Дейност на нефинансовите предприятия в област Търговище през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Търговище са 3 987. Броят им нараства с 2.6% в сравнение с предходната година. Най-голямо е увеличението в сектор „Транспорт, складиране и пощи” – с 15.4%, сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 15.0% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – с 8.1%.

От активните предприятия в област Търговище най-голям относителен дял имат предприятията от сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 39.9%. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 10.0% и сектор „Транспорт, складиране и пощи “ – 9.8%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Търговище през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г. на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Търговище показват, че средногодишният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 28 808, което представлява 1.3% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите се увеличава с 179 души или с 0.6%.  Намаление се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“(19.1%), „Операции с недвижими имоти“ (18.5%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“(13.2%). Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значително в „Хотелиерство и ресторантьорство“ (10%) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (9.1%).

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през ноември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През ноември 2017 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 303, а на леглата – 578.

Общият брой на нощувките, регистрирани през ноември 2017 г. е 3 701, или със 7.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с  30.5%, а от български граждани с 0.4%.

Използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Изследването за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2017 г. в област Търговище са анкетирани 72 обикновени домакинства и 218 лица на възраст между 16 и 74 навършени години, от девет населени места – 4 града и 5 села.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2017 г. 54.0% от домакинствата в област Търговище (67.3% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2011-2017 г. достъпът до интернет на домакинствата от областта се увеличава с 29.7 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2017 г. в област Търговище са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 323, а на леглата – 644.

Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2017 г. е 3 515, или с 4.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 23.3%, а от български граждани се увеличават с 1.7%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през третото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2017 г. е 6, а новопостроените жилища в тях са 17. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. сградите са с 14.3% по-малко, докато жилищата в тях се увеличават с 9, или със 112.5%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (70.6%), следван от този на жилищата с три стаи и четири стаи (по 11.8%).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 100%.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2017 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 343, а на леглата – 684.

Общият брой на нощувките, регистрирани през септември 2017 г. е 2 897, или с 32.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 29.2%, а от български граждани с 34.0%

Наети лица и средна работна заплата в област Търговище през третото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на септември 2017 г. намаляват с 1.0% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 28.1 хиляди.

Намалението на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения” – с 31.5%, „Транспорт, складиране и пощи” с 6.1% и „Административни и спомагателни дейности” – с 3.5%. Увеличение се наблюдава в десет икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания”, „Добивна промишленост” и „Операции с недвижими имоти”.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през третото тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През третото тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Търговище са издали разрешителни за строеж на 11 жилищни сгради с 30 жилища в тях и 3 239 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 18 други сгради със 7 997 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 21.4%, жилищата в тях – с 65.1%, а съответната им РЗП – с 55.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличават с 12.5%, а разгънатата им застроена площ е повече над 2 пъти.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през август 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През август 2017 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 339, а на леглата – 697.

Общият брой на нощувките, регистрирани през август 2017 г. е 5 342, или с 14.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 20.4%, а от български граждани с 9.5%.