Списание "Статистика", бр. 2/2008 г.

Списание "Статистика", бр. 2/2008 г.
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат брой 2 за 2008 г. на списание "Статистика". В него са включени следните статии:
Динамика на човешката бедност в Република България – автор д-р Станка Жекова, главен асистент в катедра “Статистика” на Икономическия университет – гр. Варна.
РЕЗЮМЕ. Съвременното разбиране за бедността включва двата й основни елемента-икономическа бедност, свързана с дохода (income poverty), и човешка бедност (human poverty), отразяваща други аспекти на човешкото благополучие. Организацията “Програма за развитие при ООН” разработва концепция за човешкото развитие, според която основните цели на развитието трябва да са насочени към осигуряване на условия за дълъг живот, за придобиване на знания и за достъп до ресурси, необходими за поддържане на достоен жизнен стандарт. На базата на концепцията са разработени обобщаващи измерители за сравнителен анализ на равнището на човешко развитие, един от които е индексът на човешката бедност (Human poverty index – HPI). Направена е адаптация на индекса с цел да се отчитат националните особености в развитието на неикономическите фактори на развитие в нашата страна чрез селектиране на индикаторите на базовите измерения на индекса, които имат определяща роля за равнището на човешкото благополучие в страната ни. Оценена и анализирана е динамиката на човешката бедност и са формулирани изводи относно нейните детерминанти и периодите на доминиращи неикономически и икономически фактори на развитието.
Трансакционни разходи и икономически растеж – автор Теодор Седларски, асистент в Стопанския факултет на Софийския университет “Климент Охридски”.
РЕЗЮМЕ. Статията разглежда теоретичната взаимозависимост между икономическия растеж и нивото на съвкупните трансакционни разходи, както и историческия контекст на дискусията. Посочени са възможни причини и следствия от бързото нарастване на трансакционния сектор на българската икономика в годините на преход. Основа на анализа образува институционалната теория на икономическото развитие на Д. Норт. Потърсен е отговор на централния въпрос в подхода на Норт - дали увеличението на агрегатните трансакционни разходи възпрепятства икономическия растеж, както и възможности за иконометрична проверка на представените теоретични изводи. Показана е принципната неприложимост на концепцията за трансакционен сектор на Уолис и Норт за разкриване на евентуалната връзка между трансакционните разходи и икономическия растеж.
Статистика на социалната защита - автор Десислава Димитрова, ръководител на проект “Статистика на социалната защита”, главен експерт в отдел “Статистика на домакинствата и работната сила” в Националния статистически институт.
РЕЗЮМЕ. Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) е специфичен инструмент за получаване на сравними, актуални и точни данни за пенсиите, социалната защита и социалната интеграция в Европейския съюз. Внедряването на системата на национално ниво е в съответствие с новата методология, дефинициите, класификациите, критериите за качество и сроковете за предоставяне на данни, определени в Регламент 458/2007 на Европейската комисия и Съвета и следващите два регламента.
Направен е преглед на приходите и разходите по схеми на социална защита за периода 2005 - 2006 г, източниците на финансиране и обхвата на обезщетенията по фунции на ESSPROS. Функционалното разпределение е общо за всички страни и се прилага само за изплатените обезщетения.
Систематизираната информация обхваща различни области - здравеопазване, пенсии, програми и мерки на трудовия пазар, социални помощи, и всичко това е отразено чрез финансовите потоци (приходи, разходи и обезщетения) между схемите и бенефициентите. Основните източници на данни са информационните системи на държавните институции, администриращи схемите за социална защита.
Кариерно развитие на лицата, притежаващи докторска степен  - автор Елка Якимова, ръководител на проект „Кариерно развитие на лицата, притежаващи докторска степен”, главен eксперт в отдел „Население” на Националния статистически институт.
РЕЗЮМЕ. Изследването на кариерното развитие на лицата, притежаващи докторска степен, е сравнително нов проект, реализиращ се не само в рамките на Европа, но и в редица други, предимно високо развити страни. То се провежда със съвместните усилия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Института по статистика на Юнеско и Статистическата служба на Европейската комисия. Целта на проекта е да се предостави информация за демографското развитие, заетостта, международната и между- отрасловата мобилност, кариерното развитие и заплащането на труда на притежателите на научна степен „доктор” както на национално, така и на международно ниво.
Прави се преглед на основните насоки на работата в европейски мащаб, както и на извършеното до момента у нас за успешната реализация на проекта. Представени са основните международни изисквания по отношение на методологията и инструментариума на изследването, както и някои основни резултати от първото за България изследване, проведено през 2007 година.
Eвропейско здравно интервю - автор Евелин Йорданова, ръководител на проект “Помощ при внедряването на европейското здравно интервю”, главен експерт в отдел “Статистика на социалните дейности” в Националния статистически институт, София.
РЕЗЮМЕ. Статията представя методологията и инструментариума на изследването “Европейско здравно интервю”. За първи път страните от ЕС провеждат това изследване въз основа на хармонизиран въпросник с цел да бъдат задоволени потребностите от съпоставими данни по отношение на здравния статус, начина на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението на ЕС. Информацията, получена от изследването, ще послужи за нуждите на управлението на здравните системи, от една страна, а така също и в областта на науката.
Представен е въпросникът за изследването, структуриран в четири модула - здравен статус, здравни грижи, здравни детерминанти (начин на живот) и основни социално-икономически характеристики. Изложена е обосновка за включването на основни групи въпроси, основната им концепция, както и за изчисляването на кои индикатори ще се използва информацията. Обръща се внимание на някои особени на методологията на изследването - използване на помощни карти, части за самопопълване, използване на интервю с упълномощено лице.
Паритети на покупателната способност в европейските страни – автор Жейна Барболова, лидер на проект „Паритети на покупателната способност”, държавен експерт в отдел „Потребителски цени и паритети на покупателната способност” в Националния статистически институт, София.
РЕЗЮМЕ. Проектът обхваща част от дейността на текущата програма по статистика на Европейската комисия “Измерване на различията в ценовите равнища на стоките и услугите между страните и между отделни населени места”.
Главната цел на Програмата за европейски сравнения е да бъдат изчислени пространствени дефлатори на физическия обем на БВП като част от процеса за разпределяне на структурните фондове. Освен това тя служи също и като основен източник на данни за изчисляване на корекционните коефициенти за индексиране на заплатите и пенсиите.
В статията са разгледани накратко организацията на работата в рамките на Евростат, етапите на изчисляване на ППС и редът за оповестяване на резултатите от ПЕС. Представени са също така и експресните данни за 2007 г., позволяващи сравняването на БВП на човек от населението и ценовите равнища в европейските страни.
 
Цена: 6.00 лева.
Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в касата на НСИ
гр. София 1038
ул. "П. Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ