Публикации

вторник, 2 март 2010 - 17:20
Списание „Статистика” - бр. 1 - 4/2009 г.
Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат списание „Статистика”, брой 1 - 4 за 2009 година. Изданието включва рубриките:
 
I. Теория и методология на статистическите изучавания.
II. Статистически изследвания и анализи.
III. Историческо развитие на статистическата теория и практика.
сряда, 30 декември 2009 - 12:30
Население и демографски процеси 2008
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че излезе от печат годишната публикация “Население и демографски процеси 2008”.
Изданието е двуезично (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние на Република България през 2008 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.
сряда, 16 декември 2009 - 12:30
Заетост и безработица, бр. 2/2009 г.
Излезе брой 2/2009 г. на тримесечното електронно издание на Националния статистически институт „Заетост и безработица”.
Публикацията съдържа данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години.
Основните дефиниции, използвани в изследването, са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.
Изданието съдържа:
петък, 11 декември 2009 - 14:13
Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро-Русе предлагат на вниманието на потребителите на статистическа информация електронната публикация “Население и демографски процеси в област Русе 1999 -2008 година”.
петък, 11 декември 2009 - 14:00
Статистика на социалната защита за периода 2000 - 2007 година
Излезе от печат електронната публикация на Националния статистически институт „Статистика на социалната защита за периода 2000 - 2007 година”, която съдържа информация за приходите и разходите по схеми за социална защита и данни за изплатените обезщетения и помощи по функции на Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS).
вторник, 8 декември 2009 - 10:02
Националният статистически институт и Териториалното статистическо бюро - гр. Ловеч, предлагат на потребителите на статистическа информация електронното издание "Статистически сборник за Ловешка област 2009".
В изданието е публикувана богата статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на Ловешка област и осемте общини в областта за периода 2003 - 2007 година.
петък, 4 декември 2009 - 17:04
Статистически справочник 2009 (на английски език)
Излезе от печат годишната публикация "Статистически справочник 2009" - на английски език. Справочникът е съкратена версия на аналогичното издание на български език.
Изданието е с нов дизайн и обогатено съдържание. За първи път са включени методологични и аналитични бележки към всички раздели. Информацията е онагледена с богат графичен материал.
В изданието са включени актуални статистически данни за демографските процеси и за социално-икономическия и културния живот в страната за периода 2005 - 2008 година.
сряда, 2 декември 2009 - 14:54
Основни макроикономически показатели 2008
Излезе от печат годишната публикация на Националния статистически институт "Основни макроикономически показатели 2008" (на български и английски език).
вторник, 24 ноември 2009 - 13:22
Каталог 2010
Националният статистически институт представя на вниманието на своите потребители "Каталог на статистическите издания 2010".

Страници