Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2012 година

През четвъртото тримесечие на 2012 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години e 59.4% (с 0.8 процентни пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г.). За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 1.0 процентен пункт и достига 12.4%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: