Премини към основното съдържание

Работна група 12 „Статистика”

Работна група 12 „Статистика” е създадена съгласно 85 Постановление на МС за организация и координация по въпросите на Европейския съюз към Съвета по европейски въпроси.

Националният статистически институт (НСИ) е водещото ведомство, което отговаря за прилагане на европейското законодателство в областта на статистиката. Ръководител на Работна група 12 „Статистика” е Диана Янчева, заместник-председател на НСИ. Членове на работната група са както експерти от всички органи на статистиката, така и от по-широк кръг ведомства и организации, пряко заинтересувани от прилагането на европейското статистическо законодателство.

Основната задача на Работна група „Статистика” е да подпомага НСИ при:

• анализиране на политиките на ЕС в областта на статистиката;

• разработването на предложения за мерки и действия за прилагане на европейското законодателство в областта на статистиката;

• разработването на проекти на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на ЕС и неговите спомагателни органи, както и в процеса на комитология;

• извършването на оценка на въздействието при подготовката на рамкови позиции, изготвяне на указания за изпълнение на рамковите позиции;

• обсъждането на проекти на актове, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз и даването на становища по тях и по таблицата на съответствието;

• извършване на анализ на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и подготвянето на материали, документи и становища;

• анализиране и предлагане на Съвета по европейските въпроси мерки, свързани с изпълнението на приоритетите и задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;

• съгласуване на текстовете на преведените на български език актове на Европейския съюз;

• извършване нотифицирането на актовете от българското законодателство, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз.