Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Търговище икономически активните лица (заети или безработни) на възраст 15 – 64 навършени години са 50.3 хил., или 69.0% от населението на същата възраст. Коефициентът на икономическа активност се повишава с 9.9 процентни пункта в сравнение с 2016 година.

Общият брой на заетите лица достига 45.2 хил., или 46.7% от населението на 15 и повече навършени години.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 46.5 хил., от които 24.7 хил. са мъже, а 21.8 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 13.4%.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 48.2% (при 52.3% за страната), съответно 52.7% за мъжете и 43.9% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. този коефициент е по-висок с 6.3 процентни пункта, като увеличението при жените е с 8.0 процентни пункта, а при мъжете- с 4.4%. По брой на заетите лица област Търговище е на 24-то място от 28 области, а по коефициент на заетост – на 20-то място.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на декември 2017 г. намаляват с 2.5% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 27.4 хиляди.

Намалението на наетите лица е регистрирано в дванадесет икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Административни и спомагателни дейности” – с 27.0%, „Селско, горско и рибно стопанство” с 26.1% и „Култура, спорт и развлечения” – с 11.7%. Увеличение се наблюдава в пет икономически дейности, като най-голямо е в „Преработваща промишленост”, „ Други дейности” и „Строителство”.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 4, а новопостроените жилища в тях са 29. Спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. сградите са с 20.0% по-малко, а жилищата в тях намаляват с 29, или с 50%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (58.6%), следван от този на жилищата с три стаи (41.4%).

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Търговище са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради с 51 жилища в тях и с 4 330 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 12 други сгради с 19 234 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради не се променят, жилищата в тях се увеличават със 70.0%, а съответната им РЗП – с 33.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 33.3%, докато разгънатата им застроена площ нараства със 140.5%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през декември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През декември 2017 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 318, а на леглата – 612.

Общият брой на нощувките, регистрирани през декември 2017 г. е 3 369, или с 10.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с  13.9%, а от български граждани с 9.9%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция – с 54.4%, следват Германия – с 9.8% и Румъния – с 8.3%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Търговище през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Търговище са 3 987. Броят им нараства с 2.6% в сравнение с предходната година. Най-голямо е увеличението в сектор „Транспорт, складиране и пощи” – с 15.4%, сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 15.0% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – с 8.1%.

От активните предприятия в област Търговище най-голям относителен дял имат предприятията от сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 39.9%. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 10.0% и сектор „Транспорт, складиране и пощи “ – 9.8%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Търговище през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Търговище показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 28 808, което представлява 1.3% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите се увеличава с 179 души или с 0.6%.  Намаление се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“(19.1%), „Операции с недвижими имоти“ (18.5%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“(13.2%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значително в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (10%) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (9.1%).

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през ноември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През ноември 2017 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 303, а на леглата – 578.

Общият брой на нощувките, регистрирани през ноември 2017 г. е 3 701, или със 7.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с  30.5%, а от български граждани с 0.4%.

Използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Изследването за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2017 г. в област Търговище са анкетирани 72 обикновени домакинства и 218 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от девет населени места – 4 града и 5 села.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2017 г. 54.0% от домакинствата в област Търговище (67.3% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2011-2017 г. достъпът до интернет на домакинствата от областта се увеличава с 29.7 процентни пункта.