Население и демографски процеси в област Враца през 2017 година

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

Брой и структура на населението

 

Текущата демографска ситуация в областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

В резултат на демографските и емиграционните процеси в края на 2017 г. изчисленото постоянно население на област Враца е 165 645 души. В сравнение с предходната година то намалява с 3 082 души, или с 1.8%.

В общия брой на населението жените са повече (50.8%), или на 1000 мъже се падат 1 033 жени.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през месец февруари 2018 година

 

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            През февруари 2018 г. в област Ловеч са функционирали 69 места за настаняване с над 10 легла, от които 42 с една и две звезди, 23 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 797, а на леглата 3 710. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се запазва същия, а на леглата в тях намаляват – с 2.5%. Спрямо февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване се намалява с 1.4%, но леглата в тях се увеличават – с 0.5%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 17 432 като 17 024 (97.7%) от тях са от български граждани, а 408 (2.3%) – от чужденци. Спрямо януари 2018 г. нощувките се увеличават с 5.1%. В сравнение със същия период на предходната година през февруари 2018 г. реализираните нощувки се увеличават – с 11.6%.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за област Плевен през 2016 година

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2016 година е 1 825 млн. лв. Това нарежда областта на единадесето място в страната. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение нараства с 2.1%. Произведеният в областта БВП представлява 1.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 300 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 13 206 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 28 465 лв., а с най-ниско – област Силистра с 6 080 лева. В сравнение с 2015 г. показателят бележи ръст с 3.7%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 98.3 хил., от които 54.5 хил. са мъже, а 43.8 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.7 хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. почти не се променя.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 46.6% (при 52.3% за страната), съответно 53.8% за мъжете и 40.0% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на единадесето място в страната, а по коефициент на заетост – на двадесет и първо.

Битови отпадъци и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Плевен през 2016 година

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

На територията на област Плевен през 2016 г. функционират единадесет депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране с обща площ 318 дка.

Количеството на  събраните битови отпадъци през 2016 г. е около73 хил.т, което е на равнището на предходната година. През 2016 г. 30.4% от събраните битови отпадъци са предадени за третиране и рециклиране, което води до намаление на дела на окончателно депонираните отпадъци. Количеството на депонираните отпадъци се оценява на 51 хил.т., или 69.6% от събраните битови отпадъци (94.4% за 2015 г.).

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година

(Предварителни данни)

 Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 11, а новопостроените жилища в тях са 27. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите се увеличават със 120.0%, а жилищата в тях намаляват с 4, или с 12.9% (фиг. 1).

Наети лица и средна брутна заплата в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2017 година

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ЧЕТВЪТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2017 г. намаляват с 1.1% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 57.5 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:, „Строителство” –  с 13.1%,  „Селско, горско и рибно стопанство” – с 6.0%, „Операции с недвижими имоти” и „Административни и спомагателни дейности“ – с по 4.4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Финансови и застрахователни дейности” – с 4.9, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 3.2%, „Образование” – с 1.4% и „Добивна промишленост“ –  с  1.1%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Плевен през 2016 година

 РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Плевен са 309.5 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 37.9%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в селското стопанство – 99.5 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 56.2 млн. лева. През 2016 г. тези сектори заедно формират 50.3% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 14.3 млн. лв. и са близо 2 пъти по-малко в сравнение с 2015 година.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. В ОБЛАСТ ВРАЦА

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ

ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. В ОБЛАСТ ВРАЦА

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Враца към края на декември 2017 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2017 г., като достигат 36.7 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности:  „Хотелиерстсво и ресторантьорство” с 13.9%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отподъци и възстановяване” с 12.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” с 6.7%, „ Транспорт, складиране и пощи”, и „Финансови и застрахователни дейности” с 1.1%.

Статистика на околната среда в област Враца през 2016 година

СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ ВРАЦА – ГОДИШНИ ДАННИ ЗА 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

1.Води 

През 2016 г. в област Враца потреблението на вода от домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се увеличава от 94 л/ден/човек през 2014 г. на 95 л/ден/човек през 2016 година (фиг.1). Област Враца се нарежда на 10 място в страната по този показател. Най-голямо потребление на питейна вода има в област София (столица) – 127 л/ден/човек. Най-ниска е консумацията на вода в област Търговище (69 л/ден/човек). За Северозападният район областта се нарежда на второ място след област Плевен (100 л/ден/човек).