Регламент за провеждане на Националното състезание по статистика за ученици

Лого на Национално състезание по статистика за ученици

Национално състезание по статистика за ученици се организира и провежда от Националния статистически институт (НСИ).

Цели

 • Да се повиши функционалната грамотност на учениците, като се засилят любопитството и интересът им към статистиката и нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек
 • Да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки
 • Да се насърчи работата в екип и сътрудничество като средство за постигане на общи цели
 • Да се покаже ролята, която играе статистиката в различните сфери и аспекти на социално-икономическия живот, чрез представянето й като учебна дисциплина
 • Да се предостави възможност за творческа изява на учениците чрез прилагане на знания и практически умения в областта статистиката.

Правила за участие  

Право на участие имат ученици от Х, XI и XII клас. Състезанието e отборно, като всеки отбор се състои от трима ученици с учител ментор. Няма ограничения относно броя на отборите от всяко училище, но всеки ученик може да участва само в един отбор, както и един ментор може да ръководи само един отбор. В един отбор участие могат да вземат ученици от различни класове и училища от едно населено място.

Участието в състезанието по статистика означава приемане на всички условия на организаторите.

При изключителни обстоятелства НСИ си запазва правото да направи промени в регламента на състезанието по статистика, като информира участниците своевременно.

Регистрация за участие: Желание за  участие  в  състезанието се заявява чрез попълване на електронна форма на сайта на НСИ в рубриката „Национално състезание по статистика за ученици“ в срок до 23 май 2017 година. Списък с допуснатите до участие в състезанието ще бъде публикуван на сайта до 29 май 2017 година.

Комуникация

Цялата информация относно провеждането на състезанието ще се публикува на сайта на НСИ - www.nsi.bg - в рубрика „Национално състезание по статистика за ученици“.

Въпроси относно провеждането на състезанието могат да бъдат задавани само писмено на имейл [email protected] до крайния срок за регистрация - 23 май 2017 г., като отговорите ще бъдат публикувани в подрубрика „Често задавани въпроси“.

Организация

Състезанието се провежда в два кръга.

Първи кръг - чрез попълване на онлайн тест, който се състои от 30 въпроса от затворен тип. Всеки въпрос има по 4 отговора, от които само един е верен.

Тестът включва въпроси относно:

 • Основни познания по статистика - разбиране на статистически понятия, интерпретация на графики, елементарни изчисления на вероятности и други
 • Използване на официалните източници на статистически данни (сайт, публикации и други)
 • Интерпретиране на статистически текст.

Начало: 10.00 ч. 

Времетраене: 120 минути.

Втори кръг - анализ на статистически данни по дадена статистическа тема. При своята работа участниците в състезанието трябва да използват само подготвената за състезанието база със статистически данни (публикувана на сайта на НСИ непосредствено преди началото на втория кръг) с обхват, който ще позволява да се анализират различни аспекти в съответствие с предпочитанията на участниците. Разработка, в която са използвани допълнителни източници на информация, няма да бъде оценявана. Няма ограничения по отношение на софтуера, който може да бъде използван при подготовката на анализа.

Разработката трябва да съдържа следните елементи:

 • Цел на анализа
 • Методи на работа - използвани инструменти, техника на анализа на данни
 • Резултати - таблици, графики, резултати и други
 • Изводи и заключение.

Участниците трябва да покажат знания и умения относно правилното разбиране, интерпретиране и представяне на данните. Целият материал трябва да бъде подготвен в PowerPoint и да не е по-голям от 8 слайда, от които един с информация за отбора. Всяка разработка, запазена като файл във формат PDF не по-голям от 15 мегабайта, трябва да бъде изпратена на имейл [email protected] в рамките на регламентираното време (до 14.00 часа в деня на състезанието).

Начало: 10.00 ч. 

Времетраене: 240 минути.

Дати на провеждане:

 • Първи кръг - 3 юни 2017 година
 • Втори кръг - 17 юни 2017 година.

Препоръчителна литература: посочена е на сайта на НСИ.

Оценяване

Първи кръг: по точкова система, максимален брой точки - 300. За всеки верен отговор се получават 10 точки, за всеки грешен отговор се отнемат 5 точки, а въпрос без отговор не носи никакви точки.

Точките, получени в първия кръг, ще бъдат използвани за класиране на отборите за втория кръг. За участие във втория кръг се класират отборите, получили резултат най-малко 180 точки. Оценката от първия кръг ще бъде включена в изчислението на крайната оценка с тегло 25%.

Втори кръг:

При оценяване на работата ще бъдат взети под внимание следните аспекти:

· Формат на презентацията (структуриране и яснота на изложението, визуални ефекти)

· Адекватност на предложения анализ със статистическата тема

· Предложената методология и анализ, които трябва да бъдат в съответствие с образователното ниво на участниците

· Представяне на резултатите (баланс между текст, таблици, графики и други)

· Обяснение на заключенията.

Журито ще оцени всяка разработка с до 100 точки. Резултатът от втория кръг ще бъде включен в изчислението на крайната оценка с тегло 75%.

Класиране 

Класирането на отборите се извършва въз основа на получения брой точки, като средно претеглена стойност (с максимум три десетични знака) на резултатите, получени в първия и втория кръг, по следната формула:
Крайна оценка = 0.25 х Резултат от I кръг + 0.75 х Резултат от II кръг.

Отборът победител е този, който получава най-високия краен резултат

Решението на журито е окончателно.

 

Награди (в партньорство с Българо-американска кредитна банка)

Лого на Българо-американска кредитна банка

Първо място:

 • За ментора - 300 лв. и хибриден таблет
 • За учениците - хибриден таблет за всеки член на отбора.

Второ място:

 • За ментора - 200 лв. и таблет
 • За учениците - таблет за всеки член на отбора.

Трето място:

 • За ментора - 100 лв. и четец за електронна книга
 • За учениците - четец за електронна книга за всеки член на отбора.

Допълнителни награди - статистически публикации и рекламни материали за победителите и добре представили се отбори. Всички успешно представили се в първия кръг отбори ще получат грамота.

Обявяване на резултатите

Верните отговори на въпросите и резултатите от първия кръг ще бъдат публикувани на сайта на НСИ. Класирането на участниците ще бъде обявено в срок до 5 дни след приключване на състезанието. На 22 юни 2017 г. ще бъдат обявени победителите, както и датата, часът и мястото на церемонията по награждаването.

Публикуване на наградените разработки

Наградените разработки с имената и снимките на техните автори ще бъдат публикувани на сайта на НСИ.