Статистически сборник на област Плевен 2009

Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - гр. Плевен, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация "Статистически сборник на област Плевен 2009" на (CD).
В изданието е публикувана статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на област Плевен за периода 2006 - 2007 г., а за някои показатели и за 2008 година.
Данните са агрегирани на ниво област и община по икономически дейности и форми на собственост.
Представената информация е получена основно от проведените наблюдения, включени в Националната статистическа програма на Националния статистически институт и на други министерства и ведомства - органи на статистиката.
Сборникът е оформен тематично по раздели, като към всеки раздел има въвеждащ текст с методологични бележки.
Изданието е предназначено за широк кръг потребители: централни и териториални органи на изпълнителната власт, местни органи на управление, бизнес среди, научни работници, преподаватели, студенти и ученици.
 
Цена на електронното издание: 10 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Териториално статистическо бюро - Плевен,
ул. "Хан Крум" №1, ет. 3, ст. 305, тел: 064/890412, 064/890435,
факс: 064/805002
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2,
гр. София 1038.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
 
В брой:
• в Териториално статистическо бюро - Плевен,
ул. "Хан Крум" №1, ет. 3, ст. 305
тел: 064/890412,064/890435 факс: 064/805002
• в Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038
 
По банков път
• Банкова сметка на ТСБ - Плевен
IBAN:BG21UNCR75273186700901
BIC: UNCRBGSF УНИКРЕДИТБУЛБАНК – гр. Плевен
• Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ