ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 23 жилищни сгради със 79 жилища в тях и 10 571 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 34 други сгради с 9 033 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 32.4%, броят на жилищата в тях – с 41.9% и разгънатата им застроена площ – с 40.1%. При броя на издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано увеличение с 21.4%, докато общата им застроена площ е по-малко с 44.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта намаляват с 28.1%, жилищата в тях – с 8.1%, а общата им застроена площ – с 12.1%. При броя на издадените разрешителни за строеж на другите видове сгради  също се наблюдава спад от 2.9%,  а при тяхната РЗП – с 59.0%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 7 жилищни сгради със 156 жилища в тях и със 17 838 кв. м обща застроена площ, и на 8 други сгради с 2 405 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 69.6%,  докато жилищата в тях  се увеличават с 44.4%, а общата им застроена площ – с 18.6%. Броят на започнатите други видове сгради и тяхната обща застроена площ регистрират спад съответно с 57.9% и 84.2%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 50.0%, докато жилищата в тях бележат ръст над девет пъти, а тяхната РЗП – близо седем пъти. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 

Методологични бележки

Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната.

Видовете сгради се подразделят на:

• Жилищни – сгради, полезната площ на които в голямата си част е предназначена за жилищни цели за постоянно обитаване.

• Нежилищни – сгради за различни нежилищни нужди, които включват:

– административни – офиси и сгради за административна дейност на ведомства и други организации и сдружения (представителни сгради – банки, пощи, правителствени сгради, сгради за конференции, конгреси, съдилища, общини);

– други сгради – всички останали видове сгради, предназначени за различни дейности: производствена, търговска, транспортна, просветна, културна, спортна, селскостопанска, здравеопазване, бази за почивка и краткосрочно пребиваване (хотели, мотели, почивни домове, хижи и др.). Разгъната (обща) застроена площна сградите е сумата от застроените площи

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

1. Преки чуждестранни инвестиции В област Габрово преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2017 г. възлизат на 326.3 млн. евро което е със 7.8% повече в сравнение с 2016 година. През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 295.6 млн. евро, или с 8.8% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ e сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 16.3 млн. евро, което е със 7.2% по-малко спрямо 2016 година.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

1. Брой предприятия По окончателни данни на Националния статистически институт за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Велико Търново са 10 498, или с 0.1% повече спрямо предходната година. Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.4%. В сектор „Преработваща промишленост” този дял е 8.7% и в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.1%. Микропредприятията (до 9 заети) са 91.5% от предприятията в областта, малките (от 10 до 49 заети) – 6.9%, средните (от 50 до 249 заети) – 1.4% и големите (с 250 и повече заети) – 0.2%. Предприятията, приключили 2017 година с печалба, са 7 570, със загуба – 1 692 и с нулев финансов резултат – 1 236.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

През ноември 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 47 места за настаняване с общ капацитет 1 942 легла, от които 19 хотели с 1 030 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2018 г., е 14 429, като от тях 11 074 са от български граждани, а 3 355 – от чужденци. Спрямо ноември 2017 г. нощувките бележат увеличение с 8.2%, като при гостите от страната увеличението е с 21.1%, докато при чуждестранните туристи се наблюдава намаление с 19.9%. През ноември 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 57.9% от всички нощувки на български граждани и 19.1% от тези на чужденци.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Резултатите от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 г. показват, че 71.9% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 72.1% за страната. Спрямо предходната година по този показател за област Русе е отбелязан спад от 1.1 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, областта се нарежда на девето място в страната. Област Русе запазва първата си позиция в рамките на Северен централен район.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА ПРЕЗ 2018 Г. В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 г. в област Габрово показват, че 70.6% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си, при средно 72.1% за страната. За областта е отбелязан растеж от 3.7 процентни пункта спрямо предходната година, който е по- нисък от регистрирания за страната – 4.8 пункта. По този показател област Габрово се нарежда на второ място в рамките на Северен централен район.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 952 легла, от които 20 хотели с 1 070 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2018 г., е 16 774, като от тях 12 076 са от български граждани, а 4 698 – от чужденци. Спрямо октомври 2017 г. нощувките бележат увеличение със 17.8%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 3.3%, а при гостите от страната с 24.5%. През октомври 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 58.3% от всички нощувки на български граждани и 22.1% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на септември 2018 г. намаляват с 1.2% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 21.1 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. в обществения сектор има увеличение на наетите лица с 0.1%, а в частния сектор има намаление с 1.8%.

В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 8.9%, или с 2.1 хил. по-малко в сравнение с края на септември 2017 г., като в обществения сектор има намаление с 0.1%, а в частния има намаление с 12.7%. Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА“

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 69.4% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си.

През текущата година 64.9% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Силистра използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 9.2 процентни пункта. Прочетете още „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА“

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното през 2018 г.  изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 66.6%  от домакинства в област Велико Търново притежават достъп до интернет в домовете си, което е с 0.2 процентни пункта повече спрямо предходната година. Това нарежда област Велико Търново на 20-то място сред 28-те области в страната по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, докато през 2017 г. областта е била на 12-то място. Въпреки динамичното развитие на информационните технологии в България 33.4% от домакинствата в областта  все още нямат достъп до интернет в домовете си.