Индекс на разходите на работодателите за труд за четвърто тримесечие на 2010 година

По предварителни данни на НСИ през четвърто тримесечие на 2010 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.0 % спрямо четвърто тримесечие на 2009 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: