ДИГИТАЛНА КОЛЕКЦИЯ „СТАТИСТИЧЕСКИ ГОДИШНИК”

Дигиталната библиотека на Националния статистически институт на България обогати фонда си с колекция „Статистически годишник”

Библиотеката на Националния статистически институт публикува пълните текстове на дигитална колекция „Статистически годишник на България” за периода 1909 – 2005 г., състояща се от над 80 издания. Публикациите са двуезични – до 1948 година на български и френски език, а от 1993 година – на български и английски език.

Дигиталната библиотека на НСИ е създадена през 2007 година. Дигиталният фонд непрекъснато нараства и към настоящия момент разполага с информационен масив от над 600 000 дигитални страници на българската статистика от 1881 г. до наши дни. Потребителите имат он-лайн достъп до следните колекции: „Статистика на изборите за народни представители”, „Здравеопазване”, „Криминална статистика, „Демографска статистика”, „Статистически справочник на Република България” за периода 1997-2007 г, „Култура”, „Книгоиздаване и печат”, „Социално-икономическо развитие на Република България”.

Предстои публикуването на най-голямата серия статистически издания – „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България”

НСИ разполага с дигитален център, който притежава комплексна технология за управление на дигитални бази данни – сканиране, дигитално реставриране, обработка и он-лайн разпространение.

Достъпът на потребителите на статистическа информация до дигитализираните издания на Българската статистика от създаването й до наши дни чрез Интернет е безплатен.

Статистика на населението

Дигитална колекция „Демографска статистика” за периода 1881 – 2002 г. е достъпна on-line за потребителите на информация. Дигиталните копия на изданията съдържат информация за движението на населението, женитби, бракоразводи, раждания, умирания, както и информация за населението по пол и възраст, по населени места, околии и окръзи.
Първото статистическо наблюдение на демографското състояние в България е проведено от Статистическото бюро в Българското княжество през 1881 година. Данните са публикувани през 1889 г. в статистически справочник „Движение на населението в Българското княжество през 1881 година”.

Колекцията съдържа статистически публикации със следните заглавия:

  • „Статистика на движението на населението”  за периода 1881-1959 г.;
  • „Демографска статистика” за периода 1960-1967 г.;
  • „Население” за периода 1968 – 1998 г.;
  • „Население и демографски процеси” за периода 1999 – 2002 г.

Здравна статистика

„Здравеопазване” е поредната колекция от дигиталните ресурси на библиотеката на НСИ. Потребителите на статистическа информация имат on-line достъп до здравна статистика за периода 1944 – 2002 г. Дигиталните статистически публикации съдържат информация за здравния статус на населението – раждания, регистрирани заболявания, болни под наблюдение, хоспитализирани случаи, първично инвалидизирани лица, умирания по възраст, пол и причини за смъртта. Изданията предоставят информация за броя и дейността на лечебните и здравните заведения и медицинския персонал.