Статистически сборник област София - 2004

Статистически сборник област София - 2004
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - София, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация новото си издание "Статистически сборник oбласт София - 2004".
Сборникът съдържа данни за демографското, икономическото и социалното развитие на областта. В основната си част данните се отнасят за периода 1999 - 2003 г.
Източник на публикуваната информация са официалните изследвания на Националния статистически институт, както и на други ведомства и институции.
Сборникът е оформен тематично по раздели, като за точното интерпретиране на показателите и данните е необходимо потребителите да ползват методологичните бележки в началото на публикацията.
Статистическата информация е представена общо за област София и по общини съгласно действащия от 5.01.1999 г. Закон за административно-териториалното устройство на Република България.
Представената информация в сборника характеризира икономиката на областта на регионално ниво - брутен вътрешен продукт, инвестиции, пазар на труда, общи данни за икономиката, както и по икономически дейности - индустрия, селско стопанство, транспорт и съобщения, търговия и други.
В отделни раздели са публикувани данни за климата и околната среда, територията, населението, образованието, здравеопазването, културата и туризма.
Статистическият сборник е предназначен за широк кръг потребители - органи и институции, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, неправителствени организации, студенти, кандидат-студенти и ученици, както и за цялата общественост в страната.
 
Цена: 10.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Териториално статистическо бюро - София, кв. Изгрев, ул. 172, № 11.
• НСИ, отдел "Публикации", София, ул. "П. Волов" № 2, ет. 5, ст. 500, тел. 02/9857-142; e-mail: [email protected].