Статистика на околната среда в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

1. Обществено водоснабдяване
През 2016 г. 99.4% от населението на област Кюстендил е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 94 л/ден през 2015 г. на 97 л/ден през 2016 година (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 100 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (127 л/ден/чов.), Бургас (112 л/ден/чов.) и Благоевград (111 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/ден/чов.).

През 2016 г. в област Кюстендил, на режим на водоподаване е 1.0% от населението, при 2.1% за страната. В 14 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (28.5%), Ловеч (28.3%), Търговище (12.0%) и София (11.0%).
В областта 75.0% от населението е свързано с обществената канализация. С обществената канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 13.2% от населението (12.6% за страната).

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Кюстендил са 136.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 14.4%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 75.9 млн. лв., или с 15.4% по-малко от 2015 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) разходите за придобиване на ДМА са 37.6 млн. лв., или със 7.6% повече в сравнение с предходната година. През 2016 г. тези сектори заедно формират 83.1% от общия размер разходи за ДМА в област Кюстендил, а общият им относителен дял се увеличава спрямо 2015 г. с 5.0 процентни пункта. В сектора държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност инвестициите в ДМА са 7.1 млн. лв., или с 44.1% по-малко в сравнение с 2015 година.
През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 12.9 пункта в сравнение с предходната година и достига 18.5%, а делът на разходите за закупуване на машини, производствено оборудване и апаратура – с 4.7 пункта, и е 37.6%. Същевременно се увеличават вложените средства за придобиване на транспортни средства с 11.5 пункта, за закупуване на земя с 0.4 пункта, които формират съответно 26.4 и 3.9% от общия обем инвестиции в ДМА.

Преки чуждестранни инвестиции в област Кюстендил към 31.12.2016 година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кюстендил към 31.12.2016 г. възлизат на 43.7 млн. евро, което е с 4.0% повече в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.2% и съответно 0.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Кюстендил заема двадесет и шесто място в страната, следвана от областите Монтана и Силистра.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта – 26.3 млн. евро или с 9.9% повече от 2015 година, като 56.9% от тях са в раздел „Производство на текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“. В сектор „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 12.3 млн. евро или с 4.6% над нивото на предходната година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 4.9 млн. евро или с 1.9% по-малко спрямо предходната година. През 2016 г. тези три дейности заедно формират 99.4% от общия обем на ПЧИ в област Кюстендил, а общият им размер нараства с 6.9% спрямо 2015 година.
И през 2016 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в предприятията на територията на община Кюстендил, като в сравнение с предходната година се увеличават със 7.8%, а относителният им дял в общия размер на ПЧИ за областта нараства с 2.5 процентни пункта. През 2016 г. се регистрира намаление на направените чуждестранни инвестиции в общините Дупница и Сапарева баня съответно с 1.9 и 1.4% спрямо предходната година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 5 652 нефинансови предприятия от област Кюстендил, или с 2.7% повече в сравнение с 2015 година. Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 5 287 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 297, а на средните (от 50 до 249 заети) е 60. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 8.
Произведената продукция в област Кюстендил през 2016 г. възлиза на 1 209 млн. лв., като е отчетен спад от 16.3% спрямо 2015 година. Добавената стойност по факторни разходи възлиза на 398 млн. лв. по текущи цени. Водещ в икономиката на област Кюстендил е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 47.9% от произведената продукция и 46.1% от добавената стойност по факторни разходи за областта.
През 2016 г. нефинансовите предприятия са реализирали приходи от дейността в размер на 1 704 млн. лв. или с 10.4% по-малко в сравнение с предходната година. Разходите за дейността възлизат на 1 633 млн. лв., което е с 9.7% по-малко спрямо 2015 година.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Кюстендил през 2017 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 65.6% от домакинствата в област Кюстендил имат достъп до интернет в домовете си, при средно 67.3% за страната. Спрямо предходната година в областта се регистрира ръст от 10.2 процентни пункта на домакинствата с достъп до интернет.
За периода 2007-2017 г. използването на информационно-комуникационни технологии става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил повече от шест пъти .
През 2017 г. с най-нисък относителен дял на домакинствата с достъп до интернет са областите Ловеч, Търговище, София и Монтана, а с най-висок – Шумен, Пловдив, София (столица) и Русе (фиг. 2). По относителен дял на тези домакинства област Кюстендил се нарежда на 14-то място в страната.
През текущата година в област Кюстендил 51.8% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата е отбелязано увеличение от 8.3 процентни пункта спрямо предходната година. Жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 54.9 и 48.8%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Кюстендил през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на септември 2017 г. се увеличават с 1.5% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 29.1 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 31.4 и 16.1%.
Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.5% (до 7.3 хил.), а в частния сектор нарастват с 2.2% (до 21.8 хиляди).
В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил са с 934, или с 3.1% по-малко в сравнение с края на септември 2016 година. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Добивна промишленост”, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Други дейности”. Най-голямо процентно увеличение на наетите лица в края на септември 2017 г. спрямо същия период на предходната година има в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ и „Транспорт, складиране и пощи”.
През третото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за областта остава на същото ниво от 722 лв. спрямо второто тримесечие на 2017 година. Най-голямо увеличение има в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 6.3%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 5.4%. Икономическата дейност, в която е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата е „Култура, спорт и развлечения”- с 13.5%.
Средната брутна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2017 г. за обществения сектор е 831 лв., а за частния – 685 лева.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за Кюстендилска област нараства с 8.2%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания”, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Добивна промишленост”.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 5.7%, а в частния сектор – с 8.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Кюстендил през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 11 жилища в тях и 2 410 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/офиси с 375 кв. м РЗП и на 39 други сгради с 9 812 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 56.5%, жилищата в тях – с 57.7%, а общата им застроена площ – с 33.0%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 8.3%, докато общата им застроена площ бележи спад с 25.8% (Фиг. 1).
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил намалява с 9.1%, докато броят на жилищата в тях остава непроменен, а разгънатата им застроена площ се увеличава с 24.4%. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж нараства с 21.9%, а тяхната РЗП – с 59.3%.

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 96 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 8 лица и са ранени 115 души. В сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление на ПТП с 15.8%, а на ранените лица – с 19.6%. Регистрирано е намаление на броя на убитите лица – с 42.9%.
От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2016 г. в област Кюстендил е 1.3%, а на ранените и убитите – съответно 1.2 и 1.1%.
Броят на ПТП по вина на водачите на пътни превозни средства (ППС) е 94, или 97.9% от общия брой за областта. От тях 44, или 46.8% са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е неизвестна. Броят на пътнотранспортните произшествия по вина на водачи на лични превозни средства е отново 44.
През 2016 г. в областта всички убити лица при ПТП са по вина на водачите на ППС.
В област Кюстендил броят на пътнотранспортните произшествия е най-голям през месеците от май до септември, достигайки 13 през август, или 13.5% от общия брой ПТП. Най-малък брой ПТП има през месец януари 2016 г. – 3 броя. През месеците май и юни ранените лица са най-много – съответно 16 и 15, или 13.9 и 13.0% от общия брой за годината. По 2 убити лица има през месеците февруари, август и септември, а през месеците март и декември – по 1.

Дейност на местата за настаняване в област Кюстендил през август 2017 година

PDF файл
 

През август 2017 г. в област Кюстендил са функционирали 74 места за настаняване с над 10 легла, от които 38 са хотели и 36 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 302, а на леглата 3 092. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.9%, а на леглата в тях – с 4.6%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 г., е 26 478, или с 4.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над 85% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2017 г. в област Кюстендил се увеличава с 13.8% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 15 741. От всички пренощували лица над 84% са български граждани и са реализирали средно по 1.7 нощувки. Чуждите граждани имат средно по 1.6 реализирани нощувки. Както българските, така и пренощувалите чужденци са предпочели да отседнат в хотели в областта, където през август са пренощували 69.6% от всички лица.
Най-много чужденци посетили област Кюстендил през август 2017 г. са граждани на Руска федерация – 15.4%, Франция – 9.2%, Израел – 9.0%, бившата югославска република Македония – 8.5%, Испания – 6.5% и Гърция – 5.6%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. в област Кюстендил са приключили делата за 993 извършени престъпления. Делата за 315 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 435 – с условно осъждане, за 37 – с оправдаване, за 3 – с прекратяване, и за 203 – с освобождаване от наказание.
През 2016 година в областта с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 750 извършени престъпления, което е с 13.8% повече в сравнение с 2015 година.
Броят на обвиняемите лица в област Кюстендил през 2016 г. е 1012, от които:
• с ефективни осъдителни присъди са приключили делата на 330 лица или 32.6% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 436 лица, или 43.1% от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 208 лица, или 20.6% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателни присъди са получили 35 обвиняеми лица (3.4%);
• на 3 лица (0.3%) делата са прекратени.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. е 766, като в сравнение с 2015 г. се увеличава с 5.7%.
Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 40, или 5.2% от всички осъдени.

През 2016 г. коефициентът на криминална активност е 691 на 100 000 души от наказателноотговорното население в областта и нараства със 7.6% в сравнение с 2015 година.