Статистика на околната среда в област Враца – годишни данни за 2017 година

1.Води 

През 2017 г. в област Враца потреблението на вода от домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване остава относително устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се увеличава от 95 л/ден/човек през 2016 г. на 99 л/ден/човек през 2017 година (фиг.1). По този показател област Враца се нарежда на 6 място в страната, заедно с областите Плевен и Кюстендил. С най-голямо потребление на питейна вода е област София (столица) – 126 л/ден/човек, а най-ниско – област Търговище (68 л/ден/човек).

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Ловеч през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2017 година показват, че средногодишния брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч е 33 296 души, което представлява 1.4% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 147 души повече. По-значително е увеличението на наетия персонал в секторите: „Създаване и разпространение информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ – с 40.5%, „Строителство“ – с 25.1% и „Култура, спорт и развлечение“ – 20.5%. Най-голямо намаление на наетия персонал е регистрирано в сектор “Добивна промишленост“ – със 73.3%.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Плевен през 2017 година.

  1. Брой предприятия

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен са 9 678, като броят им намалява с 1.2% в сравнение с 2016 година.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2017 г. в област Плевен е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 39.8% от общия брой на отчетените предприятия. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство – 8.9%, „Преработваща промишленост”- 8.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6.2%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – 6.0%.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Плевен през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Плевен сочат, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение е 58 430 души, което е близо 2.5% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите намалява със 328 души или с 0.6%. Увеличение се наблюдава в десет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Професионални дейности и научни изследвания“ (11.3%), „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (6.2%), „Транспорт, складиране и пощи“ (2.8%), и „Финансови и застрахователни дейности” (2.7%). Намаление на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности – най-значимо в „Административни и спомагателни дейности” (11.2%).

Разходи за придобиване и придобити дълготрайни материални активи в област Враца през 2017 година

                  

По данни на НСИ извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) в област Враца през 2017 г. във всички сектори на икономиката са 248.7 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 17.6%.                                       

                   Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор “ Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възтановяване” – 137.5 млн. лв., или 21.7%, по малко спрямо 2016 година, а в сектора “Селско, горско и рибно стопанство” – 59.8 млн. лева или 4.1% повече спрямо предходната. През 2017 г. тези сектори заедно формират 79.3% от общия обем разходи за ДМА, като относителният им дял общо се увеличава с 2.1 пункта спрямо предходната година. В сектор “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” инвестициите в ДМА бележат най-голямо увеличение с 32.0%  – повече в сравнение с 2016 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца през 2017 година

  1. Брой предприятия

 По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца са 5 939. Броят им нараства с 0.4% в сравнение с 2016 г., като най-голямо е увеличението в сектор „ Други дейности ”- 9.8% и сектор „ Създаване и разпространение на информация и творчески продукни;далекосъобщения” – 8.3%.

 Най-голям спад спрямо 2016 г. е регистриран в броя на стопанските субекти в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ”- 13.3%,  и сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”- 2.7%.

Годишна статистика на заетостта и за разходите за труд в област Враца през 2017 година

  Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Враца сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 38.6, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите се увеличават с 2.5 или с 7.0%. Увеличение са наблюдава в 13 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в “ Преработваща промишленост” (27.9%) и “Професионални дейности и научни изследвания ” (16.1%). Намаление на наетите е регистрирано в 6 икономически дейности – като най-значимо е в „ Строителство” с 7.9%.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

   Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че през 2018 г. 72.1% от домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.8 процентни пункта спрямо предходната година.

   За област Враца домакинствата с достъп до интернет са 65.5% или с 1.5 процентни пункта  повече в сравнение с 2017 година.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 72.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет1 в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.8 процентни пункта спрямо предходната година. Същевременно 71.5% от домакинствата са с осигурена бърза и надеждна широколентова връзка, която освен фиксирана кабелна връзка включва и интернет връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Ловеч през третото тримесечие на 2018 година

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО  НА РАБОТНАТА СИЛА

 В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 47.5 хил., от които 22.5 хил. са мъже, а 25.0 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 2.0 хил., а спрямо третото тримесечие на 2017 г. увеличението е с 3.3 хиляди.

Коефициентът  на заетост в областта през третото тримесечие на 2018 г. е 43.6% (при 53.3% за страната), съответно 42.9% за мъжете и 44.3% за жените. По брой на заетите лица област Ловеч е на двадесет и трето място сред областите в страната, а по коефицент на заетост на двадесет и пето място.