибно стопанство”. Най-голямо процентно намаление на наетите лица в края на юни 2018 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Финансови и застрахователни дейности”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивна промишленост”.
През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 789 лв. и се увеличава спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 4.6%. Най-голямо увеличение има в „Операции с недвижими имоти” и „Строителство”. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е „Финансови и застрахователни дейности”.
Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2018 г. за обществения сектор е 909 лв., а за частния – 747 лева.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Кюстендил през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 852 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 14 други сгради със 9 914 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26.7%, жилищата в тях – с 35.3%, а общата им застроена площ – с 63.1%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление с 56.3%, докато общата им застроена площ бележи нарастване със 123.3% (Фиг. 1).
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил намалява с 52.2%, жилищата в тях – с 57.7%, а разгънатата им застроена площ – с 48.5%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са по-малко с 61.1%, а разгънатата им застроена площ намалява с 25.0%.