ИС Краткосрочна бизнес статистика

Уважаеми дами и господа,

Разработената от НСИ онлайн Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“, осигуряваща по-лесен и ефективен подход за събиране на информацията обхваща всички месечни и тримесечни бизнес изследвания. Преди да започнете работа със системата, уверете се, че е включен електронния Ви подпис. Системата е достъпна в Интернет пространството на адрес: https://issts.nsi.bg.

Важно: В началото на м.септември 2015 г. компанията Google извърши технически промени в браузъра си Google Chrome, в резултат на което се прекратява възможността му за интеграция с Microsoft Silverlight и редица други софтуерни продукти. В резултат на това Google Chrome вече не може да се ползва за работа с ИСКБС. За да работите с ИСКБС, ползвайте MS Internet Explorer или Mozilla Firefox.

Информационна система "Краткосрочна бизнес статистика" включва следните подсистеми:

Подсистема
Периодичност
Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите
Месечна
Цени на производител на вътрешния пазар
Месечна
Цени на производител на международния пазар
Месечна
Производство и продажби на вътрешния пазар на основни промишлени продукти
Месечна
Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд
Тримесечна
Разрешено и започнато строителство на нови сгради
Тримесечна
Дейност на нефинансовите предприятия
Тримесечна
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
Тримесечна
Цени на производител в услугите
Тримесечна
Цени на производител на основен ремонт и подобрения на жилища и жилищни сгради
Тримесечна
Кратки инструкции, как да попълните онлайн формулярите и необходимите технически изисквания може да намерите ТУК.
 
 
Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител: формуляри.

Ако се нуждаете от повече информация може да я получите както от методолозите в ЦУ, така и от експерти от Териториалните статистически бюра.

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078445 или да ни пишете на e-mail [email protected].

Системата ще бъде отворена за попълване на данните в следните срокове:
Подсистема
Период за въвеждане на данните
Месечни изследвания
Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите
От 1-во до 19–то число всеки месец
Производство и продажби на вътрешния пазар на основни промишлени продукти
От 8-мо до 17–то число всеки месец
Цени на производител в промишлеността -
Цени на производител на вътрешния пазар и Цени на производител на международния пазар
От 15-то до 24–то число всеки месец
Тримесечни изследвания
Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд
От 1-во до 17–то число на месеца, следващ отчетното тримесечие
Разрешено и започнато строителство на нови сгради
От 1-во до 10–то число на месеца, следващ отчетното тримесечие
Дейност на нефинансовите предприятия
От 1-во до 30/31–во число на месеца, следващ отчетното тримесечие
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
От 1-во до 30/31–во число на месеца, следващ отчетното тримесечие
Цени на производител в услугите:
 • Цени на производител на услугите в товарния автомобилен транспорт
 • Цени на производител на услугите в областта на информационните технологии
 • Цени на производител на дейности по наемане и предоставяне на работна сила
 • Цени на производител на дейности по почистване
 • Цени на производител на услуги по обработка на товари
 • Цени на производител на услуги по складиране и съхраняване на товари
 • Цени на производител на информационни услуги
 • Цени на производител на пощенски и куриерски услуги
 • Цени на производител на услугите във въздушния транспорт
 • Цени на производител на услугите във водния транспорт
 • Цени на производител на дейности по охрана и разследване
 • Цени на производител за рекламна дейност и проучване на пазари
 • Цени на производител на архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • Цени на производител за юридически, счетоводни и консултантски дейности
От 1-во до 24–то число на месеца, следващ отчетното тримесечие
Цени на производител на основен ремонт и подобрения на жилища и жилищни сгради
От 10-то до 30/31-во число на месеца, следващ отчетното тримесечие