НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2017 г. населението на област Силистра е 110 562 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 25-то място по брой на населението непосредствено след област Търговище (112 474) и преди областите Габрово (110 254 души) и Смолян (107 282 души). В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 1 395 души, или с 1.2%. Прочетете още „НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2017 г. намаляват с 13.3% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 20.1 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 0.7%, а в частния сектор има намаление с 18.7%.

В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 3.0%, или с 0.6 хил. по-малко в сравнение с края на декември 2016 г., като в обществения сектор има намаление с 3.9%, а в частния има намаление с 2.5%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА“

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата показват, че 71.7% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си.

През текущата година в област Силистра 55.7% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 4.0 процентни пункта. Прочетете още „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на септември 2017 г. се увеличават с 9.9% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 23.2 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 0.2%, а в частния сектор има увеличение с 14.9%.

В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 1.7%, или с 0.4 хил. повече в сравнение с края на септември 2016 г., като в обществения сектор има намаление с 2.7%, а в частния има увеличение с 3.7%. Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА“

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЪРВОТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на март 2017 г. намаляват с 1.7% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 20.4 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 3.4%, а в частния сектор има намаление с 0.9%.

В края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 7.2%, или с 1.6 хил. по-малко в сравнение с края на март 2016 г., като в обществения сектор има намаление с 4.2%, а в частния има намаление с 8.7%. Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЪРВОТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА“

ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Цени на сделките със земеделска земя в област Силистра през 2016 г.

 

През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Силистра достига 989 лв., което нарежда областта на трето място в страната непосредствено след областите Добрич (1 602 лв/дка) и Русе (1 129 лв/дка), и преди областите Варна (878 лв/дка) и Ямбол (852 лв/дка). В сравнение с 2015 г. средната цена на един декар земеделска земя в областта намалява с 0.4%. Прочетете още „ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА“

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

 

През 2016 г. в област Силистра на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 95 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сревнение с 2015 г. броят им (90) се увеличава с 5.6%.

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. Прочетете още „ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА“

МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Вътрешна и външна миграция на населението

 

През 2016 г. в преселванията между населените места в област Силистра са участвали 775 лица.

Най-голямо териториално движение вътре в област Силистра има по направлението „село – град“ (37.5%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по обратното направление „град – село“ (28.8%). Относителният дял на преселилите се от град в град (5.2%) е значително по-малък, отколкото относителният дял на преселилите се от село в село (28.5%). Прочетете още „МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА“

РАЖДАЕМОСТ И СМЪРТНОСТ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Раждаемост

 

През 2016 г. в област Силистра са регистрирани 1 009 родени деца, като от тях 997 (98.8%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 41 деца, или с 4.3%.

Коефициентът на обща раждаемост[1] в област Силистра през 2016 г. е 8.9‰, а през предходните 2015 и 2014 г. той е бил съответно 8.4 и 8.7‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Кайнарджа (17.0‰) и Дулово (10.2‰), а с най-нисък – Силистра (7.4‰) и Алфатар (7.7‰).

[1] Брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината. Прочетете още „РАЖДАЕМОСТ И СМЪРТНОСТ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА“