Макроикономическа статистика


ОБЛАСТ 2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА
Тема Дата Период
Тема 2.1. Годишни икономически сметки
Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво 7 март 2017 г. 2016 г. - предварителни данни
03 октомври 2017 г. 2016 г. - ревизирани данни
Брутен вътрешен продукт (БВП) - регионално ниво NUTS2 27 януари 2017 г. 2015 г.
Производителност на труда 7 март 2017 г. IV тримесечие на 2016 г.
7 март 2017 г. 2016 г. - предварителни данни
7 юни 2017 г. I тримесечие 2017 г.
5 септември 2017 г. II тримесечие 2017 г.
3 октомври 2017 г. 2016 г. - годишни данни
5 декември 2017 г. ІІІ тримесечие 2017 г.
Нефинансови сметки по институционални сектори 23 октомври 2017 г. 2015 г.
Таблици "Ресурс - Използване" 29 декември 2017 г. 2014 г.
Финансови сметки 31 октомври 2017 г. 2016 г.
Тема 2.2. Тримесечни сметки
Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво 14 февруари 2017 г. IV тримесечие 2016 г.  -
експресни оценки
7 март 2017 г. IV тримесечие 2016 г.
16 май 2017 г. I тримесечие на 2017 г. -
експресни оценки
7 юни 2017 г. I тримесечие 2017 г.
16 август 2017 г. II тримесечие 2017 г. -
експресни оценки
5 септември 2017 г. II тримесечие 2017 г.
14 ноември 2017 г. III тримесечие 2017 г. -
експресни оценки
5 декември 2017 г. III тримесечие 2017 г.
Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" 24 април 2017 г. IV тримесечие 2016 г.
30 юни 2017 г. I тримесечие 2017 г.
24 октомври 2017 г. II тримесечие 2017 г.
29 декември 2017 г. III тримесечие 2017 г.
Заетост и отработени човекочасове 7 март 2017 г. IV тримесечие 2016 г.
7 юни 2017 г. I тримесечие 2017 г.
5 септември 2017 г. II тримесечие 2017 г.
5 декември 2017 г. ІІІ тримесечие 2017 г.
Тема 2.3. Държавна финансова статистика
Нефинансови показатели за сектор "Държавно управление" 24 април 2017 г. 2016 г. - предварителни данни
24 октомври 2017 г. 2016 г. - актуализирани данни
Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" 24 април 2017 г. IV тримесечие 2016 г.
30 юни 2017 г. I тримесечие 2017 г.
24 октомври 2017 г. II тримесечие 2017 г.
29 декември 2017 г. III тримесечие 2017 г.
Нотификационни таблици за дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" 24 април 2017 г. 2016 г. - предварителни данни
23 октомври 2017 г. 2016 г. - актуализирани данни
Данъци и социални осигуровки за "Държавно управление" 31 октомври 2017 г. 2016 г.
Разходи на сектор "Държавно управление" по функции 29 декември 2017 г. 2016 г.
Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" 31 януари 2017 г. декември 2016 г.
28 февруари 2017 г. януари 2017 г.
31 март 2017 г. февруари 2017 г.
3 май 2017 г. март 2017 г.
31 май 2017 г. април 2017 г.
30 юни 2017 г. май 2017 г.
1 август 2017 г. юни 2017 г.
31 август 2017 г. юли 2017 г.
3 октомври 2017 г. август 2017 г.
31 октомври 2017 г. септември 2017 г.
30 ноември 2017 г. октомври 2017 г.
Тема 2.4. Мониторинг на собствените ресурси
Брутен национален доход (БНД) по пазарни цени 3 октомври 2017 г. 2016 г.
Тема 2.5. Потребителски цени
Индекс на потребителските цени 13 януари 2017 г. декември 2016 г.
15 февруари 2017 г. януари 2017 г. - предварителни данни
14 март 2017 г. февруари 2017 г.
14 март 2017 г. януари 2017 г. - окончателни данни
12 април 2017 г. март 2017 г.
15 май 2017 г. април 2017 г.
14 юни 2017 г. май 2017 г.
13 юли 2017 г. юни 2017 г.
14 август 2017 г. юли 2017 г.
15 септември 2017 г. август 2017 г.
13 октомври 2017 г. септември 2017 г.
14 ноември 2017 г. октомври 2017 г.
14 декември 2017 г. ноември 2017 г.
Индекси на цените на жилищата (HPI) 31 март 2017 г. IV тримесечие 2016 г.
30 юни 2017 г. I тримесечие 2017 г.
29 септември 2017 г. II тримесечие 2017 г.
29 декември 2017 г. III тримесечие 2017 г.