Издателска дейност в област Ловеч през 2017 година

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

Пълен текст в PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Детски ясли в област Плевен през 2017 година

 ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г.в област Плевен функционират 39 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 293 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 и разполагат с 1 193 места, а в селата 6 със 100 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2017 г. се намалява с 38, или с 2.9%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през първото тримесечие на 2018 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА

В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 97.1 хил., от които 53.3 хил. са мъже, а 43.9 хил. са жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица намалява с 1.2 хил. , а спрямо първото тримесечие на 2017 г. се увеличават с 4.6 хиляди.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2018 г. е 46.4% (при 51.5% за страната), съответно 53.0% за мъжете и 40.4% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на десето място в страната, а по коефициент на заетост на осемнадесето място.

Раждаемост и смъртност в област Плевен през 2017 година

РАЖДАЕМОСТ И СМЪРТНОСТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017  ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в област Плевен са регистрирани 2 125 родени деца, като от тях 2 112 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените  е намалял с 70 деца, или с 3.2%.

Коефициентът на обща раждаемост1 през 2017 г. намалява с 0.1‰ спрямо 2016 г. и е 8.6‰. С най-висок коефициент на раждаемост са общините Долни Дъбник (11.7‰) и Долна Митрополия (10.6‰), а с най-нисък – Белене (4.3‰) и Пордим (5.8‰).

Броят на живородените момчета (1 089) е със 66 по-голям от този на живородените момичета (1 023), или на 1 000 живородени момчета се падат 939 момичета.

Основни данни за културата в област Враца през 2017 година

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

           Културни институции

            В обхвата на културните институции се включват музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

  1. Музеи

     Към 31.12.2017г. на територията на област Враца функционират 3 професионално действащи музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности в тях са национално богатство и представляват част от Националния музеен фонд. Музейните експозиции в областта включват 140.6 хил. фондови единици, които представляват 1.9% от общия брой на експонатите, изложени в този вид културни институции в страната. През годината в музеите са постъпили 1.6 хил. нови фондови единици, от които 99.7% са от направени през 2017г. дарения. Новите информационни технологии навлизат активно и в музеите в област Враца, създавайки възможности за по-добър и широк достъп до културното наследство. Те следват пътя на цифровизацията и улесняват комуникацията с посетителите. Броят на цифровизираните фондови единици през 2017г. се запазват, както предходната година и са 9.3 хиляди.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ловеч през 2017 година

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2017 г. населението на област Ловеч е обслужвано от 8 лечебни заведения за болнична помощ с 1 066 легла. В сравнение с предходната година има увеличение на лечебните заведения за болнична помощ с 1, и на броя легла – с 30.

Заведенията за извънболнична помощ са 36 и в сравнение с 2016 година техният брой се запазва. Другите лечебни и здравни заведения са 2 – регионална здравна инспекция и център за спешна медицинска помощ.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през първото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2018 г. се увеличават с 1.1% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 58.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство” – с 10.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 7.5%, „Култура, спорт и развлечения” – с 6.5%,  „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 5.8%  и  „Транспорт; складиране и пощи” – с 5.6%.  Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения“ – с 23.4%, и „Операции с недвижими имоти“ –  с  17.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Плевен през първото тримесечие на 2018 година

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Плевен са издали разрешителни за строеж на 9 жилищни сгради с 27 жилища в тях с 3 591 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 13 828 кв. м обща  застроена площ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 28.6%, жилищата в тях – с 68.8%, а тяхната РЗП – с 95.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други  видове сгради се запазва, а общата им застроена площ се увеличава – с 66.8%.

Население и миграция в област Плевен през 2017 година

НАСЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017  ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в област Плевен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението.

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в област Враца 2017 година

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ВРАЦА 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

   Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. в област Враца броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 312. В сравнение с 2016 г. (283) броят им нараства с 10.2%. Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет за първи път в ДПС през 2017 г. в областта е 72.