Издателска дейност в област Плевен през 2017 година

 ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2017 година в област Плевен са издадени:

 • 238 книги с годишен тираж 39 хиляди
 • 17 брошури с годишен тираж 2 хиляди
 • 6 регионални вестника с годишен тираж 703 хил. и еднократен тираж 5 хиляди.

Дейност на културните институции в област Плевене през 2017 година

ДЕЙНОСТ НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст PDF файл

 

Развитието и насърчаването на културата, най-вече в областта на опазване културното наследство и стимулиране на иновативни политики в тази посока, е от съществено значение за поддържането на добра и динамична жизнена среда. Статистическите изследвания на НСИ осигуряват информация за дейността на културните институции в страната. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ловеч през второто тримесечие на 2018 година

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ

В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст PDF файл

През второто  тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Ловеч са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради с 20 жилища в тях и с 3 267 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 21 960 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 26.7%, броят на жилищата в тях – с 33.3%, а общата им застроена площ – с 27.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват със 100.0%, а разгънатата им застроена площ – с близо осем пъти.

Образование в област Плевен през учебната 2017/2018 година

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Пълен текст PDF файл

Основните резултати за област Плевен от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

 • През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 6 828 деца, или с 2.4% по-малко в сравнение с предходната година.
 • В началното образование (I – IV клас) се обучават 8.9 хил. ученици, а в прогимназиалното (V – VII клас) – 6.9 хиляди.
 • Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 703 и 996 ученици.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО  НА РАБОТНАТА СИЛА

 В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 45.5 хил., от които 21.2 хил. са мъже, а 24.3 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 0.9 хил., а спрямо  второто тримесечие на 2017 г. увеличението е с 1.2 хиляди.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ловеч през 2017 година

 ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И АРЕНДАТА В СЕЛСКОТО

СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 

            Цени на сделките със земеделска земя в област Ловеч през 2017 година

 

През 2017 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Ловеч достига 565 лева/дка. В сравнение с 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в областта се е увеличила с 9.7%. Спрямо предходната година през 2017 г. увеличение е отчетено  в цената на  постоянно затревените площи – с 51.0% и нивите – с 8.6% ( табл. 1).

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 Пълен текст в PDF файл

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на юни 2018 г. се увеличават с 0.2% спрямо края на март 2018 г., като достигат 58.3 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Административни и     спомагателни дейности” – с 14.3%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения” – с 11.8%, „Строителство” – с 11.5%,        „Хотелиерство и ресторантьорство” – със 7.4%  и  „Селско, горско и рибно стопанство” – с 5.6%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Други дейности“ – с 19.0%, и „Транспорт, складиране и пощи“ –  с  6.6%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни лица в област Плевен през 2017 година

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

 

През 2017 г. в област Плевен броят на водените на отчет в ДПС1 малолетни и непълнолетни лица е 370. В сравнение с 2016 г. (365) броят им се увеличава с 1.4%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

 • 78.9% са непълнолетни, а 21.1% – малолетни;
 • Момчета са 295 (79.7%), а момичета – 75, или 20.3%;
 • Учащи са 223 малолетни и непълнолетни лица, или 60.3%;
 • В криминогенна семейна среда са живели 226 (61.1%) малолетни и непълнолетни.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

И   ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

 1. Лечебни заведения и леглови фонд

 

Към 31.12.2017 г. в област Плевен функционират 13  заведения за болнична помощ с 2 199 легла в тях (табл.1).

Заведенията за извънболнична помощ са 55 с 49 легла, а другите лечебни и здравни заведения – 7 с 232 легла.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

 Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на  15 и повече навършени години в област Враца е 57.5 хил., от които 31.7 хил. са мъже, а 25.9 хил. жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2018 г. е 40.6% (при 52.5% за страната). Той е съответно 46.0% за мъжете и 35.5% за жените. По този показател областта се нарежда на едно от последните места в страната, като след нея е само област Монтана ( 37.1%).

В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в област Враца намалява с 2.2%, а спрямо второто тримесечие на 2017 г.  намалението е с 5.3%.