Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12.2017 г. в област Плевен

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Плевен към 31.12.2017 г. възлизат на 226.5 млн. евро, което е с 20.7% повече в сравнение с 2016 година.  Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.9% и съответно 40.4% от ПЧИ в рамките на Северозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Плевен заема четиринадесето място в страната.

Битови отпадъци и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Плевен през 2017 година

На територията на област Плевен през 2017 г. има общо три депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2017 г. е 19 дка.

Общо образуваните битови отпадъци на територията на област Плевен през 2017 г. са 85 хил.т отпадъци, като спрямо 2016 г. се увеличават с 16.4%. Депонираните  битови отпадъци през 2017 г. са 11 хил.т, които са със 78.4% по-малко в сравнение с депонираните през предходната година.

Брутен вътрешен продукт за област Плевен през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2017 година е 1 941 млн. лв. Това нарежда областта на дванадесето място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение нараства с 6.3%. Произведеният в областта БВП представлява 1.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 884 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 14 280 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 30 295 лв., а с най-ниско – област Силистра с 6 687 лева. В сравнение с 2016 г. показателят бележи ръст с 8.0%.

Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през януари 2019 година

            През януари 2019 г. в област Ловеч са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла, от които 36 с една и две звезди, 19 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 592, а на леглата 3 268. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) намалява с 10, и броят на леглата в тях намалява с 7.1%. Спрямо януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 14.5%, а леглата в тях намаляват – с 14.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Враца през 2018 година

От регулярното статистическо изследване на работната сила през 2018 г. за област Враца са получени следните резултати:

Икономически активните лица във възрастовата група от 15 – 64 навършени години  са 62.1 хил., мъжете – 34.7 хил., жените – 27.4 хил. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност  намалява  с  1.6 процентни пункта и достига 60.7% от населението.

Брутен вътрешен продукт за област Враца през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт[1] (БВП) за област Враца през 2017 година е 1 953 млн. лв. Това нарежда областта на 11- то място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение се е увеличил с 19.7%. Произведеният в областта БВП е 1.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 11 684 лв. от стойностния обем на показателя

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през четвъртото тримесечие 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на декември  2018 г. намаляват с 0.3% спрямо края на септември 2018г., като достигат 32.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 42.4%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.1%, и „Образование“ – 9.1%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Плевен през четвъртото тримесечие на 2018 година.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Плевен е 93.5 хил., от които 52.2 хил. са мъже, а 41.3 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намаляват със 7.0 хил., а спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 4.8 хиляди.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 45.1% (при 52.5% за страната), съответно 52.5% за мъжете и 38.3% за жените. По брой на заетите лица област Плевен е на дванадесето място в страната, а по коефициент на заетост на двадесет и трето място.

Дейност на местата за настаняване в област Враца през декември 2018 година

            През декември 2018 г. в област Враца са функционирали 24 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 488, а на леглата – 857. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се запазват.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през четвъртото тримесечие 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2018 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 57.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Други дейности“ – с 8.2%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 3.5%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения” – с 2.3%  и „Образование” – с 2.1%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти” – с 15.9%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 11.6%, „Транспорт, складиране и пощи” – с 5.1% и „Селско, горско и рибно стопанство” – с 4.6%.