НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. В ОБЛАСТ ВРАЦА

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ

ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. В ОБЛАСТ ВРАЦА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца към края на декември 2017 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 36.7 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:  „Хотелиерстсво и ресторантьорство” с 13.9%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отподъци и възстановяване” с 12.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” с 6.7%, „ Транспорт, складиране и пощи”, и „Финансови и застрахователни дейности” с 1.1%.

Статистика на околната среда в област Враца през 2016 година

СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ ВРАЦА – ГОДИШНИ ДАННИ ЗА 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

1.Води 

През 2016 г. в област Враца потреблението на вода от домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се увеличава от 94 л/ден/човек през 2014 г. на 95 л/ден/човек през 2016 година (фиг.1). Област Враца се нарежда на 10 място в страната по този показател. Най-голямо потребление на питейна вода има в област София (столица) – 127 л/ден/човек. Най-ниска е консумацията на вода в област Търговище (69 л/ден/човек). За Северозападният район областта се нарежда на второ място след област Плевен (100 л/ден/човек).

 

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година.

 ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 7 жилищни сгради  с 16 жилища в тях  с 1 837 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 8 288 кв. м обща  застроена площ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 63.2%, жилищата в тях – с 68.6%, а тяхната РЗП – със 73.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други  видове сгради са по-малко  с 39.5%, а общата им застроена площ – с  27.8%.

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

 ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАСОВИТЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2016 г. възлизат на 187.6 млн. евро, което е с 33.6% по-малко в сравнение с 2015 година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 СНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 67.3% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 3.8 процентни пункта спрямо предходната година. 66.9% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Враца през 2016 година

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПРИДОБИТИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ

АКТИВИ В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ  2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

 

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Враца през 2016 г. във всички сектори на икономиката са 301.8 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 5.8%.                         

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор “ Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 175.7 млн. лв., или 58.2%, и в сектора “Селско, горско и рибно стопанство” – 57.5 млн. лева или 19.1%. През 2016 г. тези сектори заедно формират 77.3% от общия обем разходи за ДМА, като относителният им дял общо се увеличава с 5.0 пункта спрямо предходната година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Монтана през 2016 година

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл
1. Брой предприятия
По окончателни данни на Националния статистически институт за 2016 г.
нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Монтана са 4 564. Броят
им нараства с 0.5% в сравнение с предходната година. Най-голямо е увеличението в
сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване”- с 16.7%, сектор „ Транспорт, складиране и пощи” – с 6.1% и сектор
„Операции с недвижими имоти” – с 6.0%.
От активните предприятия в област Монтана най-голям относителен дял имат е
предприятията от сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 42.1%.
Следва сектор „Преработваща промишленост“ – 10.8%, сектор „Селско, горско и рибно
стопанство“ – 9.1% и сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 8.1%.
През 2016 г. микропредприятията (до 9 заети) са 92.0 % от предприятията в
областта.

Преки чуждестранни инвестиции нефинансовите предприятия в област Враца към 31.12.2016 година

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ВРАЦА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Враца към 31.12.2016 г. възлизат на 76.9 млн. евро, което е с 10.2% по-малко в сравнение с 2015 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.3% и съответно 15.0% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Враца заема двадесет и трето място в страната.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Ловеч към 31.12.2016 година

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИИ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ в предприятията от нефинансовия сектор в област Ловеч към 31.12.2016 г. възлизат на 139.1 млн. евро, което е с 5.6% по-малко в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.6% и съответно 27.2% от ПЧИ в рамките на Северозападен район.  По размер на чуждестранните инвестиции област Ловеч заема 17-то място в страната и второ в Северозападен район.

През 2016 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 128.3 млн. евро или 92.2% от общия размер на направените чуждестранни инвестиции в областта и в сравнение с 2015 г. те намаляват с 6.0%. Сектор „Производството на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини“ формира 75.3% от общия размер на ПЧИ в промишления сектор.

Годишна статистика на заетостта в област Плевен през 2016 година

ГОДИШНА СТАТИСТИКА НА ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 758 души, което е близо 2.6% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите намалява със 842 души или с 1.4%. Увеличение се наблюдава в осем от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (12.2%), „Транспорт, складиране и пощи“ (6.7%) и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (6.6%). Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности – най-значимо в „Добивна промишленост” (11.7%).