Две дигитални колекции в интернет

Преброяване на населението на 1 януари 1893 година
Преброяване на населението на 1 януари 1893 година

Библиотеката на Националния статистически институт публикува дигиталните колекции „Преброяване на населението на 1 януари 1888 година” и „Преброяване на населението на 1 януари 1893 година”.

Потребителите на статистическа информация имат безплатен онлайн достъп до почти 10 000 дигитални страници статистически данни за населението по пол, възраст, семейно положение, родно място, местожителство, матерен език, грамотност, народност, населени места, административни райони и др.
Двете преброявания, извършени след Съединението на Княжество България с Източна Румелия (1 януари 1888 г. и 1 януари 1893 г.), са изключително ценни не само за времето си, но и от историческа гледна точка.
Обект на изучаване е населението в широк спектър от демографски показатели, а от 1893 г. – и жилищният фонд. Тези начални опити на младата българска държава в осъществяването на статистическите изучавания допринасят извънредно много за организацията на статистическата дейност, квалификацията на кадрите и създаването на навици сред населението да бъде обект на статистически изследвания. В преброяванията участват целият административен апарат на държавата и интелигенцията. До края на XIX век преброяванията са извършени по силата на княжески укази и са считани за общонационални мероприятия с извънредно голямо значение.

Интернет достъп до резултатите от преброяването на население

Преброяване в България проведено през 1881
Преброяване в България проведено през 1881

Библиотеката на Националния статистически институт публикува в Интернет дигитални копия на първите две преброявания в България, проведени през 1881 и 1885 години.

Потребителите на статистическа информация получават възможност за безплатен онлайн достъп до създадените в библиотеката 2306 дигитални страници. Изданията представят статистически данни по окръзи и населени места за населението по пол, възраст, женитбено отношение, професия и поданство в Княжество България и Източна Румелия. Те съдържат информация и по етнически признак – майчин език и вероизповедание.
Първото преброяване на населението през 1881 г. представя статистическата информация с паралелен текст на френски език.

ОН-ЛАЙН ДОСТЪП ДО ДИГИТАЛНА КОЛЕКЦИЯ СПИСАНИЕ СТАТИСТИКА

Библиотеката на НСИ публикува  в Интернет пълните текстове на сп. Статистика. Дигиталната колекция съдържа над 250 бр. от списанието от възникването му през 1929 г. до наши дни.

Новата услуга предоставя на потребителите уникалната възможност за безплатен он-лайн достъп до 22 651 дигитални страници на списанието. Представени са научни статии, методологически разработки и анализи на български и чуждестранни автори в областта на статистическата теория и практика. Списанието е на български език и има резюмета на статиите на френски, руски и английски език