Научноизследователска и развойна дейност през 2012 година (предварителни данни)

През 2012 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 495.9 млн. лв., което е с 15.5% повече в сравнение с предходната година. Интензивността на НИРД през 2012 г. възлиза на 0.64% от БВП и е с 0.07 пункта по-висока в сравнение с 2011 година. 

Прессъобщение: