A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Използвани съкращения

Съкращение Значение
НРНМ Национален регистър на населените места
ТЕ Териториални единици
АТУ Административно-териториално устройство
АТЕ Административно-териториална единица
САТЕ Съставна административно-териториална единица
НРБ Народна република България
НСИ Национален статистически институт
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МС Министерски съвет
ОС Общински съвет
ЗАТУРБ Закон за административно-териториалното устройство на Република България
ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация
МСМА Местно самоуправление и местна администрация
ДВ Държавен вестник
ЕКАТТЕ Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици
ЕКНМ Единен класификатор на населените места
NUTS Classification of territorial units for statistics
(Класификация на териториалните единици за статистически цели)
КАТИ Композитен административно-териториален индекс
н.м. населено място
с. село
гр. град
ман. манастир
мах. махала
кол. колиби
м. с. минно селище
п. с. промишлено селище
жп. сп. железопътна спирка
с. гр. т. селище от градски тип
общ. община
обл. област
окр. окръг/окръжен
р-н район
изм. изменение
доп. допълнение
изп. изпълнителни
ком. комитет,-и
сел. обр. селищно образувание