НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2017 г. населението на област Силистра е 110 562 души, което представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 25-то място по брой на населението непосредствено след област Търговище (112 474) и преди областите Габрово (110 254 души) и Смолян (107 282 души). В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 1 395 души, или с 1.2%. Прочетете още „НАСЕЛЕНИЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА“

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Габрово са:

  • През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 3 073 деца или с 2.5% по-малко от броя им през предходната година.
  • В началното образование (І – ІV) клас се обучават 3 516 ученици, а в прогимназиалното (V – VІІІ) – 2 882.
  • Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 336 и 392 ученици.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

 През 2017 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 110.6 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 2.8 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 52.8%, като при мъжете е 58.9%, а при жените – 47.2%.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2017 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 49.7 хиляди. В сравнение с 2016 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 0.7 процентни пункта и достига 66.2%, като при жените се регистрира намаление с 1.2 процентни пункта, а при мъжете увеличение с 2.6 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 45.3 хил., или 45.9% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград. Прочетете още „ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През януари 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 44 места за настаняване с общ капацитет 1 909 легла, от които 19 хотели с 1049 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2018 г., е 9 906, като от тях 6 549 са от български граждани, а 3 357 – от чужденци. Спрямо януари 2017 г. нощувките бележат увеличение с 59.8%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 86.4%, а при гостите от страната с 48.9%. През януари 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 51.2% от всички нощувки на български граждани и 16.9% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2017 г., и са 68.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие в почти всички икономически дейности се наблюдава намаление на наетите, като то е най-голямо в дейностите „Строителство” – с 9.9% и „Административни и спомагателни дейности” – със  7.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.0 и 14.5%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на декември 2017 г. се увеличават с 0.4 хил. или с 1,0% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 39.2 хил.

В сравнение с края на септември 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 28.6%, и „Операции с недвижими имоти” – с 15.4%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Административни и спомагателни дейности ” – с 5.3% и „Култура, спорт и развлечения“ – със 3.4%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

През декември 2017 г. в област Велико Търново са функционирали 104 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 234, а на леглата – 4 598 . В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 2.8%, а на леглата в тях – с 4.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2017 г. е 24 180, или с 2.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Това намаление се дължи на по-малкото нощувки (с 10.6%) в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. Реализираните нощувки от български граждани спрямо декември 2016 г. намаляват с 5.1% и са 20 609, а тези, реализирани от чужденци нарастват – със 17.0% и са 3 571.

Пълен текст в PDF файл

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2017 г. намаляват с 13.3% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 20.1 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 0.7%, а в частния сектор има намаление с 18.7%.

В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 3.0%, или с 0.6 хил. по-малко в сравнение с края на декември 2016 г., като в обществения сектор има намаление с 3.9%, а в частния има намаление с 2.5%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни към края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на септември 2017 г. наетите лица намаляват с 1.0%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2016 г.) – с 4.9%. В обществения сектор на област Русе работят 13.3 хил. души, а в частния сектор – 53.6 хил., или 80.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 1.2 %.

В сектора на услугите към края на декември 2017 г. работят 35.2 хил. (52.6%) от наетите лица, в индустрията – 28.7 хил. (42.9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.0 хиляди (4.5%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 27.1% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.9 хил.) представляват 83.4% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на септември 2017 г. броят на наетите в преработвателните предприятия намалява със 113 души.

Пълен текст в PDF файл