Списание „Статистика”, бр. 1 - 2/2012 г.

Списание „Статистика”, бр. 1 - 2/2012 г.
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат списание „Статистика”, бр. 1 - 2 за 2012 година. Изданието е на български език с резюмета на английски и руски език и включва рубриките:
I. Теория и методология на статистическите изучавания.
II. Статистически изследвания и анализи.
III. Историческо развитие на статистическата теория и практика.
IV. Информации, рецензии, консултации.
 
За разширяване на разпространението на информацията от преброяването на населението и жилищния фонд и повишаването на нейната обществена приложимост и полезност редакционната колегия на сп. „Статистика”, орган на НСИ, взе решение в поредни броеве да бъдат представени аналитични материали и таблици с основни статистически данни за населението и жилищния фонд. В този брой са представени и анализирани данни от наблюдението на сградния и жилищния фонд и за условията на живот на населението към 1.02.2011 година. С цел да се проследи изменението в състоянието на жилищния фонд са включени и аналитични материали, разработени въз основа на данни от предишни преброявания на населението и жилищния фонд. За някои важни социални проблеми и обхванатото в тях население ще бъдат публикувани авторски аналитични статии. Ще продължи и публикуването на теоретични, методологични и аналитични материали от областта на статистическата теория и практика и анализирането на социалните и икономическите процеси.
 
І. В рубриката „Теория и методология на статистическите изучавания” са публикувани:
Методологически и теоретични проблеми в статистическата наука - автор Иванка Съйкова, професор, д.ик.н., катедра „Статистика и иконометрия”, УНСС.
В статията се обсъждат някои от най-съществените последици, породени от липсващата ясна визия за предмета и характера на статистическата наука. Акцентите са главно върху развитието на статистическата методология, но проблемите се отнасят в не по-малка степен и за теорията. Изводът е, че липсващият предмет отдавна се е превърнал в бариера и действа като механизъм срещу развитието на статистическата наука. Щетите за статистическата практика са логично следствие от това. И още - необяснимо е мълчаливото или явно предпочитание (съгласие) сред професионалната общност да не се дискутира въпросът за предмета на науката статистика.
Факторни модели за общото влияние на повъзрастовата смъртност върху изменението на средната продължителност на живота - автор Емил Христов, професор, д.ик.н.
В статията са разгледани факторни модели за общото влияние на повъзрастовата смъртност върху изменението на средната продължителност на живота. Моделите са изградени върху концепцията за анализ на процеси, на основната зависимост и на броя на доживелите и преживените човекогодини във всяка таблица за смъртност. Според концепцията за анализ на процеси тези показатели се променят във всеки момент на времето на всички възрасти и се работи само с разлики между фактическите стойности на показателите от две сравнявани таблици за смъртност.
 
ІІ. В рубриката „Статистически изследвания и анализи” са включени статиите:
Напречните синтетични коефициенти в демографията - автор Марта Сугарева, д.ик.н., професор по статистика и демография във Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски”.
В статията се изясняват методологични проблеми на конструирането и интерпретацията на определен кръг демографски индикатори, известни като „тотални” (синтетични, интегрални) коефициенти. Подобни коефициенти, изчислявани на базата на парциални (най-често повъзрастови) коефициенти, дават представа за интензивността на даден демографски процес (раждаемост, брачност, бракоразводност и др.) през календарна година (понякога за 2 или 3 години) като цяло, чрез едно единствено число. Тоталните коефициенти имат свойството да представят съответния процес, „освободен” от влиянието на възрастовата структура на населението.
В България тези коефициенти се използват сравнително рядко; съществуват трудности при представянето им на неспециалисти и медии. При това все още се използват различни наименования за един и същ коефициент; водят се ненужни терминологични спорове по тези въпроси. Всичко това налага по-нататъшна работа за изясняване на съдържанието и познавателната стойност на тоталните коефициенти в демографията, както и за тяхното популяризиране сред потребителите на демографска информация.
Влиянието на индекса на телесната маса и тютюнопушенето върху разликата в средната продължителност на предстоящия живот - автор Петя Брайнова, докторант в катедра „Статистика и иконометрия”, УНСС, София.
През 2008 г. по данни на Евростат разликата в продължителността на предстоящия живот между мъжете и жените в България на възраст 18 години е малко повече от 7 години. В настоящата статия е представена повъзрастова декомпозиция на тази разлика според влиянието на индекса на телесната маса и тютюнопушенето в шест възрастови групи (18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, 45 - 54, 55 - 64 и 65 - 74 години). За целта е използван Data Envelopment Analysis (DEA), който сравнява еднородни единици на базата на измерване на тяхната ефективност като съотношение на продукцията и използваните за нейното производство ресурси. Всяка от възрастовите групи е в ролята на еднородна сравнителна единица, като общо разгледаните единици са 12 - по 6 за мъжете и 6 за жените. Сумата на изживените до момента години и предстоящите години е разгледана като продукт от здравословния начин на живот, характеризиран от наличие на индекс на телесната маса в норма и въздържане от тютюнопушене.
Паралели, същност и особености на изследванията „Наблюдение на домакинските бюджети” и „Статистика на доходите и условията на живот” - автори Богдан Богданов, д -р, началник на отдел „Статистика на доходите и разходите на домакинствата” в НСИ, и Десислава Димитрова, държавен експерт в отдел „Статистика на доходите и разходите на домакинствата” в НСИ.
Разглеждат се основните отличителни черти на изследванията „Наблюдение на домакинските бюджети” и „Статистика на доходите и условията на живот”. Анализирани са различията в обхвата и изследваните единици, методиките за формиране на извадките, периодите за регистрация на данните и използваният инструментариум. Въз основа на получените данни от двете изследвания е направен сравнителен анализ на оценките за показателите на бедност на населението. Направеният коментар за двете изследвания е полезен за потребителите при ползването на данните от тях. Систематизирането на метаданните за изследванията може да се приложи за постигане на по-добра съпоставимост, съчетаване и кохерентност в работата при тяхното провеждане в следващите години.
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година - анализ на данните за жилищния фонд
Преброяванията на жилищния фонд осигуряват надеждна, изчерпателна и детайлизирана по административно-териториални единици информация за броя и структурата на жилищните сгради и жилищата. Въз основа на сравними данни са проследени промените в основните конструктивни характеристики на сградния фонд и функционалните характеристики на жилищата. Анализирани са също основни показатели за жилищните условия и наличието на предмети за битовата осигуреност на домакинствата в страната.
Представени са анализ за състоянието и развитието на сградния и жилищния фонд към 1.02.2011 г. и сравнителни данни за предишни преброявания.
 
III. В рубриката „Историческо развитие на статистическата теория и практика” са публикувани анализи за развитието на сградния и жилищния фонд по данни от предишни преброявания след 1965 година. На читателя се предоставя аналитична информация за сградния и жилищния фонд от средата на миналия век досега.
 
ІV. В рубриката „Информации, рецензии, консултации” е поместена информация за монографията:
Българските общности в Унгария през ХІХ - ХХ век. Миграции и историко-демографска характеристика - автор Пенка Пейковска, д-р, гл. ас., Институт за исторически изследвания при БАН, София.
Монографията (ISBN 978-954-2903-07-9) представлява ценен принос към историята на движенията на населението между Балканите и Централна Европа, а детайлното проследяване в динамиката на присъствието на българите в Унгария в продължение на 120 години създава солидна основа за бъдещи проучвания върху демографския механизъм на етническото оцеляване на големите български емигрантски общности в чужбина.
 
Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева.
Цена за бр. 1 - 2/2012 г.: 12.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането на абонамент се извършва:
1. В брой - в касата на НСИ
гр. София 1038
ул. „П. Волов” № 2.
2. По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ