Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Търговище към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са 4 с 624 легла, заведенията за извънболнична помощ са 32 с 13 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 55 легла.

В сравнение с 2016 г. броят на заведенията за болнична помощ в област Търговище остава без промяна, а легловият им фонд е с 2.6% повече.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. на територията на област Търговище функционират 3 многопрофилни болници с 594 легла и 1 специализирана болница с 30 легла.

Основни данни за културата в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции

В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

Към 31.12.2017 г. в област Търговище функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

През 2017 г. движимите културни ценности, които са част от Националния музеен фонд и са включени в експозициите на музеите в област Търговище, са 81.2 хил. фондови единици и в сравнение с 2016 г. техният брой намалява с 1.5%.

Образование в област Търговище през учебната 2017/2018 година

Пълен текст в PDF файл

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2017/2018 година в детски градини в област Търговище са записани 3 255 деца.
  • Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища в област Търговище са съответно 481 и 418 ученици.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през първото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 45.0 хил., от които 22.9 хил. са мъже, а 22.1 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.0%.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2018 г. е 47.1% (при 51.5% за страната), съответно 49.4% за мъжете и 44.9% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. този коефициент е по-висок с 1.5 процентни пункта, като увеличението при жените е с 3.9 процентни пункта, а при мъжете коефициентът на заетост е по-нисък с 1.0 процентни пункта. По брой на заетите лица област Търговище е на 22-ро място от всички 28 области, а по коефициент на заетост – на 17-то място.

Детски ясли в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Търговище функционират 9 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 372 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли намалява с 21, или с 5.3%.

Всички детски ясли се намират в градове на областта – Търговище, Попово и Омуртаг.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. в област Търговище е 12.3%, като за страната тя е 16.9%. Най-висока е осигуреността с места в детските ясли в областите Габрово, Благоевград и София (столица), съответно 24.8, 23.1 и 21.3 на 100 деца.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през първото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на март 2018 г. се увеличават с 0.6% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 27.6 хиляди. Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения”, „Финансови и застрахователни дейности” и „Професионални дейности и научни изследвания”. Увеличение се наблюдава в осем икономически дейности, като най-голямо е в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Транспорт, складиране и пощи” и „Селско, горско и рибно стопанство”.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през първото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през първото тримесечие на 2018 г. е 2 и новопостроените жилища в тях също са 2. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. сградите са с 33.3% по-малко, а жилищата в тях намаляват с 22, или с 91.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през първото тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Търговище са издали разрешителни за строеж на 6 жилищни сгради с 80 жилища в тях и с 4 965 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 9 други сгради с 2 450 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 45.5%, докато жилищата в тях се увеличават с 56.9%, а общата им разгъната площ – с 14.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради спадат с 25.0%, а разгънатата им застроена площ – с 87.3%.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Цени на сделките със земеделска земя в област Търговище през 2017 година

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Търговище достига 772 лв., което е с 0.8% по-малко в сравнение с 2016 година. Спрямо предходната година през 2017 г. намаление е отчетено в цената на нивите – с 0.8%.

Област Търговище е на петнадесето място в страната по цена на земеделската земя през 2017 година.

През 2017 г. най-висока e цената на земеделската земя в община Опака – 986 лв. на декар. След нея са общините Търговище – 851 лв. и Попово – 693 лв. на декар. Най-ниска е цената на земеделската земя в община Омуртаг 563 лв. на декар.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Търговище са водени 122 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 21, или 14.7%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 68.9%;
  • Малолетни (8 – 13 г.) – 31.1%;
  • Момчета – 102 (83.6%);
  • Учащи – 52 лица (42.6%);
  • В криминогенна среда живеят 77 малолетни и непълнолетни, или 63.1%.