Електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници