Навлизане на младите хора на пазара на труда - Основни резултати от проведения допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2009 година

Според резултатите от изследването „Навлизане на младите хора на пазара на труда”, проведено през 2009 г., 935.6 хил., или 79.9% от лицата на възраст 15 - 34 навършени години (напуснали образователната система), работят или са имали работа след напускане на образованието. От тях 74.1% са започнали първата си работа след повече от три месеца от датата на напускане на най-високата степен на образование.

Прессъобщение: 
Статистическа област: