Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 49.4 хил., от които 27.9 хил. са мъже, а 21.5 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 8.6%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 51.7% (при 53.3% за страната), съответно 60.4% за мъжете и 43.6% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 4.6 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 5.0 процентни пункта, а при жените – с 4.3 процентни пункта. По брой на заетите лица област Търговище е на 20-то място от всички 28 области, а по коефициент на заетост – на 11-то място.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2018 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 332, а на леглата – 652.

Общият брой на нощувките, регистрирани през септември 2018 г. е 3 320, или с 14.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от български граждани се увеличават с 15.7%, а от чуждестранни туристи са с 10.8% повече.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2018 г. е 1, a новопостроените жилища са 17. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите са с 5 по- малко, а жилищата в тях са без промяна.

Преобладават новопостроените жилища с три стаи (58.8%), а тези с две стаи са 35.3%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 100.0%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 12 жилищни сгради с 68 жилища в тях и 5 814 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 19 други сгради с 5 493 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са без промяна, броят на жилищата в тях нараства със 161.5%, а общата им застроена площ – с 92.0%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличават с 35.7%, а общата им застроена площ – с 8.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2018 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 332, а на леглата – 652.

Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2018 г. е 4 479, или с 16.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 22.8%, а от български граждани са с 11.3% по-малко

Основни резултати от изследване дейността на читалищата в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Изследването на читалищната дейност се провежда веднъж на пет години в съответствие с Националната статистическа програма и е изчерпателно, като обхваща всички читалища на територията на Република България, регистрирани в съответствие със Закона за народните читалища.

Към 31.12.2017 г. действащите читалища на територията на област Търговище са 112, от тях 10 (8.9%) са в градовете, а 102 (91.1%) в селата. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 10, или 9.8%, съответно в градовете са без промяна, а в селата са с 10 повече. Членовете на читалищата са 7 046, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 406, или с 6.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 46.8 хил., от които 25.7 хил. са мъже, а 21.0 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 4.7%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2018 г. се увеличават с 1.1% спрямо края на март 2018 г., като достигат 27.9 хиляди.

Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. Увеличение се наблюдава в девет икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Селско, горско и рибно стопанство”, „Административни и спомагателни дейности” и „Операции с недвижими имоти”.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през второто тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през второто тримесечие на 2018 г. е 2 и новопостроените жилища в тях са 9. Спрямо второто тримесечие на 2017 г. сградите са с 2 по- малко, а жилищата в тях намаляват с 5.

Преобладават новопостроени жилища с две стаи (88.9%), а тези с три стаи са 11.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 12 жилищни сгради с 26 жилища в тях и 3 028 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 14 други сгради с 5 081 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават със 100.0%, броят на жилищата в тях намаляват с 67.5%, а общата им застроена площ – с 39.0%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличават с 55.6%, а общата им застроена площ – със 107.4%.