Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през 2018 година

• През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Търговище са 50.8 хил., или 70.9% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 1.9 процентни пункта.

Продажби на едро и дребно и търговски обекти за продажби на дребно в област Търговище през 2017 година

Продажби на едро и дребно по групи стоки

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия в област Търговище са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 541 млн. лв., от които 86.3% са от нехранителни стоки и 13.7% – от храни, напитки и тютюневи изделия. Спрямо предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение намалява с 11.3%, като при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия то е с 12.3% , а за нехранителните стоки спада е с 11.1%.

Статистика на околната среда в област Търговище през 2017 година

1. Води

През 2017 г. в област Търговище потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване, остава устойчиво. Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта намалява от 69 л/ден. през 2016 г. на 68 л/ден. през 2017 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 46.0 хил., от които 25.4 хил. са мъже, а 20.6 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 1.1%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2018 г. намаляват с 2.9% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 27.1 хиляди.

Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Селско, горско и рибно стопанство” и „Финансови и застрахователни дейности”. Увеличение се наблюдава в седем икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост”, „Транспорт, складиране и пощи” и „Операции с недвижими имоти”.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 7, a новопостроените жилища са 57. Спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. сградите са с 3 повече, а жилищата в тях се увеличават с 28.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 9 жилищни сгради с 49 жилища в тях и 3 916 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 13 други сгради с 3 972 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 25.0% по-малко, броят на жилищата в тях намалява с 27.9%, а общата им застроена площ – с 32.6%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради намаляват с 31.6%, а общата им застроена площ – с 27.7%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Търговище са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 323, а на леглата – 610.

Общият брой на нощувките, регистрирани през декември 2018 г. е 3 000, или с 11.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани намаляват с 18.4%, а от чуждестранни туристи са с 28.8% повече.

Брутен вътрешен продукт за област Търговище през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Търговище през 2017 година е 1 034 млн. лева. Това нарежда област Търговище на 23-то място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение се увеличава със 1.9%. Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Търговище към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Търговище към 31.12.2017 г. възлизат на 244.8 млн. евро, което е с 7.7% повече в сравнение с 2016 година.

През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 238.9 млн. евро или с 9.0% повече спрямо предходната година. Следващи по обем на направените ПЧИ са сектор услуги (Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 4.2 млн. евро, или с 5.9% повече в сравнение с предходната година и сектора на строителството – 0.3 млн. евро, което е с 9.7% по-малко спрямо 2016 година.