Производство и продажби в количество и стойностПРОДПРОМ ДАННИ АГРЕГИРАНИ ПО ПРОДУКТОВИ ПОДКАТЕГОРИИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (КПИД-2015)  - 2017 ГОДИНА*
Наименование на позицията Измерителна
единица
Код по КПИД-2015 Производство Продажби общо
Количество Количество Стойност в хил. лв. (без ДДС и акцизи)
Железни руди и техните концентрати кг 07.10.10 .. .. ..
Медни руди и техните концентрати кг 07.29.11 30 549 822 047 626 576 980 1 100 931
Никелови руди и техните концентрати кг 07.29.12 - - -
Алуминиеви руди и техните концентрати кг 07.29.13 - - -
Руди на благородни метали и техните концентрати кг 07.29.14 .. - -
Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати кг 07.29.15 792 618 500 445 244 003 176 867
Други руди на цветни метали и техните концентрати кг 07.29.19 .. .. ..
Мрамор и други строителни и декоративни варовици кг 08.11.11 85 802 933 87 739 626 10 213
Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали кг 08.11.12 1 604 411 185 924 541 006 4 401
Варовик и суров гипс кг 08.11.20 6 393 452 818 5 261 081 884 34 096
Креда и некалциниран доломит кг 08.11.30 236 048 630 243 460 410 2 890
Шисти кг 08.11.40 - - -
Естествен пясък кг 08.12.11 6 090 738 602 5 829 436 418 74 634
Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали кг 08.12.12 26 652 917 836 20 957 484 555 133 503
Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл или трошен камък, за строителството кг 08.12.13 - - -
Каолин и други каолинови глини кг 08.12.21 .. .. ..
Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст кг 08.12.22 873 737 100 914 057 573 12 017
Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди кг 08.91.11 - - -
Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана кг 08.91.12 - - -
Други минерални суровини за химическото производство и за торове кг 08.91.19 .. .. ..
Сол и чист натриев хлорид; морска вода кг 08.93.10 .. .. 18 394
Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали кг 08.99.10 - - -
Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени карат 08.99.21 - - -
Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви кг 08.99.22 - - -
Други минерали, н.д. кг 08.99.29 233 120 503 236 298 248 9 399
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено кг 10.11.11 8 945 958 8 788 379 54 694
Месо от свине, прясно или охладено кг 10.11.12 152 968 122 118 497 279 540 588
Месо от овце, прясно или охладено кг 10.11.13 2 636 212 2 469 525 24 546
Месо от кози, прясно или охладено кг 10.11.14 .. .. ..
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено кг 10.11.15 30 067 .. ..
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени кг 10.11.20 4 134 184 4 122 300 9 491
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено кг 10.11.31 165 814 166 080 1 362
Месо от свине, замразено кг 10.11.32 7 923 320 4 992 750 22 233
Месо от овце, замразено кг 10.11.33 .. .. ..
Месо от кози, замразено кг 10.11.34 - - -
Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено кг 10.11.35 - - -
Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени кг 10.11.39 944 246 884 076 2 945
Вълна табашка, непрана кг 10.11.41 - - -
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели бр. 10.11.42 62 232 62 117 ..
Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите кг 10.11.43 460 906 482 628 912
Сурови кожи от овце или агнета бр. 10.11.44 37 038 127 709 440
Сурови кожи от кози или ярета бр. 10.11.45 .. .. ..
Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине кг 10.11.50 1 973 963 1 871 563 3 580
Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека кг 10.11.60 8 451 123 7 300 330 3 296
Месо от домашни птици, прясно или охладено кг 10.12.10 110 617 550 88 757 614 328 995
Месо от домашни птици, замразено кг 10.12.20 56 838 704 44 210 470 166 346
Мазнини от птици кг 10.12.30 1 606 662 909 709 928
Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици кг 10.12.40 8 290 003 8 656 089 102 905
Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера кг 10.12.50 399 839 365 605 1 589
Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено кг 10.13.11 13 846 717 13 550 220 90 063
Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено кг 10.13.12 519 242 525 582 5 891
Месо и субпродукти (без тези от едър рогат добитък и свине), осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация кг 10.13.13 4 298 391 4 335 055 19 346
Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв кг 10.13.14 100 238 687 99 221 548 540 203
Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв кг 10.13.15 21 846 669 21 319 532 111 817
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки кг 10.13.16 .. .. ..
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти хил.лв 10.13.91 x x -
Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени кг 10.20.11 749 534 447 237 4 013
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени кг 10.20.12 - - -
Риба, замразена кг 10.20.13 2 865 242 2 810 617 10 381
Филета от риба, замразени кг 10.20.14 108 876 64 833 459
Друго месо от риба (дори смляно), замразено кг 10.20.15 .. .. ..
Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени кг 10.20.16 - - -
Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени кг 10.20.21 .. .. ..
Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риба, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека кг 10.20.22 .. .. ..
Риба, сушена, дори осолена или в саламура кг 10.20.23 416 625 415 062 1 771
Риба, вкл. филета, пушена кг 10.20.24 160 030 156 683 1 449
Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия кг 10.20.25 7 408 328 7 278 607 36 625
Хайвер и неговите заместители кг 10.20.26 .. .. ..
Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.31 .. .. ..
Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.32 439 934 434 919 5 057
Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура кг 10.20.33 1 004 264 734 808 12 190
Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин кг 10.20.34 3 260 062 2 245 831 40 798
Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека кг 10.20.41 - - -
Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека кг 10.20.42 90 490 90 490 216
Картофи, замразени кг 10.31.11 8 126 560 8 073 105 9 783
Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин кг 10.31.12 - - -
Брашно, грис, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи кг 10.31.13 - - -
Картофи, приготвени или консервирани кг 10.31.14 338 381 346 256 1 130
Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество ≤ 7% л 10.32.11 .. .. ..
Сок от портокали # 10.32.12 х х 10 885
Сок от грейпфрути л 10.32.13 .. .. ..
Сок от ананаси л 10.32.14 2 585 046 2 619 864 2 805
Сок от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст) л 10.32.15 .. .. ..
Сок от ябълки л 10.32.16 7 847 625 6 950 592 11 699
Смеси от плодови и зеленчукови сокове л 10.32.17 10 080 953 9 297 021 9 384
Сок от други плодове или зеленчуци л 10.32.19 21 776 233 20 767 360 30 075
Зеленчуци (без картофи), замразени кг 10.39.11 17 325 600 16 651 001 36 164
Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг 10.39.12 - - -
Зеленчуци (без картофи), сушени кг 10.39.13 1 331 068 1 351 267 22 086
Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.15 1 164 478 1 267 038 2 658
Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.16 1 718 267 2 147 644 2 751
Други зеленчуци (без картофи), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг 10.39.17 47 743 780 38 768 316 102 452
Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина кг 10.39.18 13 577 645 13 820 518 28 127
Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени кг 10.39.21 19 887 036 17 411 039 59 243
Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши, от плодове кг 10.39.22 13 096 738 11 519 276 30 396
Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по друг начин кг 10.39.23 87 171 717 79 625 795 181 129
Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг 10.39.24 9 662 063 11 094 989 31 742
Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени кг 10.39.25 351 568 905 102 974 273 124 688
Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин кг 10.39.29 35 521 207 33 063 701 120 532
Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти кг 10.39.30 .. 7 142 286 ..
Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци хил.лв 10.39.91 x x 489
Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин кг 10.41.11 .. .. ..
Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници кг 10.41.12 - - -
Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени кг 10.41.19 - - -
Фъстъчено масло, сурово кг 10.41.21 - - -
Маслиново масло, сурово кг 10.41.22 - - -
Слънчогледово масло, сурово кг 10.41.23 460 741 705 297 362 465 400 871
Рапично, репично и синапено масло, сурови кг 10.41.24 34 472 262 .. ..
Палмово масло, сурово кг 10.41.25 - - -
Други растителни масла, сурови кг 10.41.29 5 712 658 5 555 009 8 392
Памучен линтер кг 10.41.30 - - -
Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини кг 10.41.41 724 911 291 680 654 572 228 664
Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно кг 10.41.42 .. 519 082 544
Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.51 .. .. ..
Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.52 - - -
Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.53 - - -
Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.54 137 032 031 140 933 122 220 360
Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.55 - - -
Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.56 - - -
Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.57 .. .. ..
Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.58 - - -
Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг 10.41.59 - - -
Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин кг 10.41.60 .. .. ..
Растителни восъци (без триглицериди) кг 10.41.71 - - -
Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход кг 10.41.72 5 722 589 6 489 631 2 992
Маргарин и подобни хранителни мазнини кг 10.42.10 13 814 456 11 324 383 20 838
Сладолед л 10.52.10 24 580 797 25 992 179 77 456
Олющен ориз (карго или кафяв) кг 10.61.11 19 284 714 10 084 783 7 251
Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка); ориз натрошен кг 10.61.12 26 088 490 21 800 990 17 830
Брашно пшенично или брашно - смес от пшеница и ръж кг 10.61.21 490 870 099 431 813 014 200 581
Брашно от други зърнено-житни растения кг 10.61.22 5 635 650 5 135 018 2 632
Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове кг 10.61.23 .. .. 538
Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитени продукти кг 10.61.24 41 069 322 40 716 731 77 969
Едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница кг 10.61.31 5 685 056 5 149 830 2 262
Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под формата на гранули от зърнено-житни растения кг 10.61.32 6 812 225 6 858 763 3 316
Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация кг 10.61.33 12 695 970 12 292 196 42 395
Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения кг 10.61.40 196 551 846 188 757 142 45 286
Нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и друго модифицирано нишесте кг 10.62.11 .. .. ..
Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна или подобни форми кг 10.62.12 - - -
Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи, н.д. кг 10.62.13 .. .. ..
Царевично масло и неговите фракции кг 10.62.14 - - -
Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци кг 10.62.20 .. .. ..
Хляб, пресен кг 10.71.11 331 739 844 327 256 306 299 376
Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни кг 10.71.12 78 148 024 78 409 810 366 701
Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия кг 10.72.11 16 067 664 14 724 906 69 217
Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети кг 10.72.12 85 291 524 82 474 683 384 840
Други сухи сладкарски изделия кг 10.72.19 13 472 969 13 245 738 52 113
Макарони, юфка и подобни макаронени изделия кг 10.73.11 8 801 067 8 676 179 10 707
Кус-кус кг 10.73.12 - - -
Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние кг 10.81.11 - - -
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки кг 10.81.12 .. .. ..
Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен кг 10.81.13 - - -
Меласа кг 10.81.14 .. .. ..
Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар кг 10.81.20 - - -
Какаова маса, дори обезмаслена кг 10.82.11 .. .. ..
Масло, мазнина и течно масло, от какао кг 10.82.12 - - -
Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители кг 10.82.13 .. .. ..
Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители кг 10.82.14 .. .. ..
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), във форми, пригодени за продажба на едро кг 10.82.21 337 356 337 356 1 211
Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), в други форми кг 10.82.22 32 223 640 13 344 895 66 403
Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао кг 10.82.23 10 441 992 10 646 576 43 835
Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп кг 10.82.24 .. .. ..
Кафе, декофеинизирано или печено кг 10.83.11 24 067 829 7 246 574 61 960
Заместители на кафе, екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе кг 10.83.12 905 433 865 575 4 631
Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание ≤ 3 кг кг 10.83.13 .. .. ..
Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате кг 10.83.14 655 667 640 167 3 328
Билков чай кг 10.83.15 4 011 967 2 094 032 17 593
Оцет и заместители на оцета л 10.84.11 13 818 630 12 917 626 9 609
Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица кг 10.84.12 20 855 128 20 956 627 69 466
Сол за хранителни цели кг 10.84.30 31 240 862 28 268 637 4 460
Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв кг 10.85.11 4 966 984 5 033 114 27 534
Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели кг 10.85.12 391 950 391 950 1 688
Готови ястия на базата на зеленчуци кг 10.85.13 13 967 160 14 036 170 52 085
Готови ястия на базата на макаронени изделия кг 10.85.14 512 506 490 469 2 247
Други готови ястия кг 10.85.19 1 627 873 1 626 068 8 421
Хомогенизирани и диетични храни кг 10.86.10 3 745 798 3 813 242 15 990
Готови супи и бульони и препарати за тях кг 10.89.11 977 156 973 870 5 700
Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин кг 10.89.12 3 755 239 3 746 627 14 082
Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели кг 10.89.13 2 728 398 2 664 584 11 507
Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни кг 10.89.14 - - -
Готови нетрайни хранителни продукти - сандвичи, пресни пици и подобни кг 10.89.16 142 343 142 343 826
Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека кг 10.89.17 14 550 951 14 879 915 109 537
Разнообразни хранителни продукти, н.д. кг 10.89.19 23 530 099 23 191 680 106 371
Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна кг 10.91.10 825 822 540 676 769 968 358 215
Брашно и агломерати от люцерна кг 10.91.20 6 257 948 6 422 930 2 236
Готови храни за домашни любимци кг 10.92.10 54 439 552 54 550 908 56 589
Спиртни напитки л алк. 100% 11.01.10 25 205 997 22 221 669 179 881
Пенливи вина от прясно грозде л 11.02.11 384 617 378 914 1 151
Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст л 11.02.12 137 970 871 112 553 856 228 117
Други ферментирали напитки л 11.03.10 16 636 192 16 824 194 27 224
Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде л 11.04.10 763 422 .. ..
Пиво, без отпадъци от пивоварни л 11.05.10 499 124 550 485 166 330 420 149
Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни кг 11.05.20 .. .. ..
Малц кг 11.06.10 41 248 310 .. ..
Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани л 11.07.11 732 554 366 709 255 412 198 367
Други безалкохолни напитки л 11.07.19 496 993 527 504 129 321 306 747
Цигари, пурети и пури, от тютюн или от заместители на тютюна # 12.00.11 х х 293 559
Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки кг 12.00.12 3 779 540 4 002 352 25 634
Други тютюневи изделия и заместители, обработени; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; тютюневи екстракти и сокове кг 12.00.19 1 940 579 2 256 879 11 425
Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин кг 13.10.10 .. .. ..
Сурова коприна (неусукана) кг 13.10.21 - - -
Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене кг 13.10.22 .. 325 648 1 150
Дреб от вълна или от фини животински косми кг 13.10.23 .. .. ..
Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене кг 13.10.24 5 159 274 4 652 250 ..
Памук, подготвен за предене кг 13.10.25 .. .. ..
Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене кг 13.10.26 - - -
Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене кг 13.10.29 - - -
Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене кг 13.10.31 .. .. ..
Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене кг 13.10.32 .. .. ..
Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна кг 13.10.40 .. .. ..
Прежди от вълна, от фини или груби животински косми кг 13.10.50 .. .. ..
Прежди от памук (без шевните конци) кг 13.10.61 3 205 672 1 774 194 21 786
Шевни конци от памук кг 13.10.62 .. .. ..
Прежди от лен кг 13.10.71 .. .. ..
Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди кг 13.10.72 - - -
Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци, преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за продажба на дребно кг 13.10.81 1 375 856 1 398 186 14 388
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно ≥ 85% от тези влакна кг 13.10.82 3 038 566 2 329 726 16 152
Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85% от тези влакна кг 13.10.83 13 098 599 8 417 811 205 117
Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци) кг 13.10.84 3 261 988 1 795 715 23 265
Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна кг 13.10.85 .. .. ..
Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна м2 13.20.11 - - -
Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми м2 13.20.12 1 234 595 1 290 086 14 324
Тъкани от лен м2 13.20.13 .. 271 313 ..
Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами) м2 13.20.14 - - -
Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени прежди м2 13.20.19 - - -
Тъкани от памук м2 13.20.20 7 248 394 4 816 477 18 354
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки м2 13.20.31 1 923 904 1 590 548 4 467
Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна м2 13.20.32 7 312 484 6 424 185 55 191
Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна м2 13.20.33 .. .. ..
Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти) м2 13.20.41 - - -
Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък) м2 13.20.42 .. .. ..
Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък) м2 13.20.43 .. .. ..
Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък) м2 13.20.44 - - -
Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки м2 13.20.45 - - -
Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна кг 13.20.46 - - -
Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди хил.лв 13.30.11 x x 4 723
Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.12 x x ..
Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.13 x x 7 270
Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло) хил.лв 13.30.19 x x 9 607
Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени кг 13.91.11 .. .. ..
Други плетени платове, вкл. имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене # 13.91.19 х х 27 296
Одеяла (без електрическите одеяла) бр. 13.92.11 231 259 173 480 2 703
Спално бельо кг 13.92.12 2 729 383 2 539 877 37 594
Покривки и кърпи за маса кг 13.92.13 404 854 230 596 1 920
Кърпи за тоалет или за кухня кг 13.92.14 2 326 673 2 363 414 27 445
Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла м2 13.92.15 575 282 581 631 10 096
Други конфекционирани текстилни изделия за домакинството; асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни изделия # 13.92.16 х х 7 099
Амбалажни чували и торбички кг 13.92.21 4 479 981 4 083 118 24 990
Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове и други изделия за къмпинг кг 13.92.22 115 756 115 808 2 112
Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях кг 13.92.23 11 301 11 429 1 085
Cпални чували; изделия за легла бр. 13.92.24 40 253 322 39 568 974 190 829
Други конфекционирани текстилни изделия (вкл. кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, спасителни жилетки и колани) кг 13.92.29 793 148 482 879 1 937
Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас м2 13.93.11 .. .. ..
Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, без тъфтинг и флок м2 13.93.12 .. 46 732 1 333
Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг м2 13.93.13 .. .. ..
Други килими и подови настилки от текстилни материали (вкл. от филц) м2 13.93.19 - - -
Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна кг 13.94.11 927 814 927 242 4 063
Мрежи; изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д. кг 13.94.12 96 922 98 171 843
Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло кг 13.95.10 4 210 861 3 120 159 12 759
Метални и метализирани прежди кг 13.96.11 .. .. ..
Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.д. кг 13.96.12 - - -
Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или пластмаси кг 13.96.13 .. .. ..
Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д. м2 13.96.14 - - -
Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна м2 13.96.15 - - -
Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (вкл. фитили; нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, тъкани за пресяване, прецеждане и филтриране) кг 13.96.16 151 393 .. ..
Ленти; пасмантерийни и аналогични орнаментни изделия хил.лв 13.96.17 x x 19 834
Тюлове и други мрежести тъкани, без изтъканите и плетени изделия; дантели на парчета, на ленти или на мотиви хил.лв 13.99.11 x x 599
Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви хил.лв 13.99.12 x x 2 454
Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани кг 13.99.13 .. .. ..
Текстилни влакна с дължина ≤ 5 мм (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали кг 13.99.14 48 871 .. ..
Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди "във верижка" кг 13.99.15 1 161 888 611 560 ..
Ватирани текстилни изделия на парчета м2 13.99.16 3 062 257 2 978 390 20 412
Друг текстил и изделия от текстил, н.д. бр. 13.99.19 - - -
Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи бр. 14.11.10 65 236 13 110 1 312
Работни ансамбли и сака за мъже бр. 14.12.11 1 470 826 798 052 32 029
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже бр. 14.12.12 1 926 560 659 102 17 458
Работни ансамбли и сака за жени бр. 14.12.21 166 959 135 365 3 638
Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за жени бр. 14.12.22 234 448 97 958 1 937
Друго работно облекло бр. 14.12.30 2 226 966 1 259 176 21 821
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.13.11 1 503 997 619 277 12 350
Кoстюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.13.12 1 678 848 700 533 14 532
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.13.13 1 116 817 262 950 7 094
Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.13.14 16 068 778 7 080 954 112 076
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.21 1 752 613 548 959 32 208
Кoстюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.22 993 924 271 452 33 762
Сака, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.23 2 181 476 655 732 41 434
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.13.24 10 761 335 2 494 304 63 017
Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.31 2 147 555 1 037 591 74 023
Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.32 425 464 87 163 2 842
Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.33 2 770 884 970 379 43 305
Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.34 6 907 108 2 645 974 84 827
Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.13.35 9 378 776 2 418 190 54 646
Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.14.11 2 692 541 1 175 972 15 592
Слипове и други долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр. 14.14.12 10 993 161 6 964 812 32 341
Ризи и блузи, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.14.13 19 011 219 8 136 289 94 173
Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр. 14.14.14 9 951 197 3 310 778 21 093
Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.14.21 3 581 471 1 307 023 28 626
Долни фланелки, слипове, долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр. 14.14.22 266 833 10 733 224
Ризи и блузи, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.14.23 5 614 678 3 160 794 50 168
Долни фланелки, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр. 14.14.24 671 666 96 920 817
Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и други подобни изделия и части за тях, дори трикотажни или плетени # 14.14.25 х х 5 030
Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени бр. 14.14.30 46 423 034 23 030 431 176 535
Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени хил.лв 14.19.11 x x 7 837
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, трикотажно или плетено # 14.19.12 х х 73 586
Ръкавици, трикотажни или плетени чф. 14.19.13 572 029 572 685 1 065
Други конфекционирани допълнения и части за облекло, трикотажни или плетени # 14.19.19 х х 1 797
Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените хил.лв 14.19.21 x x 1 435
Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, различно от трикотажното или плетеното бр. 14.19.22 1 687 777 545 237 13 398
Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените # 14.19.23 х х 6 650
Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева кожа (без защитните ръкавици и тези за спорт) # 14.19.31 х х ..
Облекло от филц или от нетъкани материали, дори импрегнирани или промазани; облекло от текстилни материали, импрегнирани или промазани бр. 14.19.32 1 125 794 1 056 298 ..
Щумпи и други форми за шапки, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали бр. 14.19.41 - - -
Шапки от филц, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, или конфекционирани от дантели на парчета; мрежи и филета за коса бр. 14.19.42 456 774 160 389 601
Шапки от други материали (без тези от филц, каучук, пластмаси, азбест и защитните); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, козирки и подбрадници за шапкарството хил.лв 14.19.43 x x 1 564
Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки бр. 14.20.10 153 346 .. 358
Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия # 14.31.10 х х 63 466
Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени бр. 14.39.10 12 830 853 9 091 627 168 595
Обработени кожухарски кожи # 15.11.10 х х ..
Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи) м2 15.11.21 - - -
Кожи с лаково, метализирано или друго покритие м2 15.11.22 - - -
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели кг 15.11.31 .. .. ..
Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, различни от целите кг 15.11.32 .. .. ..
Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри кг 15.11.33 - - -
Обработени кожи без косъм от овце # 15.11.41 х х -
Обработени кожи без косъм от кози # 15.11.42 х х ..
Обработени кожи без косъм от свине # 15.11.43 х х ..
Обработени кожи без косъм от други животни кг 15.11.51 - - -
Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна м2 15.11.52 - - -
Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали хил.лв 15.12.11 x x 1 814
Куфари, чанти и други изделия за пътуване от всякакъв вид материали # 15.12.12 х х 4 876
Каишки за ръчни часовници (без металните) и части за тях бр. 15.12.13 - - -
Други изделия от естествена или възстановена кожа (вкл. изделия за технически цели) # 15.12.19 х х 823
Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без обувки със защитно метално бомбе) чф. 15.20.11 334 736 .. ..
Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без непромокаеми или спортни обувки) чф. 15.20.12 505 268 37 712 627
Обувки с горна част от естествена кожа (без спортни обувки, обувки със защитно метално бомбе и различни специални обувки) чф. 15.20.13 4 759 993 1 733 605 56 121
Обувки с горна част от текстилни материали (без спортни обувки) чф. 15.20.14 3 110 284 1 399 558 12 851
Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни чф. 15.20.21 - - -
Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед) чф. 15.20.29 472 298 15 075 803
Обувки със защитно метално бомбе чф. 15.20.31 .. .. ..
Дървени обувки, различни специални обувки и други обувки, н.д. чф. 15.20.32 .. .. ..
Части за обувки от естествена кожа; сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях хил.лв 15.20.40 x x 13 984
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3 16.10.11 658 672 641 634 160 331
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната # 16.10.12 х х 40 928
Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани м3 16.10.13 .. .. ..
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от иглолистна дървесина кг 16.10.21 289 064 289 064 431
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от бамбук кг 16.10.22 - - -
Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от дървесина, различна от иглолистната и бамбука кг 16.10.23 5 790 473 6 043 465 8 640
Дървесен талаш и дървесно брашно кг 16.10.24 4 627 975 4 588 224 766
Дървен материал на парчета или на частици кг 16.10.25 235 462 148 210 476 927 32 784
Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти м3 16.10.31 .. .. ..
Дървени траверси за релсов път, импрегнирани м3 16.10.32 .. .. ..
Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит или обработен по някакъв друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета м3 16.10.39 76 816 76 902 12 458
Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал хил.лв 16.10.91 x x 357
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от бамбук м3 16.21.11 - - -
Плочи от дървесни частици м3 16.21.12 599 053 333 836 102 372
Плочи, наречени "oriented strand board" (OSB), от дървесина м3 16.21.13 .. .. ..
Други плочи от дървесина или от други лигноцелулозни материали м3 16.21.14 .. .. ..
Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали м2 16.21.15 17 635 174 13 871 565 25 157
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от иглолистна дървесина м3 16.21.16 10 288 10 288 4 847
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, с най-малко един външен слой от тропическа дървесина м3 16.21.17 .. .. ..
Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3 16.21.18 .. .. ..
"Уплътнен" дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили м3 16.21.21 .. .. ..
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3 16.21.22 .. .. ..
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от тропическа дървесина м3 16.21.23 - - -
Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина ≤ 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3 16.21.24 15 322 11 732 10 859
Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития м2 16.22.10 .. 560 036 22 242
Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал бр. 16.23.11 168 140 162 279 32 970
Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове, от дървен материал кг 16.23.12 .. .. ..
Конструкции и детайли от дървен материал за строителството, н.д. кг 16.23.19 5 573 810 5 562 279 3 412
Сглобяеми постройки от дървен материал хил.лв 16.23.20 x x 6 414
Обикновени палети, бокс палети и други товароносители, от дървен материал бр. 16.24.11 7 930 870 7 892 117 93 790
Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия, от дървен материал кг 16.24.12 .. .. ..
Други опаковки от дървен материал и части за тях кг 16.24.13 23 580 788 22 433 880 36 860
Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, калъпи и опъвачи за обувки, заготовки за лули, от дървен материал кг 16.29.11 936 137 921 495 1 516
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал кг 16.29.12 .. .. ..
Дървени изделия с гравюри или инкрустации; кутии за бижута, статуетки и други изделия за украса, от дървен материал хил.лв 16.29.13 x x 1 937
Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от дървен материал # 16.29.14 х х 44 107
Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени и растителни отпадъци и остатъци кг 16.29.15 215 095 541 226 038 693 64 010
Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъци от корк кг 16.29.21 - - -
Изделия от естествен корк кг 16.29.22 .. .. ..
Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк кг 16.29.23 .. .. ..
Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.д. кг 16.29.24 - - -
Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия кг 16.29.25 .. .. ..
Химична дървесна маса за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.11 - - -
Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.12 .. .. ..
Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне кг 90% сухо в-во 17.11.13 - - -
Механична и полухимична дървесна маса; влакнести маси от целулозни материали, различни от дървесните кг 90% сухо в-во 17.11.14 .. .. ..
Вестникарска хартия на роли или на листа кг 17.12.11 .. .. ..
Хартия и картон, ръчно отлети кг 17.12.12 - - -
Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон; основи от хартия за тапети кг 17.12.13 - - -
Хартия и картон, за писане, печатане или други графични цели кг 17.12.14 .. 4 624 415 7 345
Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг 17.12.20 29 429 486 24 365 950 41 521
Крафтлайнер, неизбелен, непокрит кг 17.12.31 - - -
Крафтлайнер, избелен, непокрит кг 17.12.32 .. .. ..
Полухимична хартия за навълняване "флутинг" кг 17.12.33 - - -
Хартия за навълняване "флутинг", различна от полухимичната кг 17.12.34 57 562 201 31 812 374 23 459
Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит кг 17.12.35 .. .. ..
Крафт хартия и крафт картон, непокрити; крафт хартия за торби, крепирана или навълнена кг 17.12.41 .. .. ..
Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия и картон (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.42 .. 1 542 777 1 575
Филтърна хартия и картон; филцова хартия кг 17.12.43 - - -
Цигарена хартия, ненарязана по формат (без тази на листчета, на тръбички и на роли с широчина ≤ 5 см) кг 17.12.44 - - -
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, непокрити кг 17.12.51 - - -
Друга крафт хартия и крафт картон, непокрити кг 17.12.59 - - -
Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия "кристал" и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа кг 17.12.60 - - -
Композитна хартия и картон, непокрити, неимпрегнирани, на роли или на листа кг 17.12.71 - - -
Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа кг 17.12.72 - - -
Хартия и картон за писане, печатане или за други графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества
кг 17.12.73 .. .. ..
Крафт хартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тази за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.74 - - -
Крафт картон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без този за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.75 - - -
Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг 17.12.76 .. .. ..
Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа кг 17.12.77 .. .. ..
Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.78 - - -
Друга крафт хартия и крафт картон, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели) кг 17.12.79 .. .. ..
Вълнообразeн картон (велпапе) на роли или на листа кг 17.21.11 114 151 160 43 981 546 55 030
Торби, пликове и кесии от хартия или картон кг 17.21.12 13 395 093 11 877 197 62 698
Кутии и кашони от вълнообразен картон кг 17.21.13 178 621 596 175 487 880 270 022
Сгъваеми кутии и картонени изделия от невълнообразни хартия или картон кг 17.21.14 28 303 748 27 844 924 97 176
Други опаковки от хартия, картонени изделия за канцеларии или магазини кг 17.21.15 1 228 935 1 196 172 7 608
Тоалетна хартия, носни кърпички, кърпички за подсушаване на ръцете, салфетки за почистване на грим, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг 17.22.11 41 945 676 40 830 457 123 965
Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна и текстилна вата или листов материал от целулозни влакна кг 17.22.12 26 894 791 21 035 742 192 023
Табли, чинии, чаши и подобни изделия от хартия или картон кг 17.22.13 353 261 384 149 1 373
Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина ≤ 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните ≤36 см, а другата ≤ 15 см, в несгънато положение; комплекти от восъчни (циклостилни) листа и офсетни плаки от хартия, дори в кутии кг 17.23.11 3 154 505 3 114 671 3 374
Пликове, неилюстровани пощенски картички, папки, съдържащи комплекти канцеларски материали, от хартия или картон кг 17.23.12 270 702 212 702 643
Регистрационни и счетоводни книги, кочани, папки и подобни канцеларски материали, от хартия или картон # 17.23.13 х х 20 762
Друга хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, напечатани, щамповани или перфорирани кг 17.23.14 537 324 537 326 1 737
Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци кг 17.24.11 .. .. ..
Стенни облицовки от текстилни материали кг 17.24.12 - - -
Етикети от хартия или картон кг 17.29.11 27 174 322 24 385 144 34 423
Филтри на блокове и плочи от хартиена маса кг 17.29.12 - - -
Цигарена хартия на листчета, тръбички или роли с широчина ≤ 5 см; бобини, макари, масури, шпули и други подобни; филтърна хартия и картон, на роли с широчина ≤ 36 см, или изрязани на формати; други изделия от хартия и картон, н.д. кг 17.29.19 22 616 233 18 006 600 43 253
Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири пъти седмично хил.лв 18.11.10 x x 34 890
Услуги по печатане на пощенски и таксови марки, облигации, карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти), чекове, други ценни книжа и подобни хил.лв 18.12.11 x x 35 740
Услуги по печатане на рекламни каталози, проспекти, плакати и други печатни рекламни материали хил.лв 18.12.12 x x 74 220
Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-малко от четири пъти седмично хил.лв 18.12.13 x x 21 762
Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и пощенски картички хил.лв 18.12.14 x x 88 133
Услуги по директно печатане върху материали, различни от хартия хил.лв 18.12.16 x x 43 348
Услуги по печатане на други печатни продукти, н.д. хил.лв 18.12.19 x x 285 722
Услуги по предпечатна подготовка хил.лв 18.13.10 x x 14 852
Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли хил.лв 18.13.20 x x 7 112
Спомагателни услуги, свързани с печатането хил.лв 18.13.30 x x 2 031
Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането хил.лв 18.14.10 x x 21 800
Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи хил.лв 18.20.10 x x ..
Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи хил.лв 18.20.20 x x ..
Услуги по възпроизвеждане на стандартен софтуер хил.лв 18.20.30 x x -
Смола и смолен (пеков) кокс кг 19.10.30 - - -
Водород, азот, кислород, аргон и други инертни газове м3 20.11.11 220 897 595 195 210 763 39 008
Въглероден диоксид и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи кг 20.11.12 15 240 407 14 221 639 2 830
Втечнен и сгъстен въздух кг 20.11.13 .. .. ..
Цинков оксид и пероксид, титанови оксиди # 20.12.11 х х -
Хромови оксиди и хидрооксиди, манганови оксиди, оловни оксиди и медни оксиди и хидрооксиди кг 20.12.12 - - -
Други оксиди, хидрооксиди и пероксиди на металите кг 20.12.19 - - -
Cинтетични органични багрилни вещества и препарати на базата на тези вещества; синтетични органични продукти, използвани като луминофори или като средства за флуоресценция; оцветителни лакове и препарати на базата на тези лакове кг 20.12.21 2 605 801 1 980 939 4 646
Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни; багрилни вещества от растителен или животински произход кг 20.12.22 .. .. ..
Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати; ензимни препарати за предварително дъбене кг 20.12.23 - - -
Други багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като луминофори # 20.12.24 х х -
Металоиди кг 20.13.21 .. .. ..
Халогениди или сулфиди на неметалните елементи кг 20.13.22 - - -
Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак кг 20.13.23 - - -
Хлороводород; олеум; дифосфорен пентаоксид; други неорганични киселини; силициев и серен диоксид # 20.13.24 х х 53 732
Оксиди, хидрооксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли # 20.13.25 х х ..
Метални халогениди # 20.13.31 х х 1 500
Хипохлорити, хлорати и перхлорати # 20.13.32 х х 1 851
Cулфиди, сулфити, сулфати, дитионити и сулфоксилати # 20.13.41 х х 7 651
Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (без калиевите) # 20.13.42 х х ..
Карбонати # 20.13.43 х х ..
Cоли на оксометалните и пероксометалните киселини; благородни метали в колоидно състояние кг 20.13.51 .. .. ..
Други неорганични съединения (вкл. дестилирани води), н.д.; амалгами, без тези на благородните метали кг 20.13.52 .. .. ..
Други изотопи и техните съединения, вкл. тежка вода кг 20.13.61 - - -
Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди; фулминати, цианати и тиоцианати; силикати; борати; перборати; други соли на неорганични киселини или пероксикиселини # 20.13.62 х х ..
Водороден пероксид кг H2O2 20.13.63 - - -
Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди кг 20.13.64 .. .. ..
Съединения на редкоземните метали, на итрия или скандия кг 20.13.65 - - -
Пречистена сяра, без сублимирана, утаена или колоидна сяра кг 20.13.66 .. .. ..
Пържени железни пирити кг 20.13.67 - - -
Пиезоелектрически кварц; други синтетични или синтеровани скъпоценни камъни, необработени г 20.13.68 - - -
Ациклени въглеводороди кг 20.14.11 .. .. ..
Циклени въглеводороди кг 20.14.12 - - -
Хлорни производни на ациклените въглеводороди кг 20.14.13 - - -
Cулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани кг 20.14.14 - - -
Други производни на въглеводородите кг 20.14.19 - - -
Промишлени мастни алкохоли кг 20.14.21 - - -
Моноалкохоли кг 20.14.22 - - -
Диоли, полиалкохоли, циклени алкохоли и техните производни кг 20.14.23 .. .. ..
Феноли; фенолни алкохоли и техните производни кг 20.14.24 - - -
Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини кг 20.14.31 3 166 946 3 135 566 3 221
Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните производни кг 20.14.32 .. .. ..
Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, циклени монокарбоксилни киселини, ациклени и циклени поликарбоксилни киселини, вкл. техните производни кг 20.14.33 2 014 584 .. 1 786
Ароматни поликарбоксилни киселини, карбоксилни киселини с алкохолна функционална група, но без друга кислородна функционална група и техните производни, без салицилова киселина и нейните соли кг 20.14.34 .. .. ..
Cъединения с аминна функционална група кг 20.14.41 - - -
Аминови съединения с кислородни функционални групи, без лизин и глутаминова киселина кг 20.14.42 .. .. ..
Уреини; съединения с карбоксилимидна или нитрилна функционални групи; техните производни кг 20.14.43 .. .. ..
Cъединения с други азотни функционални групи кг 20.14.44 - - -
Органични тиосъединения и други органоминерални съединения кг 20.14.51 .. .. ..
Хетероциклени съединения, н.д.; нуклеинови киселини и техните соли кг 20.14.52 - - -
Фосфорни естери и техните соли или естери на други неорганични киселини (без естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни кг 20.14.53 - - -
Cъединения с алдехидна функционална група кг 20.14.61 .. .. ..
Cъединения с кетонна и хинонна функционална група кг 20.14.62 - - -
Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали и техните производни кг 20.14.63 - - -
Ензими и други органични съединения, н.д. кг 20.14.64 .. .. ..
Производни на смолата или на други растителни продукти кг 20.14.71 - - -
Дървени въглища кг 20.14.72 2 440 665 2 618 182 1 935
Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и подобни продукти кг 20.14.73 - - -
Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание ≥ 80% обемни л 20.14.74 71 328 201 52 872 290 66 657
Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание л 20.14.75 40 911 308 40 717 814 48 986
Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; амоняк кг N 20.15.10 .. .. ..
Амониев хлорид; нитрити # 20.15.20 х х -
Карбамид кг N 20.15.31 2 599 367 2 871 348 5 620
Амониев сулфат кг N 20.15.32 - - -
Амониев нитрат кг N 20.15.33 .. .. ..
Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат кг N 20.15.34 - - -
Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства кг N 20.15.35 - - -
Водни разтвори на карбамид и амониев нитрат кг N 20.15.36 .. .. ..
Други азотни торове и смеси от торове кг N 20.15.39 .. .. ..
Суперфосфати кг P2O5 20.15.41 .. .. ..
Други фосфорни торове кг P2O5 20.15.49 - - -
Калиев хлорид кг K2O 20.15.51 - - -
Калиев сулфат кг K2O 20.15.52 - - -
Други калиеви торове кг K2O 20.15.59 .. .. ..
Натриев нитрат кг 20.15.60 .. .. ..
Торове, съдържащи три хранителни елемента: азот, фосфор и калий кг 20.15.71 .. .. 3 645
Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат) кг 20.15.72 .. .. ..
Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат) кг 20.15.73 .. .. ..
Торове, съдържащи два хранителни елемента: азот и фосфор кг 20.15.74 - - -
Торове, съдържащи два хранителни елемента: фосфор и калий кг 20.15.75 - - -
Калиеви нитрати кг N 20.15.76 - - -
Други торове, съдържащи най-малко два хранителни елемента: азот, фосфат, калиев карбонат кг 20.15.79 .. .. 18 120
Торове от животински или растителен произход кг 20.15.80 .. .. ..
Полимери на етилена в първични форми кг 20.16.10 23 716 622 23 096 358 45 395
Полимери на стирена в първични форми кг 20.16.20 .. .. ..
Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми кг 20.16.30 11 270 116 7 508 076 17 686
Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери, в първични форми кг 20.16.40 14 160 659 .. ..
Полимери на пропилена или на други олефини, в първични форми кг 20.16.51 90 612 616 88 251 321 167 291
Полимери на винилацетати или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми кг 20.16.52 .. .. ..
Акрилови полимери в първични форми кг 20.16.53 .. .. ..
Полиамиди в първични форми кг 20.16.54 .. .. ..
Карбамидни, тиокарбамидни и меламинови смоли, в първични форми кг 20.16.55 .. .. ..
Други аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани, в първични форми кг 20.16.56 .. .. ..
Силикони в първични форми кг 20.16.57 .. .. ..
Други полимери в първични форми, н.д. кг 20.16.59 .. .. ..
Cинтетичен каучук в първични форми кг 20.17.10 - - -
Инсектициди кг акт. в-во 20.20.11 .. .. ..
Хербициди кг акт. в-во 20.20.12 - - -
Инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията кг акт. в-во 20.20.13 - - -
Дезинфекционни средства кг акт. в-во 20.20.14 156 565 176 742 4 307
Фунгициди кг акт. в-во 20.20.15 .. .. ..
Опасни пестициди кг акт. в-во 20.20.16 - - -
Други пестициди и агрохимикали кг акт. в-во 20.20.19 346 470 307 737 1 511
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във водна среда кг 20.30.11 45 544 006 42 461 763 57 510
Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда кг 20.30.12 14 408 608 11 087 844 41 477
Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли, ангоби, течни лустра и подобни препарати; стъклени фрити кг 20.30.21 .. .. ..
Други бои и лакове; сикативни препарати; кит кг 20.30.22 577 775 994 533 491 257 142 759
Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои кг 20.30.23 .. .. ..
Печатарски мастила кг 20.30.24 .. .. ..
Суров глицерол, глицеролови води и луги кг 20.41.10 - - -
Повърхностноактивни органични вещества, без сапуните кг 20.41.20 .. .. ..
Cапуни и повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти кг 20.41.31 8 070 934 7 560 439 11 417
Перилни и почистващи препарати кг 20.41.32 102 488 970 97 414 476 154 540
Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения, вкл. благовонни препарати за религиозни обреди хил.лв 20.41.41 x x 70 082
Изкуствени восъци и восъчни препарати кг 20.41.42 .. .. ..
Вакси и кремове за обувки; препарати за чистене и лъскане на мебели, подове, каросерии, стъкла или метали кг 20.41.43 1 808 252 1 684 739 5 943
Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане кг 20.41.44 1 523 401 1 523 401 2 011
Парфюми и тоалетни води л 20.42.11 308 349 324 612 12 229
Продукти за гримиране на устните и очите хил.лв 20.42.12 x x 4 159
Препарати за маникюр или педикюр хил.лв 20.42.13 x x 8 080
Пудри за козметична и тоалетна употреба хил.лв 20.42.14 x x ..
Други готови козметични препарати (вкл. за предпазване от слънцето) хил.лв 20.42.15 x x 49 153
Шампоани, лакове за коса, препарати за трайно къдрене и изправяне на коса # 20.42.16 х х 16 522
Лосиони и други препарати за поддържане на коса, н.д. кг 20.42.17 5 502 424 5 467 420 51 085
Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите, вкл. прахове и пасти, улесняващи прилепването на зъбните протези; конци за почистване на зъбите # 20.42.18 х х 51 741
Тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти и средства против изпотяване, препарати за баня, други готови парфюмерийни, тоалетни и козметични препарати, н.д. кг 20.42.19 25 092 070 19 319 254 75 436
Барути и експлозиви кг 20.51.11 15 177 971 13 789 005 22 721
Бикфордови фитили; детониращи фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори # 20.51.12 х х ..
Изделия за фойерверки кг 20.51.13 - - -
Сигнални ракети, ракети срещу градушка и сигнални огньове; други пиротехнически изделия кг 20.51.14 .. .. ..
Кибрити кг 20.51.20 .. .. ..
Лепила кг 20.52.10 8 733 246 2 855 595 10 938
Етерични масла; смеси от ароматизиращи субстанции кг 20.53.10 2 355 064 2 063 132 144 038
Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, чувствителни, неекспонирани; фотографска хартия м2 20.59.11 - - -
Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности за фотографски цели; химически препарати за фотографски цели, н.д. кг 20.59.12 - - -
Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла кг 20.59.20 .. 1 053 156 2 190
Мастила, без печатарските кг 20.59.30 - .. ..
Cмазочни препарати кг 20.59.41 .. .. 4 320
Антидетонаторни препарати, добавки за минерални масла и подобни продукти кг 20.59.42 2 882 372 2 872 372 7 769
Течности за хидравлични спирачки; антифризи и препарати против заскрежаване кг 20.59.43 7 935 276 7 319 101 13 173
Пептони, други протеинови вещества и техните производни, н.д.; стрити на прах кожи кг 20.59.51 .. .. 1 210
Пасти за моделиране; състави, наречени "зъболекарски восъци" и други зъболекарски състави на базата на гипс; смеси и заряди за пожарогасители; готови среди за развитие на микроорганизми; сложни диагностични или лабораторни реактиви, н.д. кг 20.59.52 .. .. ..
Химични елементи и съединения, легирани с оглед използването им в електрониката, под формата на дискове, пластини или аналогични форми кг 20.59.53 - - -
Активен въглен кг 20.59.54 - - -
Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и подобни продукти кг 20.59.55 - - -
Препарати за декапиране на метали; флюсове; препарати, наречени "ускорители на вулканизацията"; сложни пластификатори и стабилизатори за каучук или пластмаси; катализатори, н.д.; алкилбензолови и алкилнафталови смеси, н.д. кг 20.59.56 991 180 .. 1 141
Cвързващи препарати за леярски форми или сърца; разнообразни химични продукти кг 20.59.57 3 449 829 2 673 865 2 127
Биодизел кг 20.59.58 .. .. ..
Други разнообразни химични продукти, н.д. # 20.59.59 х х 5 720
Желатини и техните производни, вкл. млечен албумин кг 20.59.60 .. .. ..
Кабели от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна, необработени за предене кг 20.60.11 3 425 542 .. ..
Cинтетични прежди с висока здравина от полиамиди и от полиестери кг 20.60.12 .. .. ..
Текстурирани прежди и други синтетични прежди, единични кг 20.60.13 11 239 637 11 945 542 77 494
Cинтетични монофиламенти; ленти и подобни форми от синтетични текстилни материали кг 20.60.14 .. .. ..
Кабели от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна, необработени за предене кг 20.60.21 - - -
Прежди с висока здравина от вискозна коприна кг 20.60.22 - - -
Други изкуствени прежди, единични кг 20.60.23 .. .. ..
Изкуствени монофиламенти; ленти и подобни форми от изкуствени текстилни материали кг 20.60.24 - - -
Cалицилова киселина, о-ацетилсалицилова киселина, техните соли и естери кг 21.10.10 - - -
Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти кг 21.10.20 .. .. ..
Лактони, н.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и негови производни кг 21.10.31 - - -
Сулфонамиди кг 21.10.32 - - -
Химически чисти захари, н.д.; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, н.д. кг 21.10.40 .. .. ..
Провитамини, витамини и техните производни хил.лв 21.10.51 x x ..
Хормони и техните производни; други стероиди, използвани главно като хормони г 21.10.52 .. .. ..
Гликозиди и растителни алкалоиди, техните соли, етери, естери и други производни хил.лв 21.10.53 x x ..
Антибиотици кг 21.10.54 .. .. ..
Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход, н.д. хил.лв 21.10.60 x x 3 452
Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини или други антибиотици кг 21.20.11 .. .. 49 303
Лекарствени продукти, съдържащи хормони, но несъдържащи антибиотици кг 21.20.12 .. .. ..
Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи хормони или антибиотици кг 21.20.13 15 920 486 15 487 000 635 664
Антисеруми и ваксини кг 21.20.21 .. .. ..
Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спермициди хил.лв 21.20.22 x x -
Диагностични реактиви и други лекарствени продукти кг 21.20.23 .. .. ..
Превързочни материали, стерилни катгути и аналогични изделия за медицината; окомплектовани чанти за оказване на първа помощ # 21.20.24 х х 28 340
Пневматични гуми от каучук, нови, за леки автомобили бр. 22.11.11 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за мотоциклети и велосипеди бр. 22.11.12 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси, товарни автомобили и самолети бр. 22.11.13 - - -
Пневматични гуми от каучук, нови, за селскостопански превозни средства; други нови пневматични гуми от каучук бр. 22.11.14 - - -
Вътрешни гуми, плътни или кухи (полуплътни) бандажи, сменяеми протектори за пневматични гуми, колани (предпазни ленти), от каучук # 22.11.15 х х ..
Профили за поправка на гуми от невулканизиран каучук кг 22.11.16 - - -
Регенерирани пневматични гуми от каучук бр. 22.11.20 24 617 17 533 5 293
Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти кг 22.19.10 .. .. ..
Невулканизиран каучук и изделия от него; невтвърден вулканизиран каучук, на нишки, въжета, плочи, листове, ленти, пръчки и профили кг 22.19.20 6 408 525 6 327 125 33 712
Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук кг 22.19.30 26 780 463 32 688 323 376 945
Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук кг 22.19.40 .. .. ..
Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми кг 22.19.50 .. .. ..
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици) от невтвърден вулканизиран каучук кг 22.19.60 .. .. ..
Хигиенни или фармацевтични изделия (вкл. биберони) от невтърден вулканизиран каучук # 22.19.71 х х 1 616
Подови настилки и изтривалки от непорест вулканизиран каучук кг 22.19.72 .. .. ..
Други изделия от вулканизиран каучук, н.д.; втвърден каучук (ебонит) във всякакви форми и изделия от него; подови настилки и изтривалки от вулканизиран порест каучук # 22.19.73 х х 134 207
Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (моновлакна), пръчки, пръти и профили, от пластмаси кг 22.21.10 55 146 799 50 980 119 141 429
Изкуствени черва (обвивки на колбаси) от втвърдени протеини или от целулозни материали; тръби и маркучи, твърди, от пластмаси кг 22.21.21 14 203 095 14 520 756 50 985
Други тръби, маркучи и съединителни части за тях, от пластмаси кг 22.21.29 4 509 002 4 487 924 35 294
Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали кг 22.21.30 108 737 680 99 425 486 356 510
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси кг 22.21.41 20 043 086 17 457 007 77 886
Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси кг 22.21.42 391 094 568 966 4 426
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от полимери на етилена кг 22.22.11 93 073 288 87 282 107 246 664
Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от пластмаси, различни от полимерите на етилена кг 22.22.12 14 589 143 12 592 911 56 112
Кутии, каси, щайги и подобни изделия, от пластмаси кг 22.22.13 20 957 499 18 893 288 67 534
Дамаджани, бутилки, флакони и подобни изделия, от пластмаси бр. 22.22.14 2 631 079 212 2 313 765 665 240 327
Други опаковки от пластмаси кг 22.22.19 32 407 055 29 267 936 141 232
Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или под формата на плочи или плочки, от пластмаси м2 22.23.11 .. .. 1 673
Вани, мивки, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни изделия, от пластмаси бр. 22.23.12 .. .. 153 326
Резервоари, бидони и подобни съдове с вместимост > 300 л, от пластмаси кг 22.23.13 675 991 690 211 3 972
Врати, прозорци и техните каси и прагове; капаци, щори и подобни изделия и части за тях, от пластмаси # 22.23.14 х х 295 157
Линолеуми; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани м2 22.23.15 - - -
Изделия от пластмаси за строителството, н.д. кг 22.23.19 12 250 238 3 971 730 20 744
Сглобяеми постройки от пластмаси хил.лв 22.23.20 x x 604
Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от пластмаси кг 22.29.10 635 672 630 447 3 843
Cамозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, на роли с широчина ≤ 20 см, от пластмаси кг 22.29.21 771 225 801 101 5 046
Други самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, от пластмаси кг 22.29.22 226 363 148 711 966
Cъдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни изделия, от пластмаси кг 22.29.23 16 719 763 16 042 100 63 274
Части от пластмаси за осветители, светлинни надписи и подобни изделия хил.лв 22.29.24 x x 2 639
Канцеларски или училищни изделия, от пластмаси кг 22.29.25 27 864 25 864 438
Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни; статуетки и други предмети за украса, от пластмаси кг 22.29.26 2 023 571 2 021 117 6 439
Други разнообразни изделия от пластмаси, н.д. # 22.29.29 х х 144 924
Услуги по производство на други изделия от пластмаси хил.лв 22.29.91 x x 110 402
Cтъкло отлято, изтеглено или издухано на листа, но необработено по друг начин # 23.11.11 х х -
Флоат стъкло и полирано стъкло, на листа, но необработено по друг начин м2 23.11.12 .. .. ..
Cтъкло на листа, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но непоставено в рамка кг 23.12.11 15 321 996 13 908 368 18 827
Предпазно стъкло # 23.12.12 х х 108 868
Огледала от стъкло; изолиращо многослоесто стъкло за сгради (стъклопакети) # 23.12.13 х х 92 097
Бутилки, буркани, флакони и други опаковки от стъкло, с изключение на ампулите; тапи, похлупаци и други средства за затваряне, от стъкло # 23.13.11 х х 237 750
Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните бр. 23.13.12 447 242 930 436 403 829 193 871
Предмети за сервиране (без чаши за пиене) за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, от стъкло бр. 23.13.13 18 166 400 19 195 923 10 064
Стъклени ампули за термоси или за други изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум бр. 23.13.14 - - -
Cнопчета, ровинг, влакна и прежди, от стъклени влакна кг 23.14.11 - - -
Платна, покривки, мат, пана, стъклена вата и подобни нетъкани изделия, от стъклени влакна кг 23.14.12 676 372 102 792 1 420
Стъклена маса; стъкло на топчета (с изключение на микросфери), пръчки или тръби, необработено кг 23.19.11 - - -
Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други изделия от пресовано или излято на калъпи стъкло; стъкло, сглобено във витражи, "многоклетъчно" или "пеностъкло" на блокове, плочи или подобни форми кг 23.19.12 .. .. ..
Отворени колби и тръби, части за тях, без гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни, от стъкло кг 23.19.21 - - -
Стъкло за часовници или за очила, необработено оптически; кухи топки и сегментите им, от стъкло за производството на такива стъкла кг 23.19.22 - - -
Лабораторни, хигиенни или фармацевтични изделия; ампули от стъкло # 23.19.23 х х ..
Части за осветители, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия, от стъкло хил.лв 23.19.24 x x ..
Електрически изолатори от стъкло кг 23.19.25 - - -
Изделия от стъкло, н.д. # 23.19.26 х х 9 487
Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия, от инфузорна или от аналогична силикатна пръст кг 23.20.11 - - -
Огнеупорни тухли, плочи, плочки и подобни огнеупорни керамични изделия за строителството, без тези от инфузорна или от аналогична силикатна пръст кг 23.20.12 9 867 302 9 891 193 13 238
Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни смеси, н.д. кг 23.20.13 12 921 838 12 301 188 4 078
Неизпечени огнеупорни изделия и други огнеупорни керамични изделия кг 23.20.14 .. .. ..
Керамични плочки м2 23.31.10 27 706 414 28 497 821 200 774
Тухли, подови блокчета, кахли и подобни изделия за строителството, от неогнеупорна керамика # 23.32.11 х х 38 493
Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти и други изделия за строителството, от керамика # 23.32.12 х х -
Тръби и съединителни части за тях от керамика кг 23.32.13 - - -
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от порцелан кг 23.41.11 - - -
Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от керамични материали, различни от порцелан кг 23.41.12 209 089 206 973 407
Cтатуетки и други предмети за украса от порцелан и други керамични материали хил.лв 23.41.13 x x -
Cанитарна керамика бр. 23.42.10 3 110 177 2 847 301 136 528
Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части, за електрически машини, апарати и съоръжения
кг 23.43.10 297 211 179 762 2 145
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от порцелан кг 23.44.11 - - -
Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от керамични материали, различни от порцелан кг 23.44.12 118 691 78 731 2 739
Керамични съдове за селското стопанство, за транспорт или опаковки кг 23.49.11 - - -
Други нестроителни керамични изделия, н.д. кг 23.49.12 528 116 527 806 1 379
Несмлян цимент (клинкер) кг 23.51.11 2 334 741 526 698 216 938 36 757
Портландцимент, алуминиев цимент, шлаков цимент и други видове хидравличен цимент кг 23.51.12 2 117 110 287 2 075 073 185 244 502
Негасена, гасена и хидратна вар кг 23.52.10 1 502 690 230 299 937 353 36 266
Гипсови свързващи вещества кг 23.52.20 334 363 182 38 667 414 4 110
Калциниран или агломериран доломит кг 23.52.30 - - -
Керемиди, плочи, плочки, тухли и други подобни изделия, от цимент, бетон или изкуствен камък кг 23.61.11 579 493 067 587 648 691 79 977
Cглобяеми строителни елементи от цимент, бетон или изкуствен камък кг 23.61.12 125 781 281 126 770 488 27 539
Cглобяеми постройки от бетон т 23.61.20 21 306 21 973 8 205
Изделия от гипс за строителството м2 23.62.10 43 691 068 42 781 948 77 393
Готови за изливане бетонови смеси кг 23.63.10 8 968 736 836 8 623 321 937 318 964
Неогнеупорни строителни разтвори кг 23.64.10 104 490 440 103 820 462 13 331
Плочки, блокчета и подобни изделия от растителни влакна, от слама или талаш, агломерирани с минерални свързващи вещества м2 23.65.11 .. .. ..
Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни изделия # 23.65.12 х х -
Други изделия от гипс или от смеси на базата на гипс, н.д. кг 23.69.11 41 363 666 38 184 741 2 984
Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, н.д. кг 23.69.19 61 462 379 56 425 031 19 620
Обработени мрамор, травертин и алабастър и изделия от тях (с изключение на павета, бордюри, плочи, плочки, кубчета и подобни изделия); изкуствено оцветени гранули, отломки и прах от мрамор, травертин и алабастър кг 23.70.11 .. .. 14 156
Други обработени строителни и декоративни скални материали и изделия от тях; други изкуствено оцветени гранули, отломки и прахoве от други скални материали; изделия от агломерирани шисти кг 23.70.12 153 832 000 154 436 782 41 687
Мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия, без стойки, и техните части, от естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика кг 23.91.11 1 907 401 1 883 922 25 609
Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени върху текстил, хартия или картон м2 23.91.12 44 269 44 269 1 866
Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест и магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест; триещи се гарнитури, за спирачки, съединители и за всякакви триещи се части, немонтирани кг 23.99.11 - - -
Изделия от асфалт или от подобни продукти # 23.99.12 х х 10 955
Битумни смеси на базата на природен асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран кг 23.99.13 2 069 136 100 741 466 853 67 135
Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на друг вид въглерод под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати кг 23.99.14 .. - -
Изкуствен корунд кг 23.99.15 - - -
Изделия от други неметални минерални материали, н.д. кг 23.99.19 467 212 706 161 486 027 46 807
Необработен чугун и огледален "шпигел" чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми кг 24.10.11 - - -
Феросплави кг 24.10.12 .. .. ..
Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94% тегловно, на парчета, топчета или подобни форми кг 24.10.13 - - -
Гранули и прахове от необработен чугун и огледален "шпигел" чугун или стомана кг 24.10.14 - - -
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от нелегирана стомана кг 24.10.21 .. .. ..
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.22 - - -
Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от друга легирана стомана кг 24.10.23 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.31 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.32 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.33 - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.34 - - -
Горещовалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.35 .. .. ..
Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от друга легирана стомана (без изделия от силициева електротехническа стомана) кг 24.10.36 - - -
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.41 .. .. ..
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.42 - - -
Студеновалцувани плоски продукти с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.43 - - -
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от нелегирана стомана кг 24.10.51 - - -
Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина ≥ 600 мм, от друга легирана стомана кг 24.10.52 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина ≥ 600 мм, от силициева електротехническа стомана кг 24.10.53 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от силициева електротехническа стомана кг 24.10.54 - - -
Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от бързорежеща стомана кг 24.10.55 .. .. ..
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от нелегирана стомана кг 24.10.61 .. - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от нелегирана стомана кг 24.10.62 553 173 288 487 446 491 448 812
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от корозионноустойчива стомана кг 24.10.63 - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от корозионноустойчива стомана кг 24.10.64 - - -
Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от друга легирана стомана кг 24.10.65 - - -
Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от друга легирана стомана кг 24.10.66 .. .. ..
Кухи пръти за сондажи кг 24.10.67 - - -
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от нелегирана стомана кг 24.10.71 .. .. ..
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от корозионноустойчива стомана кг 24.10.72 - - -
Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от друга легирана стомана кг 24.10.73 - - -
Шпунтови профили и заварени отворени профили от стомана кг 24.10.74 .. .. ..
Елементи за релсов път от стомана кг 24.10.75 .. .. ..
Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от стомана кг 24.20.11 .. .. ..
Безшевни обсадни и други тръби и сондажни пръти, използвани за добив на нефт или газ, от стомана кг 24.20.12 - - -
Други безшевни тръби с кръгло напречно сечение, от стомана кг 24.20.13 .. .. ..
Други безшевни тръби (без тези с кръгло напречно сечение) и кухи профили от стомана кг 24.20.14 .. .. ..
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.21 - - -
Заварени обсадни тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.22 - - -
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.23 - - -
Други тръби с кръгло напречно сечение, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана кг 24.20.24 - - -
Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.31 - - -
Заварени обсадни и други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.32 - - -
Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.33 114 651 607 94 981 900 124 331
Заварени тръби с некръгло напречно сечение, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.34 221 783 008 181 513 916 209 980
Други тръби, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър ≤ 406,4 мм, от стомана кг 24.20.35 .. .. ..
Фитинги за тръби, неотлети, от стомана кг 24.20.40 159 619 148 637 2 039
Студеноизтеглени пръти и профили от нелегирана стомана кг 24.31.10 .. .. ..
Студеноизтеглени пръти и профили от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата кг 24.31.20 .. .. ..
Студеноизтеглени пръти и профили от корозионноустойчива стомана кг 24.31.30 - - -
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, неплакирани, нито покрити кг 24.32.10 .. .. ..
Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, плакирани или покрити кг 24.32.20 .. .. ..
Студеноформувани или прегънати отворени профили от нелегирана стомана кг 24.33.11 194 461 196 45 367 447 56 978
Студеноформувани или прегънати отворени профили от корозионноустойчива стомана кг 24.33.12 - - -
Оребрени листове (рифелна ламарина) от нелегирана стомана кг 24.33.20 .. .. ..
"Сандвич" панели от стоманени листове с покритие кг 24.33.30 21 901 946 21 918 006 68 120
Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана кг 24.34.11 47 192 534 39 698 678 45 351
Студеноизтеглен тел от корозионноустойчива стомана кг 24.34.12 .. .. ..
Студеноизтеглен тел от друга легирана стомана кг 24.34.13 - - -
Сребро, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах кг 24.41.10 .. .. ..
Злато, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах кг 24.41.20 467 547 31 271
Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани или под формата на полуготови продукти, или на прах кг 24.41.30 - .. ..
Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти кг 24.41.40 - - -
Неблагородни метали със сребърно покритие и неблагородни метали, сребро и злато, с платинено покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти кг 24.41.50 - - -
Недеформиран алуминий кг 24.42.11 10 470 496 10 387 243 31 618
Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд кг 24.42.12 - - -
Прахове и люспи от алуминий кг 24.42.21 - - -
Пръти и профили от алуминий кг 24.42.22 50 676 457 48 899 248 258 527
Тел от алуминий кг 24.42.23 .. .. ..
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,2 мм, от алуминий кг 24.42.24 .. .. ..
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,2 мм, от алуминий кг 24.42.25 .. .. ..
Тръби и фитинги за тръби от алуминий кг 24.42.26 .. .. ..
Недеформирано олово кг 24.43.11 105 302 511 105 974 898 459 850
Недеформиран цинк кг 24.43.12 .. .. ..
Недеформиран калай кг 24.43.13 .. .. ..
Плочи, листове, ленти, прахове и люспи, от олово кг 24.43.21 - - -
Пудра, прахове и люспи, от цинк кг 24.43.22 .. .. ..
Пръти, профили, тел, ламарина, листове, ленти и фолио, от цинк кг 24.43.23 943 918 .. ..
Пръти, профили и тел, от калай кг 24.43.24 - - -
Меден камък; циментна мед (медна утайка) кг 24.44.11 .. .. ..
Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране кг 24.44.12 .. .. ..
Рафинирана мед и медни сплави, недеформирани; матерни медни сплави кг 24.44.13 341 223 596 .. ..
Прахове и люспи от мед кг 24.44.21 - - -
Пръти и профили от мед кг 24.44.22 .. .. ..
Тел от мед кг 24.44.23 3 327 097 2 155 318 23 867
Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,15 мм, от мед кг 24.44.24 .. .. ..
Фолио с дебелина (без подложката) ≤ 0,15 мм, от мед кг 24.44.25 .. .. ..
Тръби и фитинги за тръби от мед кг 24.44.26 .. .. ..
Недеформиран никел кг 24.45.11 - - -
Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия кг 24.45.12 - - -
Прахове и люспи от никел кг 24.45.21 - - -
Пръти, профили и тел, от никел кг 24.45.22 - - -
Ламарина, листове, ленти и фолио, от никел кг 24.45.23 - - -
Тръби и фитинги за тръби от никел кг 24.45.24 - - -
Други цветни метали и изделия от тях; металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи метал или метални сплави кг 24.45.30 .. .. ..
Услуги по леене на ковък чугун кг 24.51.11 .. .. ..
Услуги по леене на сферографитен чугун кг 24.51.12 11 318 847 10 526 377 39 752
Услуги по леене на сив чугун кг 24.51.13 23 773 605 22 600 062 55 044
Тръби и кухи профили от чугун кг 24.51.20 - - -
Фитинги за тръби от чугун кг 24.51.30 .. .. ..
Услуги по леене на стомана, без тръби и фитинги за тях кг 24.52.10 9 765 531 10 691 587 45 226
Фитинги за тръби, отлети от стомана кг 24.52.30 - - -
Услуги по леене на леки метали кг 24.53.10 4 644 186 4 167 916 41 262
Услуги по леене на други метали кг 24.54.10 261 575 261 575 1 889
Сглобяеми постройки от метал т 25.11.10 53 717 50 593 132 369
Мостове и елементи за мостове от стомана кг 25.11.21 .. .. ..
Кули и стълбове от стомана кг 25.11.22 4 588 753 2 657 217 6 961
Други конструкции и части за конструкции, ламарини, пръти, профили, тръби и други елементи, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията, от стомана или алуминий кг 25.11.23 196 330 369 173 885 042 441 185
Врати, прозорци и техните каси и прагове, от стомана или алуминий бр. 25.12.10 497 610 497 139 180 155
Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване, от чугун или стомана хил.лв 25.21.11 x x ..
Котли за централно отопление, за производство на гореща вода и пара с ниско налягане бр. 25.21.12 17 745 12 145 16 117
Части за котли за централно отопление хил.лв 25.21.13 x x 1 333
Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнените газове), с вместимост > 300 л, без механични или термични устройства, от стомана или алуминий кг 25.29.11 13 203 625 13 194 882 78 851
Съдове за сгъстени или втечнени газове, от стомана или алуминий кг 25.29.12 2 020 046 1 999 838 5 907
Парни котли (парогенератори); котли „с прегрята вода“ бр. 25.30.11 183 183 2 027
Спомагателни устройства за котли; кондензатори за парни машини кг 25.30.12 - - -
Части за парни котли, без котли за централно отопление хил.лв 25.30.13 x x 6 558
Ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне кг 25.30.21 - - -
Части за ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне хил.лв 25.30.22 x x -
Револвери, пистолети, небойни огнестрелни оръжия и подобни средства бр. 25.40.12 .. .. ..
Бомби, управляеми ракети, снаряди, мини, патрони и други боеприпаси, и части за тях кг 25.40.13 143 966 141 909 ..
Части за бойно въоръжение и за други огнестрелни оръжия хил.лв 25.40.14 x x 176 867
Услуги по коване на метал хил.лв 25.50.11 x x 5 154
Услуги по щамповане на метал хил.лв 25.50.12 x x 827
Услуги по валцуване на метал хил.лв 25.50.13 x x ..
Продукти от праховометалургични материали хил.лв 25.50.20 x x 2 632
Услуги по нанасяне на метално покритие върху метал хил.лв 25.61.11 x x 36 874
Услуги по нанасяне на неметално покритие върху метал хил.лв 25.61.12 x x 7 860
Услуги по термично обработване, различни от тези по нанасяне на метално покритие хил.лв 25.61.21 x x 2 421
Услуги по друг вид повърхностно обработване на метал хил.лв 25.61.22 x x 35 953
Услуги по струговане на метални части хил.лв 25.62.10 x x 243 830
Услуги по друго механично обработване на метал хил.лв 25.62.20 x x 239 285
Ножове (без тези за машини), ножици и техните остриета бр. 25.71.11 .. .. 494
Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (вкл. заготовките на ленти) # 25.71.12 х х -
Други ножарски изделия; инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр # 25.71.13 х х ..
Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици, лопатки за торти, ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни изделия за сервиране бр. 25.71.14 845 073 889 324 ..
Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия и части за тях кг 25.71.15 - - -
Катинари, брави за автомобили или за мебели, от неблагородни метали бр. 25.72.11 118 755 123 895 761
Други брави и резета от неблагородни метали бр. 25.72.12 453 675 463 855 3 227
Ключалки, ключалки с обков, ключове и части за катинари, брави и резета, от неблагородни метали # 25.72.13 х х 10 889
Панти, гарнитури, обков и подобни изделия за автомобили, мебели, врати, прозорци и други, от неблагородни метали кг 25.72.14 10 195 559 10 448 905 94 885
Сечива и инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа кг 25.73.10 153 075 153 079 253
Триони, листове за триони от всички видове, за ръчна работа кг 25.73.20 128 053 124 258 2 058
Други инструменти за ръчна работа кг 25.73.30 637 369 642 518 16 513
Сменяеми инструменти за инструменти за ръчна работа, механични или не, или за обработващи машини кг 25.73.40 533 560 418 640 46 639
Леярски форми, формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми # 25.73.50 х х 9 642
Други сечива и инструменти кг 25.73.60 283 281 452 431 11 981
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≥ 50 л, но ≤ 300 л, без механични или термични устройства, от стомана бр. 25.91.11 55 665 41 381 10 185
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост < 50 л, без механични или термични устройства, от стомана бр. 25.91.12 .. .. ..
Кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване, с вместимост < 50 л, от стомана бр. 25.92.11 264 908 223 238 216 253 61 181
Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост ≤ 300 л, от алуминий бр. 25.92.12 .. .. ..
Капачки, запушалки, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали # 25.92.13 х х 73 370
Въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от стомана кг 25.93.11 492 738 607 454 2 498
Бодлива тел от стомана; въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от мед или алуминий кг 25.93.12 2 103 686 2 104 543 6 160
Метални платна, мрежи и решетки, от стоманена или медна тел; разтеглени ламарини и ленти, от стомана или мед кг 25.93.13 34 105 376 30 387 493 37 110
Гвоздеи, кабари, щифтове и подобни изделия, от стомана, мед или алуминий кг 25.93.14 6 950 155 6 779 020 8 825
Телове, пръчки, електроди и подобни, обмазани или напълнени с декапиращи средства # 25.93.15 х х ..
Пружини и ресори от стомана или мед кг 25.93.16 14 807 327 3 946 688 30 417
Вериги (без веригите с шарнирно свързване), верижки и части за тях # 25.93.17 х х ..
Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и подобни изделия за ръчна работа, безопасни игли и други игли, от стомана, н.д. кг 25.93.18 - - -
Свързващи елементи с резба, от стомана, н.д. кг 25.94.11 26 877 845 3 876 469 13 339
Свързващи елементи без резба, от стомана, н.д. кг 25.94.12 558 705 348 999 4 451
Свързващи елементи със или без резба, от мед кг 25.94.13 349 203 24 950 ..
Мивки, вани и подобни санитарни или хигиенни изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий # 25.99.11 х х 12 579
Съдове за сервиране или за кухня, други домакински изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий кг 25.99.12 3 857 316 3 702 701 17 271
Огнеупорни каси и блиндирани врати, от неблагородни метали # 25.99.21 х х 22 446
Кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки и печати и подобни канцеларски изделия, от неблагородни метали хил.лв 25.99.22 x x 3 433
Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, канцеларски щипки и подобни канцеларски изделия, телчета за телбод, от неблагородни метали хил.лв 25.99.23 x x ..
Статуетки и други предмети за украса, огледала, рамки за фотографии, картини или подобни, от неблагородни метали хил.лв 25.99.24 x x 2 731
Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси и подобни изделия, от неблагородни метали, за облекло, обувки, чергила, чанти, и всякакви видове конфекции; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали; мъниста и изрязани пайети, от неблагородни метали хил.лв 25.99.25 x x 1 008
Гребни винтове и техните лопатки бр. 25.99.26 - - -
Други изделия от неблагородни метали, н.д. # 25.99.29 х х 385 207
Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници (вкл. тръби за видеомонитори); телевизионни предавателни тръби; други електроннолъчеви тръби бр. 26.11.11 .. .. ..
Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти и други електронни лампи и тръби бр. 26.11.12 .. .. ..
Диоди; транзистори; тиристори, диаци и триаци бр. 26.11.21 - .. ..
Полупроводникови елементи; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали; части за тях бр. 26.11.22 93 059 95 152 2 325
Електронни интегрални схеми бр. 26.11.30 .. 27 388 815 202 711
Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.д. # 26.11.40 х х 14 281
Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи - пътечки и контактни площадки бр. 26.11.50 39 818 726 13 250 734 12 075
Монтирани печатни платки бр. 26.12.10 132 512 223 26 934 835 78 425
Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за компютри бр. 26.12.20 .. .. ..
Карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти) бр. 26.12.30 .. .. ..
Преносими компютри - лаптопи, таблети и подобни компютри бр. 26.20.11 43 710 43 349 20 305
Касови терминали (POS), банкомати (ATM's) и подобни машини, които могат да се включат към компютър или в мрежа бр. 26.20.12 - - -
Настолни компютри бр. 26.20.13 5 299 5 299 5 989
Системи за обработка на информация, цифрови бр. 26.20.14 323 323 2 705
Други цифрови компютри, съдържащи или не в един и същи корпус едно или две от следните видове устройства: запаметяващо, входно или изходно устройство бр. 26.20.15 3 103 3 114 21 166
Входни или изходни устройства, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващо устройство бр. 26.20.16 .. .. ..
Монитори и видеопрожекционни апарати, изключително или главно предназначени за компютри бр. 26.20.17 .. .. ..
Многофункционални апарати, изпълняващи две или повече от посочените функции - печатане, копиране и предаване по факс, пригодени за свързване към компютри или в мрежа бр. 26.20.18 - - -
Запаметяващи устройства бр. 26.20.21 - - -
Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, без запис кг 26.20.22 - - -
Други системи за обработка на информация, н.д. бр. 26.20.30 116 296 114 696 5 533
Части и принадлежности за компютърна техника хил.лв 26.20.40 x x 4 856
Предаватели с вграден приемник бр. 26.30.11 - - -
Предаватели без вграден приемник бр. 26.30.12 7 508 7 452 23 037
Телевизионни камери бр. 26.30.13 .. .. ..
Телефонни апарати за жична телефония с безжични слушалки бр. 26.30.21 - - -
Телефонни апарати за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи бр. 26.30.22 - - -
Други телефонни апарати и апарати за предаване или приемане на глас, образ или данни, вкл. апарати за комуникация в жични или безжични мрежи (LAN или WAN мрежи) бр. 26.30.23 358 211 286 731 19 891
Части за далекосъобщителна техника и крайни устройства хил.лв 26.30.30 x x 2 306
Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери # 26.30.40 х х 15 308
Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати бр. 26.30.50 .. .. 34 299
Радиоприемници (без автомобилни), дори комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство бр. 26.40.11 .. .. ..
Автомобилни радиоприемници, които не могат да работят без външен източник на енергия бр. 26.40.12 - - -
Телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ бр. 26.40.20 .. .. ..
Грамофони дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук бр. 26.40.31 - - -
Магнетофони и други апарати за записване на звук бр. 26.40.32 .. .. ..
Видеокамери и други апарати за записване и възпроизвеждане на образ бр. 26.40.33 .. .. ..
Монитори и прожекционни апарати, несъдържащи в себе си телевизионни приемници и които не са основно предназначени за компютрите бр. 26.40.34 .. .. ..
Микрофони и техните стойки бр. 26.40.41 - - -
Високоговорители; слушалки, дори комбинирани с микрофон бр. 26.40.42 .. .. ..
Аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука бр. 26.40.43 1 145 1 145 3 710
Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия, н.д. бр. 26.40.44 - - -
Части и принадлежности за апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ # 26.40.51 х х 1 337
Части и принадлежности за радиоприемници и предаватели хил.лв 26.40.52 x x -
Видеоигри (използвани с телевизионен приемник или с вграден екран) и други хазартни игри или игри, развиващи сръчност, с електронен индикатор бр. 26.40.60 .. .. ..
Компаси, вкл. навигационни компаси; други уреди и апарати за навигация бр. 26.51.11 .. .. ..
Теодолити и тахиметри (тахеометри); други уреди и апарати за геодезия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика бр. 26.51.12 - - -
Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление бр. 26.51.20 21 724 21 804 13 006
Везни с чувствителност 5 сг или по-голяма бр. 26.51.31 - - -
Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или смятане бр. 26.51.32 - - -
Ръчни инструменти за измерване на дължини (вкл. микрометри и шублери), н.д. бр. 26.51.33 .. .. ..
Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения бр. 26.51.41 - - -
Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи бр. 26.51.42 - - -
Уреди за измерване на електрически величини, без регистриращо устройство бр. 26.51.43 1 030 1 042 153
Уреди и апарати, предназначени за далекосъобщителната техника бр. 26.51.44 - - -
Уреди и апарати за измерване или проверка на други електрически величини, н.д. бр. 26.51.45 308 .. ..
Хидрометри, термометри (без медицински), пирометри, барометри, влагомери и психрометри бр. 26.51.51 .. .. ..
Уреди за измерване или проверка на дебита, нивото, налягането или други променливи характеристики на течности или газове бр. 26.51.52 .. .. 19 626
Уреди и апарати за физични или химични анализи, н.д. бр. 26.51.53 215 745 216 134 36 239
Микроскопи (без оптичните) и дифрактографи бр. 26.51.61 - - -
Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите бр. 26.51.62 - - -
Броячи за газове, течности или електричество бр. 26.51.63 475 266 412 945 32 228
Броячи на обороти или на продукция, таксиметри; скоростомери и тахометри бр. 26.51.64 .. .. 645
Уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка, хидравлични или пневматични бр. 26.51.65 .. .. ..
Уреди и машини за измерване или проверка, н.д. # 26.51.66 х х 4 097
Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка бр. 26.51.70 438 508 344 153 43 448
Части и принадлежности за апарати за радиозасичане, радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление хил.лв 26.51.81 x x 4 978
Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация (без микроскопи, броячи, уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка) хил.лв 26.51.82 x x 12 024
Части и принадлежности за микроскопи (без оптичните) и за дифрактографи хил.лв 26.51.83 x x -
Части и принадлежности за броячи хил.лв 26.51.84 x x 5 804
Части и принадлежности за уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка и за уреди и машини за измерване или проверка, н.д. хил.лв 26.51.85 x x 42 568
Части и принадлежности за компаси, за уреди и апарати за навигация, за машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите хил.лв 26.51.86 x x ..
Ръчни и джобни часовници, с корпуси от благородни метали или от неблагородни метали, покрити с благородни метали бр. 26.52.11 - - -
Други ръчни и джобни часовници и други часовници, вкл. хронометри бр. 26.52.12 .. .. ..
Часовници за командни табла и подобни часовници за превозни средства бр. 26.52.13 - - -
Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други часовници бр. 26.52.14 - - -
Часовникови механизми, комплектовани и сглобени бр. 26.52.21 - - -
Корпуси, кутии и шкафове за часовници и часовникови механизми и части за тях хил.лв 26.52.22 x x -
Други части за часовници хил.лв 26.52.23 x x -
Уреди и апарати за измерване, регистриране или отчитане на времето; часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател бр. 26.52.24 180 873 180 838 1 024
Апарати с Х- (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания # 26.60.11 х х ..
Електромедицински диагностични апарати бр. 26.60.12 .. .. ..
Медицински апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи бр. 26.60.13 .. .. ..
Сърдечни стимулатори; слухови апарати # 26.60.14 х х -
Монтирани обективи от всякакви материали за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване бр. 26.70.11 .. .. ..
Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета, за заснемане на документи върху микрофилми, за медицински прегледи, за подводна и подобна фотография бр. 26.70.12 - - -
Цифрови фотоапарати бр. 26.70.13 - - -
Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други фотоапарати бр. 26.70.14 - - -
Кинокамери бр. 26.70.15 - - -
Кинопрожекционни апарати бр. 26.70.16 - - -
Друга фотографска техника; части и принадлежности за фотографска техника # 26.70.19 х х -
Поляризиращи материали на листа или на плочи; лещи, филтри и други оптични елементи, дори монтирани, различни от тези за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване # 26.70.21 х х 42 517
Бинокли, далекогледи и други оптични телескопи; други уреди за астрономия; оптични микроскопи бр. 26.70.22 .. .. ..
Устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични уреди и елементи, н.д. бр. 26.70.23 .. .. 56 649
Оптични контролно-измервателни уреди бр. 26.70.24 .. .. ..
Части и принадлежности за бинокли, далекогледи, оптични телескопи и други уреди за астрономия хил.лв 26.70.25 x x 1 328
Части и принадлежности за устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични елементи, уреди и апарати, н.д. хил.лв 26.70.26 x x ..
Магнитни ленти и дискове (без карти с магнитна лента), незаписани кг 26.80.11 - - -
Оптични носители, незаписани кг 26.80.12 .. .. ..
Други носители, вкл. матрици и форми за производство на дискове, незаписани кг 26.80.13 - - -
Карти, съдържащи магнитна писта, незаписани кг 26.80.14 72 541 72 136 2 851
Електрически двигатели с мощност ≤ 37,5 Вт; други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток бр. 27.11.10 .. 45 306 12 010
Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 Вт бр. 27.11.21 .. .. ..
Двигатели за променлив ток, еднофазни бр. 27.11.22 14 434 14 566 1 700
Двигатели за променлив ток с мощност ≤ 750 Вт, многофазни бр. 27.11.23 22 465 15 855 2 633
Двигатели за променлив ток с мощност > 750 Вт, но ≤ 75 кВт, многофазни бр. 27.11.24 72 150 65 980 19 351
Двигатели за променлив ток с мощност > 75 кВт, многофазни бр. 27.11.25 .. .. ..
Генератори за променлив ток (алтернатори) бр. 27.11.26 - - -
Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател със запалване чрез компресия бр. 27.11.31 .. .. ..
Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване; други електрогенериращи агрегати; електрически ротационни преобразуватели бр. 27.11.32 .. .. ..
Електрически трансформатори с течен диелектрик бр. 27.11.41 6 238 6 370 105 851
Други електрически трансформатори с мощност ≤ 16 кВА бр. 27.11.42 1 519 535 1 418 176 12 606
Други електрически трансформатори с мощност > 16 кВА бр. 27.11.43 29 890 29 576 15 308
Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби; други индуктори бр. 27.11.50 .. 3 579 569 26 297
Части за електрически двигатели и генератори хил.лв 27.11.61 x x 21 479
Части за електрически трансформатори, индуктори и статични преобразуватели # 27.11.62 х х ..
Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение >1 000 В бр. 27.12.10 283 188 445 295 51 541
Стопяеми предпазители за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.21 .. .. ..
Автоматични прекъсвачи на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.22 63 462 192 53 628 719 172 618
Други апарати за защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.23 .. .. ..
Релета за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.24 484 223 168 164 16 771
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.12.31 .. .. 257 665
Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение > 1 000 В бр. 27.12.32 10 281 10 355 19 431
Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия # 27.12.40 х х 197 086
Първични акумулаторни елементи и батерии бр. 27.20.11 .. .. ..
Части за първични акумулаторни елементи и батерии хил.лв 27.20.12 x x -
Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели бр. 27.20.21 2 677 089 2 623 498 219 749
Оловни акумулатори, без тези за задействане на бутални двигатели бр. елементи 27.20.22 387 553 376 374 87 480
Никелово-кадмиеви, никел-метал-хидридни, литиево-йонни и други електрически акумулатори бр. 27.20.23 - - -
Части за електрически акумулатори, вкл. техните сепаратори хил.лв 27.20.24 x x ..
Кабели от оптични влакна, състоящи се от индивидуално изолирани влакна кг 27.31.11 - - -
Оптични влакна, снопове и кабели от оптични влакна, състоящи се от един или повече снопа, които не са изолирани поотделно кг 27.31.12 - - -
Проводници за намотки кг 27.32.11 .. .. ..
Коаксиални кабели и други електрически коаксиални проводници кг 27.32.12 .. 16 867 ..
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение ≤ 1 000 В кг 27.32.13 26 001 700 24 787 435 159 223
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение > 1 000 В кг 27.32.14 .. .. ..
Прекъсвачи за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.33.11 .. .. 26 921
Фасунги за лампи за напрежение ≤ 1 000 В бр. 27.33.12 .. .. ..
Щепсели, щекери и други апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение ≤ 1 000 В, н.д. бр. 27.33.13 115 615 439 69 535 087 79 196
Изолационни части от пластмаси кг 27.33.14 64 895 69 830 493
Изделия, наречени "капсуловани фарове и прожектори" бр. 27.40.11 .. .. ..
Халогенни лампи и тръби, с волфрам, без тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи бр. 27.40.12 .. .. ..
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, с мощност ≤ 200 Вт и напрежение > 100 В, н.д. бр. 27.40.13 .. .. ..
Лампи и тръби, с нажежаема жичка, н.д. бр. 27.40.14 .. .. ..
Газоразрядни лампи и тръби; лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи бр. 27.40.15 .. .. ..
Преносими електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (например батерии, акумулатори, магнети) бр. 27.40.21 .. - -
Електрически нощни и настолни лампи и лампиони бр. 27.40.22 114 656 90 047 3 092
Неелектрически осветители бр. 27.40.23 - - -
Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия бр. 27.40.24 1 219 086 1 218 666 12 344
Полилеи и други електрически осветители за окачване или фиксиране на таван или стена бр. 27.40.25 509 574 509 418 6 317
Други осветители # 27.40.30 х х 47 811
Части за електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни хил.лв 27.40.41 x x 669
Части за осветители хил.лв 27.40.42 x x 6 448
Хладилници и замразители, за домакинска употреба бр. 27.51.11 .. .. ..
Съдомиялни машини за домакинска употреба бр. 27.51.12 - - -
Перални и сушилни машини, за домакинска употреба бр. 27.51.13 - - -
Електрически одеяла бр. 27.51.14 .. .. ..
Вентилатори и въздухоочистители, за домакинска употреба бр. 27.51.15 .. .. ..
Битови електромеханични уреди с вграден електрически двигател # 27.51.21 х х 2 810
Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател бр. 27.51.22 .. .. ..
Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце; електрически ютии бр. 27.51.23 - - -
Други битови електронагревателни уреди бр. 27.51.24 .. .. 424
Електрически бойлери и бързовари бр. 27.51.25 1 052 194 1 045 085 137 713
Електрически апарати за затопляне на помещения и на почвата или за подобни приложения бр. 27.51.26 235 046 221 930 14 272
Микровълнови фурни бр. 27.51.27 - - -
Други фурни; готварски печки, електрически котлони (вкл. масите за топлинна обработка на хранителни продукти); грилове и скари бр. 27.51.28 186 599 184 924 7 926
Реотани кг 27.51.29 .. .. ..
Части за битови електроуреди хил.лв 27.51.30 x x 22 587
Неелектрически битови уреди за готвене или за затопляне на ястия, от чугун, стомана или мед бр. 27.52.11 203 613 190 521 8 624
Други битови уреди с газ или газ и други горива, с течни или твърди горива бр. 27.52.12 203 814 218 068 55 764
Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух, от стомана бр. 27.52.13 - - -
Неелектрически нагреватели за вода, с моментално загряване (газови) или с акумулиращо излъчване бр. 27.52.14 .. .. 4 859
Части за неелектрически битови уреди хил.лв 27.52.20 x x 3 375
Електрически машини и апарати със специфична функция хил.лв 27.90.11 x x 8 104
Електрически изолатори; изолационни части за машини, апарати и електрически инсталации; изолационни тръби кг 27.90.12 344 866 .. 9 273
Графитни електроди и други изделия от графит или друг въглерод, за електрическо приложение кг 27.90.13 3 016 3 018 1 791
Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светодиоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация кг 27.90.20 216 427 215 575 21 436
Електрически машини и апарати за спояване или заваряване (дори с режещо действие); електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика бр. 27.90.31 1 992 1 992 ..
Части за електрически машини и апарати за спояване, заваряване и горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика хил.лв 27.90.32 x x ..
Части за други електрически съоръжения; електрически части за машини, н.д. хил.лв 27.90.33 x x 29 079
Инвертори, изправители и статични преобразуватели # 27.90.41 х х 19 991
Горивни клетки хил.лв 27.90.42 x x -
Високочестотни електрически филтри за напрежение > 1 000 В бр. 27.90.43 - - -
Шнурове за електроуреди, удължители и други електрически шнурове с изолирани проводници и съединители кг 27.90.44 1 197 897 995 146 26 618
Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави; ускорители на частици; генератори на сигнали # 27.90.45 х х 2 133
Постоянни кондензатори, предназначени за електрическата мрежа от 50/60 Хц и с възможност да абсорбират реактивна мощност ≥ 0,5 квар (силнотокови кондензатори) бр. 27.90.51 .. .. ..
Други постоянни електрически кондензатори бр. 27.90.52 .. .. ..
Променливи или настройващи електрически кондензатори бр. 27.90.53 .. .. ..
Незагряващи електрически резистори бр. 27.90.60 .. .. ..
Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление на релсов път, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища # 27.90.70 х х ..
Части за електрически кондензатори хил.лв 27.90.81 x x -
Части за незагряващи електрически резистори, реостати и потенциометри хил.лв 27.90.82 x x -
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, извънбордови бр. 28.11.11 - - -
Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, без извънбордови; други бутални двигатели с искрово запалване бр. 28.11.12 - - -
Дизелови двигатели, без автомобилните бр. 28.11.13 .. - -
Парни турбини кВт 28.11.21 - - -
Хидравлични турбини и колела кВт 28.11.22 .. .. ..
Газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите кВт 28.11.23 - - -
Ветрогенератори бр. 28.11.24 - - -
Части за парни турбини хил.лв 28.11.31 x x ..
Части за хидравлични турбини и колела (вкл. регулаторите) хил.лв 28.11.32 x x ..
Части за газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите хил.лв 28.11.33 x x -
Части за бутални двигатели с искрово запалване, без части за авиационни двигатели хил.лв 28.11.41 x x 12 412
Части за дизелови двигатели хил.лв 28.11.42 x x 5 532
Хидравлични и пневматични двигатели, с праволинейно движение (цилиндри) бр. 28.12.11 841 819 845 533 207 235
Ротационни хидравлични и пневматични двигатели бр. 28.12.12 .. .. ..
Маслено-хидравлични помпи бр. 28.12.13 .. .. ..
Хидравлични и пневматични вентили кг 28.12.14 .. .. ..
Хидравлични агрегати бр. 28.12.15 .. .. ..
Хидравлични системи бр. 28.12.16 9 840 .. 3 532
Части за хидравлични и пневматични двигатели хил.лв 28.12.20 x x 42 695
Помпи за гориво, смазочни масла, охлаждаща течност и бетонпомпи бр. 28.13.11 .. .. 962
Други обемни помпи за течности с възвратно-постъпателно движение на буталото бр. 28.13.12 69 69 187
Други обемни ротационни помпи за течности бр. 28.13.13 .. .. ..
Други центробежни помпи за течности; други помпи бр. 28.13.14 2 094 2 411 4 242
Вакуумпомпи бр. 28.13.21 .. .. ..
Въздушни помпи, ръчни или крачни бр. 28.13.22 - - -
Компресори за хладилно оборудване бр. 28.13.23 - - -
Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се теглят бр. 28.13.24 - - -
Турбокомпресори бр. 28.13.25 - - -
Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, произвеждащи свръхналягане бр. 28.13.26 - - -
Обемни ротационни компресори, едновалови или многовалови бр. 28.13.27 - - -
Други компресори бр. 28.13.28 .. .. ..
Части за помпи и елеватори за течности хил.лв 28.13.31 x x 16 765
Части за въздушни или вакуум помпи, за въздушни компресори или компресори за други газове, за вентилатори и въздухоочистители хил.лв 28.13.32 x x ..
Редуцирвентили и възвратни, преливни или предпазни клапани кг 28.14.11 .. .. ..
Санитарно-водопроводна арматура; арматура за радиатори за централно отопление кг 28.14.12 .. .. ..
Регулиращи вентили, шибъри, вентилни, сферични, конусовидни или цилиндрични кранове кг 28.14.13 21 605 337 34 101 509 64 225
Части за арматурни изделия хил.лв 28.14.20 x x 31 810
Сачмени, ролкови или иглени лагери кг 28.15.10 .. .. ..
Втулково-ролкови вериги (галови) и други вериги с шарнирно свързване, от стомана кг 28.15.21 .. .. ..
Трансмисионни валове и колена кг 28.15.22 21 608 19 701 449
Лагерни кутии (опори) и лагерни черупки кг 28.15.23 .. .. ..
Зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори кг 28.15.24 551 972 418 017 5 750
Маховици и ролки (вкл. полиспастни ролки) кг 28.15.25 - - -
Съединители и съединителни детайли (вкл. шарнирни съединители) кг 28.15.26 162 725 156 949 1 123
Сачми, ролки и игли; части за сачмени, ролкови или иглени лагери # 28.15.31 х х ..
Части за вериги с шарнирно свързване, от стомана хил.лв 28.15.32 x x -
Части за лагерни кутии, предавки и съединители, н.д. хил.лв 28.15.39 x x 18 777
Горелки за захранване на огнища; автоматични огнища, вкл. техните стокери, механични скари, механични устройства за отвеждане на пепел и подобни устройства бр. 28.21.11 7 332 7 166 7 751
Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, вкл. пещи за изгаряне на отпадъци (без пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити) # 28.21.12 х х 1 417
Електрически промишлени или лабораторни пещи; други промишлени или лабораторни пещи за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби # 28.21.13 х х 12 207
Части за пещи и горелки хил.лв 28.21.14 x x 10 357
Полиспасти бр. 28.22.11 16 233 15 927 51 190
Лебедки, осигуряващи издигането и спускането на клетките или скиповете в минните шахти; лебедки, специално предназначени за подземна работа; други лебедки; кабестани бр. 28.22.12 - - -
Крикове; подемни крикове за превозни средства бр. 28.22.13 .. .. 6 103
Мачтово-стрелкови (дерик) кранове; подемни и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари кранове бр. 28.22.14 6 313 6 593 23 923
Кари високоповдигачи; други товаро-разтоварни кари; кари влекачи, използвани в гарите бр. 28.22.15 1 740 1 703 15 848
Асансьори и товароподемници; ескалатори и движещи се пътеки бр. 28.22.16 1 445 1 374 24 906
Пневматични и други подемници, транспортьори и конвейери с непрекъснато действие, за стоки или материали бр. 28.22.17 733 733 13 649
Други подемно-транспортни машини бр. 28.22.18 395 357 6 645
Части за подемно-транспортни машини (без кранове) хил.лв 28.22.19 x x 89 314
Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки кг 28.22.20 .. .. ..
Счетоводни машини и подобни машини, съдържащи сметачно устройство бр. 28.23.10 264 415 267 030 130 724
Офис техника бр. 28.23.21 .. .. ..
Части и принадлежности за офис техника, без компютърната хил.лв 28.23.22 x x 89 838
Преносими инструменти с вграден електрически двигател бр. 28.24.11 .. .. ..
Преносими инструменти с вграден неелектрически двигател бр. 28.24.12 .. .. ..
Части за преносими инструменти с вграден електрически двигател хил.лв 28.24.21 x x 6 396
Части за преносими инструменти с вграден неелектрически двигател хил.лв 28.24.22 x x -
Топлообменници, апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове бр. 28.25.11 3 019 3 019 1 828
Апарати за климатизиране на въздух бр. 28.25.12 12 707 12 557 ..
Промишлени шкафове, витрини и подобни мебели за охлаждане или замразяване; друга техника за охлаждане или замразяване; термопомпи бр. 28.25.13 5 019 12 239 23 262
Апарати за филтриране или пречистване на газове, н.д. бр. 28.25.14 7 006 7 017 3 272
Промишлени вентилатори бр. 28.25.20 7 405 7 104 7 312
Части за промишлено хладилно и вентилационно оборудване # 28.25.30 х х 90 760
Въздушни или водни газгенератори; ацетиленови и подобни газгенератори; апарати за дестилация или ректификация бр. 28.29.11 134 134 977
Апарати за филтриране или пречистване на течности бр. 28.29.12 .. .. 4 976
Маслени, горивни и входни въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене бр. 28.29.13 .. .. ..
Машини и устройства за почистване, изсушаване, пакетиране и опаковане на бутилки или други съдове бр. 28.29.21 1 627 1 614 51 269
Пожарогасители, шприцпистолети, пароструйни или пясъкоструйни машини и други подобни механични апарати, без тези за селскостопански цели бр. 28.29.22 .. .. 3 364
Металопластични и механични уплътнители кг 28.29.23 .. .. ..
Везни с автоматично действие, дозатори бр. 28.29.31 143 143 288
Везни за измерване на теглото на хора, вкл. везните за бебета; домакински везни бр. 28.29.32 - - -
Други уреди и апарати за претегляне; други ръчни инструменти за измерване # 28.29.39 х х 11 189
Центрофуги, н.д. бр. 28.29.41 - - -
Каландри или други валци, без тези за метали или стъкло бр. 28.29.42 - - -
Автоматични машини за продажба на стоки бр. 28.29.43 .. .. 15 644
Промишлени съдомиялни бр. 28.29.50 .. .. ..
Други апарати и устройства, дори с електрическо загряване за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата бр. 28.29.60 160 155 4 514
Неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване бр. 28.29.70 .. .. 2 343
Части за въздушни или водни газгенератори хил.лв 28.29.81 x x ..
Части за центрофуги; части за машини и апарати за филтриране или пречистване на течности или газове хил.лв 28.29.82 x x 775
Части за каландри или други валци; машини за разпръскване или пулверизиране (вкл. тези за земеделски или градинарски цели); теглилки за везни от всички видове # 28.29.83 х х 4 382
Неелектрически части за машини, н.д. хил.лв 28.29.84 x x 6 599
Части за съдомиялни, за машини за почистване, изсушаване, пакетиране или опаковане хил.лв 28.29.85 x x 17 477
Части за неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване хил.лв 28.29.86 x x ..
Зеленчуково-градинарски трактори бр. 28.30.10 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя ≤ 37 кВт бр. 28.30.21 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 37 кВт, но ≤ 59 кВт бр. 28.30.22 - - -
Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 59 кВт бр. 28.30.23 - - -
Плугове бр. 28.30.31 228 219 1 422
Брани, разрохквачки, култиватори, специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и механични гребла за плевене бр. 28.30.32 749 749 8 140
Сеялки, садачни и разсадосадачни машини бр. 28.30.33 .. .. ..
Разпръсквачки на торове бр. 28.30.34 51 47 340
Други машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки бр. 28.30.39 437 401 3 881
Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки) бр. 28.30.40 .. .. ..
Сенокосачки (вкл. режещите устройства за монтиране върху трактор), н.д. бр. 28.30.51 .. .. ..
Други машини и устройства за сенокос бр. 28.30.52 .. .. ..
Преси за слама или фураж (вкл. преси-събирачки) бр. 28.30.53 - - -
Машини за събиране на корени или грудки бр. 28.30.54 - - -
Други машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба бр. 28.30.59 406 386 7 173
Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали за земеделски или градинарски цели бр. 28.30.60 99 97 1 163
Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полуремаркета за селското стопанство бр. 28.30.70 .. .. ..
Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, без зърна или сухи бобови растения бр. 28.30.81 .. .. ..
Доилни машини бр. 28.30.82 .. .. ..
Машини и апарати за подготвяне на храни или ярма за животните бр. 28.30.83 103 47 926
Инкубатори и брудери за птицевъдството бр. 28.30.84 - - -
Други машини и апарати за птицевъдството бр. 28.30.85 16 16 462
Машини и апарати за земеделие, градинарство, животновъдство, пчеларство и дърводобив, н.д. бр. 28.30.86 500 504 ..
Части за машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба, н.д. хил.лв 28.30.91 x x 8 391
Части за машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация хил.лв 28.30.92 x x 6 050
Части за други машини и апарати за селското и горското стопанство хил.лв 28.30.93 x x 1 658
Части за доилни апарати и млекопреработващи машини, н.д. хил.лв 28.30.94 x x -
Машини за обработка на метал, работещи чрез отнемане на материал и опериращи чрез лазерни или други лъчи, ултразвук, електроерозия или подобни методи; машини за водоструйно рязане бр. 28.41.11 43 42 7 295
Обработващи центри, машини агрегатни - еднопозиционни и многопозиционни, за обработка на метал бр. 28.41.12 105 102 20 330
Стругове, работещи чрез отнемане на метал бр. 28.41.21 1 070 1 065 82 809
Машини пробивни, разстъргващи, фрезови или резбонарезни, работещи чрез отнемане на метал бр. 28.41.22 47 47 372
Машини отрезни, заточващи, шлифовъчни, притриващи, полиращи или за други довършителни операции за обработка на метал бр. 28.41.23 67 67 3 742
Машини стъргателни, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи и други металорежещи машини бр. 28.41.24 417 461 6 329
Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на метал бр. 28.41.31 85 85 9 593
Машини (вкл. преси) за пробиване или назъбване на метал бр. 28.41.32 12 12 ..
Машини ковашки или щамповъчни и чукове щамповъчни, падащи или хидравлични, преси хидравлични и други преси за обработка на метал бр. 28.41.33 .. 47 11 537
Други машини за обработка на метал, работещи без отнемане на материал бр. 28.41.34 - - -
Части и принадлежности за машини за обработка на метал хил.лв 28.41.40 x x 14 974
Машини за обработка на камъни, керамика, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали или за студена обработка на стъкло бр. 28.49.11 .. .. ..
Машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали; машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза # 28.49.12 х х 17 320
Ротативни или ударни пробивни машини, шлайфмашини, нитовъчни машини, машини за рязане на метални листове бр. 28.49.13 .. .. 1 135
Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави # 28.49.21 х х 5 168
Приспособления за закрепване на детайли за обработващи машини кг 28.49.22 186 569 187 219 1 258
Делителни глави и други специални приспособления за обработващи машини кг 28.49.23 - - -
Части и принадлежности за машини за обработка на дървесина, камъни, керамични или подобни твърди минерални материали хил.лв 28.49.24 x x 7 727
Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургията и леярството; машини за валцуване на метали бр. 28.91.11 .. .. ..
Части за машини и оборудване за металургията и леярството; валци и части за машини за валцуване на метали # 28.91.12 х х 7 226
Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за мини или други подземни работи бр. 28.92.11 .. .. ..
Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или галерии; други машини за сондиране или пробиване бр. 28.92.12 .. .. ..
Самоходни булдозери бр. 28.92.21 - - -
Самоходни грейдери и скрепери бр. 28.92.22 - - -
Самоходни трамбовъчни машини и пътни валяци бр. 28.92.23 - - -
Самоходни товарачни машини с челно товарене (с права лопата) бр. 28.92.24 .. .. ..
Самоходни багери с въртяща се на 360° платформа бр. 28.92.25 - - -
Други самоходни машини за земни работи бр. 28.92.26 - - -
Ножове за булдозери кг 28.92.27 - - -
Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа бр. 28.92.28 - - -
Несамоходни машини за земни работи бр. 28.92.30 .. .. ..
Машини и апарати за сортиране, смилане, агломериране, формуване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми бр. 28.92.40 87 87 3 382
Верижни трактори бр. 28.92.50 - - -
Части за машини за сондиране, пробиване или други земни работи; части за кранове хил.лв 28.92.61 x x 154 757
Части за машини за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди материали хил.лв 28.92.62 x x 5 081
Млекарски центрофуги бр. 28.93.11 .. .. ..
Млекопреработващи машини и апарати бр. 28.93.12 798 796 22 700
Машини и устройства за мелничарството или за обработка на зърнени или сухи бобови растения, н.д. бр. 28.93.13 .. 83 1 434
Машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки бр. 28.93.14 11 872 11 814 ..
Неелектрически пещи за хляб, хлебни или сладкарски изделия; други апарати и устройства за приготвяне на топли напитки, за печене или загряване на хранителни продукти бр. 28.93.15 2 123 3 447 3 798
Сушилни за селскостопански продукти бр. 28.93.16 .. .. ..
Други машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни или напитки (вкл. на растителни и животински масла или мазнини) бр. 28.93.17 4 955 4 700 40 164
Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, н.д. бр. 28.93.18 279 279 29 542
Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения бр. 28.93.20 .. .. ..
Части за машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки хил.лв 28.93.31 x x -
Части за машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни хил.лв 28.93.32 x x 32 183
Части за машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн хил.лв 28.93.33 x x 2 694
Части за машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения хил.лв 28.93.34 x x ..
Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали; машини за подготовка на текстилни материали бр. 28.94.11 .. .. ..
Машини за предене, скатяване или пресукване на текстилни материали; машини за намотаване и други машини за подготовка на текстилни материали бр. 28.94.12 - - -
Тъкачни станове бр. 28.94.13 - - -
Плетачни машини; машини за оплитане на шнурове, тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе; тъфтинг машини бр. 28.94.14 .. .. ..
Спомагателни механизми и устройства за машини за подготовка, предене, тъкане и плетене на текстилни материали; машини за печатане на текстилни материали # 28.94.15 х х ..
Машини и устройства за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (вкл. преси за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъкани; машини и устройства за производство или довършване на филц # 28.94.21 х х ..
Машини за химическо чистене; перални и сушилни машини, с капацитет > 10 кг сухо пране бр. 28.94.22 - - -
Изстисквачки за пране бр. 28.94.23 - - -
Шевни машини, без машини за зашиване на листове и тези за домакинска употреба бр. 28.94.24 .. .. ..
Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство и поправка на обувки или други кожени изделия (без шевни машини) бр. 28.94.30 - - -
Шевни машини за домакинска употреба бр. 28.94.40 - - -
Части и принадлежности за предачни и тъкачни машини # 28.94.51 х х ..
Части и принадлежности за други машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия # 28.94.52 х х ..
Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон, без части за тях бр. 28.95.11 22 22 961
Части за машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 28.95.12 x x 1 912
Машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях бр. 28.96.10 773 775 14 680
Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях хил.лв 28.96.20 x x 5 008
Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, вкл. машини за зашиване на листове бр. 28.99.11 .. .. ..
Машини, устройства и оборудване за отливане, набиране или производство на отпечатващи детайли бр. 28.99.12 218 .. ..
Печатарски офсет машини и устройства, без офис техника бр. 28.99.13 - - -
Други печатарски машини и устройства, без офис техника бр. 28.99.14 .. .. ..
Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран бр. 28.99.20 .. .. ..
Сушилни за дървен материал, хартиена маса, хартия или картон; промишлени сушилни, н.д. бр. 28.99.31 16 28 818
Въртележки, люлки, стрелбища и други съоръжения за панаири и паркове за развлечение хил.лв 28.99.32 x x ..
Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни средства; машини за балансиране на пневматични гуми; разнообразни машини със специално предназначение, н.д. # 28.99.39 х х 57 860
Части за печатарски и книговезни машини хил.лв 28.99.40 x x -
Части за машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран хил.лв 28.99.51 x x 9 813
Части за други разнообразни машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 28.99.52 x x 50 123
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 000 см3, за автомобили бр. 29.10.11 - - -
Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем > 1 000 см3, за автомобили бр. 29.10.12 - - -
Дизелови двигатели за моторни превозни средства бр. 29.10.13 - - -
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем ≤ 1 500 см3, нови бр. 29.10.21 - - -
Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем > 1 500 см3, нови бр. 29.10.22 - - -
Леки автомобили с дизелов двигател, нови бр. 29.10.23 - - -
Други леки автомобили, нови бр. 29.10.24 .. .. ..
Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача) бр. 29.10.30 - - -
Товарни автомобили с дизелов двигател, нови бр. 29.10.41 - - -
Товарни автомобили с бутален двигател с искрово запалване; други товарни автомобили, нови бр. 29.10.42 - - -
Пътни влекачи за полуремаркета бр. 29.10.43 - - -
Шасита, оборудвани с техния двигател бр. 29.10.44 - - -
Автокранове бр. 29.10.51 - - -
Автомобили, специално предназначени за придвижване върху сняг, върху игрища за голф и подобни автомобили, с двигател бр. 29.10.52 - - -
Други специални автомобили бр. 29.10.59 .. .. ..
Купета и каросерии за автомобили бр. 29.20.10 .. .. ..
Контейнери, специално предназначени и оборудвани за един или повече начини за транспортиране (карго контейнери) бр. 29.20.21 1 391 1 427 5 837
Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана бр. 29.20.22 .. .. ..
Други ремаркета и полуремаркета бр. 29.20.23 964 933 9 476
Части за ремаркета и полуремаркета, части за други неавтомобилни превозни средства # 29.20.30 х х 5 363
Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни средства кг 29.31.10 43 641 786 20 198 265 626 329
Cвещи за запалване; магнети; динамомагнети; магнитни волани; разпределители; бобини за запалване # 29.31.21 х х ..
Cтартери, дори функциониращи като генератори; други генератори и други апарати и устройства кг 29.31.22 353 002 369 515 8 220
Електрически апарати за сигнализация, стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване, за автомобили и мотоциклети # 29.31.23 х х 588
Части за други електрически апарати и устройства, за автомобили и мотоциклети хил.лв 29.31.30 x x 562 605
Седалки за автомобили бр. 29.32.10 .. .. ..
Предпазни колани, предпазни въздушни възглавници със система за надуване, части и принадлежности за купета за автомобили # 29.32.20 х х 1 992
Други части и принадлежности за автомобили, н.д. # 29.32.30 х х 517 606
Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на пътници; фериботи ПБТ 30.11.21 - - -
Танкери за нефт, нефтопродукти, химични продукти, втечнени газове ПБТ 30.11.22 .. .. ..
Хладилни кораби, без танкерите ПБТ 30.11.23 - - -
Товарни кораби за превоз на автомобили, насипни и генерални товари ПБТ 30.11.24 - - -
Риболовни кораби; кораби заводи и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова ПБТ 30.11.31 - - -
Влекачи и тласкачи ПБТ 30.11.32 .. .. ..
Кораби драги; кораби фарове, плаващи кранове; други кораби ПБТ 30.11.33 .. .. ..
Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море # 30.11.40 х х -
Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и сигнални знаци)
бр. 30.11.50 .. .. ..
Услуги по преустройство на кораби, плаващи платформи и съоръжения хил.лв 30.11.91 x x -
Услуги по оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения хил.лв 30.11.92 x x 3 259
Ветроходни яхти, дори със спомагателен двигател бр. 30.12.11 - - -
Надуваеми лодки бр. 30.12.12 - - -
Други плавателни съдове за отдих; лодки с гребла и канута бр. 30.12.19 181 181 ..
Електрически локомотиви със захранване от електрическата мрежа бр. 30.20.11 - - -
Дизелелектрически локомотиви бр. 30.20.12 - - -
Други локомотиви; тендери бр. 30.20.13 .. .. ..
Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или обслужване на релсов път бр. 30.20.20 .. .. ..
Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път бр. 30.20.31 - - -
Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специализирани вагони за релсов път бр. 30.20.32 .. - -
Товарни вагони за релсов път бр. 30.20.33 326 326 ..
Части за локомотиви, мотриси и вагони; неподвижни съоръжения за релсов път и техните части; механични устройства за контрол или управление # 30.20.40 х х 43 044
Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони хил.лв 30.20.91 x x 49 992
Авиационни двигатели с искрово запалване бр. 30.30.11 - - -
Турбореактивни и турбовитлови двигатели бр. 30.30.12 - - -
Реактивни двигатели, без турбореактивните бр. 30.30.13 - - -
Наземни авиотренажори и части за тях хил.лв 30.30.14 x x ..
Части за авиационни двигатели с искрово запалване хил.лв 30.30.15 x x -
Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели хил.лв 30.30.16 x x -
Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства бр. 30.30.20 .. .. ..
Хеликоптери бр. 30.30.31 .. .. ..
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар ≤ 2 000 кг бр. 30.30.32 - - -
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 2 000 кг, но ≤ 15 000 кг бр. 30.30.33 - - -
Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 15 000 кг бр. 30.30.34 - - -
Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване кг 30.30.40 - - -
Други части за въздухоплавателни и космически средства хил.лв 30.30.50 x x ..
Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни средства и техните двигатели хил.лв 30.30.60 x x -
Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, с работен обем ≤ 50 см3 бр. 30.91.11 - - -
Мотоциклети с бутален двигател с работен обем > 50 см3 бр. 30.91.12 - - -
Други мотоциклети; кошове бр. 30.91.13 .. .. ..
Части и принадлежности за мотоциклети и кошове хил.лв 30.91.20 x x -
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем ≤ 1 000 см3, за мотоциклети бр. 30.91.31 - - -
Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем >1 000 см3, за мотоциклети бр. 30.91.32 - - -
Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без двигател бр. 30.92.10 770 161 752 778 241 262
Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности бр. 30.92.20 .. .. ..
Части и принадлежности за велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди # 30.92.30 х х 29 471
Бебешки и детски колички и части за тях # 30.92.40 х х ..
Други превозни средства, н.д. бр. 30.99.10 .. .. ..
Мебели за сядане с рамки от метал бр. 31.00.11 1 781 413 1 772 587 58 824
Мебели за сядане с рамки от дървесина бр. 31.00.12 1 705 039 1 833 845 108 890
Други мебели за сядане бр. 31.00.13 .. .. 6 451
Части за мебели за сядане хил.лв 31.00.14 x x 29 850
Части за мебели (без части за мебели за сядане) хил.лв 31.00.20 x x 54 351
Офис мебели от метал бр. 31.01.11 164 168 168 107 7 478
Офис мебели от дървесина бр. 31.01.12 200 995 203 812 41 427
Търговски мебели от дървесина бр. 31.01.13 167 532 166 451 56 548
Кухненски мебели бр. 31.02.10 215 496 212 050 55 341
Пружини за легла и поставки за матраци бр. 31.03.11 883 644 834 105 24 599
Матраци и дюшеци, без поставки за матраци бр. 31.03.12 725 374 636 940 78 608
Други мебели от метал кг 31.09.11 13 103 045 12 465 233 59 047
Мебели от дървесина за спални, столови и всекидневни бр. 31.09.12 2 947 218 2 947 533 235 811
Други мебели от дървесина бр. 31.09.13 560 481 552 116 88 627
Мебели от пластмаси или от други материали (например от ратан, ракита или бамбук) бр. 31.09.14 148 085 148 075 15 845
Монети кг 32.11.10 .. .. ..
Култивирани перли и скъпоценни, синтетични или синтеровани камъни, обработени, но необковани хил.лв 32.12.11 x x -
Обработени технически диаманти; прах от диаманти, от скъпоценни или синтетични камъни хил.лв 32.12.12 x x -
Бижутерийни и златарски изделия и техните части хил.лв 32.12.13 x x 6 117
Други изделия от благородни метали; изделия от естествени или култивирани перли или от скъпоценни камъни хил.лв 32.12.14 x x ..
Бижута имитация кг 32.13.10 .. .. ..
Пиана и други клавишни струнни музикални инструменти бр. 32.20.11 - - -
Други струнни музикални инструменти бр. 32.20.12 .. .. ..
Органи, хармониуми и подобни инструменти с клавиатура; акордеони; устни хармоники; духови музикални инструменти бр. 32.20.13 - - -
Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин бр. 32.20.14 .. .. ..
Други музикални инструменти бр. 32.20.15 .. .. ..
Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за музикални инструменти хил.лв 32.20.16 x x -
Части и принадлежности за музикални инструменти хил.лв 32.20.20 x x ..
Ски за сняг и друго оборудване за практикуване на зимен ски спорт (без обувките); кънки за лед и ролкови кънки; части за тях # 32.30.11 х х ..
Обувки за ски и сноуборд чф. 32.30.12 - .. ..
Водни ски, сърфбордове, сърфове с платна и друго оборудване за водни спортове хил.лв 32.30.13 x x 12 429
Изделия и оборудване за гимнастика, фитнес или атлетика хил.лв 32.30.14 x x 6 526
Други изделия и оборудване за спорт или игри на открито; басейни # 32.30.15 х х 87 705
Въдичарски пръти и други изделия за риболов с въдица; изделия за лов или риболов, н.д. хил.лв 32.30.16 x x 3 127
Кукли с човешки образ бр. 32.40.11 .. .. ..
Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека бр. 32.40.12 .. .. ..
Части и принадлежности за кукли с човешки образ хил.лв 32.40.13 x x -
Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване и играчки за конструиране хил.лв 32.40.20 x x ..
Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни играчки на колела; колички за кукли бр. 32.40.31 - - -
Пъзели (картинни мозайки) бр. 32.40.32 .. .. ..
Други игри и играчки, н.д. # 32.40.39 х х ..
Карти за игра кг 32.40.41 .. .. ..
Билярди и техните принадлежности; игри, функциониращи чрез вкарване на монета или жетон; други игри # 32.40.42 х х ..
Инструменти и апарати за зъболечение бр. 32.50.11 944 923 841 031 2 021
Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори бр. 32.50.12 .. .. 274
Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.д. бр. 32.50.13 34 285 183 25 744 031 131 443
Апарати за терапия; дихателни апарати бр. 32.50.21 .. .. ..
Ставни протези и други апарати за ортопедия или фрактури; изделия и апарати за зъбни протези; други артикули и апарати за протези, н.д. # 32.50.22 х х 18 887
Части и принадлежности за апарати за протезиране и ортопедия хил.лв 32.50.23 x x 6 171
Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях бр. 32.50.30 6 962 6 954 4 354
Контактни лещи; стъкла за очила от всякакви материали бр. 32.50.41 60 632 49 442 860
Коригиращи, защитни или други очила и подобни изделия # 32.50.42 х х ..
Рамки за очила и подобни изделия бр. 32.50.43 .. .. ..
Части за рамки за очила и подобни изделия хил.лв 32.50.44 x x -
Други медицински и хирургически продукти # 32.50.50 х х 568
Метли и четки за домакинството бр. 32.91.11 2 919 950 2 900 912 3 016
Четки за зъби и други четки за личен тоалет; четки за рисуване; четки за писане и четки за козметични цели бр. 32.91.12 4 483 851 .. ..
Други четки, н.д. бр. 32.91.19 3 779 227 3 691 279 5 718
Предпазни каски и други защитни средства # 32.99.11 х х 1 034
Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични моливи бр. 32.99.12 .. .. ..
Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки бр. 32.99.13 - - -
Комплекти от изделия за писане; държатели за писалки или моливи и подобни изделия; части за тях # 32.99.14 х х -
Моливи, графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди # 32.99.15 х х ..
Плочи и дъски за писане, ръчни датници; печати; номератори; клейма и подобни изделия; ленти за пишещи машини и подобни намастилени ленти; намастилени тампони за печат бр. 32.99.16 .. .. ..
Чадъри, сенници и слънчобрани; бастуни и подобни изделия бр. 32.99.21 140 999 155 829 16 691
Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни и подобни изделия хил.лв 32.99.22 x x ..
Копчета, секретни копчета и техните части; ципове хил.лв 32.99.23 x x 2 594
Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета; части за ципове # 32.99.24 х х -
Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или текстилни материали кг 32.99.30 - - -
Запалки и устройства за запалване; лули, цигарета за пури и цигари и техните части # 32.99.41 х х ..
Части за запалки и други устройства за запалване; пирофорни сплави; изделия от възпламенителни материали # 32.99.42 х х ..
Течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки, представени в съдове със съдържание ≤ 300 см3 бр. 32.99.43 - - -
Изделия за празненства, карнавали и други развлечения, вкл. изделия за илюзионисти хил.лв 32.99.51 x x 5 004
Тоалетни пулверизатори и техните части и глави кг 32.99.52 - - -
Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране кг 32.99.53 72 906 73 046 1 639
Свещи, вощеници и подобни изделия кг 32.99.54 1 166 883 1 165 423 7 726
Изкуствени цветя, листа и плодове и техните части; изделия, изработени от изкуствени цветя, листа или плодове хил.лв 32.99.55 x x ..
Други разнородни изделия, н.д. # 32.99.59 х х 9 079
Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери от метал хил.лв 33.11.12 x x 5 083
Услуги по ремонт и поддържане на парни котли, без котли за централно отопление хил.лв 33.11.13 x x 23 648
Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия хил.лв 33.11.19 x x 2 715
Услуги по ремонт и поддържане на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни хил.лв 33.12.11 x x 67 220
Услуги по ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели, помпи, компресори и арматурни изделия хил.лв 33.12.12 x x 34 515
Услуги по ремонт и поддържане на пещи и горелки хил.лв 33.12.14 x x 2 497
Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини хил.лв 33.12.15 x x 24 595
Услуги по ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване хил.лв 33.12.18 x x 13 417
Услуги по ремонт и поддържане на други машини с общо предназначение, н.д. хил.лв 33.12.19 x x 14 151
Услуги по ремонт и поддържане на машини за селското и горското стопанство хил.лв 33.12.21 x x 5 249
Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на метал хил.лв 33.12.22 x x 8 172
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за металургията и леярството хил.лв 33.12.23 x x 22 594
Услуги по ремонт и поддържане на машини за добива и строителство хил.лв 33.12.24 x x 15 903
Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн хил.лв 33.12.25 x x 7 889
Услуги по ремонт и поддържане на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил.лв 33.12.26 x x 1 665
Услуги по ремонт и поддържане на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 33.12.27 x x 1 626
Услуги по ремонт и поддържане на машини за пластмаси и каучук хил.лв 33.12.28 x x 3 006
Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 33.12.29 x x 72 786
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация хил.лв 33.13.11 x x 16 534
Услуги по ремонт и поддържане на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати хил.лв 33.13.12 x x 10 870
Услуги по ремонт и поддържане на професионални оптични уреди и фотографска техника хил.лв 33.13.13 x x -
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни уреди и апарати хил.лв 33.13.19 x x 12 064
Услуги по ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия хил.лв 33.14.11 x x 25 431
Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения хил.лв 33.14.19 x x 17 427
Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове хил.лв 33.15.10 x x 206 958
Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства хил.лв 33.16.10 x x 161 321
Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси и вагони хил.лв 33.17.11 x x ..
Услуги по ремонт на друго оборудване хил.лв 33.19.10 x x 3 262
Услуги по инсталиране на парни котли, без котли за централно отопление, вкл. услугите по инсталиране на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения, от метал хил.лв 33.20.11 x x 564
Услуги по инсталиране на офис техника, без компютърната хил.лв 33.20.21 x x ..
Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.д. хил.лв 33.20.29 x x 51 947
Услуги по инсталиране на машини за селското и горското стопанство хил.лв 33.20.31 x x 1 144
Услуги по инсталиране на машини за обработка на метал хил.лв 33.20.32 x x 1 002
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за металургията и леярството хил.лв 33.20.33 x x ..
Услуги по инсталиране на машини за добива и строителството хил.лв 33.20.34 x x ..
Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн хил.лв 33.20.35 x x 5 073
Услуги по инсталиране на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия хил.лв 33.20.36 x x 582
Услуги по инсталиране на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон хил.лв 33.20.37 x x ..
Услуги по инсталиране на машини и апарати за производство на пластмаси и каучук хил.лв 33.20.38 x x -
Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение, н.д. хил.лв 33.20.39 x x 13 544
Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди хил.лв 33.20.41 x x -
Услуги по инсталиране на професионални електронни уреди и апарати хил.лв 33.20.42 x x 19 513
Услуги по инсталиране на електрически съоръжения хил.лв 33.20.50 x x 15 758
Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси хил.лв 33.20.60 x x 14 256
Услуги по инсталиране на други машини и оборудване, н.д. хил.лв 33.20.70 x x ..

* - предварителни данни
-  - няма случай
..  - конфиденциални данни
х  - поради естеството на данните не може да има случай
# - продуктова подкатегория е образувана от кодове по ПРОДПРОМ с различни измерителни единици
За продукти от клас 10.51 по КИД-2008 "Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед" данни се събират и предоставят от МЗХГ
31.08.2018
ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ В НАТУРАЛНО ИЗРАЖЕНИЕ ПО НОМЕНКЛАТУРА НА ПРОМИШЛЕНАТА ПРОДУКЦИЯ (ПРОДПРОМ) - Производство в количество, продажби - общо в количество и стойност, продажби на вътрешния пазар в количество и стойност, стойност на ишлеме
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Боряна Настанлиева

Длъжност

старши експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2,София 1038

Електронна поща

bnastanlieva@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 267

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване24 февруари 2015 г.
Дата на публикуване24 февруари 2015 г.
Дата на последно актуализиране24 февруари 2015 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Изследването осигурява данни за произведените и продадените промишлени изделия, както и за извършените промишлени услуги в съответствие с изискванията на Регламент на Съвета № 3924/91.

Показатели: производство общо (в количество), производство на ишлеме в количество, продажби общо в количество и стойност, продажби на вътрешния пазар в количество и стойност, стойност на ишлеме - общо и за чуждестранни клиенти.

Годишни данни:

· на ниво продукт по Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ) - общо за страната;

· агрегирани данни по продуктови подкатегори на Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД-2008) - общо за страната.

Използвани класификации

· Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ), която е пряко приложение на PRODCOM List - Номенклатура на промишлените продукти на ЕС. Актуализира се всяка година, съгласно промените в PRODCOM List. ПРОДПРОМ представлява дезагрегация на продуктовите категории и продуктовите подкатегории в КПИД-2008 до продуктови позиции, които могат да бъдат измерени в натурално изражение.

· Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД-2008).

Обхват

Предприятия от нефинансовия сектор, произвеждащи промишлени продукти и/или извършващи промишлени услуги.

Понятия и дефиниции

Основни показатели:

· производство общо в количество - включва цялата действително произведена промишлена продукция през отчетния период, независимо дали е продадена, останала като запас или е използвана за собствени нужди (вътрешен оборот; спомагателен материал в друго производство), включително производството на ишлеме. При производство на ишлеме, производството в количество се отчита от предприятието, което действително произвежда продукцията (изпълнителя);

· производство на ишлеме в количество - включва цялата продукция, произведена на ишлеме от изпълнителя;

· продажби общо в количество - включва цялото количество продадена собствена промишлена продукция през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производство на ишлеме продажбите в количество се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· продажби общо в стойност - включва нетния размер на приходите от продажби на собствена промишлена продукция в хил. лв., без ДДС и акцизи. При производство на ишлеме продажбите в стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· продажби на вътрешния пазар в количество - включва цялото количество продадена собствена промишлена продукция на вътрешния пазар през отчетния период, независимо в какъв период е била произведена. При производството на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в количество се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· продажби на вътрешния пазар в стойност - включва нетния размер на приходите от продажба на вътрешния пазар на собствена промишлена продукция в хил. лв., без ДДС и акцизи. При производството на ишлеме продажбите на вътрешния пазар в стойност се отчитат от предприятието, което действително я продава (ишлемодателя);

· стойност на ишлеме - общо - включва стойността, получена за извършената промишлена услуга в хил. лв., без ДДС и акцизи;

· стойност на ишлеме за чуждестранни клиенти - включва стойността, получена за извършената промишлена услуга в хил. лв., без ДДС и акцизи за чуждестранни клиенти.

Статистическа единица

Eдиница на наблюдението е предприятието.

Предприятието е най-малката организационна единица, извършваща една или няколко промишлени дейности на едно или повече места.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е извадково и целевата съвкупност се състои от предприятията от нефинансовия сектор, произвеждащи поне един промишлен продукт (изделие или услуга) от ПРОДПРОМ.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за промишлените продукти, произведени на територията на страната от нефинансовите предприятия.

Времеви обхват

2001-2016година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

· Натурална измерителна единица съгласно ПРОДПРОМ;

· Хиляди левове (за показателите в стойност).

Отчетен период

Календарна година

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

· Закон за статистиката;

· Национална статистическа програма.

Европейски регламенти:

· Регламент № 3924/91 на Съвета от 19 декември 1991 г. относно основаване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността;

· Регламент № 912/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. за прилагане на Регламент № 3924/91 на Съвета относно основаване на статистическо изследване на промишлената продукция на Общността;

· Регламент № 973/2007 на Комисията от 20 август 2007 г. за изменение на някои регламенти на ЕО относно специфични статистически области, прилагащи статистическата класификация на икономическите дейности NACE Revision 2;

· Регламент № 347/2003 на Комисията от 30 декември 2002 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2003 г.;

· Регламент № 210/2004 на Комисията от 23 декември 2003 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2004 г.;

· Регламент № 317/2006 на Комисията от 22 декември 2005 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2005 г.;

· Регламент № 294/2007 на Комисията от 20 февруари 2007 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2006 г.;

· Регламент № 1165/2007 на Комисията от 03 септември 2007 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2007 г.;

· Регламент № 36/2009 на Комисията от 11 юли 2008 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2008 г.;

· Регламент № 163/2010 на Комисията от 09 февруари 2010 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2009 г;

· Регламент № 860/2010 на Комисията от 10 септември 2010 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2010 г.;

· Регламент № 830/2011 на Комисията от 27 юли 2011 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2011 г.;

· Регламент № 907/2012 на Комисията от 20 август 2012 г. за установяване на предвидения в Регламент № 3924/91 на Съвета Продком номенклатура на промишлените продукти за 2012 г.;

- Регламент (ЕС) № 936/2013 на Комисията от 12 септември 2013 за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) №3924/91 на Съвета Продком Списък на промишлените продукти за 2013 г.;

- Регламент (ЕС) № 842/2014 на Комисията от 4 юли 2014 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2014 година.

- Регламент (ЕС) № 2015/1711 на Комисията от 17 септември 2015 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2015 година.

- Регламент (ЕС) № 2016/1872 на Комисията от 6 октомври 2016 година за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета Продком списък на промишлените продукти за 2016 година.

Споделяне на данни

Данните от ПРОДПРОМ изследването се изпращат в Евростат в рамките на регламентирания шестмесечен срок след отчетната година в необходимия технически формат. Същите се използват за попълване на международни въпросници (UN, FAO, IFA, ICSG, ITTO, WBMS, ICAC, TCQ, Wood Energy Enquiry, Eurostat MFA Questionnaire).

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са първичните данни на предприятията. Националните правила определят като конфиденциална статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три предприятия или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на едно предприятие е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Съгласно срока посочен в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните, агрегирани по продуктови подкатегории на КПИД-2008 се публикуват на интернет сайта на НСИ. Детайлна информация за всички показатели и продуктови позиции по ПРОДПРОМ е достъпна за предоставяне при поискване. Потребителите са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно, актуализация при ревизия на данните.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Предварителни данни в табличен вид към прессъобщение по Годишна бизнес статистика.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· Районите, областите и общините в Република България.

Онлайн база данни

 Данните по ПРОДПРОМ за последната отчетна година агрегирани по продуктови подкатегории на КПИД-2008 се публикуват на интернет сайта на НСИ, рубрика Бизнес статистика, Годишна бизнес статистика, Други годишни данни - Промишлени продукти в натурално изражение - Производство и продажби в количество и стойност: http://www.nsi.bg/bg/node/1227. Данните от 2008 г. са достъпни в онлайн системата „Инфостат“: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=743

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по договори, споразумения и индивидуални потребителски заявки.

Методологични документи

Методологични бележки на наблюдението. http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/IND_PRODPROM_Methodology.pdf

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Извършват се различни видове аритметически и логически контроли на микро и макро ниво; правят се сравнения с историческите данни,с данните за износа и с резултатите от други изследвания в НСИ.

Оценка на качеството

Евростат извършва валидация на данните и прилага допълнителен контрол на ниво ЕС.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните по ПРОДПРОМ са:

· Евростат и различни международни организации;

· Държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения и договори;

· Научни институти, университети, икономически анализатори, студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено изследване на удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

В съответствие с Регламент на Съвета № 3924/91 е осигурена необходимата пълнота на данните по всички показатели.

Точност и надеждност
Обща точност

Изследването е извадково. Прилаганият метод включва изчерпателно всички предприятия от нефинансовия сектор, произвеждащи промишлени продукти и извършващи промишлени услуги, при определен стойностен праг (нетен размер на приходи от продажби на промишлена продукция и промишлени услуги). Моделът на извадката осигурява 90% обхват от продажбите на промишлена продукция на национално ниво за всеки клас по КИД-2008.

Извадкови грешки

Извадкови грешки липсват. Прилаганият извадков метод е т. нар. „cut-off”, при който се определя минималния размер на показателя, по който се формира извадката и се включват изчерпателно всички единици със стойността на показателя, равна или надвишаваща минималния.

Неизвадкови грешки

Неизвадковите грешки са сведени до минимум, чрез механизъм на верификация на подадените данни; ревизия; осигуряване на липсващи данни и експертни оценки.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Сроковете за публикуване на данните по ПРОДПРОМ на национално ниво са t+8 месеца за предварителните и t+11 месеца за окончателните данни. За Евростат данните се изпращат в рамките на регламентирания срок t+6 месеца, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Сроковете стриктно се спазват.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Методиката за изчисляването на показателите е напълно хармонизирана с изискванията на Регламент на Съвета № 3924/91, което осигурява сравнимост на данните между страните членки на ЕС.

Сравнимост във времето

Динамичните редове са напълно съпоставими за периода 2008 - 2016 година

Съгласуваност между предметни области

Извършва се логически контрол и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - и Годишна бизнес статистика, Външна търговия и Краткосрочна бизнес статистика.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Изследването се провежда съгласно препоръките на ЕС за намаляване натоварването на респондентите и в съответствие със Стратегията за развитие на Националната статистическа система, 2013-2017 г. В съответствие с чл.5 ал.3 на Регламент на Съвета № 3924/91 за намаляване на натовареността пряко се използват данните за продукти от клас 10.51 „Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед“ по КИД-2008, събрани от административен източник - Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“.

За събирането на данни се използва онлайн базирана информационна система „Бизнес статистика“, която пести време, усилия и прави участието в изследването по-ефективно, като се осигурява методологическа и техническа помощ на респондентите в реално време.

Изследва се натоварването на респондентите (измерено чрез изразходваното време) с включен въпрос за времето в минути, необходимо за подготовка и попълване на данните.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Допуска се ревизиране на публикуваните данни.

Ревизия на данните - практика

При ревизия на данните публикуваните данни се обновяват във възможно най-кратки срокове.

Статистическа обработка
Източници на данни

· Основен източник на данни е годишен въпросник „Справка за производството и продажбите на промишлени продукти“;

· Административен източник - Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика“ (за продукти от клас 10.51 „Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед“ по КИД-2008).

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Чрез подаване на данни онлайн, на хартиен носител или по електронен път.

Валидиране на данни

Валидирането обхваща допълнителен логически контрол на входните данни, съпоставяне с данните от предходната година и контрол между справките в годишния отчет. Констатираните при валидирането проблеми се уточняват и при необходимост данните се коригират.

Обработка на данни

Извършва се редактиране на наличните данни и експертна оценка на липсващите. Показателите за страната се изчисляват на ниво продукт (осемзначeн код) по ПРОДПРОМ и продуктова подкатегория (шестзначен код) на КПИД-2008.

Изглаждане

Не се налага изглаждане на данните.

Коментар

С цел да се избегне конфиденциалността на детайлно ниво, данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в агрегиран вид - по продуктови подкатегории на КПИД-2008.

Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
Нефинансови предприятия - Годишни данни на нефинансовите предприятия
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Годишна бизнес статистика“

Лице за контакт

Татяна Николова

Длъжност

държавен експерт

Адрес

ул. „П. Волов" № 2, София 1038

Електронна поща

tnikolova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 153

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на нефинансовите предприятия осигурява информация, групирана според броя на заетите в тях лица, по следните икономически показатели: брой предприятия, заети лица, приходи от дейността, разходи за дейността, дълготрайни материални активи.

Годишните данни на нефинансовите предприятия са агрегирани по сектори (1-ви знак по КИД-2008).

Годишни данни по големина на предприятията: Показателите се публикуват на ниво сектор (1-ви знак по КИД-2008) и по групи според броя на заетите лица.

Годишни регионални данни: На регионално ниво се публикуват пет показателя по статистически райони (NUTS).

Използвани класификации

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008) от 01.01.2008 година;

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Нефинансовите предприятия, класифицирани в сектори от A до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Понятия и дефиниции

Основните икономически показатели, които се публикуват в този раздел са:

 • „Брой предприятия“ - всички предприятия, които са били активни през цялата или част от референтната година и са представили годишен отчет за дейността си в НСИ или НАП;
 • „Заети лица“ - всички лица, работещи в дадено предприятие на пълно или непълно работно време, включително сезонните и надомните работници (преизчислени в еквивалент на пълна заетост), работещите собственици, наетите по договор за управление и контрол, наетите по извънтрудови правоотношения (граждански договори), които не работят при друг работодател и неплатените семейни работници;
 • „Приходи от дейността” - сума от приходите от оперативна дейност и финансовите приходи;
 • „Разходи за дейността” - сума от разходите за оперативна дейност и финансовите разходи;
 •  „Дълготрайни материални активи” - сума от дълготрайните материални активи, посочени в счетоводния баланс на предприятията, съставящи баланс, и данните от справката за ДМА за предприятията, несъставящи баланс.
Статистическа единица

Основната единица на наблюдението е предприятие. От годишните данни на предприятията се изчисляват основните икономически показатели и данните по групи според броя на заетите лица.

Предприятието е най-малката организационна единица, произвеждаща стоки или услуги, която взема самостоятелно управленски решения. Предприятието извършва една или няколко дейности на едно или повече места. Предприятието може да бъде самостоятелна юридическа единица.

Статистическа съвкупност

Наблюдението е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички нефинансови предприятия, класифицирани в сектори от А до S (без К) по КИД-2008 от референтната 2008 година.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на нефинансовите предприятията, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

От 2008 година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица
 • Брой (предприятия, заети лица);
 •  Хиляди левове (всички останали показатели).
Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

Българска нормативна уредба:

 • Закон за статистиката;
 • Национална статистическа програма;
 • Счетоводно и данъчно законодателство.
Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато:

 • Критерий А – даден показател е формиран от едно или две предприятия.
 • Критерий В – едно предприятие доминира в стойността на показателя с дял равен на или по-голям от 85%.
Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации
 • Статистически годишник;
 •  Статистически справочник;
 • Районите, областите и общините в Република България.
Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика – Годишна бизнес статистика – Други годишни данни – Нефинансови предприятия: http://www.nsi.bg/bg/node/8203

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Закон за малките и средни предприятия, национално счетоводно законодателство и разработена статистическа методология: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Methodology_NF_Ent.pdf

Документация за качеството

Не са налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Включва усъвършенстване на системата за събиране на първичните данни чрез онлайн базираната информационна система ”Бизнес статистика”, осигуряваща строг аритметичен и логически контрол на входните данни. Извършва се и допълнителен логически контрол на изход при установени различия в стойностите на даден показател между две последователни години извън определени граници, а също и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - Краткосрочна бизнес статистика, Продком, Външна търговия, Работна сила.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните са:

· Международни организации;

· Заинтересовани държавни институции, с които има сключени междуведомствени споразумения;

· Научни институти, университети, икономически анализатори и студенти;

· Частни неправителствени организации, агенции, сдружения, медии и други;

· Дирекции и отдели в НСИ.

Удовлетвореност на потребителите

Не е правено проучване на удовлетвореността на потребителите, но няма регистрирани случаи на неизпълнени заявки за предоставяне на информация.

Пълнота

Пълно съответствие с българското законодателство.

Точност и надеждност
Обща точност

Информацията за изчисляване на икономическите показатели е базирана на годишните счетоводни отчети на нефинансовите предприятия, като е осигурена пълна обвързаност на входните данни.

Извадкови грешки

Наблюдението на нефинансовите предприятия е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Срокът за публикуване на данните на национално ниво е t+11 месеца за окончателните данни, където t е отчетната година.

Точност на представяне

Срокът по т.15.1 стриктно се спазва.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

За територията на страната данните са сравними по географски признак.

Сравнимост във времето

Динамичните редове с данни са напълно съпоставими за периода 2008 - последна отчетна година.

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

НСИ полага изключителни усилия за намаляване натовареността на респондентите. Пример за това е подписаното споразумение “Единна входна точка” между НСИ и Националната агенция за приходите за еднократно представяне на годишните отчети и ползване на данните и от двете институции. Разработената от НСИ онлайн базирана информационна система “Бизнес статистика” и осигурената методологическа и техническа помощ на респондентите по време на отчетната кампания са високо оценени от респондентите и спомагат за реалното намаляване на тяхната натовареност.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Националната политика, както и тази на Евростат, допуска ревизирането на вече публикувани данни, ако има сериозни основания за това.

Ревизия на данните - практика

Ревизираните данни заместват вече публикуваните във възможно най-кратки срокове, след като е направена ревизията.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за изчисляване на икономическите показатели са:

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс;

· Годишен отчет на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно за всички нефинансови предприятия.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез допълнителен логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните години и други изследвания в НСИ.

Обработка на данни

Наблюдението е изчерпателно и не се прави допълнителна оценка на данните.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Производство и продажби в количество и стойност