Основни резултати от изследване дейността на читалищата в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Изследването на читалищната дейност се провежда веднъж на пет години в съответствие с Националната статистическа програма и е изчерпателно, като обхваща всички читалища на територията на Република България, регистрирани в съответствие със Закона за народните читалища.

Към 31.12.2017 г. действащите читалища на територията на област Търговище са 112, от тях 10 (8.9%) са в градовете, а 102 (91.1%) в селата. В сравнение с 2012 г. се наблюдава увеличение на броя на читалищата с 10, или 9.8%, съответно в градовете са без промяна, а в селата са с 10 повече. Членовете на читалищата са 7 046, като спрямо 2012 г. броят им се увеличава с 406, или с 6.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 46.8 хил., от които 25.7 хил. са мъже, а 21.0 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 4.7%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2018 г. се увеличават с 1.1% спрямо края на март 2018 г., като достигат 27.9 хиляди.

Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. Увеличение се наблюдава в девет икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Селско, горско и рибно стопанство”, „Административни и спомагателни дейности” и „Операции с недвижими имоти”.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през второто тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Търговище през второто тримесечие на 2018 г. е 2 и новопостроените жилища в тях са 9. Спрямо второто тримесечие на 2017 г. сградите са с 2 по- малко, а жилищата в тях намаляват с 5.

Преобладават новопостроени жилища с две стаи (88.9%), а тези с три стаи са 11.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Търговище през второто тримесечие на 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 12 жилищни сгради с 26 жилища в тях и 3 028 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 14 други сгради с 5 081 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават със 100.0%, броят на жилищата в тях намаляват с 67.5%, а общата им застроена площ – с 39.0%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличават с 55.6%, а общата им застроена площ – със 107.4%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в съдилищата на територията на област Търговище са приключили делата за 612 извършени престъпления. С осъдителни присъди са делата за 412 извършени престъпления – от тях за 162 престъпления делата са завършили с ефективно осъждане, а за 250 – с условно осъждане. Делата за 6 престъпления са завършили с прекратяване, за 8 – с оправдаване, а за 186 – с освобождаване от наказание.

Жилищен фонд в област Търговище към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Търговище се състои от 43.7 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 27.5% от всички жилищни сгради, а в селата – 72.5%. Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) – 25.9 хил. или 59.2% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 3.1%, панелните – 1.0%, а сградите с друга конструкция – 36.7%.

Демографски процеси в област Търговище през 2017 година

Пълен текст в PDF файл

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Раждаемост

През 2017 г. в област Търговище са регистрирани 938 родени деца, като от тях 938 (100.0%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 39 деца, или с 4.0%.

Коефициентът на обща раждаемост в област Търговище през 2017 г. е 8.3‰, а през предходната 2016 г. той е бил 8.5‰.

Броят на живородените момчета (456) е с 26 по-малко от този на живородените момичета (482), или на 1 000 родени момчета се падат 1 057 момичета.

В градовете и селата живородените са съответно 485 и 453 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.0‰, а в селата – 8.7‰. През 2016 г. тези коефициенти са били съответно 7.9 и 9.2‰.

Дейност на местата за настаняване в област Търговище през май 2018 година

Пълен текст в PDF файл

През май 2018 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 332, а на леглата – 660.

Общият брой на нощувките, регистрирани през май 2018 г. е 4 149, или с 24.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи се увеличават с 44.0%, а от български граждани намаляват с 32.2%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Търговище към 31.12.2017 година

Пълен текст в PDF файл

  1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са 4 с 624 легла, заведенията за извънболнична помощ са 32 с 13 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 4 с 55 легла.

В сравнение с 2016 г. броят на заведенията за болнична помощ в област Търговище остава без промяна, а легловият им фонд е с 2.6% повече.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. на територията на област Търговище функционират 3 многопрофилни болници с 594 легла и 1 специализирана болница с 30 легла.