Премини към основното съдържание

Енергийни баланси 2009

Публикувано на: 10.03.2011 - 09:27
Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2004 - 2009 година.
 
Публикацията представя подробна информация за:
 
• балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;
• общия енергиен баланс;
• производството на първична енергия;
• брутното вътрешно потребление на енергия;
• преобразуваните енергийни ресурси;
• крайното потребление на енергийни ресурси;
• дефинициите на енергийните ресурси;
• показателите на енергийния баланс;
• коефициентите за превръщане на енергийните ресурси от специфична мярка в ГДж.
 
Общият енергиен баланс на страната за 2008 и 2009 г. е представен чрез три матрици съгласно принципите и методите на Статистическата служба на Европейския съюз - Евростат:
 
• матрица на първичните източници на енергия;
• матрица на преобразуваната енергия;
• матрица на крайното потребление.
 
Включена е подробна информация за вложените горива в електроцентралите и топлоцентралите.
 
В публикацията са включени таблици с международни сравнения на основни енергийни показатели, за които са използвани публикациите на Международната енергийна агенция ‘Energy Statistics and Balances of Non-OECD Countries’ и ‘Energy Statistics and Balances of OECD Countries’, издания 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 година.
 
Съдържащите се в публикацията данни са изразени във физически мерни единици - тонове, кубични метри, киловатчасове и техните кратни. За съставянето на общия енергиен баланс като единна мярка е използван тон нефтен еквивалент. Между отделните мерни единици е в сила зависимостта:

1 ГДж = 0.239 Гкал = 278 кВтч = 0.0239 т н.е.

Периодичността на публикацията е годишна.
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Библиотеката на НСИ
гр. София 1038, ул. „Панайот Волов” № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област