Премини към основното съдържание

Издания на Териториално статистическо бюро - Варна

Публикувано на: 29.06.2010 - 15:50
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация следните регионални издания на Териториално статистическо бюро - Варна:
 
Наети лица и работна заплата в област Варна
Тримесечен бюлетин, който съдържа информация за основните тенденции в заетостта и работната заплата на област Варна и е структуриран в два раздела. В първия са поместени сравнителни данни за средната месечна работна заплата за България и областта за съответното тримесечие по икономически дейности. Вторият раздел съдържа месечни данни за наетите лица и средната работна заплата по отраслови сектори. Представени са и сравнителни данни за средната работната заплата общо за страната и за областите, включени в Североизточния статистически район.
Изданието се разпространява в печатен и електронен вариант (CD).
 
 
Цена на електронното издание (CD): 7.00 лева
Цена на печатното издание: 7.00 лева
Цена на комплект (печатно и електронно издание): 11.00 лева

 
Туризъм в област Варна
Тримесечен бюлетин, съдържащ богата информация за дейността на средствата за подслон и местата за настаняване, в т.ч. и на хотелите в област Варна - брой средства за подслон, легла, реализирани нощувки, пренощували лица, приходи от нощувки. Публикувани са данни по месеци на съответното тримесечие и по категории средства за подслон. Включени са данни за реализираните нощувки от чужденци по страни, както и за пренощувалите чужденци по страни. С цел обогатяване на бюлетина в края му са добавени таблици за община Варна и за някои от областите на България, в които туризмът е добре развит.
Изданието е двуезично (на български и на английски език) и се разпространява в печатен и електронен вариант (CD).
 
 
Цена на електронното издание (CD): 7.00 лева
Цена на печатното издание: 7.00 лева
Цена на комплект (печатно и електронно издание): 11.00 лева
 
Изданията могат да бъдат закупени в:
• Териториално статистическо бюро - Варна, бул. "Сливница" № 191, ет.6, стая 601, отдел "Административно и информационно обслужване", тел: (52) 575-216; e-mail: [email protected]
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой
В Териториално статистическо бюро - Варна, бул. "Сливница" № 191, ет.6, стая 601, отдел "Административно и информационно обслужване".
По банков път
Банкова сметка на ТСБ - Варна
IBAN: BG79 TTBB 9400 3115 0687 98
BIC: TTBB BG22
"Сосиете Женерал Експресбанк" АД - Варна