Производство и продажби в количество и стойностПРОДПРОМ ДАННИ АГРЕГИРАНИ ПО ПРОДУКТОВИ ПОДКАТЕГОРИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (КПИД-2015) - 2016 ГОДИНА
Наименование на позицията Измери-
телна единица
Код по КПИД-2015 Производство Продажби общо
Количество Количество Стойност в хил. лв. (без ДДС и акцизи)
Железни руди и техните концентрати кг 07.10.10 .. .. ..
Медни руди и техните концентрати кг 07.29.11 30 158 096 755 620 254 730 900 837
Никелови руди и техните концентрати кг 07.29.12 - - -
Алуминиеви руди и техните концентрати кг 07.29.13 - - -
Руди на благородни метали и техните концентрати кг 07.29.14 .. .. ..
Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати кг 07.29.15 754 348 446 352 768 711 125 541
Други руди на цветни метали и техните концентрати кг 07.29.19 .. .. ..
Мрамор и други строителни и декоративни варовици кг 08.11.11 449 959 109 351 185 444 10 765
Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали кг 08.11.12 1 873 759 295 803 402 746 5 631
Варовик и суров гипс кг 08.11.20 5 617 315 734 4 713 751 390 19 810
Креда и некалциниран доломит кг 08.11.30 211 608 460 157 987 430 2 236
Шисти кг 08.11.40 - - -
Естествен пясък кг 08.12.11 6 086 126 496 5 807 165 851 72 582
Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали кг 08.12.12 29 830 148 116 24 079 754 411 157 850
Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл или трошен камък, за строителството кг 08.12.13 - - -
Каолин и други каолинови глини кг 08.12.21 .. .. ..
Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст кг 08.12.22 1 290 207 870 1 171 807 777 12 900
Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди кг 08.91.11 - - -
Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана кг 08.91.12 - - -
Други минерални суровини за химическото производство и за торове кг 08.91.19 .. .. ..
Сол и чист натриев хлорид; морска вода кг 08.93.10 .. .. ..
Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали кг 08.99.10 - - -
Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени карат 08.99.21 - - -
Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви кг 08.99.22 - - -
Други минерали, н.д. кг 08.99.29 194 751 955 204 580 684 6 970
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено кг 10.11.11 8 414 593 7 918 866 45 961
Месо от свине, прясно или охладено кг 10.11.12 143 454 946 112 956 047 474 970
Месо от овце, прясно или охладено кг 10.11.13 1 646 401 1 499 479 15 129
Месо от кози, прясно или охладено кг 10.11.14 - - -
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено кг 10.11.15 .. .. ..
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени кг 10.11.20 4 053 467 4 097 254 9 540
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено кг 10.11.31 201 387 201 768 1 645
Месо от свине, замразено кг 10.11.32 7 890 120 5 146 160 22 336
Месо от овце, замразено кг 10.11.33 .. .. ..
Месо от кози, замразено кг 10.11.34 - - -
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено кг 10.11.35 - - -
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени кг 10.11.39 674 841 611 844 1 077
Вълна табашка, непрана кг 10.11.41 - .. ..
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели бр. 10.11.42 95 080 94 925 5 380
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите кг 10.11.43 469 308 451 126 852
Сурови кожи от овце или агнета бр. 10.11.44 155 284 246 485 1 093
Сурови кожи от кози или ярета бр. 10.11.45 - - -
Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине кг 10.11.50 2 013 776 1 966 162 3 485
Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека кг 10.11.60 8 119 081 7 418 729 3 649
Месо от домашни птици, прясно или охладено кг 10.12.10 113 058 088 91 676 098 361 367
Месо от домашни птици, замразено кг 10.12.20 51 445 036 44 946 982 182 249
Мазнини от птици кг 10.12.30 2 325 078 1 567 955 1 681
Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици кг 10.12.40 7 628 764 5 830 104 10 536
Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера кг 10.12.50 278 323 266 123 ..
Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено кг 10.13.11 12 573 485 12 415 618 75 950
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено кг 10.13.12 589 457 573 170 7 528
Месо и субпродукти (без тези от едър рогат добитък и свине), осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация кг 10.13.13 3 281 744 3 295 466 15 011
Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв кг 10.13.14 97 342 398 96 982 721 488 192
Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв кг 10.13.15 22 534 908 21 726 357 110 087
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки кг 10.13.16 .. .. ..
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти хил.лв 10.13.91 x x -
Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени кг 10.20.11 .. .. ..
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени кг 10.20.12 - - -
Риба, замразена кг 10.20.13 2 310 495 2 293 454 9 008
Филета от риба, замразени кг 10.20.14 106 798 80 772 532
Друго месо от риба (дори смляно), замразено кг 10.20.15 .. .. ..
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени кг 10.20.16 - - -
Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени кг 10.20.21 .. .. ..
Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риба, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека кг 10.20.22 .. .. ..
Риба, сушена, дори осолена или в саламура кг 10.20.23 373 235 381 756 1 650
Риба, вкл. филета, пушена кг 10.20.24 179 612 176 447 1 780
Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия кг 10.20.25 7 174 251 6 965 414 35 067
Хайвер и неговите заместители кг 10.20.26 147 465 144 373 ..
Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.31 19 601 19 601 317
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.32 453 741 509 618 5 308
Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.33 406 333 237 207 1 455
Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин кг 10.20.34 3 175 748 2 262 116 43 490
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека кг 10.20.41 - - -
Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека кг 10.20.42 .. .. ..
Картофи, замразени кг 10.31.11 8 470 994 8 371 522 9 327
Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин кг 10.31.12 - - -
Брашно, грис, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи кг 10.31.13 - - -
Картофи, приготвени или консервирани кг 10.31.14 145 817 163 007 934
Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество ≤ 7% л 10.32.11 .. .. ..
Сок от портокали # 10.32.12 x x 12 762
Сок от грейпфрути л 10.32.13 .. .. ..
Сок от ананаси л 10.32.14 2 564 196 2 616 029 3 208
Сок от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст) л 10.32.15 - - -
Сок от ябълки л 10.32.16 7 309 537 7 199 122 9 925
Смеси от плодови и зеленчукови сокове л 10.32.17 7 268 556 6 483 617 7 639
Сок от други плодове или зеленчуци л 10.32.19 21 916 436 21 118 484 26 152
Зеленчуци (без картофи), замразени кг 10.39.11 20 170 483 16 908 066 37 170
Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг 10.39.12 - - -
Зеленчуци (без картофи), сушени кг 10.39.13 1 182 499 1 273 448 22 525
Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.15 1 164 861 1 342 039 2 385
Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.16 2 265 955 2 747 490 3 535
Други зеленчуци (без картофи), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.17 53 241 309 46 389 785 115 882
Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина кг 10.39.18 13 722 901 13 098 303 26 499
Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени кг 10.39.21 18 219 398 15 399 198 54 882
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши, от плодове кг 10.39.22 13 055 261 10 281 596 24 491
Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по друг начин кг 10.39.23 48 298 674 47 487 283 154 096
Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг 10.39.24 12 551 005 12 428 718 37 833
Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени кг 10.39.25 264 754 011 76 209 733 104 502
Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин кг 10.39.29 34 660 583 31 742 543 112 755
Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти кг 10.39.30 .. .. ..
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци хил.лв 10.39.91 x x ..
Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин кг 10.41.11 - - -
Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници кг 10.41.12 - - -
Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени кг 10.41.19 - - -
Фъстъчено масло, сурово кг 10.41.21 - - -
Маслиново масло, сурово кг 10.41.22 - - -
Слънчогледово масло, сурово кг 10.41.23 404 220 057 223 873 651 316 748
Рапично, репично и синапено масло, сурови кг 10.41.24 48 769 647 .. ..
Палмово масло, сурово кг 10.41.25 - - -
Други растителни масла, сурови кг 10.41.29 7 911 213 .. 12 587
Памучен линтер кг 10.41.30 - - -
Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини кг 10.41.41 717 694 750 561 057 761 221 375
Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно кг 10.41.42 31 228 573 30 830 859 28 016
Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.51 .. .. ..
Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.52 - - -
Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.53 - - -
Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.54 121 172 283 110 145 648 186 169
Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.55 - - -
Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.56 - - -
Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.57 .. .. ..
Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.58 - - -
Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.59 - - -
Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин кг 10.41.60 - .. ..
Растителни восъци (без триглицериди) кг 10.41.71 - - -
Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход кг 10.41.72 4 464 064 4 963 111 2 596
Маргарин и подобни хранителни мазнини кг 10.42.10 14 674 666 12 918 272 21 953
Сладолед л 10.52.10 25 424 330 26 164 225 89 706
Олющен ориз (карго или кафяв) кг 10.61.11 21 245 395 6 649 251 5 100
Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка); ориз натрошен кг 10.61.12 14 294 506 14 340 067 12 743
Брашно пшенично или брашно - смес от пшеница и ръж кг 10.61.21 517 321 094 444 201 853 211 456
Брашно от други зърнено-житни растения кг 10.61.22 5 125 185 4 147 805 2 591
Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове кг 10.61.23 .. .. 508
Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитени продукти кг 10.61.24 30 789 154 30 217 033 55 970
Едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница кг 10.61.31 5 822 125 5 370 634 2 374
Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под формата на гранули от зърнено-житни растения кг 10.61.32 5 594 625 5 394 322 2 652
Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация кг 10.61.33 9 601 062 9 550 339 37 585
Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения кг 10.61.40 199 470 262 185 948 117 43 121
Нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и друго модифицирано нишесте кг 10.62.11 .. .. ..
Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна или подобни форми кг 10.62.12 - - -
Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи, н.д. кг 10.62.13 .. .. ..
Царевично масло и неговите фракции кг 10.62.14 - - -
Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци кг 10.62.20 .. .. ..
Хляб, пресен кг 10.71.11 351 246 785 346 115 775 319 493
Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни кг 10.71.12 71 352 272 70 623 517 336 655
Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия кг 10.72.11 15 727 624 14 272 321 67 478
Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети кг 10.72.12 85 533 752 79 871 285 373 808
Други сухи сладкарски изделия кг 10.72.19 10 854 547 10 817 118 39 400
Макарони, юфка и подобни макаронени изделия кг 10.73.11 10 287 273 9 986 965 12 236
Кус-кус кг 10.73.12 - - -
Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние кг 10.81.11 - - -
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки кг 10.81.12 .. .. ..
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен кг 10.81.13 - - -
Меласа кг 10.81.14 .. .. ..
Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар кг 10.81.20 - - -
Какаова маса, дори обезмаслена кг 10.82.11 .. .. ..
Масло, мазнина и течно масло, от какао кг 10.82.12 - - -
Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители кг 10.82.13 .. .. ..
Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители кг 10.82.14 .. .. ..
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), във форми, пригодени за продажба на едро кг 10.82.21 407 543 405 983 1 033
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), в други форми кг 10.82.22 31 242 466 12 439 567 58 336
Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао кг 10.82.23 9 821 773 10 212 337 40 204
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп кг 10.82.24 - - -
Кафе, декофеинизирано или печено кг 10.83.11 23 872 658 10 941 599 81 615
Заместители на кафе, екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе кг 10.83.12 957 426 967 390 5 163
Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание ≤ 3 кг кг 10.83.13 7 055 9 070 165
Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате кг 10.83.14 967 710 .. ..
Билков чай кг 10.83.15 504 709 487 810 7 022
Оцет и заместители на оцета л 10.84.11 12 852 941 13 123 447 9 627
Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица кг 10.84.12 22 112 397 21 182 668 66 984
Сол за хранителни цели кг 10.84.30 35 963 165 35 649 607 6 198
Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв кг 10.85.11 4 630 037 4 526 555 24 245
Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели кг 10.85.12 384 004 388 875 1 753
Готови ястия на базата на зеленчуци кг 10.85.13 11 611 478 11 517 943 40 740
Готови ястия на базата на макаронени изделия кг 10.85.14 557 353 538 643 2 177
Други готови ястия кг 10.85.19 4 156 681 4 156 681 13 025
Хомогенизирани и диетични храни кг 10.86.10 1 597 149 1 592 408 10 315
Готови супи и бульони и препарати за тях кг 10.89.11 825 330 819 830 4 967
Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин кг 10.89.12 .. .. ..
Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели кг 10.89.13 2 277 038 2 265 222 9 698
Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни кг 10.89.14 - - -
Готови нетрайни хранителни продукти - сандвичи, пресни пици и подобни кг 10.89.16 79 648 79 648 519
Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека кг 10.89.17 12 717 793 12 630 888 95 622
Разнообразни хранителни продукти, н.д. кг 10.89.19 14 277 420 13 866 681 67 488
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна кг 10.91.10 878 995 187 723 931 910 365 411
Брашно и агломерати от люцерна кг 10.91.20 8 705 970 8 260 960 2 910
Готови храни за домашни любимци кг 10.92.10 36 864 924 36 823 992 43 458
Спиртни напитки л алк. 100% 11.01.10 21 285 897 20 319 186 186 665
Пенливи вина от прясно грозде л 11.02.11 270 167 255 259 879
Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст л 11.02.12 162 127 882 109 995 371 222 032
Други ферментирали напитки л 11.03.10 22 414 718 15 423 028 24 081
Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде л 11.04.10 762 464 549 741 ..
Пиво, без отпадъци от пивоварни л 11.05.10 515 216 981 504 601 841 429 467
Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни кг 11.05.20 .. .. ..
Малц кг 11.06.10 37 922 212 39 388 920 25 968
Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани л 11.07.11 649 542 068 635 450 246 179 317
Други безалкохолни напитки л 11.07.19 481 528 147 502 204 747 310 554
Цигари, пурети и пури, от тютюн или от заместители на тютюна # 12.00.11 x x 368 649
Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки кг 12.00.12 5 066 516 10 556 255 60 535
Други тютюневи изделия и заместители, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове кг 12.00.19 17 962 731 18 465 356 ..
Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин кг 13.10.10 .. .. ..
Сурова коприна (неусукана) кг 13.10.21 - - -
Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене кг 13.10.22 .. .. ..
Дреб от вълна или от фини животински косми кг 13.10.23 .. .. ..
Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене кг 13.10.24 3 014 603 2 429 890 22 496
Памук, подготвен за предене кг 13.10.25 .. .. ..
Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене кг 13.10.26 - - -
Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене кг 13.10.29 - - -
Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене кг 13.10.31 - - -
Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене кг 13.10.32 .. .. ..
Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна кг 13.10.40 .. .. ..
Прежди от вълна, от фини или груби животински косми кг 13.10.50 .. .. ..
Прежди от памук (без шевните конци) кг 13.10.61 3 403 979 1 990 089 27 002
Шевни конци от памук кг 13.10.62 .. .. ..
Прежди от лен кг 13.10.71 .. .. ..
Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди кг 13.10.72 - - -
Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци, преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за продажба на дребно кг 13.10.81 1 107 182 1 229 714 10 893
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно ≥ 85% от тези влакна кг 13.10.82 3 187 934 2 262 872 16 927
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85% от тези влакна кг 13.10.83 16 336 983 8 965 345 210 787
Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци) кг 13.10.84 4 135 568 2 383 381 34 480
Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна кг 13.10.85 .. .. ..
Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна м2 13.20.11 - .. ..
Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми м2 13.20.12 1 618 425 1 667 095 17 656
Тъкани от лен м2 13.20.13 .. .. ..
Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами) м2 13.20.14 - - -
Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени прежди м2 13.20.19 - - -
Тъкани от памук м2 13.20.20 9 594 920 5 009 103 20 035
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки м2 13.20.31 1 673 193 1 254 876 3 591
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна м2 13.20.32 .. .. ..
Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна м2 13.20.33 .. .. ..
Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти) м2 13.20.41 - .. ..
Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък) м2 13.20.42 123 031 144 740 2 045
Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък) м2 13.20.43 .. .. ..
Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък) м2 13.20.44 - - -
Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки м2 13.20.45 - - -
Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна кг 13.20.46 - - -
Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди хил.лв 13.30.11 x x 10 373
Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.12 x x ..
Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.13 x x 5 308
Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.19 x x 9 670
Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени кг 13.91.11 .. .. ..
Други плетени платове, вкл. имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене # 13.91.19 x x 31 068
Одеяла (без електрическите одеяла) бр. 13.92.11 .. .. 2 495
Спално бельо кг 13.92.12 1 834 501 1 722 283 28 151
Покривки и кърпи за маса кг 13.92.13 174 230 170 822 1 534
Кърпи за тоалет или за кухня кг 13.92.14 3 121 186 3 026 610 35 370
Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла м2 13.92.15 493 680 492 905 9 752
Други конфекционирани текстилни изделия за домакинството; асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни изделия # 13.92.16 x x 6 466
Амбалажни чували и торбички кг 13.92.21 1 012 974 1 012 974 ..
Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове и други изделия за къмпинг кг 13.92.22 105 488 75 336 1 538
Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях кг 13.92.23 13 943 12 908 1 177
Cпални чували; изделия за легла бр. 13.92.24 31 520 002 30 289 882 174 224
Други конфекционирани текстилни изделия (вкл. кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, спасителни жилетки и колани) кг 13.92.29 743 182 562 173 2 763
Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас м2 13.93.11 .. .. ..
Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, без тъфтинг и флок м2 13.93.12 .. .. ..
Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг м2 13.93.13 .. .. ..
Други килими и подови настилки от текстилни материали (вкл. от филц) м2 13.93.19 - - -
Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна кг 13.94.11 561 203 481 174 2 367
Мрежи; изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д. кг 13.94.12 .. .. 1 482
Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло кг 13.95.10 4 337 901 2 679 081 21 943
Метални и метализирани прежди кг 13.96.11 - - -
Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.д. кг 13.96.12 - - -
Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или пластмаси кг 13.96.13 .. .. ..
Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д. м2 13.96.14 .. .. ..
Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна м2 13.96.15 - - -
Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (вкл. фитили; нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, тъкани за пресяване, прецеждане и филтриране) кг 13.96.16 128 787 124 027 2 880
Ленти; пасмантерийни и аналогични орнаментни изделия хил.лв 13.96.17 x x 16 620
Тюлове и други мрежести тъкани, без изтъканите и плетени изделия; дантели на парчета, на ленти или на мотиви хил.лв 13.99.11 x x 388
Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви хил.лв 13.99.12 x x 2 222
Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани кг 13.99.13 .. .. ..
Текстилни влакна с дължина ≤ 5 мм (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали кг 13.99.14 .. .. ..
Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди "във верижка" кг 13.99.15 878 937 .. ..
Ватирани текстилни изделия на парчета м2 13.99.16 2 794 660 2 621 437 16 627
Друг текстил и изделия от текстил, н.д. бр. 13.99.19 - - -
Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи бр. 14.11.10 17 571 7 729 1 317
Работни ансамбли и сака за мъже бр. 14.12.11 1 590 689 815 348 26 639
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже бр. 14.12.12 1 957 428 683 336 16 662
Работни ансамбли и сака за жени бр. 14.12.21 148 077 119 553 3 618
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за жени бр. 14.12.22 254 420 90 904 1 690
Друго работно облекло бр. 14.12.30 2 637 456 1 367 326 26 135
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.13.11 1 218 137 333 731 7 531
Кoстюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.13.12 1 790 538 779 433 13 341
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.13.13 941 659 589 614 14 659
Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.13.14 17 899 203 7 038 895 104 999
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.21 1 764 951 263 764 18 995
Кoстюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.22 945 804 194 615 25 922
Сака, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.23 2 423 378 532 801 35 296
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.24 10 640 402 2 317 872 66 412
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.31 2 278 469 1 062 749 79 161
Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.32 608 260 45 506 2 229
Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.33 3 604 611 1 620 341 57 463
Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.34 6 836 875 2 743 358 88 320
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.35 10 193 455 2 547 417 67 904
Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.14.11 2 649 385 1 172 866 16 250
Слипове и други долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.14.12 12 562 691 7 608 999 32 033
Ризи и блузи, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.14.13 19 271 647 7 947 532 101 311
Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.14.14 8 984 695 3 026 066 17 249
Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.14.21 4 286 683 1 375 060 30 467
Долни фланелки, слипове, долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.14.22 165 098 36 309 552
Ризи и блузи, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.14.23 6 169 947 2 237 569 46 544
Долни фланелки, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.14.24 672 958 111 274 1 235
Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и други подобни изделия и части за тях, дори трикотажни или плетени # 14.14.25 x x 3 309
Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени бр. 14.14.30 60 823 345 26 682 380 160 982
Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени хил.лв 14.19.11 x x 10 412
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, трикотажно или плетено # 14.19.12 x x 50 599
Ръкавици, трикотажни или плетени чф. 14.19.13 795 453 780 247 1 210
Други конфекционирани допълнения и части за облекло, трикотажни или плетени # 14.19.19 x x 980
Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените хил.лв 14.19.21 x x ..
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, различно от трикотажното или плетеното бр. 14.19.22 1 383 553 265 308 7 321
Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените # 14.19.23 x x 13 217
Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева кожа (без защитните ръкавици и тези за спорт) # 14.19.31 x x 105
Облекло от филц или от нетъкани материали, дори импрегнирани или промазани; облекло от текстилни материали, импрегнирани или промазани бр. 14.19.32 909 231 1 096 837 5 690
Щумпи и други форми за шапки, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали бр. 14.19.41 - - -
Шапки от филц, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, или конфекционирани от дантели на парчета; мрежи и филета за коса бр. 14.19.42 383 745 161 597 763
Шапки от други материали (без тези от филц, каучук, пластмаси, азбест и защитните); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, козирки и подбрадници за шапкарството хил.лв 14.19.43 x x 836
Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки бр. 14.20.10 42 586 .. ..
Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия # 14.31.10 x x 63 834
Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени бр. 14.39.10 11 276 292 6 910 088 136 185
Обработени кожухарски кожи # 15.11.10 x x ..
Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи) м2 15.11.21 - - -
Кожи с лаково, метализирано или друго покритие м2 15.11.22 - - -
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели кг 15.11.31 .. .. ..
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, различни от целите кг 15.11.32 .. .. ..
Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри кг 15.11.33 - - -
Обработени кожи без косъм от овце # 15.11.41 x x -
Обработени кожи без косъм от кози # 15.11.42 x x ..
Обработени кожи без косъм от свине # 15.11.43 x x 767
Обработени кожи без косъм от други животни кг 15.11.51 - - -
Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна м2 15.11.52 - - -
Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали хил.лв 15.12.11 x x 845
Куфари, чанти и други изделия за пътуване от всякакъв вид материали # 15.12.12 x x 4 997
Каишки за ръчни часовници (без металните) и части за тях бр. 15.12.13 - - -
Други изделия от естествена или възстановена кожа (вкл. изделия за технически цели) # 15.12.19 x x 429
Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без обувки със защитно метално бомбе) чф. 15.20.11 953 703 933 617 4 272
Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без непромокаеми или спортни обувки) чф. 15.20.12 .. 8 913 347
Обувки с горна част от естествена кожа (без спортни обувки, обувки със защитно метално бомбе и различни специални обувки) чф. 15.20.13 5 265 649 1 742 867 57 713
Обувки с горна част от текстилни материали (без спортни обувки) чф. 15.20.14 3 224 989 1 794 171 14 716
Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни чф. 15.20.21 - - -
Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед) чф. 15.20.29 516 951 16 631 717
Обувки със защитно метално бомбе чф. 15.20.31 283 771 .. ..
Дървени обувки, различни специални обувки и други обувки, н.д. чф. 15.20.32 .. .. ..
Части за обувки от естествена кожа; сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях хил.лв 15.20.40 x x 12 388
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3 16.10.11 712 324 686 995 159 604
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната # 16.10.12 x x 37 261
Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани м3 16.10.13 .. .. ..
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от иглолистна дървесина кг 16.10.21 1 236 418 1 227 427 2 068
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от бамбук кг 16.10.22 - - -
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от дървесина, различна от иглолистната и бамбука кг 16.10.23 5 449 525 5 594 482 7 328
Дървесен талаш и дървесно брашно кг 16.10.24 2 267 628 2 272 057 892
Дървен материал на парчета или на частици кг 16.10.25 105 693 593 73 761 286 11 926
Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти м3 16.10.31 .. .. ..
Дървени траверси за релсов път, импрегнирани м3 16.10.32 .. .. ..
Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит или обработен по някакъв друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета м3 16.10.39 93 392 91 808 14 547
Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал хил.лв 16.10.91 x x 1 163
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от бамбук м3 16.21.11 - - -
Плочи от дървесни частици м3 16.21.12 553 520 313 970 96 400
Плочи, наречени "oriented strand board" (OSB), от дървесина м3 16.21.13 .. .. ..
Други плочи от дървесина или от други лигноцелулозни материали м3 16.21.14 .. .. ..
Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали м2 16.21.15 20 980 814 15 476 381 27 051
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от иглолистна дървесина м3 16.21.16 55 337 50 067 41 156
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, с най-малко един външен слой от тропическа дървесина м3 16.21.17 - - -
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3 16.21.18 15 742 15 064 20 970
"Уплътнен" дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили м3 16.21.21 .. .. ..
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3 16.21.22 .. .. ..
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от тропическа дървесина м3 16.21.23 - - -
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3 16.21.24 17 265 13 619 11 745
Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития м2 16.22.10 73 330 71 160 2 921
Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал бр. 16.23.11 124 723 121 600 28 086
Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове, от дървен материал кг 16.23.12 .. .. ..
Конструкции и детайли от дървен материал за строителството, н.д. кг 16.23.19 5 517 735 5 506 253 4 478
Сглобяеми постройки от дървен материал хил.лв 16.23.20 x x 5 256
Обикновени палети, бокс палети и други товароносители, от дървен материал бр. 16.24.11 7 941 153 7 272 739 86 972
Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия, от дървен материал кг 16.24.12 97 090 99 116 759
Други опаковки от дървен материал и части за тях кг 16.24.13 23 617 401 22 289 856 31 075
Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, калъпи и опъвачи за обувки, заготовки за лули, от дървен материал кг 16.29.11 1 020 412 1 015 715 1 440
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал кг 16.29.12 .. .. ..
Дървени изделия с гравюри или инкрустации; кутии за бижута, статуетки и други изделия за украса, от дървен материал хил.лв 16.29.13 x x 1 924
Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от дървен материал # 16.29.14 x x 44 086
Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени и растителни отпадъци и остатъци кг 16.29.15 149 344 016 143 047 074 39 374
Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъци от корк кг 16.29.21 - - -
Изделия от естествен корк кг 16.29.22 .. .. ..
Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк кг 16.29.23 .. .. ..
Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.д. кг 16.29.24 - - -
Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия кг 16.29.25 - - -
Химична дървесна маса за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.11 - - -
Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.12 .. .. ..
Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.13 - - -
Механична и полухимична дървесна маса; влакнести маси от целулозни материали, различни от дървесните кг 90% сухо в-во 17.11.14 - - -
Вестникарска хартия на роли или на листа кг 17.12.11 - - -
Хартия и картон, ръчно отлети кг 17.12.12 - - -
Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон; основи от хартия за тапети кг 17.12.13 - - -
Хартия и картон, за писане, печатане или други графични цели кг 17.12.14 .. .. ..
Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг 17.12.20 50 657 853 42 645 463 74 411
Крафтлайнер, неизбелен, непокрит кг 17.12.31 - - -
Крафтлайнер, избелен, непокрит кг 17.12.32 - - -
Полухимична хартия за навълняване "флутинг" кг 17.12.33 - - -
Хартия за навълняване "флутинг", различна от полухимичната кг 17.12.34 56 087 918 29 110 885 19 903
Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит кг 17.12.35 .. .. ..
Крафт хартия и крафт картон, непокрити; крафт хартия за торби, крепирана или навълнена кг 17.12.41 .. .. ..
Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия и картон (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.42 .. .. ..
Филтърна хартия и картон; филцова хартия кг 17.12.43 - - -
Цигарена хартия, ненарязана по формат (без тази на листчета, на тръбички и на роли с широчина ≤ 5 см) кг 17.12.44 - - -
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, непокрити кг 17.12.51 - - -
Друга крафт хартия и крафт картон, непокрити кг 17.12.59 - - -
Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия "кристал" и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа кг 17.12.60 - - -
Композитна хартия и картон, непокрити, неимпрегнирани, на роли или на листа кг 17.12.71 - - -
Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа кг 17.12.72 - - -
Хартия и картон за писане, печатане или за други графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества
кг 17.12.73 - - -
Крафт хартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тази за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.74 - - -
Крафт картон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без този за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.75 - - -
Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг 17.12.76 - - -
Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа кг 17.12.77 .. .. ..
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.78 - - -
Друга крафт хартия и крафт картон, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.79 - - -
Вълнообразeн картон (велпапе) на роли или на листа кг 17.21.11 113 064 767 46 287 183 56 560
Торби, пликове и кесии от хартия или картон кг 17.21.12 12 227 847 10 195 138 49 120
Кутии и кашони от вълнообразен картон кг 17.21.13 167 462 738 165 091 934 253 212
Сгъваеми кутии и картонени изделия от невълнообразни хартия или картон кг 17.21.14 26 281 472 25 465 654 83 937
Други опаковки от хартия, картонени изделия за канцеларии или магазини кг 17.21.15 3 292 126 3 267 804 6 501
Тоалетна хартия, носни кърпички, кърпички за подсушаване на ръцете, салфетки за почистване на грим, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг 17.22.11 43 085 373 42 819 996 124 216
Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна и текстилна вата или листов материал от целулозни влакна кг 17.22.12 24 702 941 17 410 716 155 268
Табли, чинии, чаши и подобни изделия от хартия или картон кг 17.22.13 521 062 512 756 2 284
Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина ≤ 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните ≤36 см, а другата ≤ 15 см, в несгънато положение; комплекти от восъчни (циклостилни) листа и офсетни плаки от хартия, дори в кутии кг 17.23.11 1 330 106 1 330 226 4 343
Пликове, неилюстровани пощенски картички, папки, съдържащи комплекти канцеларски материали, от хартия или картон кг 17.23.12 343 176 188 676 598
Регистрационни и счетоводни книги, кочани, папки и подобни канцеларски материали, от хартия или картон # 17.23.13 x x 20 680
Друга хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, напечатани, щамповани или перфорирани кг 17.23.14 405 952 406 752 1 485
Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци кг 17.24.11 .. .. ..
Стенни облицовки от текстилни материали кг 17.24.12 - - -
Етикети от хартия или картон кг 17.29.11 7 901 449 5 370 094 35 248
Филтри на блокове и плочи от хартиена маса кг 17.29.12 - - -
Цигарена хартия на листчета, тръбички или роли с широчина ≤ 5 см; бобини, макари, масури, шпули и други подобни; филтърна хартия и картон, на роли с широчина ≤ 36 см, или изрязани на формати; други изделия от хартия и картон, н.д. кг 17.29.19 23 174 270 17 568 746 40 565
Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири пъти седмично хил.лв 18.11.10 x x 43 436
Услуги по печатане на пощенски и таксови марки, облигации, карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти), чекове, други ценни книжа и подобни хил.лв 18.12.11 x x 29 674
Услуги по печатане на рекламни каталози, проспекти, плакати и други печатни рекламни материали хил.лв 18.12.12 x x 76 868
Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-малко от четири пъти седмично хил.лв 18.12.13 x x 13 366
Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и пощенски картички хил.лв 18.12.14 x x 87 531
Услуги по директно печатане върху материали, различни от хартия хил.лв 18.12.16 x x 26 175
Услуги по печатане на други печатни продукти, н.д. хил.лв 18.12.19 x x 282 799
Услуги по предпечатна подготовка хил.лв 18.13.10 x x 13 634
Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли хил.лв 18.13.20 x x 5 654
Спомагателни услуги, свързани с печатането хил.лв 18.13.30 x x 1 807
Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането хил.лв 18.14.10 x x 16 884
Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи хил.лв 18.20.10 x x ..
Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи хил.лв 18.20.20 x x ..
Услуги по възпроизвеждане на стандартен софтуер хил.лв 18.20.30 x x -
Смола и смолен (пеков) кокс кг 19.10.30 - - -
Водород, азот, кислород, аргон и други инертни газове м3 20.11.11 224 802 120 200 228 809 37 064
Въглероден диоксид и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи кг 20.11.12 19 186 713 19 360 135 3 827
Втечнен и сгъстен въздух кг 20.11.13 .. .. ..
Цинков оксид и пероксид, титанови оксиди # 20.12.11 x x -
Хромови оксиди и хидрооксиди, манганови оксиди, оловни оксиди и медни оксиди и хидрооксиди кг 20.12.12 - - -
Други оксиди, хидрооксиди и пероксиди на металите кг 20.12.19 - - -
Cинтетични органични багрилни вещества и препарати на базата на тези вещества; синтетични органични продукти, използвани като луминофори или като средства за флуоресценция; оцветителни лакове и препарати на базата на тези лакове кг 20.12.21 3 569 115 2 732 269 4 116
Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни; багрилни вещества от растителен или животински произход кг 20.12.22 - - -
Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати; ензимни препарати за предварително дъбене кг 20.12.23 - - -
Други багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като луминофори # 20.12.24 x x -
Металоиди кг 20.13.21 .. .. ..
Халогениди или сулфиди на неметалните елементи кг 20.13.22 .. .. ..
Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак кг 20.13.23 - - -
Хлороводород; олеум; дифосфорен пентаоксид; други неорганични киселини; силициев и серен диоксид # 20.13.24 x x 38 543
Оксиди, хидрооксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли # 20.13.25 x x ..
Метални халогениди # 20.13.31 x x 2 413
Хипохлорити, хлорати и перхлорати # 20.13.32 x x 2 551
Cулфиди, сулфити, сулфати, дитионити и сулфоксилати # 20.13.41 x x 5 684
Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (без калиевите) # 20.13.42 x x ..
Карбонати # 20.13.43 x x ..
Cоли на оксометалните и пероксометалните киселини; благородни метали в колоидно състояние кг 20.13.51 .. .. ..
Други неорганични съединения (вкл. дестилирани води), н.д.; амалгами, без тези на благородните метали кг 20.13.52 .. 415 728 910
Други изотопи и техните съединения, вкл. тежка вода кг 20.13.61 - - -
Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди; фулминати, цианати и тиоцианати; силикати; борати; перборати; други соли на неорганични киселини или пероксикиселини # 20.13.62 x x ..
Водороден пероксид кг H2O2 20.13.63 - - -
Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди кг 20.13.64 .. .. ..
Съединения на редкоземните метали, на итрия или скандия кг 20.13.65 - - -
Пречистена сяра, без сублимирана, утаена или колоидна сяра кг 20.13.66 .. .. ..
Пържени железни пирити кг 20.13.67 - - -
Пиезоелектрически кварц; други синтетични или синтеровани скъпоценни камъни, необработени г 20.13.68 - - -
Ациклени въглеводороди кг 20.14.11 .. .. ..
Циклени въглеводороди кг 20.14.12 - - -
Хлорни производни на ациклените въглеводороди кг 20.14.13 - - -
Cулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани кг 20.14.14 - - -
Други производни на въглеводородите кг 20.14.19 - - -
Промишлени мастни алкохоли кг 20.14.21 - - -
Моноалкохоли кг 20.14.22 - - -
Диоли, полиалкохоли, циклени алкохоли и техните производни кг 20.14.23 .. .. ..
Феноли; фенолни алкохоли и техните производни кг 20.14.24 - - -
Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини кг 20.14.31 972 640 983 980 789
Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните производни кг 20.14.32 .. .. ..
Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, циклени монокарбоксилни киселини, ациклени и циклени поликарбоксилни киселини, вкл. техните производни кг 20.14.33 1 385 350 .. ..
Ароматни поликарбоксилни киселини, карбоксилни киселини с алкохолна функционална група, но без друга кислородна функционална група и техните производни, без салицилова киселина и нейните соли кг 20.14.34 .. .. ..
Cъединения с аминна функционална група кг 20.14.41 - - -
Аминови съединения с кислородни функционални групи, без лизин и глутаминова киселина кг 20.14.42 - - -
Уреини; съединения с карбоксилимидна или нитрилна функционални групи; техните производни кг 20.14.43 - - -
Cъединения с други азотни функционални групи кг 20.14.44 - - -
Органични тиосъединения и други органоминерални съединения кг 20.14.51 .. .. ..
Хетероциклени съединения, н.д.; нуклеинови киселини и техните соли кг 20.14.52 - - -
Фосфорни естери и техните соли или естери на други неорганични киселини (без естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни кг 20.14.53 - - -
Cъединения с алдехидна функционална група кг 20.14.61 .. .. ..
Cъединения с кетонна и хинонна функционална група кг 20.14.62 - - -
Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали и техните производни кг 20.14.63 - - -
Ензими и други органични съединения, н.д. кг 20.14.64 .. .. 23 209
Производни на смолата или на други растителни продукти кг 20.14.71 .. .. ..
Дървени въглища кг 20.14.72 3 771 511 3 825 966 2 907
Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и подобни продукти кг 20.14.73 - - -
Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание ≥ 80% обемни л 20.14.74 64 834 361 50 486 776 66 341
Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание л 20.14.75 42 740 926 42 825 076 50 687
Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; амоняк кг N 20.15.10 .. .. ..
Амониев хлорид; нитрити # 20.15.20 x x -
Карбамид кг N 20.15.31 1 397 354 1 794 029 3 624
Амониев сулфат кг N 20.15.32 - - -
Амониев нитрат кг N 20.15.33 .. .. ..
Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат кг N 20.15.34 - - -
Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства кг N 20.15.35 - - -
Водни разтвори на карбамид и амониев нитрат кг N 20.15.36 .. .. ..
Други азотни торове и смеси от торове кг N 20.15.39 .. .. ..
Суперфосфати кг P2O5 20.15.41 .. .. ..
Други фосфорни торове кг P2O5 20.15.49 - - -
Калиев хлорид кг K2O 20.15.51 - - -
Калиев сулфат кг K2O 20.15.52 - - -
Други калиеви торове кг K2O 20.15.59 .. .. ..
Натриев нитрат кг 20.15.60 .. .. ..
Торове, съдържащи три хранителни елемента: азот, фосфор и калий кг 20.15.71 .. .. 3 844
Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) кг 20.15.72 .. .. ..
Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат) кг 20.15.73 .. .. ..
Торове, съдържащи два хранителни елемента: азот и фосфор кг 20.15.74 .. .. ..
Торове, съдържащи два хранителни елемента: фосфор и калий кг 20.15.75 - - -
Калиеви нитрати кг N 20.15.76 - - -
Други торове, съдържащи най-малко два хранителни елемента: азот, фосфат, калиев карбонат кг 20.15.79 .. .. 16 835
Торове от животински или растителен произход кг 20.15.80 .. .. ..
Полимери на етилена в първични форми кг 20.16.10 24 643 839 23 412 928 49 313
Полимери на стирена в първични форми кг 20.16.20 .. .. ..
Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми кг 20.16.30 10 919 077 7 304 503 15 335
Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери, в първични форми кг 20.16.40 .. .. ..
Полимери на пропилена или на други олефини, в първични форми кг 20.16.51 71 414 871 .. 119 626
Полимери на винилацетати или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми кг 20.16.52 .. .. ..
Акрилови полимери в първични форми кг 20.16.53 .. .. ..
Полиамиди в първични форми кг 20.16.54 .. .. ..
Карбамидни, тиокарбамидни и меламинови смоли, в първични форми кг 20.16.55 .. .. ..
Други аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани, в първични форми кг 20.16.56 446 834 444 284 1 976
Силикони в първични форми кг 20.16.57 .. .. ..
Други полимери в първични форми, н.д. кг 20.16.59 .. .. ..
Cинтетичен каучук в първични форми кг 20.17.10 - - -
Инсектициди кг акт. в-во 20.20.11 870 726 .. 14 571
Хербициди кг акт. в-во 20.20.12 - - -
Инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията кг акт. в-во 20.20.13 - - -
Дезинфекционни средства кг акт. в-во 20.20.14 118 015 115 212 4 250
Фунгициди кг акт. в-во 20.20.15 .. .. ..
Опасни пестициди кг акт. в-во 20.20.16 - - -
Други пестициди и агрохимикали кг акт. в-во 20.20.19 276 166 265 166 1 727
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във водна среда кг 20.30.11 43 259 064 40 937 074 54 733
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда кг 20.30.12 14 252 985 11 474 088 41 662
Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли, ангоби, течни лустра и подобни препарати; стъклени фрити кг 20.30.21 .. .. ..
Други бои и лакове; сикативни препарати; кит кг 20.30.22 516 782 474 494 920 611 131 563
Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои кг 20.30.23 .. .. ..
Печатарски мастила кг 20.30.24 .. .. ..
Суров глицерол, глицеролови води и луги кг 20.41.10 - - -
Повърхностноактивни органични вещества, без сапуните кг 20.41.20 .. .. ..
Cапуни и повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти кг 20.41.31 7 368 337 7 011 617 10 351
Перилни и почистващи препарати кг 20.41.32 97 159 298 91 886 760 142 738
Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения, вкл. благовонни препарати за религиозни обреди хил.лв 20.41.41 x x 71 778
Изкуствени восъци и восъчни препарати кг 20.41.42 .. .. ..
Вакси и кремове за обувки; препарати за чистене и лъскане на мебели, подове, каросерии, стъкла или метали кг 20.41.43 1 785 522 1 652 384 5 758
Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане кг 20.41.44 1 449 433 1 449 433 1 873
Парфюми и тоалетни води л 20.42.11 229 837 243 875 12 835
Продукти за гримиране на устните и очите хил.лв 20.42.12 x x 2 570
Препарати за маникюр или педикюр хил.лв 20.42.13 x x 9 706
Пудри за козметична и тоалетна употреба хил.лв 20.42.14 x x 368
Други готови козметични препарати (вкл. за предпазване от слънцето) хил.лв 20.42.15 x x 52 652
Шампоани, лакове за коса, препарати за трайно къдрене и изправяне на коса # 20.42.16 x x 17 773
Лосиони и други препарати за поддържане на коса, н.д. кг 20.42.17 5 624 940 5 414 906 49 729
Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите, вкл. прахове и пасти, улесняващи прилепването на зъбните протези; конци за почистване на зъбите # 20.42.18 x x 51 583
Тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти и средства против изпотяване, препарати за баня, други готови парфюмерийни, тоалетни и козметични препарати, н.д. кг 20.42.19 18 049 016 13 495 039 67 207
Барути и експлозиви кг 20.51.11 16 881 661 16 030 666 23 306
Бикфордови фитили; детониращи фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори # 20.51.12 x x ..
Изделия за фойерверки кг 20.51.13 - - -
Сигнални ракети, ракети срещу градушка и сигнални огньове; други пиротехнически изделия кг 20.51.14 .. .. ..
Кибрити кг 20.51.20 .. .. ..
Лепила кг 20.52.10 2 593 304 2 528 554 10 023
Етерични масла; смеси от ароматизиращи субстанции кг 20.53.10 1 520 249 1 369 542 102 264
Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, чувствителни, неекспонирани; фотографска хартия м2 20.59.11 - - -
Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности за фотографски цели; химически препарати за фотографски цели, н.д. кг 20.59.12 - - -
Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла кг 20.59.20 .. .. ..
Мастила, без печатарските кг 20.59.30 .. .. ..
Cмазочни препарати кг 20.59.41 .. .. ..
Антидетонаторни препарати, добавки за минерални масла и подобни продукти кг 20.59.42 2 110 413 1 550 880 6 905
Течности за хидравлични спирачки; антифризи и препарати против заскрежаване кг 20.59.43 6 863 878 6 632 348 12 560
Пептони, други протеинови вещества и техните производни, н.д.; стрити на прах кожи кг 20.59.51 .. .. ..
Пасти за моделиране; състави, наречени "зъболекарски восъци" и други зъболекарски състави на базата на гипс; смеси и заряди за пожарогасители; готови среди за развитие на микроорганизми; сложни диагностични или лабораторни реактиви, н.д. кг 20.59.52 .. .. ..
Химични елементи и съединения, легирани с оглед използването им в електрониката, под формата на дискове, пластини или аналогични форми кг 20.59.53 - - -
Активен въглен кг 20.59.54 - - -
Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и подобни продукти кг 20.59.55 - - -
Препарати за декапиране на метали; флюсове; препарати, наречени "ускорители на вулканизацията"; сложни пластификатори и стабилизатори за каучук или пластмаси; катализатори, н.д.; алкилбензолови и алкилнафталови смеси, н.д. кг 20.59.56 .. .. 981
Cвързващи препарати за леярски форми или сърца; разнообразни химични продукти кг 20.59.57 3 732 496 2 781 554 2 942
Биодизел кг 20.59.58 .. .. ..
Други разнообразни химични продукти, н.д. # 20.59.59 x x 4 126
Желатини и техните производни, вкл. млечен албумин кг 20.59.60 - - -
Кабели от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна, необработени за предене кг 20.60.11 .. .. ..
Cинтетични прежди с висока здравина от полиамиди и от полиестери кг 20.60.12 - - -
Текстурирани прежди и други синтетични прежди, единични кг 20.60.13 10 174 368 11 968 201 65 688
Cинтетични монофиламенти; ленти и подобни форми от синтетични текстилни материали кг 20.60.14 - - -
Кабели от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна, необработени за предене кг 20.60.21 - - -
Прежди с висока здравина от вискозна коприна кг 20.60.22 - - -
Други изкуствени прежди, единични кг 20.60.23 .. .. ..
Изкуствени монофиламенти; ленти и подобни форми от изкуствени текстилни материали кг 20.60.24 - - -
Cалицилова киселина, о-ацетилсалицилова киселина, техните соли и естери кг 21.10.10 - - -
Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти кг 21.10.20 .. .. ..
Лактони, н.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и негови производни кг 21.10.31 - - -
Сулфонамиди кг 21.10.32 - - -
Химически чисти захари, н.д.; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, н.д. кг 21.10.40 - - -
Провитамини, витамини и техните производни хил.лв 21.10.51 x x -
Хормони и техните производни; други стероиди, използвани главно като хормони г 21.10.52 .. .. ..
Гликозиди и растителни алкалоиди, техните соли, етери, естери и други производни хил.лв 21.10.53 x x ..
Антибиотици кг 21.10.54 .. .. ..
Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход, н.д. хил.лв 21.10.60 x x ..
Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини или други антибиотици кг 21.20.11 .. .. 39 063
Лекарствени продукти, съдържащи хормони, но несъдържащи антибиотици кг 21.20.12 .. .. ..
Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи хормони или антибиотици кг 21.20.13 14 427 314 13 866 624 590 002
Антисеруми и ваксини кг 21.20.21 .. .. ..
Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спермициди хил.лв 21.20.22 x x -
Диагностични реактиви и други лекарствени продукти кг 21.20.23 .. .. ..
Превързочни материали, стерилни катгути и аналогични изделия за медицината; окомплектовани чанти за оказване на първа помощ # 21.20.24 x x 27 136
Пневматични гуми от каучук, нови, за леки автомобили бр. 22.11.11 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за мотоциклети и велосипеди бр. 22.11.12 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси, товарни автомобили и самолети бр. 22.11.13 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за селскостопански превозни средства; други нови пневматични гуми от каучук бр. 22.11.14 - - -
Вътрешни гуми, плътни или кухи (полуплътни) бандажи, сменяеми протектори за пневматични гуми, колани (предпазни ленти), от каучук # 22.11.15 x x ..
Профили за поправка на гуми от невулканизиран каучук кг 22.11.16 - - -
Регенерирани пневматични гуми от каучук бр. 22.11.20 28 928 22 124 6 312
Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти кг 22.19.10 - .. ..
Невулканизиран каучук и изделия от него; невтвърден вулканизиран каучук, на нишки, въжета, плочи, листове, ленти, пръчки и профили кг 22.19.20 5 545 328 5 491 901 30 391
Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук кг 22.19.30 21 342 792 26 426 085 319 633
Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук кг 22.19.40 .. .. ..
Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми кг 22.19.50 .. .. ..
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици) от невтвърден вулканизиран каучук кг 22.19.60 .. .. ..
Хигиенни или фармацевтични изделия (вкл. биберони) от невтърден вулканизиран каучук # 22.19.71 x x 1 461
Подови настилки и изтривалки от непорест вулканизиран каучук кг 22.19.72 .. .. ..
Други изделия от вулканизиран каучук, н.д.; втвърден каучук (ебонит) във всякакви форми и изделия от него; подови настилки и изтривалки от вулканизиран порест каучук # 22.19.73 x x 141 002
Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (моновлакна), пръчки, пръти и профили, от пластмаси кг 22.21.10 54 002 909 51 081 381 137 588
Изкуствени черва (обвивки на колбаси) от втвърдени протеини или от целулозни материали; тръби и маркучи, твърди, от пластмаси кг 22.21.21 14 175 620 13 168 885 44 127
Други тръби, маркучи и съединителни части за тях, от пластмаси кг 22.21.29 4 894 219 4 169 931 32 222
Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали кг 22.21.30 98 535 066 91 631 719 322 540
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси кг 22.21.41 21 311 470 17 984 088 70 334
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси кг 22.21.42 348 657 346 923 2 860
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от полимери на етилена кг 22.22.11 72 847 850 70 828 925 223 286
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от пластмаси, различни от полимерите на етилена кг 22.22.12 35 747 660 30 032 426 77 190
Кутии, каси, щайги и подобни изделия, от пластмаси кг 22.22.13 15 374 249 13 467 639 54 522
Дамаджани, бутилки, флакони и подобни изделия, от пластмаси бр. 22.22.14 2 515 609 298 2 214 061 646 217 338
Други опаковки от пластмаси кг 22.22.19 33 383 752 28 461 425 133 235
Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или под формата на плочи или плочки, от пластмаси м2 22.23.11 .. .. 1 717
Вани, мивки, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни изделия, от пластмаси бр. 22.23.12 .. .. 135 234
Резервоари, бидони и подобни съдове с вместимост > 300 л, от пластмаси кг 22.23.13 480 594 471 364 3 444
Врати, прозорци и техните каси и прагове; капаци, щори и подобни изделия и части за тях, от пластмаси # 22.23.14 x x 228 679
Линолеуми; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани м2 22.23.15 - - -
Изделия от пластмаси за строителството, н.д. кг 22.23.19 4 441 973 4 241 696 20 776
Сглобяеми постройки от пластмаси хил.лв 22.23.20 x x 1 115
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от пластмаси кг 22.29.10 139 439 136 169 1 423
Cамозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, на роли с широчина ≤ 20 см, от пластмаси кг 22.29.21 442 272 442 272 3 960
Други самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, от пластмаси кг 22.29.22 289 266 216 635 1 565
Cъдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни изделия, от пластмаси кг 22.29.23 18 550 921 17 521 669 59 674
Части от пластмаси за осветители, светлинни надписи и подобни изделия хил.лв 22.29.24 x x 1 870
Канцеларски или училищни изделия, от пластмаси кг 22.29.25 25 492 25 492 394
Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни; статуетки и други предмети за украса, от пластмаси кг 22.29.26 1 460 410 1 460 406 4 922
Други разнообразни изделия от пластмаси, н.д. # 22.29.29 x x 158 035
Услуги по производство на други изделия от пластмаси хил.лв 22.29.91 x x 100 920
Cтъкло отлято, изтеглено или издухано на листа, но необработено по друг начин # 23.11.11 x x -
Флоат стъкло и полирано стъкло, на листа, но необработено по друг начин м2 23.11.12 .. .. ..
Cтъкло на листа, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но непоставено в рамка кг 23.12.11 7 314 301 7 267 858 9 034
Предпазно стъкло # 23.12.12 x x 112 538
Огледала от стъкло; изолиращо многослоесто стъкло за сгради (стъклопакети) # 23.12.13 x x 77 724
Бутилки, буркани, флакони и други опаковки от стъкло, с изключение на ампулите; тапи, похлупаци и други средства за затваряне, от стъкло # 23.13.11 x x ..
Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните бр. 23.13.12 443 775 946 402 336 415 189 749
Предмети за сервиране (без чаши за пиене) за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, от стъкло бр. 23.13.13 23 895 497 16 583 953 14 683
Стъклени ампули за термоси или за други изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум бр. 23.13.14 - - -
Cнопчета, ровинг, влакна и прежди, от стъклени влакна кг 23.14.11 - - -
Платна, покривки, мат, пана, стъклена вата и подобни нетъкани изделия, от стъклени влакна кг 23.14.12 .. .. ..
Стъклена маса; стъкло на топчета (с изключение на микросфери), пръчки или тръби, необработено кг 23.19.11 - - -
Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други изделия от пресовано или излято на калъпи стъкло; стъкло, сглобено във витражи, "многоклетъчно" или "пеностъкло" на блокове, плочи или подобни форми кг 23.19.12 - - -
Отворени колби и тръби, части за тях, без гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни, от стъкло кг 23.19.21 - - -
Стъкло за часовници или за очила, необработено оптически; кухи топки и сегментите им, от стъкло за производството на такива стъкла кг 23.19.22 - - -
Лабораторни, хигиенни или фармацевтични изделия; ампули от стъкло # 23.19.23 x x ..
Части за осветители, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия, от стъкло хил.лв 23.19.24 x x -
Електрически изолатори от стъкло кг 23.19.25 - - -
Изделия от стъкло, н.д. # 23.19.26 x x 8 919
Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия, от инфузорна или от аналогична силикатна пръст кг 23.20.11 - - -
Огнеупорни тухли, плочи, плочки и подобни огнеупорни керамични изделия за строителството, без тези от инфузорна или от аналогична силикатна пръст кг 23.20.12 10 106 920 10 078 874 13 368
Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни смеси, н.д. кг 23.20.13 10 199 490 9 938 660 3 320
Неизпечени огнеупорни изделия и други огнеупорни керамични изделия кг 23.20.14 .. .. ..
Керамични плочки м2 23.31.10 25 830 680 21 765 776 196 147
Тухли, подови блокчета, кахли и подобни изделия за строителството, от неогнеупорна керамика # 23.32.11 x x 39 059
Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти и други изделия за строителството, от керамика # 23.32.12 x x -
Тръби и съединителни части за тях от керамика кг 23.32.13 - - -
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от порцелан кг 23.41.11 - - -
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от керамични материали, различни от порцелан кг 23.41.12 .. .. ..
Cтатуетки и други предмети за украса от порцелан и други керамични материали хил.лв 23.41.13 x x -
Cанитарна керамика бр. 23.42.10 3 305 306 2 863 290 132 047
Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части, за електрически машини, апарати и съоръжения
кг 23.43.10 457 318 404 537 1 040
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от порцелан кг 23.44.11 - - -
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от керамични материали, различни от порцелан кг 23.44.12 .. .. ..
Керамични съдове за селското стопанство, за транспорт или опаковки кг 23.49.11 - - -
Други нестроителни керамични изделия, н.д. кг 23.49.12 595 061 517 232 1 395
Несмлян цимент (клинкер) кг 23.51.11 2 259 551 923 .. ..
Портландцимент, алуминиев цимент, шлаков цимент и други видове хидравличен цимент кг 23.51.12 1 994 152 590 1 976 900 902 230 329
Негасена, гасена и хидратна вар кг 23.52.10 1 517 820 244 337 165 582 40 790
Гипсови свързващи вещества кг 23.52.20 321 059 161 38 041 965 3 998
Калциниран или агломериран доломит кг 23.52.30 - - -
Керемиди, плочи, плочки, тухли и други подобни изделия, от цимент, бетон или изкуствен камък кг 23.61.11 605 192 632 587 437 918 81 749
Cглобяеми строителни елементи от цимент, бетон или изкуствен камък кг 23.61.12 102 579 173 97 768 757 21 663
Cглобяеми постройки от бетон т 23.61.20 .. .. 6 058
Изделия от гипс за строителството м2 23.62.10 41 212 323 41 266 471 78 455
Готови за изливане бетонови смеси кг 23.63.10 8 376 073 695 7 995 320 309 284 679
Неогнеупорни строителни разтвори кг 23.64.10 101 048 115 97 946 698 12 773
Плочки, блокчета и подобни изделия от растителни влакна, от слама или талаш, агломерирани с минерални свързващи вещества м2 23.65.11 - - -
Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни изделия # 23.65.12 x x -
Други изделия от гипс или от смеси на базата на гипс, н.д. кг 23.69.11 11 933 606 10 006 764 2 481
Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, н.д. кг 23.69.19 64 519 916 62 534 015 17 585
Обработени мрамор, травертин и алабастър и изделия от тях (с изключение на павета, бордюри, плочи, плочки, кубчета и подобни изделия); изкуствено оцветени гранули, отломки и прах от мрамор, травертин и алабастър кг 23.70.11 22 042 903 23 050 738 12 020
Други обработени строителни и декоративни скални материали и изделия от тях; други изкуствено оцветени гранули, отломки и прахoве от други скални материали; изделия от агломерирани шисти кг 23.70.12 45 784 297 43 907 499 36 106
Мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия, без стойки, и техните части, от естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика кг 23.91.11 2 114 986 2 093 816 26 348
Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени върху текстил, хартия или картон м2 23.91.12 50 618 49 218 1 553
Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест и магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест; триещи се гарнитури, за спирачки, съединители и за всякакви триещи се части, немонтирани кг 23.99.11 .. .. ..
Изделия от асфалт или от подобни продукти # 23.99.12 x x 7 272
Битумни смеси на базата на природен асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран кг 23.99.13 1 890 369 826 741 398 374 72 252
Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на друг вид въглерод под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати кг 23.99.14 .. - -
Изкуствен корунд кг 23.99.15 - - -
Изделия от други неметални минерални материали, н.д. кг 23.99.19 130 536 678 150 156 858 23 768
Необработен чугун и огледален "шпигел" чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми кг 24.10.11 - - -
Феросплави кг 24.10.12 .. .. ..
Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94% тегловно, на парчета, топчета или подобни форми кг 24.10.13 - - -
Гранули и прахове от необработен чугун и огледален "шпигел" чугун или стомана кг 24.10.14 - - -
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от нелегирана стомана кг 24.10.21 .. .. ..
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.22 - - -
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от друга легирана стомана кг 24.10.23 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.31 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.32 - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.33 - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.34 - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.35 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от друга легирана стомана (без изделия от силициева електротехническа стомана) кг 24.10.36 - - -
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.41 - - -
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.42 - - -
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.43 - - -
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.51 - - -
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.52 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 мм, от силициева електротехническа стомана кг 24.10.53 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от силициева електротехническа стомана кг 24.10.54 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от бързорежеща стомана кг 24.10.55 - - -
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от нелегирана стомана кг 24.10.61 - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от нелегирана стомана кг 24.10.62 .. .. ..
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от корозионноустойчива стомана кг 24.10.63 - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.64 - - -
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от друга легирана стомана кг 24.10.65 - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от друга легирана стомана кг 24.10.66 .. .. ..
Кухи пръти за сондажи кг 24.10.67 - - -
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от нелегирана стомана кг 24.10.71 .. .. ..
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от корозионноустойчива стомана кг 24.10.72 - - -
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от друга легирана стомана кг 24.10.73 - - -
Шпунтови профили и заварени отворени профили от стомана кг 24.10.74 .. .. ..
Елементи за релсов път от стомана кг 24.10.75 - .. ..
Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от стомана кг 24.20.11 .. .. ..
Безшевни обсадни и други тръби и сондажни пръти, използвани за добив на нефт или газ, от стомана кг 24.20.12 - - -
Други безшевни тръби с кръгло напречно сечение, от стомана кг 24.20.13 .. .. ..
Други безшевни тръби (без тези с кръгло напречно сечение) и кухи профили от стомана кг 24.20.14 .. .. ..
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.21 - - -
Заварени обсадни тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.22 - - -
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.23 - - -
Други тръби с кръгло напречно сечение, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.24 - - -
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.31 - - -
Заварени обсадни и други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.32 - - -
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.33 129 442 711 96 194 837 100 570
Заварени тръби с некръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.34 205 696 784 171 956 815 162 343
Други тръби, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.35 .. .. ..
Фитинги за тръби, неотлети, от стомана кг 24.20.40 208 029 152 598 1 488
Студеноизтеглени пръти и профили от нелегирана стомана кг 24.31.10 40 544 976 37 817 633 41 818
Студеноизтеглени пръти и профили от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата кг 24.31.20 .. .. ..
Студеноизтеглени пръти и профили от корозионноустойчива стомана кг 24.31.30 - - -
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, неплакирани, нито покрити кг 24.32.10 - - -
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, плакирани или покрити кг 24.32.20 .. .. ..
Студеноформувани или прегънати отворени профили от нелегирана стомана кг 24.33.11 177 062 080 40 023 829 40 168
Студеноформувани или прегънати отворени профили от корозионноустойчива стомана кг 24.33.12 - - -
Оребрени листове (рифелна ламарина) от нелегирана стомана кг 24.33.20 .. .. ..
"Сандвич" панели от стоманени листове с покритие кг 24.33.30 20 068 115 19 908 333 55 072
Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана кг 24.34.11 39 969 607 30 252 359 32 901
Студеноизтеглен тел от корозионноустойчива стомана кг 24.34.12 .. .. ..
Студеноизтеглен тел от друга легирана стомана кг 24.34.13 - - -
Сребро, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах кг 24.41.10 .. .. ..
Злато, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах кг 24.41.20 .. .. ..
Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани или под формата на полуготови продукти, или на прах кг 24.41.30 .. .. ..
Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти кг 24.41.40 - - -
Неблагородни метали със сребърно покритие и неблагородни метали, сребро и злато, с платинено покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти кг 24.41.50 - - -
Недеформиран алуминий кг 24.42.11 9 503 666 9 573 325 27 655
Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд кг 24.42.12 - - -
Прахове и люспи от алуминий кг 24.42.21 - - -
Пръти и профили от алуминий кг 24.42.22 44 023 711 42 402 998 205 960
Тел от алуминий кг 24.42.23 .. .. ..
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,2 мм, от алуминий кг 24.42.24 .. .. ..
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,2 мм, от алуминий кг 24.42.25 .. .. ..
Тръби и фитинги за тръби от алуминий кг 24.42.26 .. .. 47 862
Недеформирано олово кг 24.43.11 108 662 313 103 594 495 370 808
Недеформиран цинк кг 24.43.12 .. .. ..
Недеформиран калай кг 24.43.13 .. .. ..
Плочи, листове, ленти, прахове и люспи, от олово кг 24.43.21 - - -
Пудра, прахове и люспи, от цинк кг 24.43.22 .. .. ..
Пръти, профили, тел, ламарина, листове, ленти и фолио, от цинк кг 24.43.23 .. .. ..
Пръти, профили и тел, от калай кг 24.43.24 - - -
Меден камък; циментна мед (медна утайка) кг 24.44.11 .. .. ..
Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране кг 24.44.12 .. .. ..
Рафинирана мед и медни сплави, недеформирани; матерни медни сплави кг 24.44.13 308 924 650 .. ..
Прахове и люспи от мед кг 24.44.21 - - -
Пръти и профили от мед кг 24.44.22 .. .. ..
Тел от мед кг 24.44.23 2 821 135 1 241 849 11 042
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,15 мм, от мед кг 24.44.24 .. .. ..
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,15 мм, от мед кг 24.44.25 .. .. ..
Тръби и фитинги за тръби от мед кг 24.44.26 .. .. ..
Недеформиран никел кг 24.45.11 - - -
Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия кг 24.45.12 - - -
Прахове и люспи от никел кг 24.45.21 - - -
Пръти, профили и тел, от никел кг 24.45.22 - - -
Ламарина, листове, ленти и фолио, от никел кг 24.45.23 - - -
Тръби и фитинги за тръби от никел кг 24.45.24 - - -
Други цветни метали и изделия от тях; металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи метал или метални сплави кг 24.45.30 .. .. ..
Услуги по леене на ковък чугун кг 24.51.11 496 828 .. ..
Услуги по леене на сферографитен чугун кг 24.51.12 8 774 450 7 923 481 28 362
Услуги по леене на сив чугун кг 24.51.13 28 887 346 27 380 067 61 983
Тръби и кухи профили от чугун кг 24.51.20 - - -
Фитинги за тръби от чугун кг 24.51.30 .. .. ..
Услуги по леене на стомана, без тръби и фитинги за тях кг 24.52.10 9 858 159 9 812 486 44 281
Фитинги за тръби, отлети от стомана кг 24.52.30 - - -
Услуги по леене на леки метали кг 24.53.10 5 276 196 4 925 852 41 096
Услуги по леене на други метали кг 24.54.10 314 738 296 098 2 765
Сглобяеми постройки от метал т 25.11.10 52 857 49 265 132 711
Мостове и елементи за мостове от стомана кг 25.11.21 .. .. ..
Кули и стълбове от стомана кг 25.11.22 3 203 697 3 203 697 8 151
Други конструкции и части за конструкции, ламарини, пръти, профили, тръби и други елементи, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията, от стомана или алуминий кг 25.11.23 184 303 756 152 188 179 363 217
Врати, прозорци и техните каси и прагове, от стомана или алуминий бр. 25.12.10 448 168 446 797 153 028
Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване, от чугун или стомана хил.лв 25.21.11 x x ..
Котли за централно отопление, за производство на гореща вода и пара с ниско налягане бр. 25.21.12 15 115 9 314 13 283
Части за котли за централно отопление хил.лв 25.21.13 x x 6 173
Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнените газове), с вместимост > 300 л, без механични или термични устройства, от стомана или алуминий кг 25.29.11 12 237 671 12 994 739 70 806
Съдове за сгъстени или втечнени газове, от стомана или алуминий кг 25.29.12 1 756 150 1 732 573 6 024
Парни котли (парогенератори); котли „с прегрята вода“ бр. 25.30.11 148 148 1 783
Спомагателни устройства за котли; кондензатори за парни машини кг 25.30.12 - - -
Части за парни котли, без котли за централно отопление хил.лв 25.30.13 x x 4 989
Ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне кг 25.30.21 - - -
Части за ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне хил.лв 25.30.22 x x -
Револвери, пистолети, небойни огнестрелни оръжия и подобни средства бр. 25.40.12 .. .. ..
Бомби, управляеми ракети, снаряди, мини, патрони и други боеприпаси, и части за тях кг 25.40.13 .. .. 1 166
Части за бойно въоръжение и за други огнестрелни оръжия хил.лв 25.40.14 x x 139 008
Услуги по коване на метал хил.лв 25.50.11 x x 10 432
Услуги по щамповане на метал хил.лв 25.50.12 x x ..
Услуги по валцуване на метал хил.лв 25.50.13 x x ..
Продукти от праховометалургични материали хил.лв 25.50.20 x x 1 930
Услуги по нанасяне на метално покритие върху метал хил.лв 25.61.11 x x 34 708
Услуги по нанасяне на неметално покритие върху метал хил.лв 25.61.12 x x 7 408
Услуги по термично обработване, различни от тези по нанасяне на метално покритие хил.лв 25.61.21 x x 1 800
Услуги по друг вид повърхностно обработване на метал хил.лв 25.61.22 x x 32 938
Услуги по струговане на метални части хил.лв 25.62.10 x x 234 056
Услуги по друго механично обработване на метал хил.лв 25.62.20 x x 247 120
Ножове (без тези за машини), ножици и техните остриета бр. 25.71.11 .. .. ..
Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (вкл. заготовките на ленти) # 25.71.12 x x -
Други ножарски изделия; инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр # 25.71.13 x x ..
Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици, лопатки за торти, ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни изделия за сервиране бр. 25.71.14 .. .. ..
Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия и части за тях кг 25.71.15 - - -
Катинари, брави за автомобили или за мебели, от неблагородни метали бр. 25.72.11 117 618 158 199 1 048
Други брави и резета от неблагородни метали бр. 25.72.12 .. .. 2 689
Ключалки, ключалки с обков, ключове и части за катинари, брави и резета, от неблагородни метали # 25.72.13 x x 11 452
Панти, гарнитури, обков и подобни изделия за автомобили, мебели, врати, прозорци и други, от неблагородни метали кг 25.72.14 9 038 562 8 433 808 85 191
Сечива и инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа кг 25.73.10 175 151 175 409 436
Триони, листове за триони от всички видове, за ръчна работа кг 25.73.20 118 728 119 576 1 845
Други инструменти за ръчна работа кг 25.73.30 588 909 581 722 16 930
Сменяеми инструменти за инструменти за ръчна работа, механични или не, или за обработващи машини кг 25.73.40 487 309 384 519 42 346
Леярски форми, формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми # 25.73.50 x x 7 389
Други сечива и инструменти кг 25.73.60 298 944 437 539 9 540
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≥ 50 л, но ≤ 300 л, без механични или термични устройства, от стомана бр. 25.91.11 55 356 45 290 ..
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост < 50 л, без механични или термични устройства, от стомана бр. 25.91.12 .. .. ..
Кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване, с вместимост < 50 л, от стомана бр. 25.92.11 246 219 799 233 148 976 71 516
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≤ 300 л, от алуминий бр. 25.92.12 .. .. ..
Капачки, запушалки, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали # 25.92.13 x x 66 430
Въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от стомана кг 25.93.11 474 841 474 184 2 085
Бодлива тел от стомана; въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от мед или алуминий кг 25.93.12 2 057 295 2 004 771 6 409
Метални платна, мрежи и решетки, от стоманена или медна тел; разтеглени ламарини и ленти, от стомана или мед кг 25.93.13 31 900 319 24 233 703 35 346
Гвоздеи, кабари, щифтове и подобни изделия, от стомана, мед или алуминий кг 25.93.14 8 472 748 8 356 199 9 615
Телове, пръчки, електроди и подобни, обмазани или напълнени с декапиращи средства # 25.93.15 x x ..
Пружини и ресори от стомана или мед кг 25.93.16 2 857 705 3 456 070 27 598
Вериги (без веригите с шарнирно свързване), верижки и части за тях # 25.93.17 x x 939
Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и подобни изделия за ръчна работа, безопасни игли и други игли, от стомана, н.д. кг 25.93.18 - - -
Свързващи елементи с резба, от стомана, н.д. кг 25.94.11 5 125 034 3 218 210 10 926
Свързващи елементи без резба, от стомана, н.д. кг 25.94.12 348 004 334 364 3 949
Свързващи елементи със или без резба, от мед кг 25.94.13 364 832 64 756 824
Мивки, вани и подобни санитарни или хигиенни изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий # 25.99.11 x x 11 482
Съдове за сервиране или за кухня, други домакински изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий кг 25.99.12 3 134 734 3 181 035 15 488
Огнеупорни каси и блиндирани врати, от неблагородни метали # 25.99.21 x x 26 049
Кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки и печати и подобни канцеларски изделия, от неблагородни метали хил.лв 25.99.22 x x ..
Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, канцеларски щипки и подобни канцеларски изделия, телчета за телбод, от неблагородни метали хил.лв 25.99.23 x x 6 794
Статуетки и други предмети за украса, огледала, рамки за фотографии, картини или подобни, от неблагородни метали хил.лв 25.99.24 x x 3 119
Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси и подобни изделия, от неблагородни метали, за облекло, обувки, чергила, чанти, и всякакви видове конфекции; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали; мъниста и изрязани пайети, от неблагородни метали хил.лв 25.99.25 x x 1 373
Гребни винтове и техните лопатки бр. 25.99.26 - - -
Други изделия от неблагородни метали, н.д. # 25.99.29 x x 429 160
Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници (вкл. тръби за видеомонитори); телевизионни предавателни тръби; други електроннолъчеви тръби бр. 26.11.11 .. .. ..
Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти и други електронни лампи и тръби бр. 26.11.12 .. .. ..
Диоди; транзистори; тиристори, диаци и триаци бр. 26.11.21 .. .. ..
Полупроводникови елементи; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали; части за тях бр. 26.11.22 85 630 85 036 2 440
Електронни интегрални схеми бр. 26.11.30 .. 19 534 134 147 462
Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.д. # 26.11.40 x x 15 898
Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи - пътечки и контактни площадки бр. 26.11.50 36 538 984 15 487 116 13 619
Монтирани печатни платки бр. 26.12.10 29 804 702 29 040 699 96 869
Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за компютри бр. 26.12.20 .. .. ..
Карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти) бр. 26.12.30 .. .. ..
Преносими компютри - лаптопи, таблети и подобни компютри бр. 26.20.11 .. .. ..
Касови терминали (POS), банкомати (ATM's) и подобни машини, които могат да се включат към компютър или в мрежа бр. 26.20.12 - - -
Настолни компютри бр. 26.20.13 5 298 5 293 5 232
Системи за обработка на информация, цифрови бр. 26.20.14 229 240 963
Други цифрови компютри, съдържащи или не в един и същи корпус едно или две от следните видове устройства: запаметяващо, входно или изходно устройство бр. 26.20.15 4 153 4 153 16 921
Входни или изходни устройства, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващо устройство бр. 26.20.16 1 102 1 102 893
Монитори и видеопрожекционни апарати, изключително или главно предназначени за компютри бр. 26.20.17 - - -
Многофункционални апарати, изпълняващи две или повече от посочените функции - печатане, копиране и предаване по факс, пригодени за свързване към компютри или в мрежа бр. 26.20.18 - - -
Запаметяващи устройства бр. 26.20.21 .. .. ..
Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, без запис кг 26.20.22 - - -
Други системи за обработка на информация, н.д. бр. 26.20.30 6 413 4 781 997
Части и принадлежности за компютърна техника хил.лв 26.20.40 x x 6 912
Предаватели с вграден приемник бр. 26.30.11 - - -
Предаватели без вграден приемник бр. 26.30.12 4 227 4 201 30 486
Телевизионни камери бр. 26.30.13 .. .. ..
Телефонни апарати за жична телефония с безжични слушалки бр. 26.30.21 - - -
Телефонни апарати за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи бр. 26.30.22 - - -
Други телефонни апарати и апарати за предаване или приемане на глас, образ или данни, вкл. апарати за комуникация в жични или безжични мрежи (LAN или WAN мрежи) бр. 26.30.23 221 654 143 632 13 692
Части за далекосъобщителна техника и крайни устройства хил.лв 26.30.30 x x 1 906
Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери # 26.30.40 x x 14 391
Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати бр. 26.30.50 .. .. 32 121
Радиоприемници (без автомобилни), дори комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство бр. 26.40.11 - - -
Автомобилни радиоприемници, които не могат да работят без външен източник на енергия бр. 26.40.12 .. .. ..
Телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ бр. 26.40.20 .. .. ..
Грамофони дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук бр. 26.40.31 - - -
Магнетофони и други апарати за записване на звук бр. 26.40.32 .. .. ..
Видеокамери и други апарати за записване и възпроизвеждане на образ бр. 26.40.33 .. .. ..
Монитори и прожекционни апарати, несъдържащи в себе си телевизионни приемници и които не са основно предназначени за компютрите бр. 26.40.34 .. .. ..
Микрофони и техните стойки бр. 26.40.41 - - -
Високоговорители; слушалки, дори комбинирани с микрофон бр. 26.40.42 .. .. ..
Аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука бр. 26.40.43 1 804 1 212 1 100
Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия, н.д. бр. 26.40.44 - - -
Части и принадлежности за апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ # 26.40.51 x x 1 770
Части и принадлежности за радиоприемници и предаватели хил.лв 26.40.52 x x -
Видеоигри (използвани с телевизионен приемник или с вграден екран) и други хазартни игри или игри, развиващи сръчност, с електронен индикатор бр. 26.40.60 .. .. ..
Компаси, вкл. навигационни компаси; други уреди и апарати за навигация бр. 26.51.11 .. .. ..
Теодолити и тахиметри (тахеометри); други уреди и апарати за геодезия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика бр. 26.51.12 - - -
Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление бр. 26.51.20 16 116 16 096 13 409
Везни с чувствителност 5 сг или по-голяма бр. 26.51.31 - - -
Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или смятане бр. 26.51.32 - - -
Ръчни инструменти за измерване на дължини (вкл. микрометри и шублери), н.д. бр. 26.51.33 .. .. ..
Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения бр. 26.51.41 - - -
Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи бр. 26.51.42 - - -
Уреди за измерване на електрически величини, без регистриращо устройство бр. 26.51.43 886 886 1 500
Уреди и апарати, предназначени за далекосъобщителната техника бр. 26.51.44 - - -
Уреди и апарати за измерване или проверка на други електрически величини, н.д. бр. 26.51.45 2 095 2 095 ..
Хидрометри, термометри (без медицински), пирометри, барометри, влагомери и психрометри бр. 26.51.51 .. .. 7 050
Уреди за измерване или проверка на дебита, нивото, налягането или други променливи характеристики на течности или газове бр. 26.51.52 .. .. 17 076
Уреди и апарати за физични или химични анализи, н.д. бр. 26.51.53 169 785 169 590 25 543
Микроскопи (без оптичните) и дифрактографи бр. 26.51.61 - - -
Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите бр. 26.51.62 - - -
Броячи за газове, течности или електричество бр. 26.51.63 477 235 451 689 38 548
Броячи на обороти или на продукция, таксиметри; скоростомери и тахометри бр. 26.51.64 .. .. ..
Уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка, хидравлични или пневматични бр. 26.51.65 .. .. ..
Уреди и машини за измерване или проверка, н.д. # 26.51.66 x x 3 351
Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка бр. 26.51.70 .. .. 43 551
Части и принадлежности за апарати за радиозасичане, радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление хил.лв 26.51.81 x x ..
Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация (без микроскопи, броячи, уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка) хил.лв 26.51.82 x x 7 735
Части и принадлежности за микроскопи (без оптичните) и за дифрактографи хил.лв 26.51.83 x x -
Части и принадлежности за броячи хил.лв 26.51.84 x x 7 294
Части и принадлежности за уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка и за уреди и машини за измерване или проверка, н.д. хил.лв 26.51.85 x x 32 757
Части и принадлежности за компаси, за уреди и апарати за навигация, за машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите хил.лв 26.51.86 x x ..
Ръчни и джобни часовници, с корпуси от благородни метали или от неблагородни метали, покрити с благородни метали бр. 26.52.11 - - -
Други ръчни и джобни часовници и други часовници, вкл. хронометри бр. 26.52.12 - - -
Часовници за командни табла и подобни часовници за превозни средства бр. 26.52.13 - - -
Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други часовници бр. 26.52.14 - - -
Часовникови механизми, комплектовани и сглобени бр. 26.52.21 - - -
Корпуси, кутии и шкафове за часовници и часовникови механизми и части за тях хил.лв 26.52.22 x x -
Други части за часовници хил.лв 26.52.23 x x -
Уреди и апарати за измерване, регистриране или отчитане на времето; часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател бр. 26.52.24 101 158 100 230 2 897
Апарати с Х- (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания # 26.60.11 x x ..
Електромедицински диагностични апарати бр. 26.60.12 .. .. ..
Медицински апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи бр. 26.60.13 .. .. ..
Сърдечни стимулатори; слухови апарати # 26.60.14 x x ..
Монтирани обективи от всякакви материали за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване бр. 26.70.11 .. .. ..
Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета, за заснемане на документи върху микрофилми, за медицински прегледи, за подводна и подобна фотография бр. 26.70.12 - - -
Цифрови фотоапарати бр. 26.70.13 - - -
Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други фотоапарати бр. 26.70.14 - - -
Кинокамери бр. 26.70.15 - - -
Кинопрожекционни апарати бр. 26.70.16 - - -
Друга фотографска техника; части и принадлежности за фотографска техника # 26.70.19 x x -
Поляризиращи материали на листа или на плочи; лещи, филтри и други оптични елементи, дори монтирани, различни от тези за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване # 26.70.21 x x 35 006
Бинокли, далекогледи и други оптични телескопи; други уреди за астрономия; оптични микроскопи бр. 26.70.22 .. .. ..
Устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични уреди и елементи, н.д. бр. 26.70.23 .. .. 57 160
Оптични контролно-измервателни уреди бр. 26.70.24 .. .. ..
Части и принадлежности за бинокли, далекогледи, оптични телескопи и други уреди за астрономия хил.лв 26.70.25 x x ..
Части и принадлежности за устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични елементи, уреди и апарати, н.д. хил.лв 26.70.26 x x ..
Магнитни ленти и дискове (без карти с магнитна лента), незаписани кг 26.80.11 - - -
Оптични носители, незаписани кг 26.80.12 .. .. ..
Други носители, вкл. матрици и форми за производство на дискове, незаписани кг 26.80.13 - - -
Карти, съдържащи магнитна писта, незаписани кг 26.80.14 61 907 60 404 2 353
Електрически двигатели с мощност ≤ 37,5 Вт; други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток бр. 27.11.10 209 829 31 957 11 800
Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 Вт бр. 27.11.21 - - -
Двигатели за променлив ток, еднофазни бр. 27.11.22 11 329 10 941 693
Двигатели за променлив ток с мощност ≤ 750 Вт, многофазни бр. 27.11.23 12 088 12 493 1 805
Двигатели за променлив ток с мощност > 750 Вт, но ≤ 75 кВт, многофазни бр. 27.11.24 62 659 62 771 14 738
Двигатели за променлив ток с мощност > 75 кВт, многофазни бр. 27.11.25 .. .. ..
Генератори за променлив ток (алтернатори) бр. 27.11.26 .. .. ..
Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател със запалване чрез компресия бр. 27.11.31 .. .. ..
Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване; други електрогенериращи агрегати; електрически ротационни преобразуватели бр. 27.11.32 .. .. 880
Електрически трансформатори с течен диелектрик бр. 27.11.41 4 819 4 677 66 154
Други електрически трансформатори с мощност ≤ 16 кВА бр. 27.11.42 940 750 930 856 18 233
Други електрически трансформатори с мощност > 16 кВА бр. 27.11.43 65 265 64 476 14 848
Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби; други индуктори бр. 27.11.50 .. .. 25 879
Части за електрически двигатели и генератори хил.лв 27.11.61 x x 16 809
Части за електрически трансформатори, индуктори и статични преобразуватели # 27.11.62 x x ..
Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение >1 000 В бр. 27.12.10 263 831 266 023 22 575
Стопяеми предпазители за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.21 .. .. ..
Автоматични прекъсвачи на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.22 74 093 343 56 001 343 167 397
Други апарати за защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.23 .. .. 8 434
Релета за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.24 .. 178 479 13 701
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.31 3 854 736 3 586 337 181 213
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение > 1 000 В бр. 27.12.32 8 320 8 122 23 956
Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия # 27.12.40 x x 62 993
Първични акумулаторни елементи и батерии бр. 27.20.11 - - -
Части за първични акумулаторни елементи и батерии хил.лв 27.20.12 x x -
Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели бр. 27.20.21 3 346 099 3 267 264 268 186
Оловни акумулатори, без тези за задействане на бутални двигатели бр. елементи 27.20.22 377 538 366 128 77 112
Никелово-кадмиеви, никел-метал-хидридни, литиево-йонни и други електрически акумулатори бр. 27.20.23 - - -
Части за електрически акумулатори, вкл. техните сепаратори хил.лв 27.20.24 x x ..
Кабели от оптични влакна, състоящи се от индивидуално изолирани влакна кг 27.31.11 - - -
Оптични влакна, снопове и кабели от оптични влакна, състоящи се от един или повече снопа, които не са изолирани поотделно кг 27.31.12 - - -
Проводници за намотки кг 27.32.11 .. .. ..
Коаксиални кабели и други електрически коаксиални проводници кг 27.32.12 .. 13 094 ..
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение ≤ 1 000 В кг 27.32.13 17 033 481 15 904 769 129 170
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение > 1 000 В кг 27.32.14 .. .. ..
Прекъсвачи за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.33.11 .. .. 21 643
Фасунги за лампи за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.33.12 .. .. ..
Щепсели, щекери и други апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В, н.д. бр. 27.33.13 81 537 438 61 955 176 61 823
Изолационни части от пластмаси кг 27.33.14 33 308 32 992 319
Изделия, наречени "капсуловани фарове и прожектори" бр. 27.40.11 .. .. ..
Халогенни лампи и тръби, с волфрам, без тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи бр. 27.40.12 .. .. ..
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, с мощност ≤ 200 Вт и напрежение > 100 В, н.д. бр. 27.40.13 .. .. ..
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, н.д. бр. 27.40.14 .. .. ..
Газоразрядни лампи и тръби; лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи бр. 27.40.15 .. .. ..
Преносими електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (например батерии, акумулатори, магнети) бр. 27.40.21 .. - -
Електрически нощни и настолни лампи и лампиони бр. 27.40.22 84 561 85 074 3 184
Неелектрически осветители бр. 27.40.23 - - -
Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия бр. 27.40.24 129 924 130 525 6 727
Полилеи и други електрически осветители за окачване или фиксиране на таван или стена бр. 27.40.25 479 689 479 643 6 631
Други осветители # 27.40.30 x x 43 100
Части за електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни хил.лв 27.40.41 x x ..
Части за осветители хил.лв 27.40.42 x x 10 278
Хладилници и замразители, за домакинска употреба бр. 27.51.11 .. .. ..
Съдомиялни машини за домакинска употреба бр. 27.51.12 - - -
Перални и сушилни машини, за домакинска употреба бр. 27.51.13 - - -
Електрически одеяла бр. 27.51.14 .. .. ..
Вентилатори и въздухоочистители, за домакинска употреба бр. 27.51.15 .. .. ..
Битови електромеханични уреди с вграден електрически двигател # 27.51.21 x x ..
Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател бр. 27.51.22 .. .. ..
Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце; електрически ютии бр. 27.51.23 - - -
Други битови електронагревателни уреди бр. 27.51.24 .. .. ..
Електрически бойлери и бързовари бр. 27.51.25 912 469 923 806 122 183
Електрически апарати за затопляне на помещения и на почвата или за подобни приложения бр. 27.51.26 .. .. 12 221
Микровълнови фурни бр. 27.51.27 - - -
Други фурни; готварски печки, електрически котлони (вкл. масите за топлинна обработка на хранителни продукти); грилове и скари бр. 27.51.28 192 251 191 419 8 291
Реотани кг 27.51.29 - - -
Части за битови електроуреди хил.лв 27.51.30 x x 17 354
Неелектрически битови уреди за готвене или за затопляне на ястия, от чугун, стомана или мед бр. 27.52.11 299 999 298 175 7 030
Други битови уреди с газ или газ и други горива, с течни или твърди горива бр. 27.52.12 204 969 207 438 49 553
Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух, от стомана бр. 27.52.13 - - -
Неелектрически нагреватели за вода, с моментално загряване (газови) или с акумулиращо излъчване бр. 27.52.14 2 568 2 302 861
Части за неелектрически битови уреди хил.лв 27.52.20 x x 2 586
Електрически машини и апарати със специфична функция хил.лв 27.90.11 x x 6 062
Електрически изолатори; изолационни части за машини, апарати и електрически инсталации; изолационни тръби кг 27.90.12 167 024 65 284 1 791
Графитни електроди и други изделия от графит или друг въглерод, за електрическо приложение кг 27.90.13 .. .. ..
Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светодиоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация кг 27.90.20 205 057 205 047 ..
Електрически машини и апарати за спояване или заваряване (дори с режещо действие); електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика бр. 27.90.31 .. .. ..
Части за електрически машини и апарати за спояване, заваряване и горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика хил.лв 27.90.32 x x ..
Части за други електрически съоръжения; електрически части за машини, н.д. хил.лв 27.90.33 x x 53 218
Инвертори, изправители и статични преобразуватели # 27.90.41 x x 14 362
Горивни клетки хил.лв 27.90.42 x x -
Високочестотни електрически филтри за напрежение > 1 000 В бр. 27.90.43 - - -
Шнурове за електроуреди, удължители и други електрически шнурове с изолирани проводници и съединители кг 27.90.44 .. 226 013 9 374
Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави; ускорители на частици; генератори на сигнали # 27.90.45 x x 682
Постоянни кондензатори, предназначени за електрическата мрежа от 50/60 Хц и с възможност да абсорбират реактивна мощност ≥ 0,5 квар (силнотокови кондензатори) бр. 27.90.51 - - -
Други постоянни електрически кондензатори бр. 27.90.52 .. .. ..
Променливи или настройващи електрически кондензатори бр. 27.90.53 .. .. ..
Незагряващи електрически резистори бр. 27.90.60 .. .. ..
Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление на релсов път, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища # 27.90.70 x x 7 132
Части за електрически кондензатори хил.лв 27.90.81 x x -
Части за незагряващи електрически резистори, реостати и потенциометри хил.лв 27.90.82 x x -
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, извънбордови бр. 28.11.11 - - -
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, без извънбордови; други бутални двигатели с искрово запалване бр. 28.11.12 - - -
Дизелови двигатели, без автомобилните бр. 28.11.13 .. .. ..
Парни турбини кВт 28.11.21 - - -
Хидравлични турбини и колела кВт 28.11.22 .. .. ..
Газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите кВт 28.11.23 - - -
Ветрогенератори бр. 28.11.24 - - -
Части за парни турбини хил.лв 28.11.31 x x ..
Части за хидравлични турбини и колела (вкл. регулаторите) хил.лв 28.11.32 x x ..
Части за газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите хил.лв 28.11.33 x x -
Части за бутални двигатели с искрово запалване, без части за авиационни двигатели хил.лв 28.11.41 x x 10 623
Части за дизелови двигатели хил.лв 28.11.42 x x 6 228
Хидравлични и пневматични двигатели, с праволинейно движение (цилиндри) бр. 28.12.11 708 572 709 110 170 793
Ротационни хидравлични и пневматични двигатели бр. 28.12.12 .. .. ..
Маслено-хидравлични помпи бр. 28.12.13 .. .. ..
Хидравлични и пневматични вентили кг 28.12.14 .. .. ..
Хидравлични агрегати бр. 28.12.15 .. .. 2 408
Хидравлични системи бр. 28.12.16 2 778 2 388 3 970
Части за хидравлични и пневматични двигатели хил.лв 28.12.20 x x 45 249
Помпи за гориво, смазочни масла, охлаждаща течност и бетонпомпи бр. 28.13.11 15 073 15 832 926
Други обемни помпи за течности с възвратно-постъпателно движение на буталото бр. 28.13.12 .. .. ..
Други обемни ротационни помпи за течности бр. 28.13.13 .. .. ..
Други центробежни помпи за течности; други помпи бр. 28.13.14 1 914 2 140 3 542
Вакуумпомпи бр. 28.13.21 .. .. ..
Въздушни помпи, ръчни или крачни бр. 28.13.22 - - -
Компресори за хладилно оборудване бр. 28.13.23 - - -
Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се теглят бр. 28.13.24 - - -
Турбокомпресори бр. 28.13.25 - - -
Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, произвеждащи свръхналягане бр. 28.13.26 - - -
Обемни ротационни компресори, едновалови или многовалови бр. 28.13.27 - - -
Други компресори бр. 28.13.28 .. .. ..
Части за помпи и елеватори за течности хил.лв 28.13.31 x x 15 478
Части за въздушни или вакуум помпи, за въздушни компресори или компресори за други газове, за вентилатори и въздухоочистители хил.лв 28.13.32 x x 25 830
Редуцирвентили и възвратни, преливни или предпазни клапани кг 28.14.11 .. .. ..
Санитарно-водопроводна арматура; арматура за радиатори за централно отопление кг 28.14.12 7 675 889 7 643 379 ..
Регулиращи вентили, шибъри, вентилни, сферични, конусовидни или цилиндрични кранове кг 28.14.13 18 666 403 28 163 926 57 848
Части за арматурни изделия хил.лв 28.14.20 x x 38 355
Сачмени, ролкови или иглени лагери кг 28.15.10 .. .. ..
Втулково-ролкови вериги (галови) и други вериги с шарнирно свързване, от стомана кг 28.15.21 .. .. ..
Трансмисионни валове и колена кг 28.15.22 28 559 28 841 595
Лагерни кутии (опори) и лагерни черупки кг 28.15.23 .. .. ..
Зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори кг 28.15.24 504 614 507 865 7 696
Маховици и ролки (вкл. полиспастни ролки) кг 28.15.25 - - -
Съединители и съединителни детайли (вкл. шарнирни съединители) кг 28.15.26 .. .. 745
Сачми, ролки и игли; части за сачмени, ролкови или иглени лагери # 28.15.31 x x ..
Части за вериги с шарнирно свързване, от стомана хил.лв 28.15.32 x x ..
Части за лагерни кутии, предавки и съединители, н.д. хил.лв 28.15.39 x x 13 663
Горелки за захранване на огнища; автоматични огнища, вкл. техните стокери, механични скари, механични устройства за отвеждане на пепел и подобни устройства бр. 28.21.11 6 110 6 067 6 334
Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, вкл. пещи за изгаряне на отпадъци (без пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити) # 28.21.12 x x ..
Електрически промишлени или лабораторни пещи; други промишлени или лабораторни пещи за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби # 28.21.13 x x 9 914
Части за пещи и горелки хил.лв 28.21.14 x x 2 135
Полиспасти бр. 28.22.11 14 597 14 353 50 506
Лебедки, осигуряващи издигането и спускането на клетките или скиповете в минните шахти; лебедки, специално предназначени за подземна работа; други лебедки; кабестани бр. 28.22.12 - - -
Крикове; подемни крикове за превозни средства бр. 28.22.13 .. .. 1 030
Мачтово-стрелкови (дерик) кранове; подемни и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари кранове бр. 28.22.14 3 344 3 273 19 524
Кари високоповдигачи; други товаро-разтоварни кари; кари влекачи, използвани в гарите бр. 28.22.15 644 610 14 765
Асансьори и товароподемници; ескалатори и движещи се пътеки бр. 28.22.16 1 066 1 015 23 305
Пневматични и други подемници, транспортьори и конвейери с непрекъснато действие, за стоки или материали бр. 28.22.17 690 695 7 663
Други подемно-транспортни машини бр. 28.22.18 375 375 4 174
Части за подемно-транспортни машини (без кранове) хил.лв 28.22.19 x x 136 772
Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки кг 28.22.20 .. .. ..
Счетоводни машини и подобни машини, съдържащи сметачно устройство бр. 28.23.10 319 197 274 711 61 502
Офис техника бр. 28.23.21 .. .. ..
Части и принадлежности за офис техника, без компютърната хил.лв 28.23.22 x x 128 747
Преносими инструменти с вграден електрически двигател бр. 28.24.11 .. .. ..
Преносими инструменти с вграден неелектрически двигател бр. 28.24.12 - - -
Части за преносими инструменти с вграден електрически двигател хил.лв 28.24.21 x x ..
Части за преносими инструменти с вграден неелектрически двигател хил.лв 28.24.22 x x ..
Топлообменници, апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове бр. 28.25.11 3 471 3 469 1 845
Апарати за климатизиране на въздух бр. 28.25.12 11 883 12 021 ..
Промишлени шкафове, витрини и подобни мебели за охлаждане или замразяване; друга техника за охлаждане или замразяване; термопомпи бр. 28.25.13 7 305 7 086 19 178
Апарати за филтриране или пречистване на газове, н.д. бр. 28.25.14 2 522 2 514 1 013
Промишлени вентилатори бр. 28.25.20 8 471 8 460 6 140
Части за промишлено хладилно и вентилационно оборудване # 28.25.30 x x 82 609
Въздушни или водни газгенератори; ацетиленови и подобни газгенератори; апарати за дестилация или ректификация бр. 28.29.11 136 136 1 647
Апарати за филтриране или пречистване на течности бр. 28.29.12 .. 537 1 217
Маслени, горивни и входни въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене бр. 28.29.13 .. .. ..
Машини и устройства за почистване, изсушаване, пакетиране и опаковане на бутилки или други съдове бр. 28.29.21 1 760 1 827 45 515
Пожарогасители, шприцпистолети, пароструйни или пясъкоструйни машини и други подобни механични апарати, без тези за селскостопански цели бр. 28.29.22 .. .. 2 357
Металопластични и механични уплътнители кг 28.29.23 .. .. ..
Везни с автоматично действие, дозатори бр. 28.29.31 132 132 430
Везни за измерване на теглото на хора, вкл. везните за бебета; домакински везни бр. 28.29.32 - - -
Други уреди и апарати за претегляне; други ръчни инструменти за измерване # 28.29.39 x x 10 669
Центрофуги, н.д. бр. 28.29.41 .. .. ..
Каландри или други валци, без тези за метали или стъкло бр. 28.29.42 - - -
Автоматични машини за продажба на стоки бр. 28.29.43 .. .. ..
Промишлени съдомиялни бр. 28.29.50 595 598 4 853
Други апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата бр. 28.29.60 134 131 4 254
Неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване бр. 28.29.70 645 584 1 500
Части за въздушни или водни газгенератори хил.лв 28.29.81 x x ..
Части за центрофуги; части за машини и апарати за филтриране или пречистване на течности или газове хил.лв 28.29.82 x x 962
Части за каландри или други валци; машини за разпръскване или пулверизиране (вкл. тези за земеделски или градинарски цели); теглилки за везни от всички видове # 28.29.83 x x 3 693
Неелектрически части за машини, н.д. хил.лв 28.29.84 x x 5 824
Части за съдомиялни, за машини за почистване, изсушаване, пакетиране или опаковане хил.лв 28.29.85 x x 14 586
Части за неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване хил.лв 28.29.86 x x 14 249
Зеленчуково-градинарски трактори бр. 28.30.10 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя ≤ 37 кВт бр. 28.30.21 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 37 кВт, но ≤ 59 кВт бр. 28.30.22 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 59 кВт бр. 28.30.23 - - -
Плугове бр. 28.30.31 419 370 1 469
Брани, разрохквачки, култиватори, специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и механични гребла за плевене бр. 28.30.32 1 347 1 332 8 216
Сеялки, садачни и разсадосадачни машини бр. 28.30.33 12 7 82
Разпръсквачки на торове бр. 28.30.34 21 21 ..
Други машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки бр. 28.30.39 842 1 401 4 263
Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки) бр. 28.30.40 .. .. ..
Сенокосачки (вкл. режещите устройства за монтиране върху трактор), н.д. бр. 28.30.51 48 50 ..
Други машини и устройства за сенокос бр. 28.30.52 .. .. ..
Преси за слама или фураж (вкл. преси-събирачки) бр. 28.30.53 - - -
Машини за събиране на корени или грудки бр. 28.30.54 - - -
Други машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба бр. 28.30.59 316 316 5 716
Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали за земеделски или градинарски цели бр. 28.30.60 70 65 426
Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полуремаркета за селското стопанство бр. 28.30.70 .. .. ..
Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, без зърна или сухи бобови растения бр. 28.30.81 .. .. ..
Доилни машини бр. 28.30.82 .. .. ..
Машини и апарати за подготвяне на храни или ярма за животните бр. 28.30.83 84 83 1 837
Инкубатори и брудери за птицевъдството бр. 28.30.84 - - -
Други машини и апарати за птицевъдството бр. 28.30.85 .. .. ..
Машини и апарати за земеделие, градинарство, животновъдство, пчеларство и дърводобив, н.д. бр. 28.30.86 757 760 5 724
Части за машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба, н.д. хил.лв 28.30.91 x x 6 702
Части за машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация хил.лв 28.30.92 x x 8 799
Части за други машини и апарати за селското и горското стопанство хил.лв 28.30.93 x x 1 222
Части за доилни апарати и млекопреработващи машини, н.д. хил.лв 28.30.94 x x -
Машини за обработка на метал, работещи чрез отнемане на материал и опериращи чрез лазерни или други лъчи, ултразвук, електроерозия или подобни методи; машини за водоструйно рязане бр. 28.41.11 38 37 2 977
Обработващи центри, машини агрегатни - еднопозиционни и многопозиционни, за обработка на метал бр. 28.41.12 64 64 10 904
Стругове, работещи чрез отнемане на метал бр. 28.41.21 1 019 1 022 80 746
Машини пробивни, разстъргващи, фрезови или резбонарезни, работещи чрез отнемане на метал бр. 28.41.22 .. .. 721
Машини отрезни, заточващи, шлифовъчни, притриващи, полиращи или за други довършителни операции за обработка на метал бр. 28.41.23 13 13 833
Машини стъргателни, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи и други металорежещи машини бр. 28.41.24 438 425 7 225
Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на метал бр. 28.41.31 37 37 4 349
Машини (вкл. преси) за пробиване или назъбване на метал бр. 28.41.32 23 23 2 812
Машини ковашки или щамповъчни и чукове щамповъчни, падащи или хидравлични, преси хидравлични и други преси за обработка на метал бр. 28.41.33 .. .. ..
Други машини за обработка на метал, работещи без отнемане на материал бр. 28.41.34 .. .. ..
Части и принадлежности за машини за обработка на метал хил.лв 28.41.40 x x 10 929
Машини за обработка на камъни, керамика, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали или за студена обработка на стъкло бр. 28.49.11 .. .. ..
Машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали; машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза # 28.49.12 x x 14 734
Ротативни или ударни пробивни машини, шлайфмашини, нитовъчни машини, машини за рязане на метални листове бр. 28.49.13 24 23 235
Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави # 28.49.21 x x 3 095
Приспособления за закрепване на детайли за обработващи машини кг 28.49.22 .. .. 584
Делителни глави и други специални приспособления за обработващи машини кг 28.49.23 - - -
Части и принадлежности за машини за обработка на дървесина, камъни, керамични или подобни твърди минерални материали хил.лв 28.49.24 x x 4 470
Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургията и леярството; машини за валцуване на метали бр. 28.91.11 154 154 ..
Части за машини и оборудване за металургията и леярството; валци и части за машини за валцуване на метали # 28.91.12 x x 7 791
Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за мини или други подземни работи бр. 28.92.11 .. .. ..
Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или галерии; други машини за сондиране или пробиване бр. 28.92.12 .. .. 1 093
Самоходни булдозери бр. 28.92.21 - - -
Самоходни грейдери и скрепери бр. 28.92.22 - - -
Самоходни трамбовъчни машини и пътни валяци бр. 28.92.23 - - -
Самоходни товарачни машини с челно товарене (с права лопата) бр. 28.92.24 - - -
Самоходни багери с въртяща се на 360° платформа бр. 28.92.25 - - -
Други самоходни машини за земни работи бр. 28.92.26 - - -
Ножове за булдозери кг 28.92.27 - - -
Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа бр. 28.92.28 - - -
Несамоходни машини за земни работи бр. 28.92.30 .. .. ..
Машини и апарати за сортиране, смилане, агломериране, формуване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми бр. 28.92.40 71 71 3 532
Верижни трактори бр. 28.92.50 - - -
Части за машини за сондиране, пробиване или други земни работи; части за кранове хил.лв 28.92.61 x x 70 503
Части за машини за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди материали хил.лв 28.92.62 x x 4 447
Млекарски центрофуги бр. 28.93.11 - - -
Млекопреработващи машини и апарати бр. 28.93.12 663 708 14 507
Машини и устройства за мелничарството или за обработка на зърнени или сухи бобови растения, н.д. бр. 28.93.13 .. 149 1 047
Машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки бр. 28.93.14 11 383 11 357 ..
Неелектрически пещи за хляб, хлебни или сладкарски изделия; други апарати и устройства за приготвяне на топли напитки, за печене или загряване на хранителни продукти бр. 28.93.15 728 722 1 410
Сушилни за селскостопански продукти бр. 28.93.16 - - -
Други машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни или напитки (вкл. на растителни и животински масла или мазнини) бр. 28.93.17 4 682 4 645 45 030
Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, н.д. бр. 28.93.18 116 116 13 717
Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения бр. 28.93.20 .. .. ..
Части за машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки хил.лв 28.93.31 x x -
Части за машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни хил.лв 28.93.32 x x 31 989
Части за машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн хил.лв 28.93.33 x x 4 022
Части за машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения хил.лв 28.93.34 x x ..
Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали; машини за подготовка на текстилни материали бр. 28.94.11 .. .. ..
Машини за предене, скатяване или пресукване на текстилни материали; машини за намотаване и други машини за подготовка на текстилни материали бр. 28.94.12 - - -
Тъкачни станове бр. 28.94.13 - - -
Плетачни машини; машини за оплитане на шнурове, тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе; тъфтинг машини бр. 28.94.14 .. .. ..
Спомагателни механизми и устройства за машини за подготовка, предене, тъкане и плетене на текстилни материали; машини за печатане на текстилни материали # 28.94.15 x x ..
Машини и устройства за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (вкл. преси за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъкани; машини и устройства за производство или довършване на филц # 28.94.21 x x ..
Машини за химическо чистене; перални и сушилни машини, с капацитет > 10 кг сухо пране бр. 28.94.22 - - -
Изстисквачки за пране бр. 28.94.23 - - -
Шевни машини, без машини за зашиване на листове и тези за домакинска употреба бр. 28.94.24 .. .. ..
Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство и поправка на обувки или други кожени изделия (без шевни машини) бр. 28.94.30 - - -
Шевни машини за домакинска употреба бр. 28.94.40 - - -
Части и принадлежности за предачни и тъкачни машини # 28.94.51 x x ..
Части и принадлежности за други машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия # 28.94.52 x x ..
Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон, без части за тях бр. 28.95.11 26 26 1 209
Части за машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 28.95.12 x x 1 067
Машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях бр. 28.96.10 519 500 13 385
Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях хил.лв 28.96.20 x x 4 128
Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, вкл. машини за зашиване на листове бр. 28.99.11 .. .. 1 954
Машини, устройства и оборудване за отливане, набиране или производство на отпечатващи детайли бр. 28.99.12 .. .. 1 584
Печатарски офсет машини и устройства, без офис техника бр. 28.99.13 - - -
Други печатарски машини и устройства, без офис техника бр. 28.99.14 .. .. ..
Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран бр. 28.99.20 .. .. ..
Сушилни за дървен материал, хартиена маса, хартия или картон; промишлени сушилни, н.д. бр. 28.99.31 13 13 410
Въртележки, люлки, стрелбища и други съоръжения за панаири и паркове за развлечение хил.лв 28.99.32 x x 602
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни средства; машини за балансиране на пневматични гуми; разнообразни машини със специално предназначение, н.д. # 28.99.39 x x 37 664
Части за печатарски и книговезни машини хил.лв 28.99.40 x x -
Части за машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран хил.лв 28.99.51 x x ..
Части за други разнообразни машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 28.99.52 x x 56 601
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 000 см3, за автомобили бр. 29.10.11 .. .. ..
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем > 1 000 см3, за автомобили бр. 29.10.12 - - -
Дизелови двигатели за моторни превозни средства бр. 29.10.13 - - -
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 500 см3, нови бр. 29.10.21 - - -
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем > 1 500 см3, нови бр. 29.10.22 - - -
Леки автомобили с дизелов двигател, нови бр. 29.10.23 - - -
Други леки автомобили, нови бр. 29.10.24 - - -
Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача) бр. 29.10.30 .. .. ..
Товарни автомобили с дизелов двигател, нови бр. 29.10.41 - - -
Товарни автомобили с бутален двигател с искрово запалване; други товарни автомобили, нови бр. 29.10.42 - - -
Пътни влекачи за полуремаркета бр. 29.10.43 - - -
Шасита, оборудвани с техния двигател бр. 29.10.44 - - -
Автокранове бр. 29.10.51 - - -
Автомобили, специално предназначени за придвижване върху сняг, върху игрища за голф и подобни автомобили, с двигател бр. 29.10.52 - - -
Други специални автомобили бр. 29.10.59 .. .. ..
Купета и каросерии за автомобили бр. 29.20.10 .. .. ..
Контейнери, специално предназначени и оборудвани за един или повече начини за транспортиране (карго контейнери) бр. 29.20.21 685 728 4 873
Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана бр. 29.20.22 .. .. ..
Други ремаркета и полуремаркета бр. 29.20.23 1 037 1 025 9 272
Части за ремаркета и полуремаркета, части за други неавтомобилни превозни средства # 29.20.30 x x 3 150
Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни средства кг 29.31.10 48 389 209 18 625 674 578 057
Cвещи за запалване; магнети; динамомагнети; магнитни волани; разпределители; бобини за запалване # 29.31.21 x x ..
Cтартери, дори функциониращи като генератори; други генератори и други апарати и устройства кг 29.31.22 301 864 337 551 6 802
Електрически апарати за сигнализация, стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване, за автомобили и мотоциклети # 29.31.23 x x 485
Части за други електрически апарати и устройства, за автомобили и мотоциклети хил.лв 29.31.30 x x 422 810
Седалки за автомобили бр. 29.32.10 .. .. ..
Предпазни колани, предпазни въздушни възглавници със система за надуване, части и принадлежности за купета за автомобили # 29.32.20 x x 2 386
Други части и принадлежности за автомобили, н.д. # 29.32.30 x x 492 567
Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на пътници; фериботи ПБТ 30.11.21 - - -
Танкери за нефт, нефтопродукти, химични продукти, втечнени газове ПБТ 30.11.22 .. .. ..
Хладилни кораби, без танкерите ПБТ 30.11.23 - - -
Товарни кораби за превоз на автомобили, насипни и генерални товари ПБТ 30.11.24 - - -
Риболовни кораби; кораби заводи и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова ПБТ 30.11.31 - - -
Влекачи и тласкачи ПБТ 30.11.32 .. .. ..
Кораби драги; кораби фарове, плаващи кранове; други кораби ПБТ 30.11.33 .. .. ..
Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море # 30.11.40 x x -
Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и сигнални знаци)
бр. 30.11.50 .. .. ..
Услуги по преустройство на кораби, плаващи платформи и съоръжения хил.лв 30.11.91 x x -
Услуги по оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения хил.лв 30.11.92 x x 12 668
Ветроходни яхти, дори със спомагателен двигател бр. 30.12.11 - - -
Надуваеми лодки бр. 30.12.12 - - -
Други плавателни съдове за отдих; лодки с гребла и канута бр. 30.12.19 290 290 321
Електрически локомотиви със захранване от електрическата мрежа бр. 30.20.11 - - -
Дизелелектрически локомотиви бр. 30.20.12 - - -
Други локомотиви; тендери бр. 30.20.13 .. .. ..
Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или обслужване на релсов път бр. 30.20.20 .. .. ..
Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път бр. 30.20.31 - - -
Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специализирани вагони за релсов път бр. 30.20.32 - - -
Товарни вагони за релсов път бр. 30.20.33 .. .. ..
Части за локомотиви, мотриси и вагони; неподвижни съоръжения за релсов път и техните части; механични устройства за контрол или управление # 30.20.40 x x 20 029
Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони хил.лв 30.20.91 x x 43 649
Авиационни двигатели с искрово запалване бр. 30.30.11 - - -
Турбореактивни и турбовитлови двигатели бр. 30.30.12 - - -
Реактивни двигатели, без турбореактивните бр. 30.30.13 - - -
Наземни авиотренажори и части за тях хил.лв 30.30.14 x x ..
Части за авиационни двигатели с искрово запалване хил.лв 30.30.15 x x -
Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели хил.лв 30.30.16 x x -
Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства бр. 30.30.20 - - -
Хеликоптери бр. 30.30.31 .. .. ..
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар ≤ 2 000 кг бр. 30.30.32 - - -
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 2 000 кг, но ≤ 15 000 кг бр. 30.30.33 - - -
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 15 000 кг бр. 30.30.34 - - -
Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване кг 30.30.40 - - -
Други части за въздухоплавателни и космически средства хил.лв 30.30.50 x x ..
Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни средства и техните двигатели хил.лв 30.30.60 x x ..
Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, с работен обем ≤ 50 см3 бр. 30.91.11 - - -
Мотоциклети с бутален двигател с работен обем > 50 см3 бр. 30.91.12 - - -
Други мотоциклети; кошове бр. 30.91.13 - - -
Части и принадлежности за мотоциклети и кошове хил.лв 30.91.20 x x -
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем ≤ 1 000 см3, за мотоциклети бр. 30.91.31 - - -
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем >1 000 см3, за мотоциклети бр. 30.91.32 - - -
Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без двигател бр. 30.92.10 925 650 902 864 279 067
Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности бр. 30.92.20 1 299 1 299 323
Части и принадлежности за велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди # 30.92.30 x x 28 520
Бебешки и детски колички и части за тях # 30.92.40 x x ..
Други превозни средства, н.д. бр. 30.99.10 .. .. 2 387
Мебели за сядане с рамки от метал бр. 31.00.11 1 840 396 1 835 533 61 200
Мебели за сядане с рамки от дървесина бр. 31.00.12 1 743 658 1 721 244 104 026
Други мебели за сядане бр. 31.00.13 .. 355 633 6 340
Части за мебели за сядане хил.лв 31.00.14 x x 22 263
Части за мебели (без части за мебели за сядане) хил.лв 31.00.20 x x 47 612
Офис мебели от метал бр. 31.01.11 121 986 119 823 5 898
Офис мебели от дървесина бр. 31.01.12 328 990 327 908 45 499
Търговски мебели от дървесина бр. 31.01.13 133 310 133 296 55 171
Кухненски мебели бр. 31.02.10 198 031 193 262 52 135
Пружини за легла и поставки за матраци бр. 31.03.11 785 808 745 684 21 455
Матраци и дюшеци, без поставки за матраци бр. 31.03.12 713 468 736 062 76 709
Други мебели от метал кг 31.09.11 13 850 753 13 084 975 60 140
Мебели от дървесина за спални, столови и всекидневни бр. 31.09.12 1 381 814 1 333 692 227 447
Други мебели от дървесина бр. 31.09.13 464 967 463 456 76 954
Мебели от пластмаси или от други материали (например от ратан, ракита или бамбук) бр. 31.09.14 124 969 124 177 17 430
Монети кг 32.11.10 .. .. ..
Култивирани перли и скъпоценни, синтетични или синтеровани камъни, обработени, но необковани хил.лв 32.12.11 x x -
Обработени технически диаманти; прах от диаманти, от скъпоценни или синтетични камъни хил.лв 32.12.12 x x -
Бижутерийни и златарски изделия и техните части хил.лв 32.12.13 x x 6 628
Други изделия от благородни метали; изделия от естествени или култивирани перли или от скъпоценни камъни хил.лв 32.12.14 x x ..
Бижута имитация кг 32.13.10 30 949 30 646 1 082
Пиана и други клавишни струнни музикални инструменти бр. 32.20.11 - - -
Други струнни музикални инструменти бр. 32.20.12 .. .. ..
Органи, хармониуми и подобни инструменти с клавиатура; акордеони; устни хармоники; духови музикални инструменти бр. 32.20.13 - - -
Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин бр. 32.20.14 .. .. ..
Други музикални инструменти бр. 32.20.15 .. .. ..
Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за музикални инструменти хил.лв 32.20.16 x x -
Части и принадлежности за музикални инструменти хил.лв 32.20.20 x x ..
Ски за сняг и друго оборудване за практикуване на зимен ски спорт (без обувките); кънки за лед и ролкови кънки; части за тях # 32.30.11 x x ..
Обувки за ски и сноуборд чф. 32.30.12 - - -
Водни ски, сърфбордове, сърфове с платна и друго оборудване за водни спортове хил.лв 32.30.13 x x ..
Изделия и оборудване за гимнастика, фитнес или атлетика хил.лв 32.30.14 x x 7 407
Други изделия и оборудване за спорт или игри на открито; басейни # 32.30.15 x x 55 337
Въдичарски пръти и други изделия за риболов с въдица; изделия за лов или риболов, н.д. хил.лв 32.30.16 x x 2 896
Кукли с човешки образ бр. 32.40.11 .. .. ..
Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека бр. 32.40.12 .. .. ..
Части и принадлежности за кукли с човешки образ хил.лв 32.40.13 x x -
Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване и играчки за конструиране хил.лв 32.40.20 x x ..
Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни играчки на колела; колички за кукли бр. 32.40.31 - - -
Пъзели (картинни мозайки) бр. 32.40.32 .. .. ..
Други игри и играчки, н.д. # 32.40.39 x x ..
Карти за игра кг 32.40.41 - - -
Билярди и техните принадлежности; игри, функциониращи чрез вкарване на монета или жетон; други игри # 32.40.42 x x ..
Инструменти и апарати за зъболечение бр. 32.50.11 1 037 155 1 037 155 2 728
Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори бр. 32.50.12 .. .. ..
Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.д. бр. 32.50.13 57 559 495 .. 113 307
Апарати за терапия; дихателни апарати бр. 32.50.21 .. .. ..
Ставни протези и други апарати за ортопедия или фрактури; изделия и апарати за зъбни протези; други артикули и апарати за протези, н.д. # 32.50.22 x x 18 170
Части и принадлежности за апарати за протезиране и ортопедия хил.лв 32.50.23 x x 4 193
Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях бр. 32.50.30 8 861 8 924 6 396
Контактни лещи; стъкла за очила от всякакви материали бр. 32.50.41 54 819 52 217 929
Коригиращи, защитни или други очила и подобни изделия # 32.50.42 x x ..
Рамки за очила и подобни изделия бр. 32.50.43 .. .. ..
Части за рамки за очила и подобни изделия хил.лв 32.50.44 x x -
Други медицински и хирургически продукти # 32.50.50 x x ..
Метли и четки за домакинството бр. 32.91.11 2 120 477 2 099 833 2 528
Четки за зъби и други четки за личен тоалет; четки за рисуване; четки за писане и четки за козметични цели бр. 32.91.12 .. .. ..
Други четки, н.д. бр. 32.91.19 6 119 981 6 076 929 6 322
Предпазни каски и други защитни средства # 32.99.11 x x 242
Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични моливи бр. 32.99.12 .. .. ..
Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки бр. 32.99.13 - - -
Комплекти от изделия за писане; държатели за писалки или моливи и подобни изделия; части за тях # 32.99.14 x x ..
Моливи, графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди # 32.99.15 x x ..
Плочи и дъски за писане, ръчни датници; печати; номератори; клейма и подобни изделия; ленти за пишещи машини и подобни намастилени ленти; намастилени тампони за печат бр. 32.99.16 .. .. ..
Чадъри, сенници и слънчобрани; бастуни и подобни изделия бр. 32.99.21 155 045 161 860 17 632
Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни и подобни изделия хил.лв 32.99.22 x x -
Копчета, секретни копчета и техните части; ципове хил.лв 32.99.23 x x 2 606
Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета; части за ципове # 32.99.24 x x -
Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или текстилни материали кг 32.99.30 - - -
Запалки и устройства за запалване; лули, цигарета за пури и цигари и техните части # 32.99.41 x x -
Части за запалки и други устройства за запалване; пирофорни сплави; изделия от възпламенителни материали # 32.99.42 x x ..
Течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки, представени в съдове със съдържание ≤ 300 см3 бр. 32.99.43 - - -
Изделия за празненства, карнавали и други развлечения, вкл. изделия за илюзионисти хил.лв 32.99.51 x x 6 952
Тоалетни пулверизатори и техните части и глави кг 32.99.52 - - -
Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране кг 32.99.53 75 783 70 423 1 468
Свещи, вощеници и подобни изделия кг 32.99.54 1 220 516 1 255 107 7 165
Изкуствени цветя, листа и плодове и техните части; изделия, изработени от изкуствени цветя, листа или плодове хил.лв 32.99.55 x x ..
Други разнородни изделия, н.д. # 32.99.59 x x 5 461
Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери от метал хил.лв 33.11.12 x x 4 706
Услуги по ремонт и поддържане на парни котли, без котли за централно отопление хил.лв 33.11.13 x x 22 081
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия хил.лв 33.11.19 x x 2 568
Услуги по ремонт и поддържане на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни хил.лв 33.12.11 x x 81 331
Услуги по ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели, помпи, компресори и арматурни изделия хил.лв 33.12.12 x x 26 109
Услуги по ремонт и поддържане на пещи и горелки хил.лв 33.12.14 x x 2 188
Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини хил.лв 33.12.15 x x 17 901
Услуги по ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване хил.лв 33.12.18 x x 11 930
Услуги по ремонт и поддържане на други машини с общо предназначение, н.д. хил.лв 33.12.19 x x 12 484
Услуги по ремонт и поддържане на машини за селското и горското стопанство хил.лв 33.12.21 x x 4 137
Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на метал хил.лв 33.12.22 x x 6 047
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за металургията и леярството хил.лв 33.12.23 x x 21 470
Услуги по ремонт и поддържане на машини за добива и строителство хил.лв 33.12.24 x x 11 631
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн хил.лв 33.12.25 x x 8 560
Услуги по ремонт и поддържане на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил.лв 33.12.26 x x 1 372
Услуги по ремонт и поддържане на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 33.12.27 x x 1 227
Услуги по ремонт и поддържане на машини за пластмаси и каучук хил.лв 33.12.28 x x 1 582
Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 33.12.29 x x 54 536
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация хил.лв 33.13.11 x x 15 478
Услуги по ремонт и поддържане на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати хил.лв 33.13.12 x x 7 481
Услуги по ремонт и поддържане на професионални оптични уреди и фотографска техника хил.лв 33.13.13 x x -
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни уреди и апарати хил.лв 33.13.19 x x 13 163
Услуги по ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия хил.лв 33.14.11 x x 23 887
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения хил.лв 33.14.19 x x 12 423
Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове хил.лв 33.15.10 x x 235 587
Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства хил.лв 33.16.10 x x ..
Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси и вагони хил.лв 33.17.11 x x 38 893
Услуги по ремонт на друго оборудване хил.лв 33.19.10 x x 3 171
Услуги по инсталиране на парни котли, без котли за централно отопление, вкл. услугите по инсталиране на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения, от метал хил.лв 33.20.11 x x 651
Услуги по инсталиране на офис техника, без компютърната хил.лв 33.20.21 x x ..
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.д. хил.лв 33.20.29 x x 42 257
Услуги по инсталиране на машини за селското и горското стопанство хил.лв 33.20.31 x x 425
Услуги по инсталиране на машини за обработка на метал хил.лв 33.20.32 x x 915
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за металургията и леярството хил.лв 33.20.33 x x ..
Услуги по инсталиране на машини за добива и строителството хил.лв 33.20.34 x x ..
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн хил.лв 33.20.35 x x 6 917
Услуги по инсталиране на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил.лв 33.20.36 x x ..
Услуги по инсталиране на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 33.20.37 x x -
Услуги по инсталиране на машини и апарати за производство на пластмаси и каучук хил.лв 33.20.38 x x ..
Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 33.20.39 x x 11 540
Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди хил.лв 33.20.41 x x -
Услуги по инсталиране на професионални електронни уреди и апарати хил.лв 33.20.42 x x 10 442
Услуги по инсталиране на електрически съоръжения хил.лв 33.20.50 x x 21 563
Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси хил.лв 33.20.60 x x 15 217
Услуги по инсталиране на други машини и оборудване, н.д. хил.лв 33.20.70 x x ..

-  - няма случай
..  - конфиденциални данни
х  - поради естеството на данните не може да има случай
# - продуктова подкатегория е образувана от кодове по ПРОДПРОМ с различни измерителни единици
За продукти от клас 10.51 по КИД-2008 "Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед" данни се събират и предоставят от МЗХГ
04.06.2018
ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ ПО НОМЕНКЛАТУРА НА ПРОМИШЛЕНАТА ПРОДУКЦИЯ (ПРОДПРОМ) - Производство в количество, продажби - общо в количество и стойност, продажби на вътрешния пазар в количество и стойност, стойност на ишлеме
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Боряна Настанлиева

Длъжност

старши експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2,София 1038

Електронна поща

bnastanlieva@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 267

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване24 февруари 2015 г.
Дата на публикуване24 февруари 2015 г.
Дата на последно актуализиране24 февруари 2015 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването осигурява данни за произведените и продадените промишлени изделия, както и за извършените промишлени услуги в съответствие с изискванията на Регламент на Съвета № 3924/91.

Показатели: производство общо (в количество), производство на ишлеме в количество, продажби общо в количество и стойност, продажби на вътрешния пазар в количество и стойност, стойност на ишлеме - общо и за чуждестранни клиенти.

Годишни данни:

· на ниво продукт по Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ) - общо за страната;

· агрегирани данни по продуктови подкатегори на Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД-2008) - общо за страната.

Използвани класификации

· Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ), която е пряко приложение на PRODCOM List - Номенклатура на промишлените продукти на ЕС. Актуализира се всяка година, съгласно промените в PRODCOM List. ПРОДПРОМ представлява дезагрегация на продуктовите категории и продуктовите подкатегории в КПИД-2008 до продуктови позиции, които могат да бъдат измерени в натурално изражение.

· Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД-2008).

Обхват

Предприятия от нефинансовия сектор, произвеждащи промишлени продукти и/или извършващи промишлени услуги.

Понятия и дефиниции

Основни показатели:

· производство общо в количество - включва цялата действително произведена промишлена продукция през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за собствени нужди (вътрешен оборот; спомагателен материал в друго производство), включително производството на ишлеме. При производство на ишлеме, производството в количество се отчита от предприятието, което действително произвежда продукцията (изпълнителя);

· производство на ишлеме в количество - включва цялата продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя;

· продажби общо в количество - включва цялото количество продадена собствена промишлена продукция през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· продажби общо в стойност - включва нетния размер на приходите от продажби на собствена промишлена продукция в хил. лв., без ДДС и акцизи. При производство на ишлеме продажбите в стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· продажби на вътрешния пазар в количество - включва цялото количество продадена собствена промишлена продукция на вътрешния пазар през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производството на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· продажби на вътрешния пазар в стойност - включва нетния размер на приходите от продажба на вътрешния пазар на собствена промишлена продукция в хил. лв., без ДДС и акцизи. При производството на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· стойност на ишлеме - общо - включва стойността, получена за извършената промишлена услуга в хил. лв., без ДДС и акцизи;

· стойност на ишлеме за чуждестранни клиенти - включва стойността, получена за извършената промишлена услуга в хил. лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.

Статистическа единица

Eдиница на наблюдението е предприятието.

Предприятието е най-малката организационна единица, извършваща една или няколко промишлени дейности на едно или повече места.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е извадково и целевата съвкупност се състои от предприятията от нефинансовия сектор, произвеждащи поне един промишлен продукт (изделие или услуга) от ПРОДПРОМ.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за промишлените продукти, произведени на територията на страната от нефинансовите предприятия.

Времеви обхват

2001-2016година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

· Натурална измерителна единица съгласно ПРОДПРОМ;

· Хиляди левове (за показателите в стойност).

Отчетен период

Календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

· Закон за статистиката;

· Национална статистическа програма.

Европейски регламенти:

· Регламент № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно основаване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността;

· Регламент № 912/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. за прилагане на Регламент № 3924/91 на Съвета относно основаване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността;

· Регламент № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. за изменение на някои регламенти на ЕО относно специфични статистически области, прилагащи статистическата класификация на икономическите дейности NACE Revision 2;

· Регламент № 347/2003 на Комисията от 30 декември 2002 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2003 г.;

· Регламент № 210/2004 на Комисията от 23 декември 2003 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2004 г.;

· Регламент № 317/2006 на Комисията от 22 декември 2005 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2005 г.;

· Регламент № 294/2007 на Комисията от 20 февруари 2007 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2006 г.;

· Регламент № 1165/2007 на Комисията от 03 септември 2007 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2007 г.;

· Регламент № 36/2009 на Комисията от 11 юли 2008 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2008 г.;

· Регламент № 163/2010 на Комисията от 09 февруари 2010 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2009 г;

· Регламент № 860/2010 на Комисията от 10 септември 2010 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2010 г.;

· Регламент № 830/2011 на Комисията от 27 юли 2011 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2011 г.;

· Регламент № 907/2012 на Комисията от 20 август 2012 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2012 г.;

- Регламент (ЕС) № 936/2013 на Комисията от 12 септември 2013 за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) №3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2013 г.;

- Регламент (ЕС) № 842/2014 на Комисията от 4 юли 2014 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2014 година.

- Регламент (ЕС) № 2015/1711 на Комисията от 17 септември 2015 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2015 година.

- Регламент (ЕС) № 2016/1872 на Комисията от 6 октомври 2016 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2016 година.

Споделяне на данни

Данните от ПРОДПРОМ изследването се изпращат в Евростат в рамките на регламентирания шестмесечен срок след отчетната година в необходимия технически формат. Същите се използват за попълване на международни въпросници (UN, FAO, IFA, ICSG, ITTO, WBMS, ICAC, TCQ, Wood Energy Enquiry, Eurostat MFA Questionnaire).

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са първичните данни на предприятията. Националните правила определят като конфиденциална статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три предприятия или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на едно предприятие е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Съгласно срока посочен в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните, агрегирани по продуктови подкатегории на КПИД-2008 се публикуват на интернет сайта на НСИ. Детайлна информация за всички показатели и продуктови позиции по ПРОДПРОМ е достъпна за предоставяне при поискване. Потребителите са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно, актуализация при ревизия на данните.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Предварителни данни в табличен вид към прессъобщение по Годишна бизнес статистика.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Районите, областите и общините в Република България.

Онлайн база данни

 Данните по ПРОДПРОМ за последната отчетна година агрегирани по продуктови подкатегории на КПИД-2008 се публикуват на интернет сайта на НСИ, рубрика Бизнес статистика, Годишна бизнес статистика, Други годишни данни - Промишлени продукти в натурално изражение - Производство и продажби в количество и стойност: http://www.nsi.bg/bg/node/1227. Данните от 2008 г. са достъпни в онлайн системата „Инфостат“: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=743

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по договори, споразумения и индивидуални потребителски заявки.

Методологични документи

Методологични бележки на наблюдението. http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/IND_PRODPROM_Methodology.pdf

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Извършват се различни видове аритметически и логически контроли на микро и макро ниво; правят се сравнения с историческите данни,с данните за износа и с резултатите от други изследвания в НСИ.

Оценка на качеството

Евростат извършва валидация на данните и прилага допълнителен контрол на ниво ЕС.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните по ПРОДПРОМ са:

· Евростат и различни международни организации;

· Държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения и договори;

· Научни институти, университети, икономически анализатори, студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено изследване на удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

В съответствие с Регламент на Съвета № 3924/91 е осигурена необходимата пълнота на данните по всички показатели.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е извадково. Прилаганият метод включва изчерпателно всички предприятия от нефинансовия сектор, произвеждащи промишлени продукти и извършващи промишлени услуги, при определен стойностен праг (нетен размер на приходи от продажби на промишлена продукция и промишлени услуги). Моделът на извадката осигурява 90% обхват от продажбите на промишлена продукция на национално ниво за всеки клас по КИД-2008.

Извадкови грешки

Извадкови грешки липсват. Прилаганият извадков метод е т. нар. „cut-off”, при който се определя минималния размер на показателя, по който се формира извадката и се включват изчерпателно всички единици със стойността на показателя, равна или надвишаваща минималния.

Неизвадкови грешки

Неизвадковите грешки са сведени до минимум, чрез механизъм на верификация на подадените данни; ревизия; осигуряване на липсващи данни и експертни оценки.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Сроковете за публикуване на данните по ПРОДПРОМ на национално ниво са t+8 месеца за предварителните и t+11 месеца за окончателните данни. За Евростат данните се изпращат в рамките на регламентирания срок t+6 месеца, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Сроковете стриктно се спазват.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Методиката за изчисляването на показателите е напълно хармонизирана с изискванията на Регламент на Съвета № 3924/91, което осигурява сравнимост на данните между страните членки на ЕС.

Сравнимост във времето

Динамичните редове са напълно съпоставими за периода 2008 - 2016 година

Съгласуваност между предметни области

Извършва се логически контрол и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - и Годишна бизнес статистика, Външна търговия и Краткосрочна бизнес статистика.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Изследването се провежда съгласно препоръките на ЕС за намаляване натоварването на респондентите и в съответствие със Стратегията за развитие на Националната статистическа система, 2013-2017 г. В съответствие с чл.5 ал.3 на Регламент на Съвета № 3924/91 за намаляване на натовареността пряко се използват данните за продукти от клас 10.51 „Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед“ по КИД-2008, събрани от административен източник - Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“.

За събирането на данни се използва онлайн базирана информационна система „Бизнес статистика“, която пести време, усилия и прави участието в изследването по-ефективно, като се осигурява методологическа и техническа помощ на респондентите в реално време.

Изследва се натоварването на респондентите (измерено чрез изразходваното време) с включен въпрос за времето в минути, необходимо за подготовка и попълване на данните.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Допуска се ревизиране на публикуваните данни.

Ревизия на данните - практика

При ревизия на данните публикуваните данни се обновяват във възможно най-кратки срокове.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Основен източник на данни е годишен въпросник „Справка за производството и продажбите на промишлени продукти“;

· Административен източник - Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“ (за продукти от клас 10.51 „Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед“ по КИД-2008).

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Чрез подаване на данни онлайн, на хартиен носител или по електронен път.

Валидиране на данни

Валидирането обхваща допълнителен логически контрол на входните данни, съпоставяне с данните от предходната година и контрол между справките в годишния отчет. Констатираните при валидирането проблеми се уточняват и при необходимост данните се коригират.

Обработка на данни

Извършва се редактиране на наличните данни и експертна оценка на липсващите. Показателите за страната се изчисляват на ниво продукт (осемзначeн код) по ПРОДПРОМ и продуктова подкатегория (шестзначен код) на КПИД-2008.

Изглаждане

Не се налага изглаждане на данните.

Коментар

С цел да се избегне конфиденциалността на детайлно ниво, данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в агрегиран вид - по продуктови подкатегории на КПИД-2008.

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
Нефинансови предприятия - Годишни данни на нефинансовите предприятия
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Татяна Николова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

tnikolova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 153

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на нефинансовите предприятия осигурява информация, групирана според броя на заетите в тях лица, по следните икономически показатели: брой предприятия, заети лица, приходи от дейността, разходи за дейността, дълготрайни материални активи.

Годишните данни на нефинансовите предприятия са агрегирани по сектори (1-ви знак по КИД-2008).

Годишни данни по големина на предприятията: Показателите се публикуват на ниво сектор (1-ви знак по КИД-2008) и по групи според броя на заетите лица.

Годишни регионални данни: На регионално ниво се публикуват пет показателя по статистически райони (NUTS).

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Нефинансовите предприятия, класифицирани в сектори от A до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Понятия и дефиниции

Основните икономически показатели, които се публикуват в този раздел са:

 • „Брой предприятия“ - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП;
 • „Заети лица“ - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници;
 • „Приходи от дейността” - сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи;
 • „Разходи за дейността” - сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи;
 •  „Дълготрайни материални активи” - сума от дълготрайните материални активи, посочени в счетоводния баланс на предприятията, съставящи баланс, и данните от справката за ДМА за предприятията, несъставящи баланс.
Статистическа единица

Основната единица на наблюдението е предприятие. От годишните данни на предприятията се изчисляват основните икономически показатели и данните по групи според броя на заетите лица.

Предприятието е най-малката организационна единица, произвеждаща стоки или услуги, която взема самостоятелно управленски решения. Предприятието извършва една или няколко дейности на едно или повече места. Предприятието може да бъде самостоятелна юридическа единица.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички нефинансови предприятия, класифицирани в сектори от А до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на нефинансовите предприятията, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

От 2008 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица
 • Брой (предприятия, заети лица);
 •  Хиляди левове (всички останали показатели).
Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

 • Закон за статистиката;
 • Национална статистическа програма;
 • Счетоводно и данъчно законодателство.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

 • Критерий А – даден показател е формиран от едно или две предприятия.
 • Критерий В – едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
 • Статистически годишник;
 •  Статистически справочник;
 • Районите, областите и общините в Република България.
Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика – Годишна бизнес статистика – Други годишни данни – Нефинансови предприятия: http://www.nsi.bg/bg/node/8203

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Закон за малките и средни предприятия, национално счетоводно законодателство и разработена статистическа методология: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Methodology_NF_Ent.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Включва усъвършенстване на системата за събиране на първичните данни чрез онлайн базираната информационна система ”Бизнес статистика”, осигуряваща строг аритметичен и логически контрол на входните данни. Извършва се и допълнителен логически контрол на изход при установени различия в стойностите на даден показател между две последователни години извън определени граници, а също и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - Краткосрочна бизнес статистика, Продком, Външна търговия, Работна сила.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са:

· Международни организации;

· Заинтересовани държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения;

· Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите, но няма регистрирани случаи на неизпълнени заявки за предоставяне на информация.

Пълнота

Пълно съответствие с българското законодателство.

Точност и надеждност
Обща точност

Информацията за изчисляване на икономическите показатели е базирана на годишните счетоводни отчети на нефинансовите предприятия, като е осигурена пълна обвързаност на входните данни.

Извадкови грешки

Наблюдението на нефинансовите предприятия е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срокът за публикуване на данните на национално ниво е t+11 месеца за окончателните данни, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Срокът по т.15.1 стриктно се спазва.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

За територията на страната данните са сравними по географски признак.

Сравнимост във времето

Динамичните редове с данни са напълно съпоставими за периода 2008 - последна отчетна година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

НСИ полага изключителни усилия за намаляване натовареността на респондентите. Пример за това е подписаното споразумение “Единна входна точка” между НСИ и Националната агенция за приходите за еднократно представяне на годишните отчети и ползване на данните и от двете институции. Разработената от НСИ онлайн базирана информационна система “Бизнес статистика” и осигурената методологическа и техническа помощ на респондентите по време на отчетната кампания са високо оценени от респондентите и спомагат за реалното намаляване на тяхната натовареност.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Националната политика, както и тази на Евростат, допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за изчисляване на икономическите показатели са:

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс;

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички нефинансови предприятия.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез допълнителен логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните години и други изследвания в НСИ.

Обработка на данни

Наблюдението е изчерпателно и не се прави допълнителна оценка на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Производство и продажби в количество и стойност