Детски ясли в област Търговище през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Търговище функционират 8 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 354 места в тях. В сравнение с предходната година заведенията намаляват с едно, докато броят на местата намалява с 18, или с 4.8%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през първото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през първото тримесечие на 2019 г. е 7, a новопостроените жилища са 42. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. сградите са с 5 повече, а жилищата в тях се увеличават с 40.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 12 жилища в тях и 1 654 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 10 други сгради с 5 832 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 11.1% повече, докато броят на жилищата в тях намалява със 75.5%, а общата им застроена площ – с 57.8%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 23.1%, но общата им застроена площ се увеличава с 46.8%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на март 2019 г. се увеличават с 0.8% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 27.3 хиляди.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. Намаление се наблюдава в осем икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост”, „Операции с недвижими имоти” и „Хотелиерство и ресторантьорство”.

Образование в област Търговище през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

     • През учебната 2018/2019 година в детски градини в област Търговище са записани       3 176 деца.

     • Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища в област Търговище са съответно 345 и 395 ученици.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Търговище през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2018 г. в област Търговище на отчет в ДПС са водени 151 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 29 лица, или с 23.8%.

Население в област Търговище през 2018 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Търговище е 111 597 души, което представлява 1.6% от населението на България и нарежда областта на 24-то място по брой на населението след област Разград (112.2 хил. души), и преди област Силистра (109.3 хил. души). В сравнение с 2017 г. населението на областта през 2018 г. намалява с 877 души, или с 0.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през февруари 2019 година

През февруари 2019 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 298, а на леглата – 585.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през 2018 година

• През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Търговище са 50.8 хил., или 70.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 1.9 процентни пункта.

Продажби на едро и дребно и търговски обекти за продажби на дребно в област Търговище през 2017 година

Продажби на едро и дребно по групи стоки

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия в област Търговище са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 541 млн. лв., от които 86.3% са от нехранителни стоки и 13.7% – от храни, напитки и тютюневи изделия. Спрямо предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение намалява с 11.3%, като при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия то е с 12.3% , а за нехранителните стоки спада е с 11.1%.