Често задавани въпроси по Годишната отчетност за дейността на предприятията, относно използването на Информационна система "Бизнес статистика" (ИС "Бизнес статистика") за електронно въвеждане на отчетите

Важно:

  • За подаване на Годишните отчети да се използват само оригиналните формуляри, отпечатани от Националния статистически институт, или публикуваните на страницата на НСИ и НАП;
  • Копия на попълнените справки от Годишните отчети в Информационна система "Бизнес статистика" могат да бъдат съхранявани като файлове локално на Вашия компютър. За повече подробности виж глава "Съхраняване на съдържанието на отчети локално на компютъра" от Указанията.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

1. За работа със системата е необходимо да ползвате следните софтуерни продукти:

2. Ако не се визуализират данните на вече подаден Годишен отчет (зареждат се празни справки, без данни)

Направите следните настройки в програмата Adobe Reader :

От меню Edit изберете Preferences - Отидете на Security (Enhanced) – Натиснете бутона „Add Host” и в новия прозорец изпишете с малки букви на латиница isbs.nsi.bg -  Натиснете бутона „ОК” и затворете Adobe Reader.

За да преодолеете проблема с визуализацията на данните при отворена справка погледнете на антетката в горния ляв ъгъл (под дискетката) има удивителен знак (!). При натискане се появява жълта лента със съобщение за java script. В дясната част на лентата натиснете options  и изберете втория ред Add Host to privileges side.

Важно:
Ако вместо Adobe Reader (или Adobe Acrobat) ползвате друг PDF viewer (като например Foxit Reader), системата няма да работи коректно.
Настроите PDF-бланките да се отварят в Интернет браузъра чрез Adobe Reader, а не чрез Microsoft Edge!

Настройки на MS Internet Explorer

Уверете се, че работите с Internet Explorer, а не с Edge  или с Google Chrome.

Добавете https://isbs.nsi.bg в Доверени сайтове (Trusted sites).

Уверете се, че е включена опцията „Use TLS 1.2” и че са изключени опциите „Use SSL 2.0” и „Use SSL 3.0” в настройките на браузъра  Internet Explorer.

Уверете се, че сте изключили опцията „Pop-up Blocker”, т.е. трябва да разрешите потребителското приложение да отваря допълнителни прозорци.

3. Ако имате нов електронен подпис, чийто ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН не съвпада с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН на подадения отчет, но имате права да виждате отчета е необходимо:

Да подадете „ЗАЯВKA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ПОДАДЕНИ ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА (ГОД)“ В НСИ (Заявление) за осигуряване на достъп, заедно със сканирано Пълномощно (подписано и подпечатано, не е необходима нотариална заверка).  Тези документи се сканират и изпращат на [email protected]. Когато заявката ви е изпълнена, ще бъдете уведомени по телефона.

4. Грешна регистрация на вид потребител (смяна на респондент със счетоводна къща)

Ако сте се регистрирали погрешно в системата като индивидуален респондент, вместо като счетоводна къща, имате възможност да смените вида на потребителя, като кликнете върху бутон „Профил” (горе, в дясно на заглавната страница). След като смените вида потребител от респондент на счетоводна къща, кликнете върху бутон „Съхрани”, излезте от системата с бутон „Изход” и рестартирайте браузера.

Промяна на профила не е разрешена за потребители, влезли в  ИС “Бизнес статистика” чрез ПИК на НАП. Те могат да подадат отчет само за себе си.

5. Проблеми при регистрация в системата

Преди да натиснете бутона „Вход”, моля, уверете се, че картата с електронния ви подпис е поставена в карточетящото устройство. След това преминете най-напред през регистрация, съгласно нашите указания в сайта.

В ИС „Бизнес статистика” е възможно Годишният отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (Приложение 1) и Декларацията за предприятия без дейност (Приложение 11) да бъдат подадени и чрез ПИК на НАП. За целта е необходимо да се регистрирате като “Респондент” (а не като „Счетоводна къща“).

6. Може ли отчетите да се попълват на части, като се записват промените?

Не е задължително един отчет да се попълва наведнъж в рамките на една сесия (при едно единствено влизане в системата). Можете да попълвате своите отчети в удобно за Вас време, без да е необходимо да се приключи отчетът. Моля, натискайте периодично бутона „Съхраняване” по време на работа със системата. Важно е да запомните, че за да запазите нанесените за момента данни, трябва да натиснете бутона „Съхраняване” под справката или „Валидиране“ преди да излезете от системата.

7. Има ли възможност с един електронен подпис да се подават по електронен път (on-line) годишни отчети за дейността на повече задължени лица?

Да, има възможност с един електронен подпис да подадете повече от един отчет, като за целта е необходимо да се регистрирате като счетоводна къща, а не като индивидуален респондент. Под понятието "счетоводна къща" се включват, освен регистрираните за извършване на счетоводна дейност фирми, и счетоводители на самостоятелна практика, които водят счетоводство на множество фирми. Важното в случая е използваният електронен подпис да е валиден и да е от един от изброените в Указанията видове.

8. Ако електронният подпис е с изтекъл срок на валидност или нов, какво следва?

Ако електронният ви подпис е с изтекъл срок на валидност или имате издаден нов, не може да правите on-line справки за вече подаден отчет в ИС „Бизнес статистика”. За да имате достъп до отчета, е необходимо:

1. Да продължите валидността на стария електронен подпис или,

2. Да притежавате нов електронен подпис, чийто ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН съвпада с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН на подадения отчет. Важното в случая е използваният електронен подпис да е валиден и да е от един от изброените в Указанията видове.

3. Aко имате нов електронен подпис, чийто ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН не съвпада с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН на подадения отчет, но имате права да виждате отчета, е необходимо да подадете „ЗАЯВKA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ПОДАДЕНИ ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА (ГОД)“ в НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/42/ ) за осигуряване на достъп, заедно със сканирано пълномощно (подписано и подпечатано).

Забележка: Когато титулярят на новия квалифициран електронен подпис (КЕП) е същото физическо лице, както е при стария КЕП, или новото юридическо лице е пълен правоприемник на титуляря на стария КЕП, не се изискват пълномощни от управителите на обслужваните фирми.

9. Как мога да направя on-line справка за отчет, ако е бил подаден от счетоводна къща?

Ако отчетът Ви е бил подаден от "счетоводна къща", то справка за него може да направите, ако:

- притежавате електронен подпис, чийто ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН съвпада с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН на подадения отчет.

- не притежавате електронен подпис, следва да се обърнете към Вашата счетоводна къща за съответната справка.

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

1. Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и предприятия без дейност през 2019 година (Приложение 11)

Ако Вие сте предприятие, което през 2019 г. е реализирало приходи и разходи под 500 лева, попълвате декларацията, като избирате позиция “Декларирам, че предприятието е осъществявало дейност, но приходите и разходите за дейността са под 500 лева”. Декларацията се подава в ИС „Бизнес статистика“ или заедно с годишната данъчна декларация на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция.

Същото приложение се попълва и от лицата, които декларират, че не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Те подават декларацията единствено в ИС „Бизнес статистика“, на е-mail адрес (подписана, подпечатана и сканирана) или в съответните териториални структури на НСИ на хартиен носител.

2. „Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година на микропредприятията”

В случай, че предприятия по чл. 29, ал. 4 изберат да не попълват „Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година“, е предвидено те да попълват „Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година на микропредприятията”.

Информацията е необходима за  съставянето на показателя Бруто образуване на основен капитал, който е агрегат на Брутния вътрешен продукт и се изчислява в съответствие с Регламент (ЕС) № 549/2013 на ЕП и на Съвета от 21 май 2013 година, относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз.

За съставянето на показателя Бруто образуване на основен капитал по този Регламент са необходими изчерпателни данни за операциите с дълготрайни материални и нематериални активи, т.е. необходим е пълен обхват на тези операции за всички институционални единици в икономиката.

3. Подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) / Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица за 2019 г. по електронен път в НАП с персонален идентификационен код (ПИК)

Годишният отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс (Приложение 1) или Декларацията за предприятия с приходи и разходи под 500 лева (Приложение 11) може да бъде подаден в ИС “Бизнес статистика” чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НАП. Необходимо е вече да сте се регистрирали като потребител на системата и да разполагате с ПИК на НАП. Системата позволява вход чрез ПИК на НАП само на потребители, регистрирани като “Респондент” (а не като “Счетоводна къща“). Подаването на ГОД / Декларация с ПИК следва да е приключило преди подаване на годишната данъчна декларация.

4. Подаване на годишен отчет на хартиен носител

Бланките на годишните отчети, изтеглени от Интернет страницата на НСИ или на НАП, в PDF формат, могат да бъдат разпечатани и попълнени само на ръка. В тях няма заложени аритметични и логически контроли и НЕ е предвидено да се попълват на компютър.

Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2019 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2019 г., съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета единствено в ИС „Бизнес статистика“ или на хартия в съответните териториални структури на НСИ.

5. Грешно въведен вид отчет

Видът на отчета може да се коригира, ако все още няма въведена справка (чрез бутон „Промяна”). При вече въведена справка, отчетът се анулира и се въвежда отново.

6. Входящ номер на отчет

При създаването на нов отчет, системата генерира № на отчета, който се визуализира на екрана след приключване и в полето „Състояние” излезе „Успешно обработен”. Входящият номер не се изпраща на респондента - той е уникален и по всяко време имате възможност да влезете в системата и да разпечатате заглавната страница (ако ви е необходимо), която съдържа № на отчета, статуса на отчета и списък с всички въведени справки. Трябва да имате предвид обаче, че САМО при статус на отчета „Успешно обработен”, системата изпраща автоматично съобщение до системата на НАП, което е необходимо условие, за да бъде подадена и приета данъчната Ви декларация.

7. Отстраняване на грешки във вече подаден отчет със статус „Успешно обработен”

Ако успешно сте приключили отчета, той приема статус „Успешно обработен” и става неактивен за по нататъшни корекции, т. е. отчетът може само да се разглежда или разпечатва, но не и да се пише в него. Ако се налага корекция на данните в някоя от справките, е необходимо:

- да кликнете върху бутон „Редактиране“ - това действие връща отчета в състояние „Необработен”;

- след това избирате чрез кликване справката, в която се налага корекцията;

- въвеждате коректните данните и отново валидирате справката;

- след връщане в началната страница, отчетът трябва отново да се приключи до статус „Успешно обработен”. Това е състоянието на отчета, което е видимо за системата на НАП и при липса на такъв статус отчетът се счита за неподаден.

8. Статус „Непроверена” при валидирана справка

Следва да използвате бутона за опресняване на данните в отчета (две сини стрелки) и тогава статусът на справката ще бъде сменен.

9. Как се търси наименование на улица в „Справка за предприятието“.

След като се активира падащото меню за избор на улица, търсенето в полето наименование се извършва чрез следното изписване: %ЧАСТ ОТ ИМЕТО%, например %ФРИТЬОФ%.

10. Нулеви справки

Справките, за които няма да попълвате данни, следва да не се отварят. Ако сте валидирали празна/нулева справка, за да може да приключите успешно отчета си, трябва да я изтриете с червеното "Х" вдясно от справката в списъка на заглавната страница.

11. Разпечатване на попълнен отчет

Справките могат да се разпечатат само поотделно или с бутона изобразяващ принтер, или като кликнете върху надписа „За печат”.

12. Как и къде мога да получа заверено копие на подаден Годишен отчет за дейността?

За да получите заверено копие на подаден Годишен отчет за дейността (ГОД) на Вашето предприятие, е необходимо:

1. Да подадете писмено заявление в съответната териториална структура на НСИ;

2. Да заплатите в териториалната структура на НСИ съответната такса за заверен ГОД.

3. Таксата за заверка на ГОД, е както следва:

- За ГОД с малък обем (до 10 страници вкл.) - 18 лева с ДДС;

- За ГОД с обем от 11 до 30 страници - 36 лева с ДДС;

- За ГОД с обем над 30 страници – 45 лева с ДДС.

4. Изготвянето на заверено копие на ГОД се извършва в срок до 3 (три) работни дни от датата на подаване на заявлението в териториалната структура на НСИ.

ВНИМАНИЕ! Респондентите не носят напечатан ГОД, в който може да има неверни числа, а получават разпечатан ГОД директно от системата на НСИ, т.е. респондентът получава заверен отчет, а не заверява донесено от него копие на ГОД.

13. Отрицателни парични средства в счетоводния баланс не може да има.

Съгласно ПМС 251 от 17.10.2007 г. отрицателните величини в счетоводния баланс са: непокритата загуба; текущата загуба, отрицателната репутация и резервът от последващи оценки. Ако предприятието има използван овърдрафт например, няма да го посочва като отрицателни парични средства, а като задължения към финансови институции.

14. Отчитане на разходи за вода в Отчета за приходи и разходи

Ако фирмата използва вода за производствени нужди, която е осчетоводена като разходи за материали, то трябва да се попълни ред 21120 „Вода” в Раздел II. Разходи за суровини и материали на ОПР.

Ако водата се използва за комунално-битови цели (за пиене, бани, тоалетни) и се осчетоводява като разходи за външни услуги, това се посочва в Раздел III. Разходи за външни услуги, съответно на редове 31211 – За доставяне на вода и 31212 – За отвеждане и пречистване на отпадъчни води, съгласно получените фактури от В и К.

15. Справка за потреблението на горива и енергия

1. Трябва ли да се отчитат потребените горива, когато са по-малко от 1 тон?

Количеството на потребеното гориво се отчита в тонове и в цели числа. Ако изразходваното количество е повече от 500 кг, но под 1000 кг (1 тон), следва да се закръгли на 1 тон. Ако изразходваното количество е под 500 кг, не се попълват данни за съответното гориво.

Същото правило важи за останалите енергийни продукти, които се отчитат в други мерни единици.

2.  Как се отчитат автомобилните горива?

Автомобилните горива се отчитат в тонове и в цели числа. Тъй като фактурирането им се извършва в литри, следва да се използват посочените коефициенти за превръщане от литри в тонове:

  • Автомобилен бензин, безоловен: 1 литър = 0.00075 тона,
  • Транспортно дизелово гориво: 1 литър = 0.00085 тона,
  • Пропан-бутанови смеси (втечнен нефтен газ): 1 литър = 0.00055 тона.

3.   Как следва да бъде отчетен използваният Природен газ (МЕТАН)?

  • Природният газ (МЕТАН), доставен по мрежа се отчита на ред 09 „Природен газ (метан) във втечнено или газообразно състояние” в МВтч.
  • Компресираният природен газ (МЕТАН) в бутилки (CNG), доставен с трейлери се отчита на ред 09 „Природен газ (метан) във втечнено или газообразно състояние” в МВтч. За тази цел количествата МЕТАН, фактурирани в хил. куб. м., следва да бъдат преизчислени в МВтч чрез следния коефициент: МВтч = 1000 куб. м. * 10,583.
  • Зареденият на превозни средства Природен газ (МЕТАН) се отчита на ред 09 „Природен газ (метан) във втечнено или газообразно състояние”, както и на ред 10 „в т.ч.: за транспорт”. За тази цел заредените количества МЕТАН в кг, следва да бъдат преизчислени в МВтч чрез  следния коефициент: 1 тон (1000 кг) = 15,12 МВтч.

4.   Как следва да бъде отчетен използваният АВТОГАЗ (Пропан-бутанови смеси)?

  • Зареденият на превозни средства АВТОГАЗ се отчита на ред 25 „Пропан-бутанови смеси (втечнен нефтен газ), както и на ред 26 „в т.ч. за транспорт“ в тонове.

5.  Трябва ли да се отчитат наличните горива в резервоарите на транспортните средства?

Наличните горива в резервоарите НЕ се отчитат в колони 1 и 6. Цялото количество горива, заредени в резервоарите на транспортните средства, се отчитат в колони 2, 3, 4,  преизчислени в тонове.  В колона 5 се записва стойността на изразходваните горива.

16. „Справка за таксите и комисионните, начислени за 2019 година”

В „Справка за таксите и комисионните, начислени за 2019 година“  се посочват всички такси и комисионни съгласно индивидуалните договори, сключени от фирмата, независимо дали са посочени в други справки в годишният отчет.

Примери:

  • Банкови такси и комисионни - в сектор Финансови предприятия.
  • Интернет - ако в договора е оформен като месечна такса, се посочва в сектор Нефинансови предприятия.
  • IT поддръжка,  ако в договора е оформено като месечна такса, се отразява за физически лица в сектор Домакинства , за юридически - в сектор Нефинансови предприятия.
  • Абонаментно почистване , ако в договора е оформено като месечна такса, се отразява за физически лица в сектор Домакинства , за юридически - в сектор Нефинансови предприятия.
  • Такса СОТ  - в сектор Нефинансови предприятия.
  • Такса за обучение, ако е оформен договора като месечна такса, се отразява за физически лица в сектор Домакинства , за юридически - в сектор Нефинансови предприятия.
  • Нотариални такса – в сектор Нефинансови предприятия.
  • Такси и разговори за телефони – включват се само таксите в сектор Нефинансови предприятия.
  • Такси, платени на държавни институции (НОИ, Агенция по вписванията, Агенция по геодезия, картография и кадастър, общини и т.н.), се посочват в сектор Държавно управление.
  • Такси и комисионни от сделки с недвижими имоти се отразяват в сектора контрагент: физически лица - сектор домакинства , юридически - съгласно статуса им - в сектор Нефинансови или Финансови предприятия.
  • Такси и комисионни от застрахователни /осигурителни/ предприятия се отразяват в сектор Финансови предприятия.

В справката е необходимо да бъдат попълвани данните за текущата и за предходната година.