Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2020 година

Уважаеми дами и господа,

Годишният отчет за дейността се попълва от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.

Представянето на годишния отчет е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2021 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок до 30 юни 2021 г.

Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.

При подаването на годишния отчет за дейността предприятията, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.

Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.

Годишният отчет за дейността за 2020 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

повече

При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].

За въпроси от методологически характер:

 
Име
Електронна поща
Телефон фиксиран
Телефон мобилен
02/9857
(Виваком)
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите
Ивелина Тодорова
156
0877140495
Анелия Вихърова
129
0877140553
Ирена Янакиева
176
0877140553
Справка за предприятието
Анелия Денкова
 
587
0877147265
Справка за местните единици
Катерина Герасимова
584
0877147265
Справка за група предприятия
Красимира Недева
668
0877364088
Справка за нетекущите (дълготрайните) активи 
Веселинка Горанова
 
224
 
Лиляна Дудева
114
 
Справка за таксите и комисионните
Марин Гергов
 
537
0877364061
Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори
Марин Гергов
 
537
0877364061
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи
Ирена Янакиева
 
176
0877140553
Справка за данъците и таксите
Зорка Борисова
 
108
0877140458
Ивайло Рангелов
642
0877368491
Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи
Марин Гергов
 
537
0877364061
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници
Зорка Борисова
 
108
0877140458
Ивайло Рангелов
642
0877368491
Справка за вземанията и задълженията
Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати
Иванка Господинова
 
264
 
Теодора Тодорова
609
 
Десислава Малинкова
192
 
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд
Тодор Давидков
 
568
0877368498
Емилия Милошева
166
0877368498
Мартин Рендов
627
 
Справка за чуждестранните преки инвестиции
Анелия Вихърова
 
129
0877140553
Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство
Росица Лисева
 
711
0877140328
Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти
Анелия Вихърова
 
129
0877140553
Справка за продажбите и търговските обекти
Десислава Тодорова
 
586
0877140328
Справка за разходите на суровини и материали
Маргарита Цветкова
 
659
 
Справка за потребление на горива и енергия
Ирина Митова
 
476
0877368495
Ирина Денчева
625
0877368495
Антония Първанова
589
0877368495
Справка за производството и продажбите на енергийни продукти
Ивета Минкова
 
191
0877368495
Люба Янева
621
0877368495
Даниела Колева
590
0877368495
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД)
Рени Петкова
 
103
0877368503
Надя Катеринкина
167
0877368503
Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2018 - 2020 година
Надя Катеринкина
 
167
0877368503
Рени Петкова
103
0877368503
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти
Елка Ерменкова
 
722
0877146983
Боряна Настанлиева
267
0877146983
Яна Велева
184
 

Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:

Наименование на формуляра
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2020 година - пълен комплект
Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс през 2020 година - Заглавна страница
1. Справка за предприятието през 2020 година
2. Справка за местните единици за 2020 година
3. Справка за група предприятия през 2020 година
4. Счетоводен баланс към 31.12.2020 година
5. Отчет за приходите и разходите за 2020 година
6. Отчет за собствения капитал за 2020 година
7. Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2020 година
8. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 година
9. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2020 г. на микропредприятията
10. Справка за таксите и комисионните, начислени за 2020 година
11. Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори през 2020 година
12. Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи за 2020 година
13. Справка за данъците и таксите през 2020 година
14. Справка за получените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи за 2020 година
15. Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници за 2020 година
16. Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори към 31.12.2020 година
17. Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати по институционални сектори към 31.12.2020 година
18. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2020 година
19. Справка за чуждестранните преки инвестиции към 31.12.2020 година
20. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство през 2020 година
21. Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти през 2020 година
22. Справка за продажбите и търговските обекти през 2020 година
23. Справка за разходите на суровини и материали за 2020 година
24. Отчет за разхода на горива и енергия за 2020 година
25. Справка за производството и продажбите на енергийни продукти за 2020 година
26. Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) през 2020 година
27. Справка за иновационната дейност на предприятието през периода 2018 - 2020 година
28. Справка за производството и продажбите на промишлени продукти за 2020 година

Предприятията, произвеждащи промишлени продукти, имат възможност да изтеглят и разпечатат подготвените, в XLS формат, специфични справки, за всяка икономическа дейност поотделно.