Статистически сборник на област Кърджали 1999 - 2003

Териториално старистическо бюро - гр. Кърджали, представя на вниманието на потребителите на статистическа информация новото си електронно издание "Статистически сборник, 1999 - 2003" на CD.
Изданието съдържа данни, характеризиращи демографското, икономическото и социалното развитие на област Кърджали за периода 1999 - 2003 г., а където е възможно - за периода 1999 - 2004 година.
Сборникът е оформен тематично по раздели. За точното интерпретиране на данните препоръчително е потребителите да ползват методологичните бележки, поместени в началото на изданието.
Данните са агрегирани на ниво област и община по икономически сектори, отраслови групировки и форми на собственост, а по някои основни показатели са представени данни за страната и за Южния централен район.
Публикуваната информация е получена от проведените наблюдения, включени в Националната програма за статистически изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
Сборникът може да бъде използван от широк кръг потребители: държавни и местни органи на управление, бизнес среди, неправителствени организации, преподаватели, студенти, ученици и граждани.
 
Цена на електронното издание(CD) - 12 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Териториално статистическо бюро - Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" № 3.
• НСИ, отдел "Публикации", София, ул. "П. Волов" № 2, ет. 5, ст. 500, тел. 02/9857-142, e-mail: [email protected].