Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2018 година

PDF файл

През август 2018 г. в област Кюстендил са функционирали 87 места за настаняване с над 10 легла, от които 39 са хотели и 48 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 366, а на леглата 3 288. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 17.6%, а на леглата в тях – с 6.3%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 25 935, или с 2.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Над 86% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2018 г. в област Кюстендил намаляват с 0.9% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 15 600. От всички пренощували лица над 85% са български граждани. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през август 2018 г., са реализирали средно по 1.7 нощувки, а пренощувалите чужденци – средно по 1.6 нощувки. През този месец от всички пренощували лица 69.3% са предпочели да отседнат в хотели в областта.
Най-много чужденци посетили област Кюстендил през август 2018 г. са граждани на Израел – 16.6%, Франция – 11.9%, Испания – 10.4%. бившата югославска република Македония – 7.7%, Германия – 6.1%, Италия – 5.5%, Руска федерация – 4.9%, Румъния – 3.8%, и Гърция – 3.6%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Кюстендил през август 2018 г. е 25.4%, като спрямо август 2017 г. намалява с 2.2 процентни пункта. В хотелите общата заетост на леглата е 27.8%, а в другите места за краткосрочно настаняване – 22.2%.

Жилищен фонд в област Кюстендил към 31.12.2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Кюстендил се състои от 58 225 сгради или с 13 повече в сравнение с 2016 година. Жилищата в тях са 86 806. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%.
Стоманобетонните и панелните сгради са 1 295 с 12 528 жилища в тях, тухлените – 48 939 с 66 210 жилища, а 8 068 жилища се намират в 7 991 сгради с друга конструкция. В градовете 25.7% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 72.8% – в тухлени и 1.5% в други сгради. В селата 80.2% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.1% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 1.7% в стоманобетонни и панелни сгради.
Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 66.5% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 15.1%, жилищата с пет и повече стаи – 11.1%, а едностайните са 7.3%.
Както в градовете, така и в селата най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, съответно 69.6 и 63.1%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 67.3%, а многостайните с четири и повече стаи (57.2%) – в селата (фиг. 2).

Дейност на читалищата в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. действащите читалища на територията на област Кюстендил са 97, от тях 26 (26.8%) са в градовете, а 71 (73.2%) в селата. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 20, или 26.0%, съответно с 8 (44.4%) в градовете и с 12 (20.3%) в селата (фиг. 1). Членовете на читалищата в областта са 8 315, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 2 339, или с 39.1% .
Най-много са действащите читалища в областите Пловдив (207) и Стара Загора (183). Най-малко са читалищата в областите Видин и Габрово – по 77. С изключение на София (столица) във всички области на страната в селата има повече читалища отколкото в градовете.
За първи път в настоящото изследване беше събрана информация за компютърната осигуреност, предоставяне на достъп до интернет, наличието на действащи библиотеки, както и зали за представления в област Кюстендил:
• В 79 читалища, или 81.4% от всички читалища, има действащи библиотеки;
• 51 читалища (52.6%) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребители;
• 49 (50.5%) читалища разполагат със зала за представления.

В съответствие с целите на читалищната дейност се сформират школи/групи/състави, чрез които се „задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място“ .

Издателска дейност в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2017 г. в област Кюстендил са издадени 15 книги с тираж 4 хил. екземпляра и 4 брошури с тираж хиляда екземпляра.
В сравнение с предходната година през 2017 г. броят на издадените книги и брошури в областта намалява с 4 (17.4%), а средният тираж – от 304 през 2016 г. на 263 през 2017 г., или с 13.5%.
През 2017 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната – 7 141 заглавия, или 70.9%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 5.9 и 3.8%. За област Кюстендил този дял е 0.2%.
Издадени продължаващи издания (вестници)

В област Кюстендил през 2017 г. са издадени 3 регионални вестника с годишен тираж 338 хил., или по 3 броя годишно на човек от населението в областта. Спрямо предходната година броят на издадените вестници се запазва, а тиражът намалява с 56 хил. (14.2%). Еднократният тираж е 2 хиляди екземпляра през 2017 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на юни 2018 г. се увеличават с 0.8% спрямо края на март 2018 г., като достигат 29.2 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 32.2 и 14.9%.
Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор нарастват с 0.4% (до 7.3 хил.), а в частния сектор с 0.9% (до 21.9 хиляди).
В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 2.0% повече в сравнение с края на юни 2017 година. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи” и „Селско, горско и рибно стопанство”. Най-голямо процентно намаление на наетите лица в края на юни 2018 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Финансови и застрахователни дейности”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Добивна промишленост”.
През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта e 789 лв. и се увеличава спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 4.6%. Най-голямо увеличение има в „Операции с недвижими имоти” и „Строителство”. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е „Финансови и застрахователни дейности”.
Средната брутна месечна работна заплата в област Кюстендил през второто тримесечие на 2018 г. за обществения сектор е 909 лв., а за частния – 747 лева.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Кюстендил през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 1 852 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 14 други сгради със 9 914 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26.7%, жилищата в тях – с 35.3%, а общата им застроена площ – с 63.1%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано намаление с 56.3%, докато общата им застроена площ бележи нарастване със 123.3% (Фиг. 1).
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил намалява с 52.2%, жилищата в тях – с 57.7%, а разгънатата им застроена площ – с 48.5%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са по-малко с 61.1%, а разгънатата им застроена площ намалява с 25.0%.

Основни данни за културата в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

1. Музеи

Към 31.12.2017 г. в област Кюстендил функционират 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности, включени в експозициите на музеите в област Кюстендил са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 150 хил. фондови единици. В сравнение с 2016 г. техният брой се увеличава с 0.3%. От тях цифровизирани са 3 036 фондови единици, което е с 48.3% повече в сравнение с предходната година. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Кюстендил е 7 291 квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 129 хил. и в сравнение с 2016 г. се увеличават с 16.0%. В дните със свободен вход са осъществени 8.2% от посещенията в музеите. Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите с 40.8% в сравнение с предходната година.
Общият персонал на музеите в област Кюстендил през 2017 г. е 85 души и се увеличава с 1.2% в сравнение с 2016 година.
През 2017 г. са организирани различни прояви в музеите на областта като:
• 2 082 изнесени беседи, от които 21.2% на чужди езици;
• 67 временни изложби, в т.ч. собствени – 25;
• 18 концерти;
• 13 обсъждания на книги;
• 7 204 видео прожекции;
• 3 конкурси.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през май 2018 година

PDF файл

През май 2018 г. в област Кюстендил са функционирали 78 места за настаняване с над 10 легла, от които 36 са хотели и 42 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 218, а на леглата 2 874. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 25.8%, а на леглата в тях – с 11.3%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 11 563, или с 14.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над 79% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2018 г. в област Кюстендил се увеличават с 22.6% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 7 628. От всички пренощували лица над 80% са български граждани. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през май 2018 г., са реализирали средно по 1.5 нощувки, а пренощувалите чужденци – средно по 1.6 нощувки. През този месец от всички пренощували лица 75.7% са предпочели да отседнат в хотели в областта.
Най-много чужденци посетили област Кюстендил през май 2018 г. са граждани на бившата югославска република Македония – 18.1%, Китай – 9.9%, Нидерландия – 7.0%, Тайван – 6.7%, Германия – 6.5%, Италия – 5.9%, Гърция – 5.6%, и Испания – 4.5%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Кюстендил към 31.12.2017 година

PDF файл

1. Лечебни заведения и леглови фонд

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са 5 с 1 011 легла, заведенията за извънболнична помощ са 29 с 18 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 3 с 20 легла.
В сравнение с 2016 г. в област Кюстендил броят на заведенията за болнична помощ и леглата в тях остава без промяна.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. на територията на област Кюстендил функционират 3 многопрофилни болници за активно лечение с 655 легла и 2 специализирани болници за рехабилитация с 356 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. е 834.9 на 100 000 души от населението, което нарежда областта на шесто място в страната по този показател. Най-висока е стойността на показателя за област Пловдив (970.7 на 100 000 души от населението), а най-ниска – в област Ямбол (361.1). Осигуреността на населението с болнични легла средно за страната в края на 2017 г. е 748.1 на 100 000 души от населението.
Към 31.12.2017 г. заведенията за извънболнична помощ в област Кюстендил са 29 с 18 легла за краткосрочно наблюдение и престой. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина 14 заведения са медицински центрове с 18 броя леглови фонд.

Детски ясли в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Кюстендил функционират 15 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 473 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 91, или с 16.1%.
В градовете детските ясли са 11 с 393 места, а в селата – 4 с 80 места.
В областта към 31.12.2017 г. самостоятелните детски ясли разполагат с 152 места и са обслужени 92 деца, а яслените групи към ДГ – с 321 места, като са посещавани от 256 деца.
Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. за областта е 18.2 на 100 деца до 3-годишна възраст при средно за страната 16.9%. По този показател област Кюстендил се нарежда на седмо място в страната, като преди нея с най-висока осигуреност са областите Габрово (24.8%), Благоевград (23.1%), София-град (21.3%), Враца (20.4%), Плевен (19.8%) и Ловеч (19.3%). Най-ниска е осигуреността с места в детските ясли в областите Сливен (8.8%), Пазарджик (9.6%), Кърджали (10.3%) и Силистра (11.0%).
През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 251 деца, или със 103 деца по-малко в сравнение с предходната година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли в област Кюстендил остават 348 деца (табл. 2). От тях момчета са 178, а момичета – 170. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли намалява със 17.3%.