Индекси на цените на производител и средствата за производство в селското стопанство, първо тримесечие 2010 г.

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2010 г. намалява с 8.1% спрямо същото тримесечие на 2009 г. В растениевъдството цените спадат с 10.5%, а в животновъдството – с 5.3%.

Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство за първото тримесечие на 2010 г. е с 2.6% под равнището на същото тримесечие на 2009 г.

Прессъобщение: 
Статистическа област: