Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 година

През четвъртото тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години e 58.7% (с 0.3 процентни пункта по-нисък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 година). За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 0.2 пункта и достига 11.4%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: