Външна търговия на Република България 2009

Външна търговия на Република България 2009
Излезе годишната електронна публикация на Националния статистически институт „Външна търговия на Република България 2009”, която съдържа богата информация за износа и вноса на България през 2008 година.
 
Изданието е структурирано в три основни раздела:
 
Първи раздел - Основни данни
Този раздел предлага информация за: стокообмена на България за период от 25 години, търговията с Европейския съюз, данните за износа и вноса по основни стоки, броя на търговските партньори на страната и броя на фирмите, осъществявали износ и внос на стоки, както и разпределение на стоковите потоци по видове транспорт за 2008 година. Данните по SITC, рев. 4 са представени по основни икономически зони. Включена е и информация за индексите на цените на износа и вноса.
 
Втори раздел - Износ и внос по Комбинираната номенклатура
Разделът съдържа информация за износа и вноса на стоки, групирани по глави и раздели на Комбинираната номенклатура. За отделните стокови групи са посочени и страните, с които основно се търгуват стоките от съответната група.
 
Трети раздел - Износ и внос по SITC и страни
Представена е информация за 106 страни, с всяка от които България има стокообмен за над 6 млн. лева. За всяка страна е представена информация за търгуваните стоки, групирани по сектори и раздели на Стандартната външнотърговска класификация.
 
Цена на изданието: 15.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в книжарницата на НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ 
 
Статистическа област: