ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Велико Търново са издадени 359 книги с тираж 63 хиляди  и 19 брошури с тираж 6 хиляди. В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 22.1%, а средният тираж (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) е 175, докато през предходната година е бил 200. Броят на издадените заглавия на брошури през 2017 г. намалява със 44.1% до 19, като средният тираж е 316 броя при 206 за 2016 година.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. В област Габрово са приключили делата за 706 извършени престъпления. Делата за 244 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 291 – с условно осъждане, за 22 – с оправдаване, за 2 – с прекратяване, а за 147 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 535 извършени престъпления, което е с 11.0% повече в сравнение с 2016 година.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЮЛИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През юли 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 48 места за настаняване с общ капацитет 1 979 легла, от които 20 хотели с 1 071 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г., е 18 281, като от тях 10 123 са от български граждани, а 8 158 – от чужденци. Спрямо юли 2017 г. нощувките бележат увеличение с 24.9%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 39.1%, а при гостите от страната с 15.4%. През юли 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 52.6% от всички нощувки на български граждани и 22.8% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. намаляват с 0.1% спрямо края на март 2018 г., и са 69.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Добивна промишленост” – с 5.6% и „Операции с недвижими имоти” – с  5.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство” – с  6.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.5 и 15.5%.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в съдилищата на територията на област Русе с осъдителна присъда са приключили делата за  932 извършени престъпления. В сравнение с 2016 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане се увеличава с 34.7%. Общо 884 от наказаните престъпления са извършени от едно лице; 37 са извършени от двама, а 11 са с трима и повече извършители.

През 2017 г. в област Русе броят на обвиняемите лица е 1095, или с 24.7% повече от предходната година. Те представляват 3.3% от общия брой на обвиняемите лица за страната при относителен дял за 2016 г. 2.6%. С ефективни осъдителни присъди са 345 лица, а условно осъдените са 545. Оправдателни присъди са постановени на 17 обвиняеми, а 176 лица са освободени от наказание. В сравнение с 2016 г. броят на лицата с ефективни присъди се увеличава с 92, а този на условно осъдените – с 89.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на юни 2018 г.  намаляват с 0.5 хил. или с 1.2% спрямо края на март 2018 г., като достигат 39.7 хил.

В сравнение с края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо е намалението на наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 16.9%, и „Строителство” – с 10.6%. Увеличават се наетите лица в дейностите „Административни и спомагателни дейности” – със 7.2% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 4.4%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF формат

През юни 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 120 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 452, а на леглата – 5 132 . В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 11.1%, а леглата в тях – с 4.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни 2018 г. е 40 315, или с 5.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Във всички видове места за настаняване се наблюдава увеличение на нощувките, като най-голямо е в тези с 4 и 5 звезди – с 10.2%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – с 4.4% и тези с 1 и 2 звезди – с 3.2%. Реализираните нощувки от чужденци спрямо юни 2017 г. нарастват с 25.2% и са 14 633, а тези, реализирани от български граждани намаляват с 3.7% и са 25 682.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни към края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 67.7 хиляди. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица намаляват с 0.8%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2017 г.) – намаляват с 1.4%. В обществения сектор на област Русе работят 13.3 хил. души, а в частния сектор – 54.3 хил., или 80.3% от всички наети лица в областта. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.6 %.

В сектора на услугите към края на юни 2018 г. работят 35.5 хил. (52.4%) от наетите лица, в индустрията – 28.8 хил. (42.5%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.4 хиляди (5.1%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.3% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.8 хил.) представляват 82.7% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на март 2018 г. броят на наетите в преработвателните предприятия намалява с 688 души.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През юни 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 49 места за настаняване с общ капацитет 1 999 легла, от които 20 хотели с 1 071 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г., е 17 762, като от тях 11 221 са от български граждани, а 6 541 – от чужденци. Спрямо юни 2017 г. нощувките бележат увеличение с 15.8%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 46.7%, а при гостите от страната с 3.1%. През юни 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 54.7% от всички нощувки на български граждани и 24.1% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец юни 2018 г. са 26.6 хиляди. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица се увеличават с 2.3%, а в сравнение със същия период на предходната година е регистрирано намаление с 2.4%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.06.2018 г. в обществения сектор са 7.9 хиляди, а в частния – 18.7 хиляди. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.4%, а в частния сектор се увеличават с 3.5%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0%, а в частния сектор намаляват – с 3.8%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)“