Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Кюстендил през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 852 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 14 други сгради със 9 914 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26.7%, жилищата в тях – с 35.3%, а общата им застроена площ – с 63.1%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление с 56.3%, докато общата им застроена площ бележи нарастване със 123.3% (Фиг. 1).
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил намалява с 52.2%, жилищата в тях – с 57.7%, а разгънатата им застроена площ – с 48.5%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са по-малко с 61.1%, а разгънатата им застроена площ намалява с 25.0%.

Основни данни за културата в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2017 г. в област Кюстендил функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Кюстендил са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 150 хил. фондови единици. В сравнение с 2016 г. техният брой се увеличава с 0.3%. От тях цифровизирани са 3 036 фондови единици, което е с 48.3% повече в сравнение с предходната година. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Кюстендил е 7 291 квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 129 хил. и в сравнение с 2016 г. се увеличават с 16.0%. В дните със свободен вход са осъществени 8.2% от посещенията в музеите. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 40.8% в сравнение с предходната година.
Общият персонал на музеите в област Кюстендил през 2017 г. е 85 души и се увеличава с 1.2% в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. са организирани различни прояви в музеите на областта като:
• 2 082 изнесени беседи, от които 21.2% на чужди езици;
• 67 временни изложби, в т.ч. собствени – 25;
• 18 концерти;
• 13 обсъждания на книги;
• 7 204 видео прожекции;
• 3 конкурси.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през май 2018 година

PDF файл

През май 2018 г. в област Кюстендил са функционирали 78 места за настаняване с над 10 легла, от които 36 са хотели и 42 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 218, а на леглата 2 874. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 25.8%, а на леглата в тях – с 11.3%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 11 563, или с 14.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над 79% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2018 г. в област Кюстендил се увеличават с 22.6% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 7 628. От всички пренощували лица над 80% са български граждани. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през май 2018 г., са реализирали средно по 1.5 нощувки, а пренощувалите чужденци – средно по 1.6 нощувки. През този месец от всички пренощували лица 75.7% са предпочели да отседнат в хотели в областта.
Най-много чужденци посетили област Кюстендил през май 2018 г. са граждани на бившата югославска република Македония – 18.1%, Китай – 9.9%, Нидерландия – 7.0%, Тайван – 6.7%, Германия – 6.5%, Италия – 5.9%, Гърция – 5.6%, и Испания – 4.5%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Кюстендил към 31.12.2017 година

PDF файл

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са 5 с 1 011 легла, заведенията за извънболнична помощ са 29 с 18 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 3 с 20 легла.
В сравнение с 2016 г. в област Кюстендил броят на заведенията за болнична помощ и леглата в тях остава без промяна.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. на територията на област Кюстендил функционират 3 многопрофилни болници за активно лечение с 655 легла и 2 специализирани болници за рехабилитация с 356 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. е 834.9 на 100 000 души от населението, което нарежда областта на шесто място в страната по този показател. Най-висока е стойността на показателя за област Пловдив (970.7 на 100 000 души от населението), а най-ниска – в област Ямбол (361.1). Осигуреността на населението с болнични легла средно за страната в края на 2017 г. е 748.1 на 100 000 души от населението.
Към 31.12.2017 г. заведенията за извънболнична помощ в област Кюстендил са 29 с 18 легла за краткосрочно наблюдение и престой. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина 14 заведения са медицински центрове с 18 броя леглови фонд.

Детски ясли в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Кюстендил функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 473 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 91, или с 16.1%.
В градовете детските ясли са 11 с 393 места, а в селата – 4 с 80 места.
В областта към 31.12.2017 г. самостоятелните детски ясли разполагат с 152 места и са обслужени 92 деца, а яслените групи към ДГ – с 321 места, като са посещавани от 256 деца.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. за областта е 18.2 на 100 деца до 3-годишна възраст при средно за страната 16.9%. По този показател област Кюстендил се нарежда на седмо място в страната, като преди нея с най-висока осигуреност са областите Габрово (24.8%), Благоевград (23.1%), София-град (21.3%), Враца (20.4%), Плевен (19.8%) и Ловеч (19.3%). Най-ниска е осигуреността с места в детските ясли в областите Сливен (8.8%), Пазарджик (9.6%), Кърджали (10.3%) и Силистра (11.0%).
През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 251 деца, или със 103 деца по-малко в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли в област Кюстендил остават 348 деца (табл. 2). От тях момчета са 178, а момичета – 170. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли намалява със 17.3%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

По данни на НСИ през 2017 г. в област Кюстендил, броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления е 99 (Фиг. 1). В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 5.7%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. са следните:
• 84.8% от водените на отчет са непълнолетни (14 – 17 години), а малолетните (8 – 13 години) са 15.2%;
• Момчета са 88 (88.9%), а момичета – 11, или 11.1%;
• Учащи са били 83 малолетни и непълнолетни лица, или 83.8%;
• Не учат 14 (14.1%) лица;
• В криминогенна среда (семейна и/или приятелска) са живели 57 (57.6%) малолетни и непълнолетни.

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. е 10 на 1000 души от средногодишното население на възраст 8 – 17 години в областта.

Индикатори за бедност и социално включване в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация.
Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление в регионален аспект по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.
За 2017 г. в област Кюстендил размерът на средномесечната линия на бедност на едно лице от домакинство е 345.58 лв., като под прага на линията на бедност е живяло 17.3% от населението на областта или около 21.4 хил. лица .

За сравнение, общо за страната линията на бедност e 351.08 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност е 23.4% от населението на България.

Образование в област Кюстендил през учебната 2017/2018 година

PDF файл

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, са следните за област Кюстендил:
• През учебната 2017/2018 година в детските градини са записани 3.2 хил. деца, като се наблюдава намаление от 4.6% в техния брой в сравнение с предходната година.
• В началното образование (I – IV клас) се обучават 4.0 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 3.1 хиляди.
• Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 373 и 397 ученици.
• Новоприети в професионалните училища и паралелки през учебната 2017/2018 година са 726 ученици.
Предучилищно образование

Към 1.12.2017 г. в областта функционират 19 самостоятелни детски градини с директор, или с 1 по-малко в сравнение с предходната година. От тях 17 детски градини са в градовете на областта, а 2 – в селата. Броят на децата, записани в детските градини за учебната 2017/2018 година е 3.2 хил., което е с 653, или със 17.1% по-малко от броя им през учебната 2013/2014 година и с 4.6% по-малко в сравнение с предходната година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на март 2018 г. намаляват с 1.3% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 29.0 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.5 и 14.5%.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.8% (до 7.3 хил.), а в частния сектор с 1.4% (до 21.7 хиляди).
В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 0.3% по-малко в сравнение с края на март 2017 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Добивна промишленост” и „Административни и спомагателни дейности”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на март 2018 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Култура,спорт и развлечения” и „Транспорт, складиране и пощи”.
През първото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 754 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 0.8%. Най-голямо намаление има в „Операции с недвижими имоти” – с 38.9%, и „Финансови и застрахователни дейности” – с 20.6%. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата е „Селско, горско и рибно стопанство”- с 14.6%.

Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Кюстендил през периода 2015-2017 година

PDF файл

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Кюстендил, изчислена за периода 2015 – 2017 г., е 73.4 години, като спрямо предходния период 2014 – 2016 г. тя намалява с 0.3 години. Средната продължителност на живота в областта е под средната за страната – 74.8 години. Стойността на показателя варира от 72.9 години в областите Враца и Монтана до 76.4 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области очакваната средна продължителност на живота е над средната за страната.
Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.
Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната. В област Кюстендил средната продължителност на живота при мъжете е 69.5 години, а при жените – 77.5 години. Най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8.0 години), а най-малка – в област Шумен (5.9 години).