ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ МАЙ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През май 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 49 места за настаняване с общ капацитет 2 001 легла, от които 20 хотели с 1 071 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 16 449, като от тях 10 350 са от български граждани, а 6 099 – от чужденци. Спрямо май 2017 г. нощувките бележат увеличение с 31.2%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 82.0%, а при гостите от страната с 12.6%. През май 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 54.4% от всички нощувки на български граждани и 15.3% от тези на чужденци.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

 Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са  13 с 1 542 легла, като 10 от тях са болници с 1 266 легла, заведенията за извънболнична помощ са 61 с 43 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 6 с 64 легла (табл. 1).

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2018 г. се увеличават с 1.0 хил. или с 2.6% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 40.2 хил. Най-голямо е увеличението на наетите в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Други дейности“, а най-голямо намаление – в „Операции с недвижими имоти“.

В сравнение с края на март 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” и „Строителство“. Намаляват наетите лица в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Образование“.

ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Велико Търново се състои от 89 328 жилищни сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2016 година. Жилищата в тях са 145 542, като 58.7% се намират в градовете, а 41.3% – в селата. Преобладаващата част от жилищата в областта (96.0%) са собственост на физически лица.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ АПРИЛ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През април 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 48 места за настаняване с общ капацитет 1 972 легла, от които 20 хотели с 1 072 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г., е 16 163, като от тях 10 628 са от български граждани, а 5 535 – от чужденци. Спрямо април 2017 г. нощувките бележат увеличение с 10.6%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 23.1%, а при гостите от страната с 5.1%. През април 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 54.0% от всички нощувки на български граждани и 14.6% от тези на чужденци.

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД

Пълен текст в PDF файл

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Велико Търново функционират 20 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на  детски градини (ДГ) с общо 972 места в тях (табл. 1). Всички те се намират в градовете на областта. В сравнение с предходната година  местата в детските ясли в областта през 2017 г. намаляват с 32, като в самостоятелните детски ясли местата са 766, а в яслените групи към детските градини – 206.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни към края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 68.1 хиляди. Спрямо края на декември 2017 г. наетите лица нарастват с 1.9%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2017 г.) – намаляват незначително с 0.3%. В обществения сектор на област Русе работят 13.5 хил. души, а в частния сектор – 54.6 хил., или 80.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. броят на наетите лица в частния сектор нараства с 1.9 %.

В сектора на услугите към края на март 2018 г. работят 35.7 хил. (52.4%) от наетите лица, в индустрията – 29.2 хил. (42.9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.2 хиляди (4.7%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.2% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (24.4 хил.) представляват 83.6% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на декември 2017 г. броят на наетите в преработвателните предприятия нараства с 510 души.

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, за област Велико Търново са следните:

  • През учебната 2017/2018 година в детските градини са записани 6 639 деца, като е регистрирано намаление от 1.6% в сравнение с предходната учебна година.
  • Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни училища са 789 и в професионални гимназии – 766 ученици.
  • Завършилите висше образование през 2017 година в трите образователно-квалификационни степени („бакалавър”, „магистър” и „доктор”) са 6575 души.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на март 2018 г. се увеличават с 2.0% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 20.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор има увеличение на наетите лица с 0.3%, а в частния сектор има увеличение с 2.8%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 0.6%, или с 0.1 хил. повече в сравнение с края на март 2017 г., като в обществения сектор има намаление с 0.3%, а в частния има увеличение с 1.1%. Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА“