Методика за оценяване на работите от втория кръг на Националното състезание по статистика за ученици

Втори кръг - анализ на статистически данни по дадена статистическа тема. При своята работа участниците в състезанието трябва да използват само подготвената за състезанието база със статистически данни (публикувана на сайта на НСИ непосредствено преди началото на втория кръг) с обхват, който ще позволява да се анализират различни аспекти в съответствие с предпочитанията на участниците. Разработка, в която са използвани допълнителни източници на информация, няма да бъде оценявана. Разработки, които съдържат еднакъв подход и елементи няма да бъде оценявани. Няма ограничения по отношение на софтуера, който може да бъде използван при подготовката на анализа.

Разработката трябва да съдържа следните елементи:
 Цел на анализа
 Методи на работа - използвани инструменти, техника на анализа на данни
 Резултати - таблици, графики, резултати и други
 Изводи и заключение.

Участниците трябва да покажат знания и умения относно правилното разбиране, интерпретиране и представяне на данните. Целият материал трябва да бъде подготвен в PowerPoint и да не е по-голям от 8 слайда, от които един с информация за отбора. Всяка разработка, запазена като файл във формат PDF не по-голям от 15 мегабайта, трябва да бъде изпратена на имейл [email protected] в рамките на регламентираното време (до 14.00 часа в деня на състезанието).

Начало: 10.00 ч.

Времетраене: 240 минути.

Втори кръг - 17 юни 2017 година.

Препоръчителна литература: посочена е на сайта на НСИ.

 

Оценяване

Първи кръг: по точкова система, максимален брой точки - 300. За всеки верен отговор се получават 10 точки, за всеки грешен отговор се отнемат 5 точки, а въпрос без отговор не носи никакви точки.

Точките, получени в първия кръг, ще бъдат използвани за класиране на отборите за втория кръг. За участие във втория кръг се класират отборите, получили резултат най-малко 180 точки. Оценката от първия кръг ще бъде включена в изчислението на крайната оценка с тегло 25%.

Втори кръг:

Критерии за оценяване:

За осигуряване на обективност в оценяването на резултатите от втория кръг на Националното състезание по статистика за ученици съгласно предварително обявените от НСИ условия ще бъдат пориложени  следните критерии за присвояване на баловите оценки на разработките:

1. Формулиране на проблема (темата) и нейното информационно и интерпретативно осигуряване. Включва: формулиране на темата и основните аналитични задачи, избор на подходящи статистически показатели (индикатори), кратка интерпретация (анализ), формулиране на изводи и обобщаващи заключения.

2. Логическа последователност и структуриране на изложението. Включва: изложението следва поставените аналитични задачи, обособяване и индикиране на  отделните  структурни елементи  в анализа (изложението), преминаване от общо към по-конкретно представяне на данните и тяхното анализиране, логическа обвързаност между статистическите данни, резултатите от анализа и обобщенията. 

3. Таблично и графично представяне на статистическите данни. Включва: разработване на аналитични таблици, изчисляване на допълнителни (производни) показатели, избор на подходящи графики съобразно използваните данни, съчетаване (пропорционалност) на табличното, графичното и номиналното (словесно) представяне на статистическите данни.

4. Оформление на презентацията. Включва: правилно статистическо, стилистично и редакционно оформление на таблиците и графиките - информативност на заглавията и текстовете в тях, наличие на необходимите реквизити, общо оформление на презентацията, насочено към нейната по-добра читаемост и разбиране.

Журито ще оцени всяка разработка с до 100 точки. Резултатът от втория кръг ще бъде включен в изчислението на крайната оценка с тегло 75%.

Класиране

Класирането на отборите се извършва въз основа на получения брой точки като средно претеглена стойност (с максимум три десетични знака) на резултатите, получени в първия и втория кръг, по формулата:

Крайна оценка = 0.25 х точки от I кръг + 0.75 х точки от II кръг.

Отборът победител е този, който получава най-високия краен резултат.

При класацията, ако има отбори с равен брой точки, на по-предна позиция се класира отборът, който е постигнал по-висок резултат (точки) във втория кръг.

Решението на журито е окончателно.

Церемонията по награждаването на класираните на първо, второ и трето място отбори ще се проведе на 26 юни 2017 г. от 11.30 часа в хотел „София Балкан“, зала „Средец“.

Ако имате въпроси, можете да ги зададете на имейл [email protected] или на телефоните, обявени в сайта на НСИ.