Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на март 2019 г. намаляват с 3.4% спрямо края на декември 2018г., като достигат 31.4 хиляди.

Брачност и бракоразводност в област Враца през 2018 година

БРАЧНОСТ

През 2018 г. броят на сключените бракове в област Враца е 451, или с 13% повече от предходната година. От всички регистрирани бракове 60.7% (274) са сред населението в градовете. Най-много от сключените бракове са на територията на община Враца – 165, следвана от община Козлодуй – 84, а най-малко са в община Хайредин само 6.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 90.6 хил., от които 51.9 хил. са мъже, а 38.7 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.9 хил., а спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 6.5 хиляди.

Раждаемост, смъртност и естествен прираст в област Плевен през 2018 година

През 2018 г. в област Плевен са регистрирани 1 962 родени деца, като от тях 1 945 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял със 167 деца, или с 8.0%.  Коефициентът на обща раждаемост1 през 2018 г. намалява с 0.6‰ спрямо 2017 г. и е 8.0‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Долни Дъбник (10.9‰) и Кнежа (9.9‰), а с най-нисък – Белене (4.0‰) и Пордим (6.1‰). Броят на живородените момчета (957) е с 31 по-малък от този на живородените момичета (988), или на 1 000 живородени момчета се падат 1 032 момичета.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2019 г. намаляват с 0.5% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 57.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 26.1%, „Други дейности“ – с 24.3%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 12.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 7.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Строителство” – с 27.4%, „Добивна промишленост“ – с 11.6% и „Финансови и застрахователни дейности“ –с 10.3%.

Детски ясли в област Враца през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Враца функционират 31 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 878 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта намалява с 1, а местата в се увеличават с 27, или с 3.1%.

В градовете на областта детските ясли са 24 със 761 места, а в селата – 7 със 117 места. В община Враца се намират 13 детски ясли с общ капацитет от 458 места. В област Враца няма нито една община без функциониращи детски ясли.

Издадени разрешителни за строеж започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 1 999 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 4 033 кв. м РЗП.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетните лица в област Враца 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. в област Враца броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 358. В сравнение с 2017 г. (312) броят им нараства с 14.7%. Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС през годината в областта е 137. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните: • 76.8% са непълнолетни, а 23.2% – малолетни; • Момчета са 299 (83.5%), а момичета – 59, или 16.5%; • Учащи са 219 малолетни и непълнолетни лица, или 61.2%; • В криминогенна среда са живели 186 (52.0%) малолетни и непълнолетни.

Население и демографски процеси в област Ловеч през 2018 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2018 г. населението на област Ловеч е 124 873 души, което представлява 1.8% от населението на България и нарежда областта на 19 място. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 088 души (1.6 %). Мъжете са 60 836 (48.7%), а жените – 64 037 или на 1 000 мъже се падат 1 053 жени.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през 2018 година

  • През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 50.8 хил., или 67.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефицентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 6.2 процентни пункта.