Местни органи на управление в Република България 2009

Местни органи на управление в Република България 2009
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация "Местни органи на управление в Република България 2009". Изданието е двуезично (на български и английски език) и съдържа резултатите от изчерпателното наблюдение на НСИ на органите на местното управление в Република България към 31.03.2009 година. Включена е информация за избраните общински съветници и заетите лица по щата в областните и общинските администрации, работещи в общините и кметствата.
Информацията за служителите в местните органи на управление е представена по пол, възраст и степен на образование. Данните на национално и регионално ниво са публикувани в съответствие с административно-териториалното деление на България - по общини, области и райони за планиране. Изданието съдържа кратки методологични бележки и анализ на структурата на местните органи на управление.
Информацията е систематизирана в два раздела:
• Общ преглед.
• Регионален прeглед.
В публикацията са включени данни за компютърната и софтуерната осигуреност на областните и общинските администрации.
Изданието представлява интерес за държавните и местните органи на управление и за специалистите, работещи в областта на регионалното управление и развитие.
Изданието се публикува в Интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена: 7.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ