ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА

През февруари 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 50 места за настаняване с общ капацитет 2 000 легла, от които 21 хотели с 1 074 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2019 г., е 11 023, като от тях 7 078 са от български граждани, а 3 945 – от чужденци. Спрямо февруари 2018 г. нощувките бележат увеличение с 9.6%, като при гостите от страната увеличението е с 4.7%, а при чуждестранните туристи е с 19.9%. През февруари 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 61.9% от всички нощувки на български граждани и 25.1% от тези на чужденци.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

През 2018 г. икономически активните лица в област Разград на възраст 15 – 64 навършени години са 46.4 хиляди. В сравнение с 2017 г. общият коефициент на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 3.0 процентни пункта и достига 63.2%, като при жените намалението е с 5.0 процентни пункта, а при мъжете регистрираното намаление е с 1.1 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица е 42.6 хил., или 43.7% от населението на 15 и повече навършени години в област Разград.

Прочетете още „ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД“

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

1. Основни резултати за възрастовата група 15 и повече навършени години

През 2018 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 109.6 хил. и в сравнение с 2017 г. намаляват с 1.0 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 53.0%, като при мъжете е 60.0%, а при жените – 46.6%.

Общият брой на заетите лица на15 и повече навършени години през 2018 г. в областта е 103.6 хиляди. От всички заети лица 64.9 хил. са със средно образование, 31.3 хил. – с висше образование, и 7.4 хил. са с основно и по-ниско образование.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Габрово са 5 971, или с 0.8% повече спрямо предходната година.

Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 36.4%. В сектор „Преработваща промишленост” този дял е 14.8% и в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” – 8.2%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА

През януари 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 47 места за настаняване с общ капацитет 1 963 легла, от които 20 хотели с 1 052 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2019 г., е 8 512, като от тях 6 239 са от български граждани, а 2 273 – от чужденци. Спрямо януари 2018 г. нощувките бележат намаление с 14.1%, като при чуждестранните туристи намалението е с 32.3%, а при гостите от страната с 4.7%. През януари 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 57.3% от всички нощувки на български граждани и 22.8% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни към края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на септември 2018 г. наетите лица намаляват с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2017 г.) – се запазват почти без промяна. В обществения сектор на област Русе в края на декември работят 13.5 хил. души, а в частния сектор – 53.4 хил., или 79.8% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.5 %.

В сектора на услугите към края на декември 2018 г. работят 35.3 хил. (52.8%) от наетите лица, в индустрията – 28.3 хил. (42.3%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.3 хиляди (4.9%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 25.8% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.5 хил.) представляват 83.0% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на септември 2018 г. броят на наетите в сектор “Индустрия” намалява с 1.8 %…

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 0.7 хил., или с 1.8%, спрямо края на септември 2018 г., като достигат 38.4 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи“ – с 18.2%, „Други дейности“ – с 11.6%, и в „Строителство“ – с 5.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 8.6% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 3.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 50.1 и 11.9%…

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

През декември 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 109 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 203, а на леглата – 4 552 . В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода нараства с 4.8%, докато леглата в тях намаляват с 1.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през декември 2018 г. е 23 791, или с 1.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 5.2%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. Реализираните нощувки от чужденци спрямо декември 2017 г. намаляват с 20.5% и са 2 839, а тези, реализирани от български граждани се увеличават с 1.7% и са 20 952…

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2018 г. намаляват с 2.6% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 20.6 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор има увеличение на наетите лица с 0.4%, а в частния сектор има намаление с 4.1%.

В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 2.3%, или с 0.5 хил. повече в сравнение с края на декември 2017 г., като в обществения сектор има увеличение с 1.0%, а в частния има увеличение с 3.0%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

През декември 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 922 легла, от които 19 хотели с 1 030 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2018 г., е 11 113, като от тях 8 378 са от български граждани, а 2 735 – от чужденци. Спрямо декември 2017 г. нощувките бележат увеличение с 18.7%, като при гостите от страната увеличението е с 26.2%, а при чуждестранните туристи се запазва техния брой. През декември 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 56.8% от всички нощувки на български граждани и 26.8% от тези на чужденци.