ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Габрово са водени 167 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им остава непроменен.

[1]  Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Прочетете още „ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. в област Габрово намаляват с 0.6 хил., или с 1.5%, спрямо края на юни 2018 г., като достигат 39.1 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 35.7%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 10.4%, и в „Образование“ – с 2.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 28.9% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 1.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в областта най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.4% и 12.0%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. намаляват с 0.6% спрямо края на юни 2018 г., и са 68.6 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания” – с 11.1% и „Административни и спомагателни дейности” – с  4.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти” – с  15.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.5 и 15.1%.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни към края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 67.2 хиляди. Спрямо края на юни 2018 г. наетите лица намаляват с 0.6%, а в сравнение със същия период на предходната година (септември 2017 г.) – намаляват също с 0.6%. В обществения сектор на област Русе работят 13.5 хил. души, а в частния сектор – 53.7 хил., или 79.9% от всички наети лица в областта. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 1.1 %.

В сектора на услугите към края на септември 2018 г. работят 35.1 хил. (52.1%) от наетите лица, в индустрията – 28.8 хил. (42.8%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.4 хиляди (5.1%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.1% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.7 хил.) представляват 82.3% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на юни 2018 г. броят на наетите в сектор „Индустрия” се увеличава с 24 души.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 117 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 348, а на леглата – 4 870 . В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 8.3%, а леглата в тях – с 0.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2018 г. е 34 500, или с 8.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Във всички видове места за настаняване се наблюдава увеличение на нощувките, като най-голямо е в тези с 3 звезди – с 38.1%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 4.7% и тези с 1 и 2 звезди – с 4.4%. Реализираните нощувки от чужденци спрямо септември 2017 г. нарастват с 20.7% и са 11 672, а тези, реализирани от български граждани – с 2.9% и са 22 828.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 952 легла, от които 20 хотели с 1 070 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2018 г., е 19 463, като от тях 11 535 са от български граждани, а 7 928 – от чужденци. Спрямо септември 2017 г. нощувките бележат увеличение с 47.1%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 56.3%, а при гостите от страната с 41.4%. През септември 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 62.3% от всички нощувки на български граждани и 19.1% от тези на чужденци.

ДЕТСКИ ЯСЛИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Габрово функционират 11 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини(ДГ) с общо 559 места в тях (табл. 1), като всичките са в градовете. В сравнение с 2016 г. местата в детските ясли в областта се намаляват с 27 или с 4.6%.

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Габрово са издадени 107 книги с тираж 21 367 броя и 9 брошури с тираж  1 300 броя. В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 59, а средният тираж (отношение на общия тираж на книгите към броя назаглавията) е 200, докато през предходната година е бил 216 броя. Броят на издадените заглавия на брошури през 2017 г. се увеличава със 7 броя, като средният тираж е 144 при 275 броя за 2016 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец септември 2018 г. са 26.4 хиляди. Спрямо края на юни 2018 г. наетите лица намаляват с 0.7%, а в сравнение със същия период на предходната година намалението е с 1.9%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.09.2018 г. в обществения сектор са 8.1 хиляди, а в частния – 18.3 хиляди. Спрямо края на юни 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.2%, а в частния сектор намаляват с 2.3%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.7%, а в частния сектор намаляват – с 4.2%. Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ АВГУСТ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През август 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 49 места за настаняване с общ капацитет 1 999 легла, от които 20 хотели с 1 070 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г., е 17 295, като от тях 10 279 са от български граждани, а 7 016 – от чужденци. Спрямо август 2017 г. нощувките бележат увеличение с 63.6%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 67.9%, а при гостите от страната с 60.7%. През август 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 61.1% от всички нощувки на български граждани и 32.3% от тези на чужденци.