Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Търговище към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Търговище към 31.12.2017 г. възлизат на 244.8 млн. евро, което е с 7.7% повече в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 238.9 млн. евро или с 9.0% повече спрямо предходната година. Следващи по обем на направените ПЧИ са сектор услуги (Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 4.2 млн. евро, или с 5.9% повече в сравнение с предходната година и сектора на строителството – 0.3 млн. евро, което е с 9.7% по-малко спрямо 2016 година.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Търговище през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Търговище са 165.0 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 22.7%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 72.6 млн. лв. и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 28.7 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 61.4% от общия обем разходи за ДМА.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Търговище са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 323, а на леглата – 636.

Общият брой на нощувките, регистрирани през ноември 2018 г. е 3 323, или с 10.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 16.2%, а от чуждестранни туристи са с 20.4% повече.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2018 година

Изследването за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2018 г. в област Търговище са анкетирани 77 обикновени домакинства и 153 лица в тях на възраст между 16 и 74 навършени години, от осем населени места – три града и пет села.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2018 г. 65.7% от домакинствата в област Търговище (72.1% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2010 – 2018 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 45.5 процентни пункта.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Търговище през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Търговище показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 28 466, което представлява 1.2% от общия брой на наетите в страната.

В сравнение с 2016 г. броят на наетите намалява с 342 души или с 1.2%. Увеличение се наблюдава в шест от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (15.0%), „Култура, спорт и развлечения“ (9.3%) и „Преработваща промишленост“ (7.9%). Намаление на наетите лица е регистрирано в тринадесет икономически дейности – най- значително в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (17.6%) и „Операции с недвижими имоти“ (12.0%).

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2018 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 303, а на леглата – 570.

Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2018 г. е 3 367, или с 4.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 6.0%, а от чуждестранни туристи са с 3.5% повече.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция – с 44.0%, следват Румъния – с 18.0% и Германия – с 5.5%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2018 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 27.9 хиляди.

Намаление на наетите лица е регистрирано в десет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „ Административни и спомагателни дейности” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”. Увеличение се наблюдава в седем икономически дейности, като най-голямо е в „Финансови и застрахователни дейности”, „Селско, горско и рибно стопанство”, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Транспорт, складиране и пощи”.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 31.6% и 12.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 49.4 хил., от които 27.9 хил. са мъже, а 21.5 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 8.6%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 51.7% (при 53.3% за страната), съответно 60.4% за мъжете и 43.6% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 4.6 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 5.0 процентни пункта, а при жените – с 4.3 процентни пункта. По брой на заетите лица област Търговище е на 20-то място от всички 28 области, а по коефициент на заетост – на 11-то място.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 332, а на леглата – 652.

Общият брой на нощувките, регистрирани през септември 2018 г. е 3 320, или с 14.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани се увеличават с 15.7%, а от чуждестранни туристи са с 10.8% повече.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2018 г. е 1, a новопостроените жилища са 17. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите са с 5 по- малко, а жилищата в тях са без промяна.

Преобладават новопостроените жилища с три стаи (58.8%), а тези с две стаи са 35.3%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 100.0%.