ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Цена на сделките със земеделската земя в област Русе през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Русе е 1092 лв., което е с 21.7% над нивото на 2017 година. (табл. 1).

Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2018 г. – 1093 лв. е над средната цена  на тази категория земи за страната (980 лв.) с 11.5%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ АПРИЛ 2019 ГОДИНА

През април 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 52 места за настаняване с общ капацитет 2 073 легла, от които 22 хотели с 1 115 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през април 2019 г., е 14 550, като от тях 10 778 са от български граждани, а 3 772 – от чужденци. Спрямо април 2018 г. нощувките бележат намаление с 10.0%, като при чуждестранните туристи намалението е с 31.9%, а при гостите от страната има леко увеличение с 1.4%. През април 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 51.1% от всички нощувки на български граждани и 30.8% от тези на чужденци.

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Към 31.12.2018 г. в област Велико Търново функционират 21 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 044 места в тях (табл. 1). Всички те се намират в градовете на областта. В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта през 2018 г. се увеличават със 72, като в самостоятелните детски ясли местата са 798, а в яслените групи към детските градини – 246.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. се увеличават с 0.4 хил., или с 1%, спрямо края на декември 2018 г., като достигат 38.8 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ – с 33.7%, „Транспорт, складиране и пощи“ – с 20.1%. и в „Други дейности“ – с 11.5%, Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 26.1% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – със 7.9%.

Наети лица и средна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2019 г. нарастват с 916, или с 2.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 44 699. Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Добивна промишленост“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Намаление се наблюдава в десет отрасъла, като то е най-голямо в „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство”.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни към края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на декември 2018 г. наетите лица се запазват почти без промяна, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2018 г.) – намаляват с 1.9%. В обществения сектор на област Русе в края на март работят 13.7 хил. души, а в частния сектор – 53.2 хил., или 79.5% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.4 %.

В сектора на услугите към края на март 2019 г. работят 34.8 хил. (52.1%) от наетите лица, в индустрията – 28.8 хил. (43.0%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.3 хиляди (4.9%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.0% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.8 хил.) представляват 82.7% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

• През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 6 547 деца, като е регистрирано намаление от 1.4% в сравнение с предходната учебна година.

•  Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни училища са 815 и в професионални гимназии – 834 ученици.

• Завършилите висше образование през 2018 година в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са 6 645 души.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на март 2019 г. нарастват с 2.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 21.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор има увеличение на наетите лица с 3.5%, а в частния сектор – с 1.5%.

В края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.5%, или с 0.5 хил. повече в сравнение с края на март 2018 г., като в обществения сектор има увеличение с 4.2%, а в частния сектор – с 1.7%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец март 2019 г. са 26.5 хиляди. Спрямо края на декември 2018 г. наетите лица се увеличават с 3.3%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 2.1%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.03.2019 г. в обществения сектор са 8.3 хиляди, а в частния – 18.2 хиляди. Спрямо края на декември 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.7%, а в частния сектор – с 4.5%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 5.2%, а в частния сектор – с 0.8%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ МАРТ 2019 ГОДИНА

През март 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 50 места за настаняване с общ капацитет 2 021 легла, от които 22 хотели с 1 115 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през март 2019 г., е 16 818, като от тях 11 145 са от български граждани, а 5 673 – от чужденци. Спрямо март 2018 г. нощувките бележат увеличение с 5.6%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 18.5%, а при гостите от страната се запазва техния брой. През март 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 53.5% от всички нощувки на български граждани и 22.1% от тези на чужденци.