Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град София


град София
Променлива 2005 2006 2007 2008 2009
Население към 31.12. - общо 1 148 429 1 154 010 1 156 796 1 162 898 1 165 503
мъже 543 360 546 722 548 231 551 344 552 917
жени 605 069 607 288 608 565 611 554 612 586
Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години 50 708 52 829 55 491 58 699 62 483
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 87 184 87 136 87 777 88 976 90 401
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 68 189 61 378 57 361 54 155 50 760
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 103 921 101 443 96 675 90 754 84 025
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 529 781 538 305 543 727 549 876 554 632
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 140 698 145 587 148 214 150 979 152 741
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 91 214 90 592 90 324 91 375 91 351
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 76 734 76 740 77 227 78 084 79 110
Население с българско гражданство Неприложимо Неприложимо 1 148 396 1 154 656 1 156 387
Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) 371 472 428 077 359 421 389 811 422 609
Едночленни домакинства 80 908 94 138 69 135 81 666 79 402
Домакинства с деца на възраст 0-18 години 142 768 155 841 144 207 142 701 166 831
Лица с българско гражданство, заселили се в града през последните две години 54 083 44 510 35 133 34 997 34 487
Икономически активно население 562 300 599 600 622 800 643 400 644 200
Икономически активно население - мъже 290 500 307 100 318 800 330 200 331 000
Икономически активно население - жени 271 800 292 500 304 000 313 200 313 200
Безработни лица 15 474 11 212 8 283 7 237 15 991
Безработни мъже 5 343 3 749 2 740 2 319 6 926
Безработни жени 10 131 7 463 5 543 4 918 9 065
Наети лица по трудово и служебно правоотношение Неприложимо 637 341 675 149 733 633 789 862
Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство 72 099 82 789 87 595 39 959 60 127
Брой дни с концентрация на озон превишаваща 120 µg/m3 2 3 9 23 15
Брой дни с концентрация на фини прахови частици превишаваща 50 µg/m3 162 167 195 199 160
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 1 195 204 1 252 194 1 322 716 1 401 198 1 115 510
Жилища в жилищни сгради 475 201 476 667 479 888 483 512 486 525
Брой живородени деца 11 394 12 108 12 723 13 619 14 526
Умирания през годината 14 388 14 481 14 442 13 986 13 895
Регистрирани кражби на автомобили 3 186 2 905 2 606 2 726 2 582
Регистрирани кражби с взлом 9 173 9 102 9 419 9 704 11 418
Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 18 578 20 230 21 027 22 112 23 867
Студенти (ниво по ISCED 5-6) 100 149 101 999 101 064 105 772 109 320
Регистрирани частни автомобили 434 623 467 747 549 792 602 489 665 000
Загинали при пътни инциденти 107 118 114 130 88
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа 18 18 20 25 25
04.05.2012