Участие в изследвания за статистика на селското и горското стопанство