Таблица 1300 - Сметки за домакинствата по региони (NUTS II) – годишни данни