НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2017 г. намаляват с 13.3% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 20.1 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор има намаление на наетите лица с 0.7%, а в частния сектор има намаление с 18.7%.

В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Силистра са с 3.0%, или с 0.6 хил. по-малко в сравнение с края на декември 2016 г., като в обществения сектор има намаление с 3.9%, а в частния има намаление с 2.5%.

Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА“

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни към края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на септември 2017 г. наетите лица намаляват с 1.0%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2016 г.) – с 4.9%. В обществения сектор на област Русе работят 13.3 хил. души, а в частния сектор – 53.6 хил., или 80.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 1.2 %.

В сектора на услугите към края на декември 2017 г. работят 35.2 хил. (52.6%) от наетите лица, в индустрията – 28.7 хил. (42.9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.0 хиляди (4.5%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 27.1% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.9 хил.) представляват 83.4% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на септември 2017 г. броят на наетите в преработвателните предприятия намалява със 113 души.

Пълен текст в PDF файл

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

През декември 2017 г. на територията на област Русе са функционирали 38 места за настаняване с общ капацитет 1 660 легла, от които 15 хотели с 900 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 9 360, като от тях 6 637 са от български граждани, а 2 723 – от чужденци. Спрямо декември 2016 г. нощувките бележат увеличение с 6.3%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 16.7%, а при гостите от страната с 2.6%. През декември 2017 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 51.1% от всички нощувки на български граждани и 28.5% от тези на чужденци.

Пълен текст в PDF файл

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декемрври 2017 г. са 26.5 хиляди. Спрямо края на септември 2017 г. наетите лица намаляват с 1.6%, а в сравнение със същия период на предходната година се увеличават с 3.6%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2017 г. в обществения сектор са 7.7 хиляди, а в частния – 18.7 хиляди. Спрямо края на септември 2017 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.1%, а в частния сектор –  с 1.8%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 3.4%, а в частния се увеличават с 6.8%. Прочетете още „НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)“

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради с 86 жилища в тях и с 12 028 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 35 други сгради с 22 040 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11.1%, броят на жилищата в тях – с 40.7%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 32.5%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване на броя с 40.0% и на общата им застроена площ – със 75.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта е без промяна, жилищата в тях се увеличават с 34.4%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 0.5%. При другите видове сгради издадените разрешителни за строеж намаляват  с 35.2%,  а общата им застроена площ – с 26.0%. Прочетете още „ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА“

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

По окончателни данни в Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 5 924 нефинансови предприятия от област Габрово (с 1.8% повече в сравнение с 2015 година), в които е произведена продукция за 2106 млн. лв., реализирани са приходи от дейността в размер на 2 967  млн. лв. и работят 37 683 заети лица.

В област Габрово 91.6% са микропредприятията (до 9 заети), 6.8% са малки предприятия (от 10 до 49 заети), 1.3% са средни предприятия (от 50 до 249 заети) и само 0.3% от предприятията са големи (над 250 заети). Прочетете още „ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

През ноември 2017 г. в са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.4 хил., а на леглата – 3.0 хиляди. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намаляват с 3.6%, а леглата в тях – с 6.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2017 г., е 13.0 хил., или с 9.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Прочетете още „ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА“

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Русе към 31.12.2016 г. възлизат на 367.9 млн. евро, което е с 9.1% повече в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.6% и съответно 37.5% от ПЧИ в рамките на Северен централен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Русе запазва деветото си място в страната.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта – 312.0 млн. евро или с 9.7% повече от 2015 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 31.5 млн. евро или с 12.1% под нивото на предходната година. През 2016 г. тези две дейности заедно формират 93.4% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял намалява спрямо 2015 г. с 1.7 процентни пункта.

 

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 11 469 нефинансови предприятия от област Русе, или с 1.4% повече в сравнение с 2015 година. В тях са реализирани нетни приходи от продажби за 7 416 млн. лв. и е произведена продукция за 4 574 млн. лева.

Значителен дял от икономически активните нефинансови предприятия осъществяват дейността си в община Русе. През 2016 г. техният относителен дял достига съответно 83.8% от общия брой предприятия, 80.2% от обема на нетните приходи и 81.8% от произведената продукция за областта. Прочетете още „ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА“

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Велико Търново са 10 489, или с 1.0% повече спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети) са 91.7% от предприятията в областта , малките (от 10 до 49 заети) – 6.6%, средните (от 50 до 249 заети) – 1.5% и големите (с 250 и повече заети) – 0.2% (фиг. 1).